Algemene voorwaarden

advertisement
Algemene voorwaarden
Inschrijfnummer KVK: 55184235
Begeleidingsbureau Uniqtalent
Sabine Flipse
Braamhof 12
4371 CK Koudekerke
Artikel 1 Definities
Gebruiker van de Algemene Voorwaarden: Uniqtalent
Opdrachtgever: De partij die opdracht geeft aan Uniqtalent
Overeenkomst: overeenkomst waarin partijen door schriftelijke ondertekening tot overeenstemming komen om een
dienst te verlenen.
cliënt: degene waarbij de begeleiding of training toegepast wordt.
Artikel 2 Algemeen
1.De algemene voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten, offertes en aanbiedingen tussen Uniqtalent en de
opdrachtgever, mits hiervan door andere partijen niet schriftelijk van afgeweken is.
2.Door het inschrijfformulier of de offerte te tekenen en/of bij schriftelijke goedkeuring, verklaart de Opdrachtgever op
de hoogte te zijn van de algemene voorwaarden en deze dan ook te aanvaarden.
3. De werking van artikel 7: 404 BW en van artikel 7: 407 lid 2 BW, dat hoofdelijke
aansprakelijkheid vestigt voor situaties waarin aan twee of meer personen een opdracht is
gegeven, zijn nadrukkelijk uitgesloten.
Artikel 3 De offertes
1.Offertes zijn vrijblijvend. Zij hebben een geldigheid van 30 dagen. Uniqtalent is gebonden aan de offerte wanneer
deze binnen de termijn van 30 dagen is bevestigd middels schriftelijke ondertekening/bevestiging.
2.Trainingen en cursussen kunnen worden geannuleerd bij onvoldoende deelname.
Het aanbod van de offerte wordt gezien als een overeenkomst indien beide partijen het eens zijn over de inhoud.
3.Een samengestelde prijsopgave verplicht Uniqtalent niet tot het verrichten van een
gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
Artikel 4 Uitvoering en contractsduur
1. Uniqtalent gaat met deze voorwaarden een inspanningsverplichting, maar geen resultaatverplichting aan. Dit wil
zeggen dat Uniqtalent geen resultaat kan garanderen. Wel zorgt Uniqtalent dat er gehandeld wordt vanuit beste
inzicht en vermogen.
2. De opdrachtgever zorgt dat gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht,tijdig zijn
aangeleverd bij Uniqtalent.
3. Uniqtalent voert haar diensten uit, nadat de overeenkomst is ondertekend/bevestigd door de opdrachtgever.
4. Uniqtalent heeft het recht om locatie, tijd en datum van begeleidingen en trainingen te bepalen en deze te wijzigen
waar dat nodig is.
5. Externe partijen die moeten worden ingeschakeld om een bepaalde dienst verder uit te kunnen voeren, worden
pas ingeschakeld mits de opdrachtgever goedkeuring heeft gegeven.
De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2
en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
6. Uniqtalent is bevoegd om de cliënt (tijdelijk) de toegang c.q. deelname aan de opleiding te ontzeggen indien hij of
zij zich niet houdt aan de overeengekomen afspraken en/of indien de cliënt zich zodanig gedraagt dat van
Uniqtalent in redelijkheid niet verwacht kan worden dat zij haar diensten voortzet.
7. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is Uniqtalent gerechtigd om
daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven.
8. Indien Uniqtalent met de opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Uniqtalent
niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de opdrachtgever in
dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging voortvloeit uit een
bevoegdheid of verplichting ingevolge van de wet-of regelgeving of haar oorzaak vindt in andere gronden die bij
het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
9. Indien de overeengekomen afspraken niet worden nagekomen door de Opdrachtgever behoudt Uniqtalent het
recht om de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.
Artikel 6 Overmacht
1. Uniqtalent is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de
Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld,
en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of
niet voorzien, waarin Uniqtalent geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Uniqtalent niet in staat is haar
verplichtingen na te komen.
Uniqtalent kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de
verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee
maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder
verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
Artikel 7 Betalingen
1. Betalingswijze wordt opgenomen in de overeenkomst. Bij ondertekening/goedkeuring van de offerte/inschrijving
gaat de opdrachtgever akkoord met het betalingsschema.
2. De kosten worden volgens de vaste tarieven van Uniqtalent vastgesteld. Indien er sprake is van een afwijkend
tarief zal dit vooraf met de opdrachtgever worden besproken.
3. Indien de opdrachtgever niet overgaat tot betaling volgens gemaakte afspraken dan is de opdrachtgever in
verzuim . De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis
van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is.
Indien Uniqtalent echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de
werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en
executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is
over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd. Opdrachtgever is verplicht om deze
rentepercentages te gaan betalen.
Artikel 8
Eigendomsvoorbehoud
Het door in het kader van de overeenkomst door Uniqtalent geleverde blijft
eigendom van Sabine Flipse, totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Uniqtalent gesloten
overeenkomst(en) is nagekomen.
Artikel 9
Intellectuele eigendom
Uniqtalent behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op
grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Uniqtalent heeft het recht de door de uitvoering
van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover
hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht..
Artikel 10 Geheimhouding
Tenzij er sprake is van een wettelijke- of beroepsplicht tot bekendmaking, is Uniqtalent verplicht tot geheimhouding
tegenover derden.
Artikel 11 Aansprakelijkheid
1.Indien Uniqtalent aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot
hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Uniqtalent is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat
Uniqtalent is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en /
of onvolledige gegevens.
3. Indien Uniqtalent aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de
aansprakelijkheid van Uniqtalent beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order,
althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
4. De aansprakelijkheid Uniqtalent is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag
der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
5. Uniqtalent is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade
wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van
de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze
voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Uniqtalent
aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Uniqtalent
toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking
van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot
beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Uniqtalent is
nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst,
gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de
schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Uniqtalent.
Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Uniqtalent partij is, is uitsluitend het Nederlands
recht van toepassing. De rechter in de vestigingsplaats van Uniqtalent is bij uitsluiting
bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin
heeft Uniqtalent het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde
rechter.
Download