Orde van dienst voor - RK Parochie St Jan de Doper

advertisement
De huwelijkssluiting in de kerk.
Best bruidspaar,
Jullie hebben gevraagd te mogen trouwen in de kerk. Proficiat met dit mooie voornemen.
We hopen dat de huwelijksdag en speciaal de huwelijksviering in onze kerk voor jullie
onvergetelijk worden. Dit document is bedoeld als een hulp bij de voorbereiding van de
viering. We vragen jullie daarom om het goed door te nemen en samen de nodige keuzes
te maken. Veel succes en plezier!
Vooraf
Een kerkelijk huwelijk wordt in de kerk door beide echtelieden – man en vrouw - samen
gesloten ten overstaan van een priester of diaken én twee door het bruidspaar gekozen
getuigen. De twee getuigen hoeven niet katholiek te zijn.
In de praktijk geldt als regel, dat tijdens huwelijksviering niet de eucharistie wordt
gevierd of communie wordt uitgereikt. Alleen wanneer zowel bruid als bruidegom tot de
katholieke kerk behoren kan eventueel eucharistie worden gevierd. De huwelijksmap die
jullie nu voor je hebben, is bedoeld voor wanneer we wél eucharistievieren.
Wat betreft de muziek tijdens de liturgie, geldt als uitgangspunt dat alleen live wordt
gemusiceerd. Vanuit de parochie is er een koor beschikbaar. Uiteraard kunnen familie,
vrienden of bekenden een bij het moment en de plaats passende muzikale bijdrage
leveren. Eén en ander graag in (tijdig) overleg met de priester.
Voor de viering:



ringen aan de priester geven (door bijvoorbeeld de ceremoniemeester).
trouwboekje aan de priester laten zien (kan de ceremoniemeester doen of
iemand anders).
De beide getuigen stellen zich aan de priester voor.
Begin van de huwelijksviering
De huwelijksliturgie begint achter in de kerk. Aan het begin van de viering worden jullie
door de priester1bij de deur begroet. Het is overigens wel handig als de priester al voor de
viering begint de ringen heeft gekregen én het trouwboekje heeft kunnen inzien.
Met de priester gaan jullie, bruid en bruidegom, naar het altaar. Jullie lopen direct
achter de priester. Indien je zo wenst kunnen bruidspersoneel, ouders, getuigen en
eventuele andere dierbare mensen meelopen.
Tijdens deze processie – waarbij alle aanwezigen staan- wordt een lied gezongen (A).
Vóór de treden van het priesterkoor zijn de zitplaatsen voor het bruidspaar. Het is
elegant als de bruidegom zijn bruid de helpende hand biedt bij het tussen de stoel en de
knielbank gaan staan. De bruid loopt, staat en zit rechts van de bruidegom. Het
bruidsboeket wordt doorgaans door een acoliet of misdienaar aangenomen en op een
mooie plek gelegd. Ouders, getuigen en anderen nemen plaats in de banken.
Zowel een priester als een diaken kunnen bij een huwelijkssluiting assisteren, dat wil zeggen: in
de viering voorgaan en als kerkelijk getuige de huwelijksbelofte aanhoren. Als er in het vervolg dus
priester staat kan meestal ook diaken gelezen worden.
1
1

Bespreek samen hoe je de intochtsprocessie wil vormgeven. Wie lopen er
met jullie mee? Overleg dit met de priester en vraag de personen tijdig.
De priester en zijn assistenten lopen het priesterkoor op. Hij kust het altaar en gaat naar
zijn zitplaats. Staande maakt hij met de gemeenschap het kruisteken en begroet hen (B).
In de kerk gaat men nu zitten. Jullie mogen ook gaan zitten.
Nu heet de priester iedereen welkom in de kerk, in het huis van de Heer, en leidt kort de
viering in. Het is mogelijk dat iemand een gedicht of gedachte voordraagt (C).
Na de inleiding roepen we de Heer aan in het “Heer, ontferm u”. Bij voorkeur zingen we
dit (eventueel meerstemmig) samen met het koor in het Nederlands, in een andere taal of
volgens de tekst van de gregoriaanse muziek (D).
Hierna wordt eventueel een Glorialied gezongen (E), behalve tijdens de Advent en de
Veertigdagentijd.
De opening van de huwelijksliturgie wordt afgesloten met het openingsgebed (F). Nadat
de priester “Laat ons bidden” heeft gezegd volgen er een paar momenten in stilte, zodat
iedereen voor zichzelf kan bidden. Dan spreekt de priester het gebed uit. Dit gebed kan
meestal uit de in deze map gegeven mogelijkheden gekozen worden.
Dienst van het Woord
Na de opening volgt de dienst van het Woord en gaan we luisteren naar verhalen uit de
Bijbel. De kerk vindt het belangrijk dat in een christelijke viering van het huwelijk
teksten uit de Bijbel centraal staan. Eventuele buiten-Bijbelse teksten ter overweging
kunnen in overleg bij wijze van openings- of slottekst worden gebruikt of wellicht nog een
andere plek in de viering vinden.
De eerste lezing (G) wordt gekozen uit het Oude Testament of uit één van de
brieven uit het Nieuwe Testament. Het is het mooist als deze eerste lezing door één van
de aanwezigen worden voorgelezen.
Dienst van het Woord

vraag iemand om de eerste lezing te verzorgen.
Na de eerste lezing wordt er een lied gezongen. Bijvoorkeur kiest men in overleg met het
koor een antwoordpsalm. Mocht geen psalm gekozen kunnen worden, dan een
tussenzang.
Meestal volgt hierna de lezing uit het evangelie, die staande wordt beluisterd. De priester
of diaken leest het evangelie. Voor het evangelie kan een alleluia-vers gezongen worden.
Na het evangelie volgt een gezongen acclamatie.
Na de lezingen houdt de priester een homilie, dat is het woord voor een preek door een
bisschop, priester of diaken.
De huwelijksviering
Het eigenlijke moment van de huwelijkssluiting begint nu en kan vooraf worden gegaan
door een lied. Na het lied komen de priester en zijn assistenten naar jullie toe. Hij komt
2
voor jullie staan met gezicht de kerk in. Iedereen gaat staan (tenzij dat niet gaat
natuurlijk). De beide getuigen komen ieder aan een kant van het bruidspaar staan. Het
liefst zo dat ze niet het zicht voor de mensen in de kerk blokkeren.
Eerst leidt de priester het moment van de huwelijkssluiting in (K). Daarna spreken jullie
je bedoelingen uit in de ondervraging (L). De trouwbelofte daarna (M) is het moment dat
bruid en bruidegom met elkaar trouwen en – als beide gedoopt zijn – elkaar dus het
sacrament van het huwelijk toedienen. Daarom is het eigenlijk het mooiste dat zij aan
elkaar de trouwbelofte doen. Het kan echter ook in de vorm van vragen door de pastor
gesteld en waarop jullie dan “ja” zeggen.
Nu jullie elkaar huwelijkstrouw hebben beloofd, bevestigt de priester jullie gehuwd zijn
(N). De ringen worden gezegend en jullie doen ze elkaar om de (meestal) linker ringvinger
(O).
Hierna steken jullie samen de huwelijkskaars aan én loven en/of te danken we de Heer
in een bijvoorkeur door alle aanwezigen gezongen lied. Het kan mooi zijn om jullie beide
doopkaarsen te gebruiken bij het aansteken van de huwelijkskaars. Een andere
mogelijkheid is twee kleine kaarsjes te gebruiken die aan de Paaskaars zijn ontstoken.
De beide getuigen gaan nu weer naar hun zitplaats
Nu volgen de voorbede, oftewel het gebed van de gelovigen. De voorbede is als volgt
opgebouwd:
-
Oproep tot gebed door de priester.
Uitspreken van de intenties door één of meerdere aanwezigen.
Elke intentie wordt met “laat ons bidden” beëindigd, waarna de hele gemeenschap
een acclamatie zegt of zingt. (R, voor voorbeelden)
Afsluitend gebed door de priester.
-
De intenties kunnen jullie in overleg met de priester zelf maken.
Voorbede:


Maak samen de intenties van de voorbede en bespreek deze met de priester.
Vraag iemand of meerdere mensen om de intenties van de voorbede voor te
lezen.
Viering van de Eucharistie
De Eucharistieviering begint met de offerande: brood en wijn worden naar het altaar
gebracht. De aanwezigen sluiten zich aan bij deze offerande door de collecte.
Ondertussen wordt een lied gezongen (S). Dan bidt de priester het gebed over de gaven,
waarna het eucharistisch gebed begint (T.) Het “Heilig” tijdens dit gebed alsook de
acclamatie na de consecratie kunnen worden gezongen door (en met) het koor. Na het
eucharistisch gebed bereiden we ons voor op de communie in wat wordt genoemd de
communieritus. De bestaat uit het Onze Vader, de vredeswens, het breken van het brood
waaronder het Lam Gods wordt gezongen, de uitnodiging tot de communie, de communie
waaronder een lied wordt gezongen (W) én tot slot het gebed ná de communie.
Tijdens een huwelijksviering is er één wijziging! Volgens een oud gebruik volgt na het
Onze Vader volgt namelijk de huwelijkszegen. (V) Na deze zegen gaat de viering verder
met de vredeswens.
Slot van de viering
3
Met het gebed na de communie is de viering in feite afgerond. Tot slot geeft de priester
nog de zegen aan alle aanwezigen en gaan de priester, zijn assistenten en jullie zelf, als
nu pasgetrouwde bruidspaar, de kerk uit onder het zingen van het slotlied.
Het is mogelijk dat iemand nog een tekst voordraagt vlak voor de zegen. Geen speech,
maar bijvoorbeeld een gedicht. Natuurlijk kan iemand ook nog iets voorspelen op een
muziekinstrument of iets passends zingen.
Als de bruid en bruidegom dat op prijsstellen kunnen de bruid of zij beide na de zegen op
bijzondere wijze de bijstand van de maagd Maria vragen. De gemakkelijkste manier is om
in de Mariakapel een kaars op te steken en samen een “Wees gegroet Maria” te bidden.
Er zijn echter meer mogelijkheden en eigen ideeën zijn mogelijk. Een kwestie van
overleggen dus.
Na de viering
Na de viering dienen de priester en de beide getuigen het huwelijksformulier te
ondertekenen.
Na de viering


Beide getuigen ondertekenen het huwelijksformulier. Zij worden zeer
dringend verzocht niet weg te gaan voor dit gebeurd is!
Soms kan er in het trouwboekje worden aangetekend dat jullie ook voor
de kerk zijn getrouwd. Dit kan meteen na de viering door de priester
worden ingevuld.
4
Liturgie van het huwelijk samenstellijst.
Opening van de viering
A. Intredelied
B. Kruisteken en begroeting
C. Inleiding
D. Heer, ontferm U
E. Glorialied
F. Openingsgebed
Dienst van het Woord
G. Eerste lezing
H. Antwoordpsalm / Tussenzang
Alleluia-vers (overleg met het koor)
I Evangelielezing
Acclamatie op het evangelie (overleg met
het koor)
J. Homilie
De huwelijksviering
Lied
K. Inleiding
L. Ondervraging
M. Trouwbelofte
N. Bevestiging
O. Zegening en overreiking van de ringen
P. Huwelijkskaars
Q. Lofzang/Danklied
R. Voorbede
Viering van de Eucharistie
S. Offerandelied
T. Gebed over de gaven
U. Eucharistisch gebed.
V. Communieritus met huwelijkszegen
W. Communielied
X. Gebed na de communie
Slot van de viering
Y. Zegen en wegzending
Opdracht aan Maria
Z. Slotlied
5
Bladzijde Nummer
Opening van de viering
A. Openingslied
B. Kruisteken en begroeting
Na het openingslied opent de priester de viering met het kruisteken en de liturgische groet.
p.
a.
p.
a.
In de naam van de Vader
en de Zoon
en de heilige Geest.
Amen.
De genade van de Heer Jezus Christus,
de liefde van God
en de gemeenschap van de heilige Geest
zij met u allen.
En met uw geest.
C. Inleiding
Daarna heet hij het bruidspaar en alle andere aanwezigen van harte welkom en leidt hij
de viering in.
Het is ook mogelijk om aansluitend aan het openingswoord van de pastor door een familielid, vriend of vriendin een openingstekst of gedachte uit te laten spreken. Voorbeelden van
deze teksten vind je in bijlage achter in de map.
D. Heer, ontferm U
Dit kan door het koor gezongen worden. De exacte tekst hangt van de toonzetting af.
Meestal ziet het er als volgt uit:
1.
Heer, ontferm U over ons (2x)
Christus, ontferm U over ons (2x)
Heer, ontferm U over ons (2x)
2.
Kyrie, eleison (2x)
Christe, eleison (2x)
Kyrie, eleison (2x)
E. Glorialied
Een glorialied hoeft niet. Kies je er wel voor, dan kun je het beste in overleg met het koor
een keuze maken. Gedurende de advent en in de veertigdagentijd wordt er geen glorialied
gezongen.
F. Openingsgebed
1. (niet bij een huwelijk tussen een gedoopte katholiek en een ongedoopte)
p.
God, het huwelijk van man en vrouw hebt Gij tot een heilig verbond gemaakt, een
geheim zo verheven en diep dat het beeld en teken is van de geheimvolle band
tussen Christus en de kerk, zijn bruid, in liefde met Hem verbonden. Daarom
bidden wij U voor ... en ...: dat zij de kracht van deze liefdesband vanuit hun geloof
steeds inniger ervaren en in hun omgaan met elkaar van dag tot dag tot vollere
ontplooiing brengen. Dat vragen wij U door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest, God, door de eeuwen
der eeuwen.
a.
Amen.
6
2.
p.
a.
3.
p.
a.
God, Gij hebt de mens geschapen -naar uw beeld, op U gelijkend: man en vrouw
hebt Gij hen geschapen en hen voorbestemd tot onderlinge eenheid. Daarom
bidden wij U voor ... en ..., nu zij op deze dag door het huwelijk hun liefde gaan
bezegelen: houd hen vast in deze liefdesband, versterk hun trouw jegens elkaar,
doe hen groeien in onderlinge Iiefde en laat deze liefdesband vrucht dragen. Mogen
zij zo als christelijke echtgenoten getuigen van de liefde die Gij zelf zijt. Dat vragen
wij U door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met U leeft en heerst in de
eenheid van de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.
God, wees ons nabij en hoor ons gebed. Voor uw altaar gaan deze bruid en
bruidegom, ... en ..., hun trouwbelofte uitspreken en zich als man en vrouw
binden aan elkaar. Wij bidden U: zie met welgevallen naar hen en versterk in hen
de liefde die zij elkaar toedragen. Dat vragen wij U door onze Heer Jezus Christus,
uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest, God, door de
eeuwen der eeuwen.
Amen.
4. (niet bij een huwelijk tussen een gedoopte katholiek en een ongedoopte)
p.
God, groot en heilig is uw Naam, deze bruid en bruidegom, ... en ..., gaan in het
sacrament van het huwelijk hun leven met elkaar delen. Wij bidden U: laat hen
groeien in het geloof dat zij belijden, en in de trouw die zij elkaar beloven. Mogen
hun kinderen voor hen een zegen zijn en voor uw geloofsgemeenschap toegewijde
leden. Dat vragen wij U door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met U leeft
en heerst in de eenheid van de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
a.
Amen.
5.
p.
God, wees hier aanwezig en luister welwillend naar ons gebed. Vanaf de schepping
hebt Gij het huwelijk van man en vrouw ingesteld, om het voortbestaan te
waarborgen van het menselijk leven. Daarom bidden wij U: moge de eenheid van
de huwelijksband, waarvan Gij de schepper zijt, door uw helpende hand behouden
blijven. Dat vragen wij U door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met U leeft
en heerst in de eenheid van de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
Allen:
Amen.
6.
p.
a.
7.
p.
a.
God, sinds de dag van de schepping rust uw zegen op ons; onder uw zegenende
hand worden mensen vruchtbaar en talrijk, groeit het welzijn op aarde en wordt
uw wereld bewoonbaar. Hoor dan welwillend onze beden en schenk aan deze bruid
en bruidegom, ... en ..., de rijkdom van uw zegen. Mogen zij daardoor in hun
verbondenheid als man en vrouw groeien in een liefdevolle eensgezindheid van
hart en ziel en het geestelijk welzijn van elkaar bevorderen. Dat vragen wij U door
onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid van de
heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.
Getrouwe God, Gij behoedt de mensen met wie Gij U verbonden hebt; Gij trekt met
ons mee, beschermt ons in gevaar en wijst ons de weg. Spreek een woord van
leven nu twee van uw mensen met elkaar verder willen gaan en sterk hen in deze
samenkomst met de genade van Jezus Christus, onze Heer. Die met U leeft en
heerst in de eenheid van de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.
7
Dienst van het Woord
G. Eerste lezing
Hieronder vinden jullie enkele teksten waar je uit kunt kiezen. Wanneer jullie een
Bijbelse lezing willen kiezen die hier niet bij staat, is dat meestal mogelijk. Overleg dat
even met de pastor.
Na de lezing zegt degene die voorleest (de lector):
l.
a.
Zo spreekt de Heer.
Wij danken God
1. Genesis 1,26-28.31a
Uit het boek Genesis
In het begin, bij de schepping van hemel en aarde, sprak God, toen Hij de dieren had
geschapen: “Nu gaan Wij de mens maken, als beeld van Ons, op Ons gelijkend; hij zal
heersen over de vissen van de zee, over de vogels van de lucht, over de tamme dieren,
over alle wilde beesten en over al het gedierte dat over de grond kruipt.” En God schiep
de mens als zijn beeld; als beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen.
God zegende hen, en God sprak tot hen: “Weest vruchtbaar en wordt talrijk; bevolkt de
aarde en onderwerpt haar; heerst over de vissen van de zee, over de vogels van de lucht,
en over al het gedierte dat over de grond kruipt.” God bezag alles wat Hij gemaakt had en
Hij zag dat het heel goed was.
2. Genesis 2,18-24
Uit het boek Genesis
In het begin, bij de schepping van hemel en aarde, na de schepping van de eerste mens,
sprak God de Heer: “Het is niet goed dat de mens alleen blijft. Ik ga een hulp voor hem
maken die bij hem past.” Toen boetseerde God de Heer uit de aarde alle dieren op het
land en alle vogels van de lucht en bracht die bij de mens om te zien hoe hij ze noemen
zou: zoals de mens ze zou noemen: zo zouden ze heten. De mens gaf dus namen aan alle
tamme dieren en aan al de vogels van de lucht en aan al de wilde beesten; maar een hulp
die bij hem paste vond de mens niet. Toen liet God de Heer de mens in een diepe slaap
vallen; en terwijl hij sliep nam Hij één van zijn ribben weg en zette er vlees voor in de
plaats. Daarna vormde God de Heer uit de rib die Hij bij de mens had weggenomen, een
vrouw en bracht haar naar de mens. Toen sprak de mens: “Eindelijk been van mijn
gebeente en vlees van mijn vlees! Mannin zal zij heten want uit een man is zij genomen.”
Zo komt het dat een man zijn vader en moeder verlaat en zich zo aan zijn vrouw hecht
dat zij volkomen één worden.
3. Genesis 12, 1-9
Uit het boek Genesis
God de Heer sprak tot Abram:”Trek weg uit uw land, uw stam en uw familie, naar het
land dat Ik u zal wijzen. Ik zal een groot volk van u maken. Ik zal u zegenen en uw naam
groot maken, zodat hij een zegen zal zijn. Ik zal zegenen die u zegenen, maar die u
vervloeken zal Ik vervloeken. Door u zal zegen komen over alle geslachten op aarde.”
Toen trok Abram weg, zoals de Heer hem had opgedragen, en Lot ging met hem mee.
Abram was vijf en zeventig jaar toen hij Haran verliet. Met zijn vrouw Sarai en met Lot,
8
de zoon van zijn broer, met al hun bezittingen en met degenen die zij in Haran in dienst
hadden genomen, ging Abram op weg naar Kanaän. In Kanaän aangekomen, trok Abram
het land in, tot bij de heilige plaats van Sichem, de eik van More. Toentertijd waren de
Kanaänieten nog in het land. Daar verscheen God, de Heer aan Abram en zei:”Aan uw
nageslacht zal ik dit land in bezit geven.” Toen richtte hij daar een altaar op ter ere van
de Heer, die hem verschenen was. Vandaar trok hij verder naar Beth-el, sloeg zijn tent op
tussen Beth-el in het westen en Ai in het oosten, richtte een altaar op ter ere van de Heer
en riep de naam van God de Heer aan. Daarna trok Abram verder naar de Negeb toe.
4. Tobit 8,5-10
Uit het boek Tobit
Op de avond van hun huwelijk zei Tobias tot Sara:”Wij zijn kinderen van heiligen en wij
kunnen dus niet zó gehuwd zijn als de heidenen die God niet kennen.” Zij stonden
beiden op en samen baden zij vurig dat ze gezond zouden blijven. En Tobias
bad:”Gezegend zijt Gij, God van onze vaderen, moge de hemel en de aarde, de zee, de
bronnen en de rivieren en alle schepselen die erin wonen, U prijzen. Gij hebt Adam
gemaakt uit het stof van de aarde en hem Eva tot hulp en stut gegeven. Welnu Heer, als
ik mijn zuster hier tot me neem, ga ik geen ongeoorloofde verbinding aan, maar verlang
ik naar een nageslacht, waarin uw Naam geprezen wordt door de eeuwen heen.” En ook
Sara bad:”Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons, en laat ons samen oud worden
in een goede gezondheid.”
5.Hooglied 2, 8-10.14.16a; 8,6-7a
Uit het Hooglied.
Hoor, daar is mijn geliefde;
kijk, daar komt hij aan, over de heuvels snelt hij voort.
Mijn geliefde is als een gazel, hij lijkt wel het jong van een hert.
Daar staat hij achter de muur van ons huis.
Hij ziet door het raam en kijkt door de tralies naar binnen.
Nu roept mijn geliefde en zegt tegen mij:
“Sta op, mijn liefste, komt toch, mijn schoonste.
Mijn duif, die u verscholen hebt in de kloven van het gesteente,
in de holten van de rotsen,
laat mij uw gezicht zien, laat mij uw stem horen
want uw stem is zo mooi, uw gezicht zo lieftallig !”
Mijn lief is van mij en ik ben van hem.
En hij zei tegen mij:
“Draag mij als een zegel op uw hart, als een zegel aan uw arm:
want sterk als de dood is de liefde,
met de onverbiddelijkheid van het dodenrijk
sluit zij ieder ander buiten.
Haar vonken zijn bliksemschichten, vlammen van de Heer.
Geen stortvloed van water kan de liefde blussen,
geen rivier spoelt haar weg.
6. Romeinen 12, 9-18
Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Romeinen.
Broeders en zusters,
Uw liefde moet ongeveinsd zijn. Haat het kwaad, houdt vast wat goed is. Bemint elkander
hartelijk met broederlijke genegenheid. Acht anderen hoger dan uzelf. Laat uw ijver niet
9
verflauwen, weest vurig van geest, dient de Heer. Laat de hoop u blij maken, houdt stand
in de verdrukking, volhardt in het gebed. Draagt bij voor de noden van de heiligen,
beoefent de gastvrijheid. Zegent hen die u vervolgen; ge moet hen zegenen in plaats van
hen vervloeken. Verblijdt u met de blijden en weent met hen die wenen. Weest
eensgezind. Schikt u zonder hooghartigheid in de omgang met gewone mensen. Weest
niet eigenwijs. Vergeldt niemand kwaad met kwaad. Hebt het goede voor met alle
mensen. Leeft voor zover het van u afhangt met alle mensen in vrede.
7. 1 Korinthiërs 13, 1-8a
Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe
Al spreek ik met de tongen van engelen en mensen: als ik de liefde niet heb, ben ik een
galmend bekken of een schelle cimbaal. Al heb ik gave van de profetie, al ken ik alle
geheimen en alle wetenschap, al heb ik het volmaakte geloof dat bergen verzet: als ik de
liefde niet heb, ben ik niets. Al deel ik heel mijn bezit uit, al geef ik mijn lichaam prijs
aan de vuurdood: als ik de liefde niet heb, baat het mij niets. De liefde is lankmoedig en
goedertieren; de liefde is niet afgunstig, zij praalt niet, zij beeldt zich niets in. Zij geeft
niet om de schone schijn, zij zoekt zichzelf niet, zij laat zich niet kwaad maken en rekent
het kwade niet aan. Zij verheugt zich niet over onrecht, maar vindt haar vreugde in de
waarheid. Alles verdraagt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles duldt zij. De liefde
vergaat nimmer. De gave der profetie zal verdwijnen, tongen zullen verstommen, de
kennis zal een einde nemen. Want ons kennen is stukwerk, en stukwerk ons profeteren.
Maar wanneer het volmaakte komt, heeft het onvolmaakte afgedaan. Toen ik een kind
was, sprak ik als een kind, voelde ik als een kind, dacht ik als een kind. Nu ik man
geworden ben, heb ik het kinderlijke afgelegd. Thans zien wij in een spiegel, onduidelijk,
maar dan van aangezicht tot aangezicht. Thans ken ik slechts ten dele, maar dan zal ik
ten volle kennen zoals ik zelf gekend ben. Nu blijven van kracht: geloof, hoop en liefde,
dit drietal. Maar de grootste van de drie is de liefde.
8. Efeziërs 4, 1-6
Uit de brief van de heilige Apostel Paulus aan de christenen van Efeze.
Broeders en zusters, ik, Paulus, gevangene in de Heer, vraag u met aandrang: leidt een
leven dat beantwoordt aan de roeping die gij van God ontvangen hebt, in alle deemoed en
zachtheid, in lankmoedigheid, liefdevol elkaar verdragend. Beijvert u de eenheid van de
Geest te behouden door de band van de vrede: één lichaam en één Geest, zoals gij ook
geroepen zijt tot een en dezelfde hoop waarvoor Gods roeping borg staat. Eén Heer, één
geloof, één doop. Eén God en Vader van ons allen, die is boven allen en met allen en in
allen.
9. Efeziërs 5, 2a.25-32
Uit de brief van de heilige Apostel Paulus aan de christenen van Efeze.
Broeders en zusters, leidt een leven van liefde naar het voorbeeld van Christus, die ons
heeft bemind en zich voor ons heeft overgeleverd. Mannen, hebt uw vrouw lief, zoals
Christus de kerk heeft liefgehad: Hij heeft zich voor haar overgeleverd om haar te
heiligen, haar reinigend door het waterbad met het woord. Hij heeft de kerk tot zich
gevoerd als een heerlijke bruid, zonder vlek of rimpel of fout, heilig en onbesmet. Zo
moeten ook mannen hun vrouwen liefhebben, zoals ze hun eigen lichaam liefhebben. Wie
zijn vrouw bemint, bemint zichzelf. Niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat;
integendeel, hij voedt en koestert het. En zo doet Christus met de kerk, omdat wij
ledematen zijn van zijn lichaam.”Daarom zal de man vader en moeder verlaten om zich te
hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één vlees zijn.” Dit geheim heeft een diepe zin.
Ik voor mij betrek het op Christus en de kerk
10
10. Filippenzen 4, 4-9
Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Filippi.
Broeders en zusters, verheugt u in de Heer te allen tijde. Nog eens: verheugt u! Uw vriendelijkheid moet bij alle mensen bekend zijn. De Heer is nabij. Weest onbezorgd. Laat al
uw wensen bij God bekend worden in gebed en smeking, en nooit zonder dankzegging.
En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten
behoeden in Christus Jezus. Tenslotte, broeders en zusters, houdt uw aandacht
gevestigd op al wat waar is, al wat edel is, wat rechtvaardig is en rein, beminnelijk en
aantrekkelijk, op al wat deugt heeft en lof verdient. En brengt in praktijk wat u geleerd is
en overgeleverd, en wat gij van mij hebt gehoord en gezien. Dan zal de God van vrede met
u zijn.
11. Kolossenzen 3, 12-17
Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Kolosse.
Broeders en zusters, bekleedt u als Gods heilige en geliefde uitverkorenen met tedere
ontferming, goedheid, deemoed, zachtheid en geduld. Verdraagt elkander en vergeeft
elkander, als de een tegen de ander een grief heeft. Zoals de Heer u vergeven heeft, zo
moet ook gij vergeven. Voegt bij dit alles de liefde als de band der volmaaktheid. En laat
de vrede van Christus heersen in uw hart; daartoe zijt gij immers geroepen als leden van
één lichaam. En weest dankbaar. Het woord van Christus moge in volle rijkdom onder u
wonen. Leert en vermaant elkander met alle wijsheid. Zingt voor God met een dankbaar
hart psalmen, hymnen en liederen, ingegeven door de Geest. En al wat gij doet in woord
of werk, doet dit alles in de naam van Jezus de Heer, God de Vader dankend door Hem.
12. 1 Johannes 4, 7-12
Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes
Vrienden, laten wij elkander liefhebben, want de liefde komt van God. Iedereen die
liefheeft, is een kind van God en kent God. De mens zonder liefde kent God niet, want
God is liefde. En de liefde die God is, heeft zich onder ons geopenbaard, doordat Hij zijn
enige Zoon in de wereld gezonden heeft om ons tot het leven te brengen. Hierin bestaat
de liefde: niet wij hebben God liefgehad, maar Hij heeft ons liefgehad, en Hij heeft ons
zijn Zoon gezonden om door het offer van zijn leven onze zonden uit te wissen. Vrienden,
als God ons zozeer heeft liefgehad, moeten ook wij elkander liefhebben. Nooit heeft
iemand God gezien, maar als wij elkaar liefhebben, woont God in ons, en is zijn liefde in
ons volmaakt geworden.
H. Antwoordpsalm / Tussenzang
Te kiezen in overleg met het koor.
I. Evangelielezing
Hieronder vinden jullie enkele teksten waaruit je een keuze kunt maken. Ook hier zijn jullie
vrij om een lezing te kiezen die hier niet bij staat. Zorg er wel voor dat het een evangelielezing is, dat wil zeggen: genomen uit Mattheus, Marcus, Lucas of Johannes uit het Nieuwe
Testament. Overleg altijd even met de priester.
11
Aan het begin van de evangelielezing zegt de diaken of priester:
p.
De Heer zij met u.
a.
En met uw geest.
p.
Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus
volgens ... (naam evangelist).
a.
Lof zij U, Christus.
Aan het einde van de lezing zegt de diaken of priester:
p.
Zo spreekt de Heer
a.
Wij danken God.
1. Mattheüs, 5, 1-12a
In die tijd, toen Jezus de menigte zag, ging Hij de berg op, en toen Hij was gaan zitten,
kwamen zijn leerlingen bij Hem. Hij nam het woord en onderrichte hen met deze toespraak: Zalig de armen van geest, want aan hen behoort het rijk der hemelen. Zalig de
treurenden, want zij zullen getroost worden. Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen het
land bezitten. Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Zalig
de zuiveren van hart, want zij zullen God zien. Zalig die vrede brengen want zij zullen
kinderen van God genoemd worden. Zalig die vervolgd worden om de gerechtigheid, want
hun behoort het rijk der hemelen. Zalig zijt gij, wanneer men u beschimpt, vervolgt en
lasterlijk van allerlei kwaad beticht om Mijnentwil. Verheugt u en juicht, want groot is
uw loon in de hemel.
2. Mattheüs 5, 13-16
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:”Gij zijt het zout der aarde. Maar als het zout zijn
kracht verliest, waarmee zal men dan zouten? Het dient nergens meer toe dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. Gij zijt het licht der wereld. Een stad kan
niet verborgen blijven als ze boven op een berg ligt! Men steekt toch ook niet een lamp
aan om ze onder de korenmaar te zetten, maar men plaatst ze op de standaard, zodat ze
licht geeft voor allen die in huis zijn. Zo moet ook uw licht stralen voor het oog van de
mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader verheerlijken die in de hemel is.”
3. Mattheüs 7, 21.24-29
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:”Niet ieder die tot Mij zegt: Heer, Heer! zal binnengaan in het koninkrijk der hemelen, maar die de wil doet van mijn Vader die in de hemel
is. Ieder nu, die deze woorden van Mij hoort en er naar handelt, kan men vergelijken met
een verstandig man die zijn huis op rotsgrond bouwde. De regen viel neer, de
bergstromen kwamen omlaag, de storm stak op en zij stortten zich op dat huis, maar het
viel niet in, want het stond gegrondvest op de rots. Maar ieder die deze woorden van Mij
hoort, doch er niet naar handelt, kan men vergelijken met een dwaas die zijn huis
bouwde op het zand. De regen viel neer, de bergstromen kwamen omlaag, de storm stak
op en zij beukten dat huis, zodat het volledig verwoest werd.” Toen Jezus deze toespraak
beëindigd had, was het volk buiten zichzelf van verbazing over zijn leer. Want Hij
onderrichte niet zoals hun schriftgeleerden, maar als iemand die gezag bezit.
4. Mattheüs 6, 25-34
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: “Maak je niet bezorgd over wat je zult eten of
drinken om in leven te blijven, en ook niet over de kleding voor je lichaam. Is het leven
niet meer dat het eten, en het lichaam niet meer dan de kleding ? Kijk naar de vogels van
de hemel: zij zaaien niet en maaien niet en oogsten niet, je hemelse Vader voedt ze. Zijn
12
jullie niet meer waard dan de vogels ? Wie van jullie kan met al zijn zorgen een el toevoegen aan zijn leven En wat maak je je bezorgd over je kleren ? Leer van de lelies op het
veld hoe ze groeien. Ze werken niet, ze spinnen niet. Maar Ik zeg jullie: zelfs Salomo met
al zijn pracht en praal ging niet gekleed als een van hen. Als God nu het gras op het veld,
dat er vandaag staat en morgen in de oven wordt gegooid, zo kleedt, hoeveel te meer
kleedt Hij dan jullie, kleingelovigen ? Vraag je dus niet bezorgd af: Wat zullen we eten ?
Wat zullen we drinken ? Wat zullen we aantrekken ? Want naar dat alles zijn de
heidenen op zoek. Jullie hemelse Vader weet wel dat je dat allemaal nodig hebt. Zoek
eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan krijg je dat alles erbij. Maak je
dus niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal zich wel bezorgd
maken om zichzelf. Iedere dag heeft genoeg aan zijn eigen leed.
5. Mattheüs 19, 3-6
In die tijd kwamen er Farizeeën naar Jezus toe om Hem op de proef te stellen. Ze zeiden:
“Is het een man geoorloofd zijn vrouw te verstoten om een willekeurige reden?” Hij gaf
hen ten antwoord: “Hebt u niet gelezen dat de Schepper vanaf het begin als man en
vrouw heeft gemaakt? En dat Hij gezegd heeft: Daarom zal een mens zijn vader en
moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één zijn? Ze zijn dus
niet meer twee, maar één. Dus, wat God verbonden heeft, moet de mens niet scheiden.”
6. Marcus 12, 28-34
In die tijd trad er een schriftgeleerde op Jezus toe, die naar hun woordenwisseling geluisterd had en, begrijpende dat Hij hun een raak antwoord gegeven had, legde hij Hem de
vraag voor: “Wat is het allereerste gebod?” Jezus antwoordde: “Het eerste is: Hoor, Israël!
De Heer, onze God, is de enige Heer. Gij zult de Heer, uw God, beminnen met geheel uw
hart, geheel uw ziel, geheel uw verstand en geheel uw kracht. Het tweede is dit: Gij zult
uw naaste beminnen als uzelf. Er is geen ander gebod voornamer dan deze twee.” Toen
zei de schriftgeleerde tot Hem:”Juist, Meester, terecht hebt Gij gezegd: Hij is de enige en
er bestaat geen andere buiten Hem; en Hem beminnen met heel zijn hart, heel zijn
verstand en heel zijn kracht en de naaste beminnen als zichzelf, gaat boven alle branden slachtoffers.” Omdat Jezus zag dat hij wijs gesproken had, zei Hij tot hem:”Gij staat
niet ver af van het Koninkrijk Gods.” En niemand durfde Hem nog een vraag te stellen.
7. Lucas 8, 4-15
Toen zich een grote menigte verzamelde, en uit de steden de mensen naar Jezus
toestroomden, sprak Hij in een gelijkenis:”De zaaier ging uit om zijn zaad te zaaien. En
bij het zaaien viel een gedeelte op de weg; het werd vertrapt en de vogels uit de lucht aten
het op. Een ander gedeelte viel op de rotsgrond; het schoot wel op, maar droogde uit
omdat het geen vocht had. Weer een ander gedeelte viel tussen de distels, maar
tegelijkertijd schoten de distels op en verstikten het. Nog een ander gedeelte viel op de
goede grond; het schoot op en bracht honderdvoudige vrucht voort.” En met luider stem
voegde Hij eraan toe: “Wie oren heeft om te horen, hij luistere!” Zijn leerlingen vroegen
Hem wat die gelijkenis wel betekende. Hij antwoordde: “Aan u is het gegeven de
geheimen van het Rijk Gods te kennen, maar de overigen ontvangen ze in gelijkenissen,
opdat zij ziende niet zien en horende niet begrijpen. Welnu, de betekenis van de
gelijkenis is deze: Het zaad is het woord van God. Die op de weg zijn zij, die geluisterd
hebben. Maar dan komt de duivel en rooft het woord uit hun hart weg, opdat ze niet door
te geloven gered worden. Die op de rots zijn zij, die het woord met blijdschap ontvangen
wanneer ze het horen, maar ze hebben geen wortel; zij geloven voor een ogenblik, maar
ten tijde van de beproeving vallen ze af. Wat onder de distels viel zijn zij, die wel
geluisterd hebben, maar gaandeweg door de zorgen, de rijkdom en de genoegens van het
leven verstikt raken en niet tot rijpheid komen. Het zaad in de goede aarde zijn zij, die
het woord dat zij hoorden in en goed en edel hart bewaren en vrucht voortbrengen door
hun standvastigheid.”
13
8. Johannes 2, 1-11
In die tijd was er een bruiloft te Kana in Galilea, waarbij de moeder van Jezus aanwezig
was. Jezus en zijn leerlingen waren eveneens op die bruiloft uitgenodigd. Toen de wijn op
raakte zei de moeder van Jezus tot Hem: “Ze hebben geen wijn meer.” Jezus zei haar:
“Vrouw, is dat soms uw zaak? Nog is mijn uur niet gekomen.” Zijn moeder sprak tot de
bedienden: “Doet maar wat Hij u zeggen zal.” Nu stonden daar volgens het reinigingsgebruik der Joden zes stenen kruiken, elk met een inhoud van twee of drie metreten. Jezus
zei hun: “Doet die kruiken vol water.” Zij vulden ze tot bovenaan toe. Daarop zei Hij hun:
“Schept er nu wat uit en brengt dat aan de tafelmeester.” Dat deden ze en zodra de tafelmeester het water proefde dat in wijn veranderd was - hij wist niet waar die wijn vandaan
kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden, wisten het wel - riep hij de
bruidegom en zei hem: Iedereen zet eerst de goede wijn voor en wanneer men eenmaal
goed gedronken heeft de mindere. U hebt de goede wijn tot nu toe bewaard.” Zo maakte
Jezus te Kana in Galilea een begin met de tekenen en openbaarde zijn heerlijkheid. En
zijn leerlingen geloofden in Hem.
9. Johannes 15, 9-17
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: “Zoals de Vader Mij heeft liefgehad, zo heb ook Ik
u liefgehad. Blijft in mijn liefde. Als gij mijn geboden onderhoudt, zult gij in mijn liefde
blijven, gelijk Ik, die de geboden van mijn Vader heb onderhouden, in zijn liefde blijf. Dit
zeg Ik u, opdat mijn vreugde in u moge zijn en uw vreugde volkomen moge worden. Dit is
mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt, zoals Ik u heb liefgehad. Geen groter liefde kan
iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden,
als gij doet wat Ik u gebied. Ik noem u geen dienaars meer, want de dienaar weet niet wat
zijn heer doet, maar u heb Ik vrienden genoemd, want Ik heb u alles meegedeeld wat Ik
van mijn Vader heb gehoord. Niet gij hebt mij uitgekozen, maar Ik u en Ik heb u de taak
gegeven op tocht te gaan en vruchten voort te brengen die blijvend mogen zijn. Dan zal
de Vader u geven al wat gij Hem in mijn naam vraagt. Dit is mijn gebod, dat gij elkaar
liefhebt.”
10. Johannes 17, 20-23
In die tijd sloeg Jezus zijn eigen ten hemel en bad: “Heilige Vader, niet alleen voor hen
bid Ik, maar ook voor degenen die door hun woord in Mij geloven: dat zij allen één mogen
zijn. Zoals U, Vader, in Mij bent en Ik in U, zo moeten zij in Ons zijn, zodat de wereld kan
geloven dat U Mij hebt gezonden. Ik heb hen laten delen in de heerlijkheid waarin U Mij
hebt laten delen, opdat zij één mogen zijn, zoals Wij één zijn: Ik in hen en U in Mij; dat
hun eenheid volkomen mag zijn, zodat de wereld kan erkennen dat U Mij hebt gezonden
en dat U hen hebt liefgehad met de liefde die U Mij hebt toegedragen.
J. Homilie
14
De huwelijksviering
Lied
Eventueel kan een lied worden gezongen. Kies het in overleg met het koor. Wil iemand
musiceren, dan kan dat ook.
K. Inleiding
1.
....... en ......., jullie zijn naar de kerk gekomen om voor de hier aanwezige
geloofsgemeenschap en haar bedienaar, jullie wil om in het huwelijk te treden te
laten bezegelen door de Heer. In het doopsel heeft Christus jullie leven al geheiligd.
Nu schenkt Hij overvloedige zegen aan jullie echtelijke liefde. En aan de goede
voornemens om elkaar tot in lengte van dagen trouw te blijven, alsook om de
andere plichten van het huwelijk te aanvaarden geeft Hij innerlijke kracht door het
sacrament van het huwelijk. Daarom verzoek ik jullie ten overstaan van deze
kerkgemeenschap van jullie bedoelingen te getuigen en te antwoorden op de
volgende vragen.
2.
........ en ........, wij zijn gekomen bij het moment van de huwelijkssluiting. Jullie
liefde wil je laten bevestigen en inzegenen door God. In jullie liefde zien wij een
teken: liefde verandert het bestaan, liefde maakt het leven goed, liefde is een teken
dat God onder ons aanwezig is. Toen jullie gedoopt werden heeft God jullie al
gezegend. Nu jullie elkaar gevonden hebben wil Hij je opnieuw zegenen. Zijn
kracht zal dan met jullie zijn. Ik wil jullie vragen voor de kerk, voor de
geloofsgemeenschap die hier is samengekomen, te getuigen van je vrije wil, van je
liefde, en van je hoop op de toekomst. Antwoord daarom op de vragen die ik ga
stellen.
3.
(voor een huwelijk waarbij één van de partners niet gedoopt is):
...... en ......, jullie zijn naar hier gekomen om voor de gemeenschap, hier
tegenwoordig, en haar kerkelijke bedienaar, jullie liefde te laten bevestigen en
bezegelen, zodat jullie trouw kunnen zijn aan elkaar en de plichten van het
huwelijk op jullie kunnen nemen. Willen jullie daarom op de volgende vragen
antwoorden.
L. Ondervraging
1.
p.
......... en ..........., zijn jullie hierheen gekomen om met elkaar te trouwen. Doen
jullie dit uit vrije wil en met de volle instemming van je hart ?
.... en ....
p.
Jullie gaan elkaar trouw beloven. Zijn jullie bereid elkaar lief te hebben en te
waarderen, al de dagen van jullie leven ?
.... en ....
p.
Ja, (dat doen wij)
Ja, (wij zijn daartoe bereid)
Zijn jullie bereid kinderen als geschenk uit Gods hand te aanvaarden, hen in jullie
liefde te laten delen en hen in de geest van Christus en zijn kerk op te voeden?
.... en ....
Ja, (wij zijn daartoe bereid)
15
2.
p.
De diepe zin van het huwelijk is dat man en vrouw zich binden aan elkaar, zonder
daartoe door iemand gedwongen te zijn; zij beloven elkaar trouw voor heel hun
leven en aanvaarden de verantwoordelijkheid om in de geest van het evangelie
echtgenoten te zijn en ouders.
....... en ......., willen jullie met deze bedoeling en op deze wijze jullie huwelijk
beleven ?
.... en ....
Ja, dat willen wij.
M. Trouwbelofte
1.
p.
Met elkaar willen jullie het huwelijksverbond aangaan. Mag ik jullie dan vragen
elkaar de rechterhand te geven en hier in deze gemeenschap voor familie
en
vrienden, voor de kerk en voor God, jullie trouwbelofte uit te spreken ?
........ ......, ik aanvaard je als mijn vrouw en ik beloof je trouw te blijven in goede en
kwade dagen, in armoede en rijkdom, in ziekte en gezondheid. Ik wil je liefhebben
en waarderen al de dagen van mijn leven.
....... ......., ik aanvaard je als mijn man en ik beloof je trouw te blijven in goede en
kwade dagen, in armoede en rijkdom, in ziekte en gezondheid. Ik wil je liefhebben en
waarderen al de dagen van mijn leven.
2.
p.
Met elkaar willen jullie het huwelijksverbond aangaan. Mag ik jullie dan vragen
elkaar de rechterhand te geven en hier in deze gemeenschap voor familie en
vrienden, voor de kerk en voor God jullie trouwbelofte uit te spreken ?
......., wil je ....... aanvaarden als je vrouw en beloof je haar trouw te blijven in goede en
kwade dagen, in armoede en rijkdom, in ziekte en gezondheid ? Wil je haar liefhebben en
waarderen al de dagen van je leven ?
.......
p.
.......
Ja, dat wil ik.
......., wil je ....... aanvaarden als je man en beloof je hem trouw te blijven in goede
en kwade dagen, in armoede en rijkdom, in ziekte en gezondheid ? Wil je hem
liefhebben en waarderen al de dagen van je leven ?
Ja, dat wil ik.
N. Bevestiging
1.
p.
Voortaan zal de kerkgemeenschap u beschouwen als gehuwden. Moge de Heer uw
huwelijksverbond bevestigen en uw leven zegenen. Wat God verbonden heeft dat
zal de mens niet scheiden.
16
2.
p.
Voortaan zal de kerkgemeenschap u beschouwen als gehuwden. Moge de God van
Abraham en Sara, de God van Isaak en Rebekka, de God van Jacob en Rachel, de
God die in het begin de eerste mensen aan elkaar geschonken heeft, uw
huwelijksverbond in Christus bevestigen en uw leven zegenen. Wat God verbonden
heeft, dat zal de mens niet scheiden.
O. Zegening van de ringen
1.
p.
a.
Moge de Heer zijn zegen doen neerdalen op deze ringen, want jullie geven ze elkaar
als teken van jullie liefde en trouw.
Amen.
bruidegom:
……, draag
de Zoon en
bruid:
……, draag
de Zoon en
2.
p.
a.
a.
deze ring als teken van mijn liefde en trouw. (In de naam van de Vader,
de heilige Geest.)
Heer, zegen deze ringen. Mogen …. en …. dit sieraad dragen onder de zegen van
uw Naam en hun trouw bewaren als een kostbaar goed. Mogen zij naar uw
bedoeling in uw vrede leven en gelukkig zijn in uw liefde voor elkaar. Door
Christus onze Heer.
Amen.
bruidegom:
……, draag
de Zoon en
bruid:
……, draag
de Zoon en
3.
p.
deze ring als teken van mijn liefde en trouw. (In de naam van de Vader,
de heilige Geest.)
deze ring als teken van mijn liefde en trouw. (In de naam van de Vader,
de heilige Geest.)
deze ring als teken van mijn liefde en trouw. (In de naam van de Vader,
de heilige Geest.)
Heer, geef uw zegen aan …. en … en heilig in hen de liefde voor elkaar. Voor hen
zijn deze ringen een kostbaar symbool van hun trouw. Mogen zij hen steeds weer
opwekken elkaar met genegenheid lief te hebben. Door Christus onze Heer.
Amen.
bruidegom:
……, draag
de Zoon en
bruid:
……, draag
de Zoon en
deze ring als teken van mijn liefde en trouw. (In de naam van de Vader,
de heilige Geest.)
deze ring als teken van mijn liefde en trouw. (In de naam van de Vader,
de heilige Geest.)
P. Aansteken van de huwelijkskaars
p.
Een kaars geeft door zijn vuur licht.
Ik hoop, dat jullie voor elkaar vuur en licht mogen zijn.
Een kaars geeft ook warmte.
Geef elkaar warmte en laat elkaar niet in de kou staan.
Een kaars brandt op, wanneer ze vuur, licht en warmte wil geven.
Mogen jullie ook voor elkaar opbranden om vuur, licht en warmte te zijn.
17
Q. Lied
Een feestelijke lofzang of een danklied te kiezen in overleg met het koor. Bijvoorkeur zo dat
alle mensen kunnen meezingen.
R. Voorbede
Hier een aantal voorbeelden om inspiratie op te doen. Je hoeft ze niet zo over te nemen en
je kunt – vooral met betrekking tot de eerste – ook een aantal eruit kiezen of uit deze
voorbeelden een nieuwe samenstellen. Het mooiste is als jullie samen in jullie eigen
woorden proberen gebeden te formuleren. Vergeet daarbij niet degenen die door ziekte of
dood of om welke reden dan ook niet bij jullie huwelijk kunnen zijn.
1.
l.
a.
l.
a.
l.
a.
l.
a.
l.
a.
l.
a.
Laat ons de Heer bidden voor .... en ..... die zojuist hun trouwbelofte hebben
uitgesproken, dat de Heer hun samenzijn zegent en dat hun leven gedragen wordt
door een waarachtig Christelijke liefde. Laat ons bidden.
Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.
Bidden wij voor allen die reeds eerder gehuwd zijn, dat zij elkaar trouw mogen
blijven, dat hun geloof in elkaar nooit mag verkillen of verschralen. Laat ons
bidden.
Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.
Bidden wij voor allen die het moeilijke besluit namen van elkaar te scheiden, dat
zij niet verbitterd raken maar nieuwe wegen zoeken en kracht vinden in uw
blijvende liefde. Laat ons bidden.
Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.
Bidden wij voor hen die hun man of vrouw verloren hebben, zodat zij alleen achter
bleven met de zorg voor hun kinderen, dat zij troost vinden in hun verdriet en
Gods hulp mogen blijven ondervinden. Laat ons bidden.
Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.
Bidden wij voor allen die ongehuwd zijn omwille van het rijk der hemelen, dat zij
niet voor zichzelf leven maar hun aandacht richten op de noden van anderen. Laat
ons bidden.
Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.
Bidden wij voor hen die ongehuwd zijn gebleven om welke reden dan ook, dat zij
mogen blijven geloven tegen alles in en openstaan voor het goede tot zegen van
iedere mens die zij ontmoeten. Laat ons bidden.
Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.
2.
l.
a.
l.
a.
Laten we bidden voor ..... en ....., dat hun liefde mag groeien door de jaren heen in
een huis vol hartelijkheid, vreugde en genegenheid. Dat zij elkaars mening mogen
respecteren en elkaar gelukkig mogen maken in hun huwelijk. Dat zij elkaar altijd
tot steun mogen zijn. Laat ons bidden:
Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.
Laten we bidden voor hun ouders en familieleden, voor alles wat zij voor hen betekend hebben en nog betekenen. Wij willen hen danken voor alle liefde en zorg. Ook
bidden we voor de mensen met wie ze vreugde en verdriet hebben gedeeld. We
hopen dat ze bij hen openheid en vriendschap mogen blijven vinden. Laat ons bidden:
Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.
18
l.
a.
l.
a.
Laten we bidden voor degenen die wij op deze dag graag in ons midden hadden
gezien, maar die door de dood van ons zijn heengegaan. Dat zij altijd een plaats in
onze gedachten mogen hebben en mogen wonen in het licht van Gods liefde. Laat
ons bidden:
Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.
Tot slot bidden wij voor alle mensen die het moeilijk hebben en verdrietig zijn.
Voor hen die zich eenzaam voelen of ziek zijn. Laten wij bidden dat ze de kracht en
de liefde mogen vinden in de medemens en in God. Laat ons bidden:
Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.
3.
l.
a.
l.
a.
l.
a.
Laten wij bidden voor de ouders en familie van ...... en ......, voor het gezin waarin
ze zijn opgegroeid, dat ze open blijven voor elkaar en dat hun geloof mag groeien
tot steun en geluk van hun beiden. Laat ons bidden:
Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.
Laten wij bidden voor de vrienden en bekenden van ...... en ......., voor allen die
hen nabij waren op weg naar vandaag, dat de vriendschap bewaard blijft en de
deur van huis en hart altijd open mag staan. Laat ons bidden:
Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.
Laten wij bidden voor al degenen die ons na aan het hart liggen en die deze dag
niet meer mee mogen maken. Dat zij altijd een plaats in onze gedachten mogen
hebben en dat zij vanuit de eeuwige vrede dit feest met ons mee vieren. Laat ons
bidden:
Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.
l.
Laten wij bidden voor ..... en ......, dat zij gelukkig mogen worden in hun huwelijk,
dat ze vol vreugde met elkaar mogen leven en dat hun liefde mag blijven groeien de jaren
door. Laat ons bidden:
a.
Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.
4.
l.
a.
l.
a.
l.
a.
l.
Laat ons bidden voor ..... en ....., dat ze gelukkig mogen worden in hun huwelijk.
Geef hen beiden de kracht om altijd eerlijk tegen elkaar te zijn, om altijd voor
elkaar klaar te staan, om te luisteren en te helpen. Dat hun huis een “thuis” mag
zijn, waarin je kunt zijn wie je bent en je niet anders hoeft voor te doen dat je bent.
Laat ons bidden:
Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.
Laten we bidden voor hun ouders, broers en zussen en alle andere familieleden,
vrienden, met wie zij vreugde en verdriet hebben gedeeld en die zo’n belangrijke
plaats innemen in hun hart. In het bijzonder voor hun ouders, die hen met liefde
hebben opgevoed, en altijd voor hen hebben klaargestaan. Laat ons bidden:
Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.
Laten we bidden voor al degenen die wij op deze dag graag bij ons hadden willen
hebben om samen met ons dit feest te vieren, Dat zij altijd in onze herinnering blijven voortleven en mogen delen in Gods vrede. Laat ons bidden:
Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.
Laten wij ons vandaag niet beperken tot ons eigen wereldje, maar ook denken aan
mensen die in grote problemen leven, zoals honger, eenzaamheid en geweld. Dat
19
a.
wij openstaan voor onze medemensen en dat wij blijven werken aan een betere en
rechtvaardiger wereld. Laat ons bidden:
Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.
Viering van de eucharistie
S. Offerandelied
In overleg met het koor en de priester te kiezen
Oproep tot gebed
c.
Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de
almachtige Vader.
a.
Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn Naam, tot welzijn
van ons en van heel zijn heilige kerk.
T. Gebed over de gaven
1.
p.
a.
2.
p.
a.
3.
p.
a.
4.
p.
a.
God, deze dag bieden wij U onze gaven aan bij de bezegeling van het huwelijk van N. en N.:
aanvaard deze offergave, dit brood en deze wijn. Wij bidden U: behoed en bewaar de liefde
die Gij gewekt hebt in hun hart, en breng deze tot volle ontplooiing. Door Christus onze
Heer.
Amen.
God, vol vreugde bieden wij U deze gaven aan, aanvaard is uw mildheid wat wij U schenken.
Wij vragen U: zegen de liefde waarin N. en N. zich door de band van het huwelijk met elkaar
verbonden hebben. Bewaar hen, bidden wij, met vaderlijke genegenheid. Door Christus
onze Heer.
Amen.
God, bij het huwelijk van N. en N. bieden wij U deze gaven aan, nu zij op deze dag met
elkaar in een heilige verbintenis verenigd zijn. Ga dan welwillend in op wat wij U vragen:
keer U naar ons en aanvaard de offergave van dit bruidspaar. Bevestig hen beiden door deze
viering van de eucharistie in lieve waardering voor elkaar en in dankbare liefde jegens U.
Door Christus onze Heer.
Amen.
Getrouwe God, aanvaard in deze gaven van brood en wijn onze inzet vor de schepping en
onze genegenheid voor elkaar. Heilig het verbond van N. en N. in ons midden, bekrachtig
ook onze onderlinge liefde en versterk onze toewijding aan U. Door Christus onze Heer.
Amen.
Let op! Wat betreft het eucharistisch gebed zijn de keuzes divers.
Het eucharistisch gebed bestaat uit een prefatie, waarna het heilig gezongen wordt. Dan volgt het
zogeheten canongebed. Je zult dus én een prefatie moeten kiezen én een canongebed. Als laatste in
onderstaand overzicht zie je een eucharistisch gebed speciaal voor huwelijken. Deze heeft alles in
een.
Eucharistisch gebed:
c.
De Heer zij met U.
a.
En met uw geest.
c.
Verheft uw hart.
a.
Wij zijn met ons hart bij de Heer.
c.
Brengen wij dank aan de Heer onze God.
20
a.
Hij is onze dankbaarheid waardig.
Prefatie 1 van het huwelijk
p.
Heilige Vader, machtige eeuwige God om recht te doen aan uw heerlijkheid, om
heil en genezing te vinden zullen wij U danken, altijd en overal, door Christus onze
Heer. Een nieuw verbond hebt Gij gesloten met uw volk; door het geheim van
Christus' dood en verrijzenis zijn nu de mensen verlost; zo hebben zij deel aan uw
goddelijk wezen, en de heerlijkheid van Christus wordt hun erfdeel in de hemel.
Het verbond van man en vrouw hebt Gij gemaakt tot een teken van overvloedige
genade; telkens toont Gij ons in de viering van dit sacrament het onuitsprekelijke
plan van uw liefde. Daarom aanbidden wij U, samen met de engelen en alle
heiligen, en zingen wij U toe vol vreugde:
Prefatie 2 van het huwelijk
p.
Heilige Vader, machtige eeuwige God om recht te doen aan uw heerlijkheid, om
heil en genezing te vinden zullen wij U danken, altijd en overal, door Christus onze
Heer. Een nieuw verbond hebt Gij gesloten met uw volk; door het geheim van
Christus' dood en verrijzenis zijn nu de mensen verlost; zo hebben zij deel aan uw
goddelijk wezen, en de heerlijkheid van Christus wordt hun erfdeel in de hemel.
Het verbond van man en vrouw hebt Gij gemaakt tot een teken van overvloedige
genade; telkens toont Gij ons in de viering van dit sacrament het onuitsprekelijke
plan van uw liefde. Daarom aanbidden wij U, samen met de engelen en alle
heiligen, en zingen wij U toe vol vreugde:
Prefatie 3 van het huwelijk
p.
Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om
heil en genezing te vinden zullen wij U danken, altijd en overal. Gij hebt de
mensen door een geschenk van uw goedheid geschapen en hen een bijzondere
waardigheid verleend: want de levensgemeenschap van man en vrouw is een beeld
van uw goddelijke liefde. Deze mensen, door uw liefde geschapen, roept Gij
onophoudelijk tot de plicht van liefde; en het is uw bedoeling, dat zij eens uw
eeuwige liefde zullen delen. Zo is het huwelijk een sacrament, dat uw goddelijke
liefde openbaart en de liefde van mensen heiligt, door Christus onze Heer. Door
wie wij samen met de engelen en alle heiligen U aanbidden en U toezingen vol
vreugde:
Heilig
Gezongen of gebeden.
Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten. Vol zijn hemel en aarde van uw
heerlijkheid. Hosanna in den hoge. Gezegend Hij die komt in de Naam des Heren. Hosanna in den
hoge.
Canongebed
IIc
p.
Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid.
Heilig dan deze gaven, met de dauw van uw heilige Geest, dat zij voor ons worden
tot lichaam en bloed van Jezus Christus onze Heer.
Toen Hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam Hij het brood,
sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het aan zijn leerlingen met deze
woorden:
Neemt en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn lichaam
dat voor u gegeven wordt.
21
Zo nam Hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit, en gaf
hem zijn leerlingen met deze woorden:
Neemt deze beker
en drinkt hier allen uit,
want dit is de beker
van het nieuwe, altijddurende verbond;
dit is mijn bloed
dat voor u en alle mensen wordt vergoten
tot vergeving van de zonden.
Blijft dit doen om Mij te gedenken.
Verkondigen wij het mysterie van het geloof.
a.
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert dat Gij
verrezen zijt.
p.
Zijn dood en verrijzenis indachtig, God, bieden wij U aan het levensbrood en de
kelk van het heil. Wij danken U omdat Gij ons waardig keurt om voor uw
aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten.
Zó delen wij in het lichaam en bloed van Christus en wij smeken U dat wij door de
heilige Geest worden vergaderd, tot één enige kudde.
Denk toch, Heer, aan uw Kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar liefde
volkomen wordt, één heilig volk met N. onze paus en N. onze bisschop en allen die
uw heilig dienstwerk verrichten.
Gedenk ook onze broeders en zusters reeds ontslapen zijn in de hoop der
verrijzenis, ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat
hen verschijnen in het licht van uw gelaat.
Wij vragen U, ontferm U over ons allen, opdat wij te zamen met de Maagd Maria,
de Moeder van Christus, met de apostelen en met alle heiligen, die hier eens
leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwige leven deelachtig
te zijn en U loven en eren door Jezus Christus, uw Zoon.
Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn, Heer, onze God,
almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest, hier en nu en tot in
eeuwigheid.
Amen.
a.
IIIb
p.
Ja Heer, Gij zijt werkelijk de heilige; heel uw schepping moet U wel prijzen, want
door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, maakt Gij alles levend en heilig, in de
kracht van de heilige Geest. Altijd blijft Gij bezig, U een volk bijeen te brengen uit
alle naties en rassen en talen; want van oost en west moet door een zuivere
offergave hulde worden gebracht aan uw Naam.
Wij hebben deze gaven dan ook hier gebracht om ze aan U toe te wijden. In alle
ootmoed vragen wij U, ze te heiligen door uw Geest, en ze lichaam en bloed te doen
worden van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, op wiens woord wij deze
geheimen vieren.
Want in de nacht dat Hij werd overgeleverd, nam Hij brood en sprak daarover het
dankgebed om uw Naam te verheerlijken.
Toen brak Hij het brood, gaf het aan zijn leerlingen en zei:
Neemt en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn lichaam
dat voor u gegeven wordt.
Zo nam Hij ook na de maaltijd de beker en sprak een zegenbede om uw Naam te
verheerlijken. Hij gaf hem aan zijn leerlingen en zei:
22
Neemt deze beker
en drinkt hier allen uit,
want dit is de beker
van het nieuwe, altijddurende verbond;
dit is mijn bloed
dat voor u en alle mensen wordt vergoten
tot vergeving van de zonden.
Blijft dit doen om Mij te gedenken.
Verkondigen wij het mysterie van het geloof.
a.
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert dat Gij
verrezen zijt.
p.
Daarom, Heer, gedenken wij het heilzaam lijden en sterven van uw Zoon, zijn
glorievolle verrijzenis, en zijn verheffing aan uw rechterhand; zo staan wij vol
verwachting open voor zijn wederkomst en bieden U vol dankbaarheid dit offer
aan, zo levend en heilig.
Wij vragen U, Heer: zie welwillend neer op het offer van uw Kerk, en wil er uw
Zoon in herkennen, door wiens dood Gij ons met U verzoend hebt. Geef dat wij
mogen worden verkwikt door het nuttigen van zijn lichaam en bloed. Vervul ons
van zijn heilige Geest opdat men ons in Christus zal zien worden tot één lichaam
en één geest.
Moge Hij ons maken tot een blijvende offergave voor U: dan zullen wij het erfdeel
verkrijgen dat Gij ons beloofd hebt, samen met Maria, de heilige Maagd en Moeder
van God; samen met uw apostelen en martelaren, (met de heilige N.) en met allen
die in uw heerlijkheid zijn en daar voor ons bidden.
Mogen de vrede in de wereld en het heil van alle mensen toenemen door dit offer
van uw Zoon, dat ons in handen is gegeven opdat wij met U worden verzoend.
Maak uw volk, onderweg hier op aarde, sterk in liefde en geloof: samen met uw
dienaar N., onze paus, en N., onze bisschop, met alle bisschoppen, de
geestelijkheid en heel het gelovige volk dat Gij U hebt verworven.
Wij vragen U, welwillend te staan tegenover de wensen van deze gemeenschap die
hier bij U is, en waarvan Gij de Vader zijt. Goede God, breng in uw barmhartigheid
al uw kinderen van overal bijeen.
Laat onze overleden broeders en zusters, ja, laat allen die U lief waren en die van
hier zijn heengegaan, genadig binnen in uw Rijk. Ook wijzelf hopen daar eens te
mogen zijn, om met hen samen voor altijd te mogen genieten van uw heerlijkheid,
door Christus onze Heer. In Hem schenkt Gij alles wat goed is aan deze wereld.
Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn, Heer, onze God,
almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest, hier en nu en tot in
eeuwigheid.
Amen.
a.
V
p.
God, onze Vader, wij danken U met heel ons hart, want Gij hebt ons tot leven
geroepen, Gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus, uw Zoon, onze Heer. In
Hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen te redden. Hij is het verlossende
woord, uw helpende hand. Nooit willen wij vergeten, hoe Hij één werd met ons in
lijden en dood. Onze last maakte Hij tot de zijne, zijn trouw werd de onze. Blijvend
zijn wij U dank verschuldigd om Hem.
God, onze Vader, wij vragen U: zend over dit brood en deze wijn de kracht van uw
heilige Geest; dat zij voor ons het lichaam en bloed worden van uw veelgeliefde
Zoon, Jezus Christus.
23
Toen het paasfeest op handen was kwam zijn uur. Hij had de zijnen in de wereld
bemind; nu gaf Hij hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe.
In het bewustzijn dat Hij van U was uitgegaan en naar U terugkeerde, heeft Hij het
brood in zijn handen genomen, en zijn ogen opgeslagen naar U, God, zijn
almachtige Vader, de zegen uitgesproken, het brood gebrokenen aan zijn leerlingen
gegeven met de woorden:
Neemt en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn lichaam
dat voor u gegeven wordt.
Zo nam Hij ook, toen zij gegeten hadden, de beker in zijn handen, Hij sprak de
zegen en het dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei:
Neemt deze beker
en drinkt hier allen uit,
want dit is de beker
van het nieuwe, altijddurende verbond;
dit is mijn bloed
dat voor u en alle mensen wordt vergoten
tot vergeving van de zonden.
Blijft dit doen om Mij te gedenken.
Verkondigen wij het mysterie van het geloof.
a.
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert dat Gij
verrezen zijt.
p.
Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze
Heer: zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn verrijzenis en de
glorie van zijn hemelvaart; wij bieden U deze gaven aan, het levende brood en de
heilzame beker, terwijl wij vol vertrouwen uitzien naar zijn komst in heerlijkheid.
Zend nu, Vader, de Trooster en Helper in ons midden, uw heilige Geest. Wek de
gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons vertrouwen, verruim onze
liefde. Raak ons met het vuur van uw Geest en breng ons elkaar nabij.
Vrijmoedig in deze geest bidden wij U, Vader, voor uw heilige Kerk. Bescherm haar
en leid haar; geef haar vrede en eenheid over de hele wereld. Geef wijsheid en
kracht aan paus N., aan onze bisschop en aan allen die Gij als herders in uw Kerk
hebt aangesteld.
Gedenk in uw goedheid ook degenen, die een bijzondere plaats innemen in ons
hart, en vergeet niet hen, die door de dood van ons zijn heengegaan.
Samen met heel uw volk, met de Maagd Maria, de Moeder van de Heer, met de
apostelen, martelaren en al uw heiligen; samen ook met allen ter wereld, die op U
hun vertrouwen hebben gesteld, vragen wij om uw barmhartigheid, erkennen wij
uw grootheid en brengen wij U onze dank door Jezus, uw Zoon, onze Heer.
Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn, Heer, onze God,
almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest, hier en nu en tot in
eeuwigheid.
Amen.
a.
XIII (voor het huwelijk)
Dit eucharistisch gebed is speciaal voor het huwelijk samengesteld en heeft een eigen
prefatie. Men kan echter ook één van de bovenstaande 3 huwelijksprefaties nemen
p.
a.
p.
a.
De Heer zij met u.
En met uw geest.
Verheft uw hart.
Wij zijn met ons hart bij de Heer.
24
p.
a.
Brengen wij dank aan de Heer onze God.
Hij is onze dankbaarheid waardig.
p.
Goede Vader, wij prijzen en danken U om de wonderen van uw liefde. Ja, wij
brengen U dank, levende God, want vanaf het begin van de wereld worden leven en
liefde één en vruchtbaar door de adem van uw Geest. Wees gezegend om Jezus,
hier in ons midden. Door U gezonden, heeft Hij ons uw liefde geopenbaard, zich
vrijwillig voor ons prijsgegeven. Door Hem loven en aanbidden U bruid en
bruidegom, hun ouders, hun vrienden, wij allen. Met de engelen en de heiligen
verkondigen wij uw heerlijkheid
en zingen U toe vol vreugde:
Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten. Vol zijn hemel en aarde van
uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge. Gezegend Hij die komt in de Naam des Heren.
Hosanna in den hoge.
p.
Gij zijt waarlijk heilig, Heer van het heelal, want toen Gij de mens gemaakt hebt
naar uw beeld, hebt Gij hen man en vrouw gemaakt. Gij hebt in hun hart de liefde
gelegd waardoor de één tot de ander gaat en nieuw leven wordt geboren. Gij zijt de
ziel van hun liefde en op de hoeksteen van hun verbond bouwt Gij de
gemeenschap der mensen. Om het verbond met de mens te hernieuwen hebt Gij
uw geliefde Zoon in onze wereld gezonden. Door Hem hebt Gij de eenheid van man
en vrouw vernieuwd en het huwelijk gemaakt tot het zegel van hun verbintenis en
tot een bijzonder teken van uw liefde voor ons. Goede Vader, om U te danken voor
uw wondere daden, doen wij hier wat Jezus heeft gedaan, toen zijn uur was
gekomen om zijn leven te geven. Wij bidden U: zend nu uw heilige Geest
over dit brood en deze wijn, dat zij worden tot Lichaam en Bloed van uw Zoon,
tekenen van uw verbond met ons. Toen Hij met zijn leerlingen
zijn laatste maaltijd hield, nam Hij het brood, sprak de dankzegging uit,
brak het en gaf het aan zijn leerlingen met deze woorden:
Neemt en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn Lichaam,
dat voor u gegeven wordt.
Na de maaltijd nam Hij de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit, en gaf hem
zijn leerlingen met deze woorden:
Neemt deze beker
en drinkt hier allen uit,
want dit is de beker
van het nieuwe, altijddurende verbond,
dit is mijn Bloed,
dat voor u en alle mensen wordt vergoten
tot vergeving van de zonden.
Blijft dit doen om Mij te gedenken.
Verkondigen wij het mysterie van het geloof.
a.
Als wij dan eten van dit Brood
en drinken uit deze Beker,
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.
ofwel
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
25
en wij belijden tot Gij wederkeert,
dat Gij verrezen zijt.
p.
a.
Goede Vader, wij gedenken de dood van uw geliefde Zoon, bewijs van zijn liefde
voor ons tot het uiterste toe. Wij gedenken ook zijn verrijzenis en zijn ingaan in uw
heerlijkheid, waarop onze hoop is gegrondvest ééns te mogen leven bij U.
Aanvaard welwillend het offer van Christus, dat het offer is geworden van heel uw
gezin.
Denk toch, Heer, aan uw kerk, verspreid over de hele wereld. Gij wenst haar
schoon als een bruid, jong, vrij en trouw.
Moge uw Geest haar altijd leiden op de weg van waarheid en eenheid in
gemeenschap met uw geliefde Zoon. God van alle verbond en alle leven, Gij hebt de
handen van N. en N. bij hun trouwbelofte ineengelegd en hun harten
samengesmeed om elkaar hun leven te schenken. Bestendig de genegenheid
waarmee Gij vandaag dit bruidspaar omringt, en bevestig hun liefde die uitgaat
naar U.
Gedenk ons allen, die hier bijeen zijn in vreugde en gebed. Versterk onze band met
de herders van uw volk, paus N. en onze bisschop N. Wij bidden U ook voor al
degenen die het geluk kennen lief te hebben en te worden bemind; mogen zij een
steun en bemoediging zijn voor hun broeders en zusters.
Wij smeken U, toon ook uw goedheid aan zovelen die zijn teleurgesteld
in hun verlangen naar geluk en liefde. Wees Gij hun vrede, vertroosting en hoop,
zodat zij de vreugde hervinden te leven in uw liefde, dienstbaar aan anderen.
Ontvang allen die ons dierbaar zijn en ons naar U zijn voorgegaan, met open
armen in uw heerlijkheid, uw rijk van vrede.
God, onze Vader, Gij wilt ons geluk. Verlevendig onze liefde tot U en onze hoop
samen bij U te wonen, met de maagd Maria, de moeder van Jezus, met de
ontelbare menigte van heiligen, om U te loven en te prijzen door Jezus, uw
welbeminde Zoon.
Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn, Heer onze God,
almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest, hier en nu en tot in
eeuwigheid.
Amen.
V. Communieritus met huwelijkszegen
Onze Vader
p.
a.
Laten wij bidden tot God onze Vader met de woorden die Jezus ons gegeven heeft.
Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw Naam worde geheiligd,
uw Rijk kome,
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schuld,
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven;
en leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade. Amen.
T. Huwelijkszegen
Jullie kunnen kiezen uit de onderstaande nummers. Als het een huwelijk betreft tussen
een gedoopte katholiek en een niet-gedoopte, moet je altijd 3 kiezen.
1. N.B. Deze tekst kan niet worden gebruikt, als F1 gekozen is.
26
p.
Broeders en zusters, laat ons met deemoed bidden tot God dat Hij overvloedig zijn
milde zegen uitstort over ... en ... Zij hebben elkaar gehuwd in Christus. Moge Hij
hen beiden in liefde één van hart maken nu Hij hen met elkaar in een heilig
verbond verenigd heeft.
Allen bidden enige tijd in stilte.
p.
God, Gij hebt door de volheid van uw kracht alles uit het niets geschapen, Gij hebt
door uw voorzienigheid de schepping haar eerste ontstaan gegeven. Gij hebt naar
uw eigen beeld de mens uit aarde geboetseerd en de vrouw aan de zijde van de
man geplaatst. Zo schenkt Gij man en vrouw aan elkaar: zij zijn niet langer alleen,
maar elkaar tot blijvende steun en vormen één levensgemeenschap; en wat Gij in
uw goedheid tot eenheid hebt gebracht, mag, naar uw woord, niemand meer
scheiden.
God, Gij hebt de gemeenschap tussen man en vrouw tot sacrament geheiligd en
verheven. Daardoor is de verbondenheid in het huwelijk teken van de liefde die
Christus de kerk toedraagt.
God, Gij brengt man en vrouw samen en zolang de aarde al bestaat, schenkt Gij
aan deze verbondenheid uw zegen in overvloed. Die zegen is ons gebleven, ook
toen Gij om hun zonde de eerste mensen uit de tuin van Eden hebt verjaagd en Gij
door de zondvloed alle leven op aarde hebt weggevaagd.
God, zie genadig neer op dit bruidspaar dat door het huwelijk met elkaar
verbonden is en hier vraagt om uw bescherming en uw zegen. Laat de gave van uw
Geest op hen rusten: dat zij als echtgenoten elkaar trouw blijven door de liefde die
Gij in hun hart hebt uitgestort.
Mogen liefde en vrede de gaven zijn van deze vrouw als het evenbeeld van die
moedige vrouwen van wie in de Schrift de lof bezongen wordt.
Geef dat zij het hartelijk vertrouwen geniet van haar man: dat hij haar erkent als
een gelijkwaardige levenspartner en haar de eer bewijst die haar toekomt, want
samen met hem is zij de erfgenaam van de gave van het leven. Moge hij haar
omringen met de liefde waarmee Christus de kerk heeft liefgehad.
Wij vragen U dan, God, voor ... en ..., dat zij verbonden blijven in het geloof,
vasthouden aan uw gebod en in hun echtelijk samenzijn getuigen van een
onberispelijke levenswandel; dat zij kracht putten uit het evangelie en Christus'
goedheid uitdragen naar andere mensen. Schenk hun de rijkdom vader en moeder
te worden, dat zij voor hun kinderen goede ouders zijn en de kinderen van hun
kinderen zien. Geef hun gezondheid en levensvreugde tot in hoge ouderdom en leid
hen aan het eind van hun leven binnen in de gemeenschap van de heiligen en de
vreugde van het hemels rijk. Door Christus onze Heer.
a.
Amen.
2.
p.
Broeders en zusters, laat ons met deemoed bidden tot God dat Hij overvloedig zijn
milde zegen uitstort over ... en ... Zij hebben elkaar gehuwd in Christus. Moge Hij
hen beiden in liefde één van hart maken nu Hij hen met elkaar in een heilig
verbond verenigd heeft.
Allen bidden enige tijd in stilte.
27
Barmhartige God, Gij hebt de mens geschapen naar uw beeld, man en vrouw
schiep U hen, en Gij zegende hen.
Zegen ook ... en ... en maak hun liefde volkomen. Zegen hun verbond in ons
midden. Wij bidden U voor deze man en vrouw: schenk hen aan elkaar, leer hen
elkaar aanvaarden en vertrouwen, maak hen ontvankelijk en oprecht van hart.
a.
p.
a.
p.
a.
Bezegel hun verbond met uw Geest, wees het vuur in hun liefde, de bron voor hun
dorst, en vervul hun verlangen. Geef adem aan hun woorden, dat zij oprecht
spreken; wek uw mildheid in hen, dat zij elkaar bijstaan.
Bezegel hun verbond met uw Geest, wees het vuur in hun liefde.
Geef, dat zij op hun levensweg tochtgenoten ontmoeten, die hen bijstaan en de
goede richting wijzen, die hun brood met hen delen en het leven met hen vieren.
Geef, dat zij steeds meer verbonden raken met U, hun oorsprong en hun toekomst,
dat zij zich gedragen weten en geliefd. Geef hun vertrouwen in uw zorg, dat zij niet
wanhopig of verkrampt het leven naar hun hand zetten.
Bezegel hun verbond met uw Geest, wees het vuur in hun liefde.
Geef hun oog voor de nood van de ontheemde, dat hun hart niet verstokt raakt,
hun huis niet gesloten. Geef, dat zij delen uit hun overvloed met wie hongeren en
dorsten: dat er plaats is aan hun tafel.
Moge hun liefde en arbeid vruchten dragen en ten goede komen aan uw
schepping. Dat vragen wij U door Jezus, uw geliefde, onze Heer.
Amen.
3.
p.
Laat ons nu in alle deemoed Gods zegen vragen over het bruidspaar ... en ... God
heeft hun woord van trouw bevestigd door de band van het huwelijk. Moge Hij op
hen zijn kracht doen neerdalen en hun leven met milde hand begeleiden.
Allen bidden enige tijd in stilte.
p.
Heilige Vader, Schepper van al wat bestaat, man en vrouw hebt Gij naar uw beeld
geschapen en hun samenzijn hebt Gij overvloedig willen zegenen: U bidden wij in
alle ootmoed voor deze bruid en bruidegom die zich op deze dag door hun huwelijk
met elkaar verbinden.
Laat, Heer, over deze bruid ..., en haar levensgezel ..., uw zegen in overvloed
neerdalen. Laat uw Geest op hen rusten: vervul hun hart met zijn kracht en
ontsteek in hen de gloed van zijn liefde. Mogen zij de vreugde genieten van hun
samenzijn, wederzijds een hechte band opbouwen en onberispelijk zijn in hun
levenswandel en voor hun kinderen toegewijde ouders.
Mogen zij U dankbaar zijn in voorspoed, bij tegenslag U zoeken; laat hen bij al hun
werkzaamheden met blijdschap uw bijstand ervaren, en in moeilijke
omstandigheden uw vertroosting ondervinden.
a.
Geef hun levensvreugde tot in lengte van dagen, voorspoed te midden van hun
dierbaren en leid hen na dit leven binnen in uw hemels rijk. Door Christus onze
Heer.
Amen.
4.
28
p.
Richten wij ons tot de Heer met een gebed voor dit bruidspaar dat deze dag hier
voor het altaar komt om zegen te vragen over hun huwelijk, tot blijvende
vereniging van hun onderlinge liefde.
Allen bidden enige tijd in stilte.
Heilige Vader, naar uw beeld hebt Gij de mens geschapen man en vrouw hebt Gij
aan elkander toevertrouwd, om in eenheid van lichaam en geest hun zending in de
wereld te volbrengen.
God, in de onderlinge genegenheid van bruid en bruidegom hebt Gij aan de
mensen uw liefde doen kennen. Hun wederzijdse trouw hebt Gij tot teken gesteld
van het verbond tussen U en uw volk.
In de liefdesband tussen man en vrouw verheldert Gij de diepe zin van het geheim
van het huwelijk van Christus met zijn kerk. Zo wordt in het sacrament duidelijk
hoe groot Christus' liefde is voor zijn kerk.
Laat uw zegenende hand dan rusten op ... en ..., zo bidden wij U, en stort de
kracht van uw heilige Geest in hun hart.
Geef, Heer, dat zij in hun gemeenschap, die geheiligd is in de viering van dit
sacrament, elkaar de gaven van uw liefde schenken: dat zij voor elkaar een teken
zijn van uw aanwezigheid in hun leven en zo één van hart zijn en één van ziel.
Geef ook, Heer, dat het huis, het werk van hun handen, een thuis wordt, waar het
goed wonen is, dat zij hun kinderen opvoeden in de geest van het evangelie en
vormen tot goede leden van uw volk.
Zegen ... met overvloed van gaven geef dat zij als echtgenote en moeder haar taak
in haar huis ter harte neemt en warmte brengt door haar toewijding en
hartelijkheid.
Zegen ook ... met rijkdom aan gaven geef dat hij als echtgenoot en vader getrouw
het welzijn van zijn huis behartigt door zijn inzet en welwillende goedheid.
a.
Wij vragen U, heilige Vader: geef dat zij die in uw tegenwoordigheid met elkaar
getrouwd zijn, blijven verlangen naar de vreugde van uw hemels feestmaal. Door
Christus onze Heer.
Amen.
Vredeswens:
c.
Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd: Vrede laat Ik u; mijn vrede geef Ik
u, let niet op onze zonden maar op het geloof van uw kerk; vervul uw belofte: geef vrede in
uw naam en maak ons één. Gij, die leeft in eeuwigheid.
a.
Amen.
c.
De vrede des Heren zij altijd met U.
a.
En met uw geest.
d.
Wenst elkaar de vrede.
Het breken van het brood
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm u over ons.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm u over ons.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, geef ons de vrede.
Uitnodiging tot de communie
29
c.
a.
Zalig zij die genodigd zijn aan de Maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods, dat wegneemt de
zonden der wereld.
Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt,
maar spreek en ik zal gezond worden.
Communie
W. Communielied
Te kiezen in overleg met het koor en de priester
X. Gebed na de communie
1.
p.
a.
2.
p.
a.
3.
p.
a.
4.
p.
a.
God, Gij hebt op deze dag [naam] en [naam] in een heilig verbond verenigd; hun
huwelijk is een geschenk van uw voorzienigheid. Wij bidden U: toon hun
voortdurend uw liefde en begeleid hen op hun levensweg. Laat de onderlinge liefde
van dit bruidspaar tot diepe eensgezindheid uitgroeien. Dat vragen wij U door
Christus onze Heer.
Amen.
God, wij mochten deelgenoot zijn van uw tafel door het ontvangen van het lichaam
van de Heer. Wij bidden U: laat deze pasgehuwden hun belofte trouw blijven;
mogen zij door hun leven voor alle mensen getuigen van uw Naam en zich al hun
dagen toevertrouwen aan U. Door Christus onze Heer.
Amen.
God, in het sacrament van de eucharistie hebben wij uw kracht ontvangen. Geef
aan N. en N., zo bidden wij U, dat deze kracht in hun huwelijk tot ontplooiing
komt. En schenk aan ons allen dat deze viering van het offermaal vrucht draagt in
ons leven. Door Christus onze Heer.
Amen.
Getrouwe God, wij danken U voor de liefde die Gij ons hebt gegeven; wij danken U
voor deze man en vrouw die deelhebben aan uw overvloed. Geef, dat zij hun
opdracht ontdekken en aanvaarden. Maak ons allen tot delen bereid, in staat tot
zorg en aandacht voor elkaar in verbondenheid met de gemeenschap van Jezus
Christus, onze Heer.
Amen.
Slot van de viering
Gedicht of muziek
Hier kan iemand een gedicht voordragen of muciseren.
V. Zegen en wegzending
1.
p.
a.
p.
a.
p.
a.
De Heer zij met u.
En met uw geest.
Zegene u de almachtige God, de Vader, de Zoon en de heilige Geest.
Amen.
Gaat allen heen in vrede.
Wij danken God.
30
2.
p.
a.
p.
a.
p.
a.
p.
a.
p.
a.
p.
a.
De Heer zij met u.
En met uw geest.
God, onze Vader, die leeft in eeuwigheid, beware u in zijn liefde en Hij schenke u
eensgezindheid van hart. Moge zo de vrede van Christus, de Heer, voor altijd in u
wonen en in uw huis.
Amen.
Weest u rijk gezegend in uw kinderen, ontvangt de warme steun van goede
vrienden en leeft altijd met iedereen in vrede.
Amen.
Getuigt in uw leven van de liefde Gods, brengt op uw levensweg troost aan de
bedroefde en steunt de armen en behoeftigen: dat zij u eens dankbaar welkom
heten in het eeuwig huis van God onze Vader.
Amen
En u allen die hier nu aanwezig zijt, moge de almachtige God zegenen, de Vader,
de Zoon en de heilige Geest.
Amen.
Gaat allen heen in vrede
Wij danken God.
3.
p.
a.
p.
a.
p.
a.
p.
a.
p.
a.
p.
a.
De Heer zij met u.
En met uw geest.
God, de hemelse Vader, die alles vermag, verlene aan u zijn vreugde en blijdschap,
zegene u beide in uw kinderen.
Amen
Jezus, de eniggeboren Zoon van God schenke u zijn bijstand en zijn bescherming,
alle dagen, bij voorspoed en tegenslag.
Amen.
De heilige Geest van God, onze Helper, vervulle uw hart steeds weer met zijn liefde
tot blijvende vreugde en vrede in u.
Amen.
En u allen die hier nu aanwezig zijt, moge de almachtige God zegenen, de Vader,
de Zoon en de heilige Geest.
Amen.
Gaat allen heen in vrede
Wij danken God
4.
p.
a.
p.
a.
p.
a.
p.
a.
p.
a.
De Heer zij met u.
En met uw geest.
De heer Jezus die aanwezig was op de bruiloft te Kana zegene u met uw familie en
vrienden.
Amen
De Heer Jezus die zijn kerk heeft liefgehad tot het uiterste, vervulle steeds
opnieuw uw hart met zijn liefde.
Amen
De Heer Jezus die ons laat getuigen van zijn verrijzenis, schenke u beiden de blijde
hoop op geluk.
Amen.
En u allen die hier aanwezig zijn, moge de almachtige God zegenen, de Vader, de
Zoon en de heilige Geest.
Amen.
U. Slotlied: Te kiezen in overleg met het koor.
31
Teksten om eventueel uit te kiezen
Het geluk van de liefde
De mooiste dingen in je leven kun je niet kopen,
omdat ze onbetaalbaar zijn;
een fijne vader en moeder, fijne broers en zussen.
De warmte van vriendschap,
het gevoel dat je echt meetelt
thuis, in je omgeving en op je werk.
De zon na wekenlang regen,
een bloem zomaar geven
door iemand die van je houdt.
Tranen van vreugde,
een schouder om op te huilen,
ogen die begrijpen,
handen die je koesteren,
geborgenheid en veiligheid,
bij iemand die kan zwijgen.
Vergeving na een domme fout,
genieten van de stilte en de natuur,
vertrouwen krijgen en geven,
iemand die je ruimte geeft jezelf te zijn.
Een bevrijdend gesprek,
stille aanwezigheid bij verdriet,
weten dat je verwacht wordt.
Het geloof in het leven.
Kortom: het geluk van de liefde.
Vriendschap
Wanneer je iemand ontmoet in je leven,
tegen wie je alles kunt zeggen,
die naar je luistert, op wie je kunt rekenen,
iemand die je begrijpt,
zonder dat je alles onder woorden hoeft te brengen,
iemand die je zorgen, je vreugde en je leven deelt,
als je zo iemand ontmoet, heb je een vriend.
Vriendschap is een prisma van vele kleuren:
je kunt uren praten en uren zwijgen,
een glimlach, een knipoog, een handdruk,
en zelfs een traan vertellen een verhaal.
Wie een vriend heeft gevonden
heeft een kostbaar geschenk gekregen.
Vriendschap zegt: ik ben blij dat je er bent.
Het geluk van de vriendschap
vind je soms heel onverwacht.
Ze kan beginnen op een dag
32
dat je voor het eerst je gedachten met iemand deelt.
Je weet wanneer ze er is,
omdat je dan ineens niet meer alleen bent.
Echte vriendschap woont voor de rest van je leven in je hart.
Ik wil er zijn voor jou.
Ik ben ik, jij bent jij.
Beiden hebben we ons eigen leven,
onze eigen ervaringen en bezigheden.
Toch zijn we vrienden, uren kunnen we praten,
samen lachen, samen in de put zitten.
Woorden zijn niet eens nodig.
Een gebaar, een knipoog, een glimlach,
even elkaar aankijken, zegt evenveel.
We weten wat we aan elkaar hebben,
vertrouwen en waarderen elkaar,
kunnen op elkaars steun rekenen.
Jij bent er voor mij, ik ben er voor jou.
Toch blijven we onszelf.
Soms ben ik prikkelbaar, onzeker
en al kan of wil ik dan niet praten,
jij vraagt niet door.
Soms ben ik heel enthousiast
en jij luistert dan naar mijn verhalen.
Jij accepteert mij zoals ik ben, bij jou kan ik mezelf zijn.
Als anderen zich tegen mij keren
neem jij het voor mij op,
hoewel je misschien ook wel eens kritiek op mij hebt.
Jij bent voor mij een steun in de rug,
een lichtpuntje in de duisternis,
dat me kracht geeft om door te gaan,
als ik het niet meer zie zitten.
Jij bent er als ik je nodig heb.
Zoals jij er bent voor mij
zo wil ik er zijn voor jou.
Twee mensen.
Twee mensen, die twee individuen zijn,
daar kan niemand iets aan veranderen.
Het is onmogelijk om in elkaars huid te kruipen,
dat is ook niet nodig.
Elk mens is afzonderlijk geschapen
met zijn eigen gedachten en een eigen wil.
Toch kan de ene mens niet zonder de ander bestaan.
Daarom zoekt hij die persoon waarbij hij zich
uit kan spreken, bij wie hij zichzelf kan zijn,
met wie hij zijn leven kan delen.
33
Niet alleen de fijne dingen, maar ook de minder fijne dingen.
De ander zal vol begrip zijn.
Dit is de liefde, die twee personen elkaar willen geven.
Samen zoeken naar die ene weg.
Elkaar de helpende hand blijven bieden
ook al is dit niet altijd gemakkelijk.
Maar je doet het en je kunt het
omdat je van elkaar houdt.
De zevende hemel.
Als twee mensen in liefde samen zijn
en in een omhelzing gevangen,
de tederheid van een warm hart ervaren,
wordt het leven een feest.
Dan zijn er geen grenzen meer,
geen aarde en geen hemel.
De klokken tikken niet meer,
de tijd staat stil.
De maan wordt zo helder als de zon.
De vogels fluiten in de winter,
en er bloeien bloemen in je ogen.
Alles wordt een feest.
Er zit een ster in alle dingen
en over alle wegen klinkt muziek.
Alles is goed.
De zevende hemel.
Niet alleen
Er zijn momenten in je leven,
die je wilt delen met anderen.
Momenten van vreugde, verdriet en zorgen
en momenten van gewone, alledaagse dingen.
Elke dag honderd mensen die je tegen het lijf loopt,
maar slechts een paar ervan noem je vrienden.
Honderden mensen die je nodig hebt,
om te leven, te werken.
Vrienden die je nodig hebt,
om mee te kunnen praten, te lachen,
die jouw idealen hebben,
mensen om jouw leven mee te delen.
Maar dan opeens merk je dat er één is,
die meer voor je is dan een gewone vriend
of een leuke vriendin.
Dat er één is die meer voor je betekent
dan wie ook.
Het is een gevoel dat je niet kunt omschrijven.
Je weet dat het iets te maken heeft
met fijn kunnen praten,
34
samen aan je idealen kunnen werken.
Het heeft iets te maken met
eerlijk tegenover jezelf staan,
elkaar vertrouwen.
Jezelf kunnen zijn.
Maar je voelt dat het meer is dan dat.
Je kunt elkaar z’n goede kanten waarderen
en elkaar z’n fouten accepteren.
Jouw idealen worden jullie idealen.
Jouw zorgen worden jullie zorgen.
Jouw geluk wordt jullie geluk.
Jouw leven wordt jullie leven.
Je weet dat je niet meer alleen staat.
Waar het om gaat
Niets geeft meer geluk
dan voor een ander iets te mogen zijn,
te zijn zoals je bent.
Alles is goed als jij maar in de buurt bent.
Ben je laat, dan is hij ongerust,
ben je vroeg, dan is hij verrast,
ben je weg, dan mist hij je.
Je hoeft niets te verbergen,
je mag een open boek voor hem zijn.
Hij mag je hartsgeheimen weten,
zoals jij de zijne kent.
Gaat er iets fout:
je kunt het van harte vergeven
want je weet dat het een vergissing was,
zoals die ander dat altijd bij jou veronderstelt.
Z’n relatie is het belangrijkste in je leven.
Wat betekent de mooiste auto,
het duurste kostuum in vergelijking met je vrouw,
je ouders, je vriend ?
Dat is echte liefde: er zijn voor de ander met hart en ziel.
Gewoon, oprecht, zonder masker.
Een manier van leven
Wat een geluk als je kunt luisteren.
Wat een geluk als iemand naar jou luistert.
Een mens die kan luisteren: wie zoekt daar niet naar?
Als je verdriet hebt, wil je dat kunnen uiten.
Als je gelukkig bent, wil je dat met iemand kunnen delen.
Zoeken we niet steeds naar een mens die echt kan luisteren ?
Luisteren is een manier van leven.
Luisteren is aandachtig omgaan met jezelf,
met mensen om je heen en met het leven.
Luisteren naar jezelf en luisteren naar een ander
horen bij elkaar.
Wie zichzelf serieus neemt, neemt ook een ander serieus.
Geborgenheid
Iedere mens die op de wereld komt
35
is zijn leven lang op zoek naar geborgenheid.
Hij wil een thuis vinden,
een beetje zekerheid en menselijke warmte.
Wie geen geborgenheid vindt is een geschonden mens,
een mislukte, een ongelukkige,
iemand die zich niet goed voelt in zijn eigen vel.
Een kind moet tedere, zachte geborgenheid vinden
bij een vader en een moeder.
Begrijp je de verschrikkelijke verantwoordelijkheid
van twee mensen, die een kind ter wereld brengen ?
Een jongen zoekt geborgenheid bij een meisje en omgekeerd.
En mensen zoeken geborgenheid bij elkaar
in het huwelijk en in vriendschap.
De grond van elke geborgenheid is: LIEFDE !!!!
Reisgenoot worden
Sprakeloos worden is niet gemakkelijk,
maar het opent wel de weg naar de ander.
Het opent de weg naar de ander die
ook zoekt naar woorden.
Woorden zijn vaak als een wapen.
Je kunt er mee schermen.
Je kunt er mee verdedigen.
Echter, met de mond vol tanden staan:
dat ontwapent een mens.
Een mens die ontwapend is,
die kan een ander mens ontmoeten
en zijn reisgenoot worden.
De woorden die gemeenschap stichten en nabij
brengen, zijn de woorden uit het hart,
stuntelig gesproken misschien,
maar wel echt, eerlijk.
Ze zijn eenvoudig, hartelijk en warm.
Ze worden geboren in een mens die
eerst sprakeloos kan worden.
Uniek
Een keer moet het begin zijn
of je nu wilt of niet;
een keer wil je bereiken
wat je in de verte ziet;
een keer zul je moeten kiezen
uit alles om je heen;
een keer zul je zeggen:
er is er voor mij maar een.
Een persoon om van te houden
een hart dat voor je vecht;
een plaats om thuis te komen
een thuis, maar dan ook echt.
Het klinkt misschien kortzichtig
met al die inspraak om je heen,
toch is het goed te zeggen:
er is er voor mij maar een.
36
En soms begint het te rommelen
te scheuren hier en daar
en heel jouw zekere wereld
die valt totaal in elkaar.
En toch, vanuit de resten,
al gebeurt dat niet meteen,
komt toch weer het verlangen:
er is er voor mij maar een.
Een thuis zijn...
Wij kunnen voor elkaar een thuis zijn
als wij kunnen luisteren naar elkaar
als wij er mogen zijn zoals we zijn
als verdriet en spanning erkent worden
als kwetsbaarheid ruimte krijgt.
Een gebaar, een woord van begrip
kan een thuis scheppen.
Thuis is meer dan een woning
thuis is meer dan een tehuis
thuis is meer dan een onderkomen.
Thuis is: mensen die elkaar verstaan.
Thuis is: mensen die elkaar steunen.
Soms is thuis ook dat heimwee,
dat diepe verlangen eens thuis te zullen komen
waar geen pijn, verdriet of eenzaamheid zal zijn.
37
Download