Onderzoek op de geheugenpolikliniek

advertisement
Onderzoek op de
geheugenpolikliniek
Geriatrie
mca.nl
Onderzoek op de
geheugenpolikliniek
Uw huisarts, medisch specialist of specialist ouderengeneeskunde heeft u voor onderzoek
verwezen naar de geheugenpolikliniek van Medisch Centrum Alkmaar (MCA). In deze
folder vindt u uitleg over deze speciale polikliniek én over de onderzoeken die u krijgt.
Deze folder is ook bedoeld voor uw familie en/of verzorgenden.
Wat is een geheugenpolikliniek?
Voorbereiding op het onderzoek
Op de geheugenpolikliniek onderzoeken
Wat neemt u mee?
we mensen met klachten op het gebied
Wilt u het volgende meenemen:
van het geheugen of andere problemen
• verzekeringsbewijs;
met het denken of veranderd gedrag. Het
• legitimatiebewijs;
kan zijn dat u zelf (veel) last heeft van deze
• uw medicijnen of een overzicht van
problemen. Maar het kan ook zijn dat
de medicijnen, als u die gebruikt (u
het vooral de mensen uit uw omgeving
kunt een overzicht aanvragen bij uw
opvalt. U wordt onderzocht door een
gespecialiseerd geheugenteam. Dit team
bestaat uit:
• klinisch geriaters (of artsen die hiervoor
worden opgeleid);
apotheek);
• uw bril, hoortoestel, rollator of stok (als
u die gebruikt).
Het is belangrijk dat u iemand meeneemt
Het is belangrijk dat u een of meerdere
• een ouderenpsychiater;
personen meeneemt die u en uw situatie
• psychologen;
goed kennen, zoals uw partner, een
• verpleegkundigen.
van de kinderen, een vriend(in) of een
verzorgende. Als u dat goed vindt, vragen
wij ook uw begeleider(s) hoe hij of zij uw
klachten en het functioneren thuis inschat.
Bij bepaalde onderzoeken vragen we uw
begeleider even te wachten in een andere
ruimte.
De onderzoeken
neuroloog bij aanwezig. Daarna bespreekt
uw arts de uitslagen van de onderzoeken
U heeft eerst een gesprek met een arts
met u en uw begeleider. De afspraak voor
die u ook lichamelijk onderzoekt. U krijgt
dit gesprek wordt meestal ook direct na
bovendien één of twee geheugentesten.
het eerste polikliniekbezoek gemaakt.
Verder meten we uw bloeddruk, lengte
en gewicht en de omvang van uw middel.
Alles bij elkaar duurt dit ongeveer
Wetenschappelijk onderzoek
anderhalf uur.
De afdeling geriatrie van MCA doet
Voorlopige uitslag
mee aan wetenschappelijk onderzoek.
Meteen na de onderzoeken krijgt u de
We werken daarvoor samen met het VU
voorlopige uitslag van uw arts. Meestal
medisch centrum in Amsterdam. We
is ook nog aanvullend onderzoek nodig.
onderzoeken onder andere de oorzaken
Denkt u aan:
van vergeetachtigheid. We bewaren
daarvoor de onderzoeksgegevens
• bloedonderzoek;
van alle patiënten die we op de
• MRI-scan van de hersenen;
geheugenpolikliniek onderzoeken. Uw
• neuropsychologisch onderzoek: dit is
arts vraagt u tijdens het polikliniekbezoek
een uitgebreid onderzoek van onder
schriftelijk om toestemming voor het
andere uw geheugen.
gebruik van uw gegevens. Deze gegevens
worden anoniem gebruikt zodat ze niet
U krijgt voor deze aanvullende
naar u als patiënt te herleiden zijn.
onderzoeken een nieuwe afspraak.
Waar vindt u de geheugenpolikliniek?
De uitslag
U vindt de geheugenpolikliniek op de
Als de uitslagen van alle onderzoeken
eerste etage op de polikliniek geriatrie,
bekend zijn, worden deze eerst
huisnummer 170. U bereikt de polikliniek
besproken in het geheugenteam van de
het gemakkelijkst via de hoofdingang.
geheugenpolikliniek. Daar is ook een
Neem vervolgens de trap of lift naar de
eerste etage. U kunt zich melden bij de
balie.
Uw vragen
Heeft u vragen over uw afspraak
of de onderzoeken? Neem
dan gerust contact op met de
geheugenpolikliniek. Dat kan op
werkdagen van 13.30 tot 17.00 uur via
telefoonnummer (072) 548 2380.
U kunt hier uw vragen noteren
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
Medisch Centrum Alkmaar
Wilhelminalaan 12
T (072) 548 44 44
1815 JD Alkmaar
mca.nl/geriatrie
153249/2012.05
Op alle behandelingen in MCA zijn de algemene voorwaarden van MCA van toepassing, zie www.mca.nl of
vraag bij de balie van patiëntenvoorlichting.
mca.nl
Download