4 Workshop Wonen en zorg voor mekaar

advertisement
Workshop
Wonen en zorg voor
mekaar?!
WoON-congres, 11 april 2013
Sandra Kessels
Verkenning Vergrijzing en wonen met zorg
Aanleiding:
• demografische groei
• beleidsveranderingen in
zorgdomein:
-meer extramuraal
-meer lokaal
-meer informeel en particulier
Demografische groei ouderen (huishoudens)
Steeds vroeger ziek, steeds later beperkt
Levensverwachting 65 jaar: gezonde versus ongezonde jaren, mannen 1981-2011
Vergrijzing slaat overal toe
% 65+ huishoudens
2012
Ontwikkeling intramurale V&V capaciteit
Afgezet tegen aantal 80-plussers
Jaar
Verzorgings
-huis
Verpleeghuis
Totale
capaciteit
Aantal 80plussers
Capaciteit
per 80plusser
1980
150.000
46.000
196.000
312.000
0.63
1990
140.000
52.000
192.000
428.000
0.45
2000
111.000
59.000
170.000
500.000
0.34
2010
84.000
74.000
158.000
648.000
0.24
Onzekerheden
• toekomstige ontwikkelingen:
-
gezondheid
economie
technologie
nieuwe generatie ouderen
Zekerheden
• meer ouderen met zorgvraag
•
•
•
•
•
•
op zelfstandige woningmarkt
meer eigen
verantwoordelijkheid
groter beroep mantelzorg/
informele zorg
mondigheid/ eigen initiatief
kwetsbare groepen
bewegend speelveld
regionale verschillen
Betekenis voor Wonen en bouwen
Betekenis voor:
• functioneren woningmarkt
• woningbouw- en transformatieopgave
• woningcorporaties en private
investeerders
• burgerschap/ eigen kracht
• betaalbaarheid
Op korte, maar juist ook op
middellange termijn
Drie stellingen
1.
Woningaanpassing versus nieuwbouw
2.
Lokale speelveld en samenwerking
3.
Vitale versus kwetsbare ouderen
1) Woningaanpassing versus nieuwbouw
De toenemende vraag van ouderen met een
zwaardere zorgvraag is niet binnen de bestaande
woningvoorraad op te lossen, nieuwbouw van
‘verzorgd wonen’ is dringend gewenst.
Aanbod wonen met zorg
intramuraal: 158.000 plaatsen
zelfstandige woningmarkt:
• totaal bijna 7,3 miljoen woningen
• waarvan bijna 2 miljoen geschikte
woningen
• waarvan 134.000 ‘verzorgd wonen’
2) Lokale speelveld en samenwerking
De opgave wonen met zorg vraagt een
daadkrachtige gemeente gericht op
samenwerking met ouderen en professionals en
een gebiedsgerichte aanpak.
Lokale speelveld in beweging
• overdracht van taken naar
•
•
•
•
gemeenten en zorgverzekeraars
gemeente als regisseur
eerst mantelzorg en informele
hulp, daarna formele zorg
meer initiatieven van ouderen zelf
wijk – gemeente - regio
3) Vitaliteit versus kwetsbaarheid
Er gaat teveel aandacht uit naar ouderen die wonen
en zorg zelf willen organiseren (burgerkracht) en
te weinig naar kwetsbare groepen.
Vitaliteit versus kwetsbaarheid
Vitale ouderen
• veel te bieden
• eigen verantwoordelijkheid
Kwetsbare ouderen
• laag inkomen
• alleenstaanden met zwak sociaal
netwerk
• dementerende ouderen
• migrantenouderen
Download