REACTIES GROOTSTE PARTICULIERE WA

advertisement
REACTIES GROOTSTE PARTICULIERE WA-VERZEKERAARS
Nationale Nederlanden
"Wij zien een dier als een zaak, de wet ziet een dier ook als een zaak. Uitgangspunt is
dat we een dier in de conditie proberen te brengen van voor het ongeluk. Als daar jaren
behandeling voor nodig is, dan gaan we daar wel even over nadenken. Wat is redelijk,
billijk? En dat kan hoger uitpakken dan de dagwaarde. Onze juridische afdeling zegt: we
zijn bekend met wet, maar het doet er niet toe. We zien dieren al als zonder
handelswaarde. Of je het als zaak ziet of niet, maakt niet zoveel uit. We vergoeden
gewoon tot redelijk en billijk. Een dier kun je niet total loss verklaren."
Achmea (Centraal Beheer Achmea, FBTO, Interpolis, Avéro Achmea)
"Achmea (Centraal Beheer Achmea, FBTO, Interpolis, Avéro Achmea) gaat na vaststelling
van de aansprakelijkheid ruimhartig om met de medische kosten die de eigenaar van het
(huis)dier maakt. De wet zegt dat voor een (huis)dier de wettelijke regels voor zaken
gelden. Dat zou betekenen dat je niet meer dan de "dagwaarde" van het (huis)dier
vergoedt. Achmea vindt echter dat (huis)dieren een emotionele rol in het gezin of
huishouden hebben. Achmea vergoedt daarom de kosten van een medische behandeling,
ook al overstijgen deze kosten de "dagwaarde" van het huis(dier). Iedere zaak staat
daarbij op zich en Achmea houdt hier bij de beoordeling van de medische kosten ook
rekening mee. Alleen als er sprake is van een wanverhouding tussen de gemaakte
medische kosten en de waarde van het (huis)dier gaat Achmea hierover in gesprek met
de eigenaar van het gewonde (huis)dier."
ASR
"Wij kunnen ons voorstellen dat letsel bij een huisdier zoals een hond een emotionele
gebeurtenis is. In een dergelijk geval kun je van dagwaarde moeilijk spreken. Wij
hanteren de menselijke maat en vergoeden voor zover het redelijk is de kosten van
eerste hulp, zoals de dierenarts en eventuele andere medische kosten. Vergoeding van
de kosten voor een risicovolle vervolgoperatie beoordelen wij van geval tot geval. Een
dergelijke ingreep moet wel zinvol en redelijk zijn. Per geval wordt bekeken wat er
precies aan de hand is en wat er nodig is voor het dier. In de praktijk betekent dat dat de
eerstelijns dierenarts doorgaans wordt vergoed. Of wij een vervolgbehandeling
vergoeden is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. We kijken daarbij
bijvoorbeeld naar de ouderdom van het dier, de soort operatie en de hoogte van het
bedrag."
Allianz
"Volgens BW 3 artikel 2a zijn dieren geen zaken, maar mogen dieren in juridische zin wel
worden gezien als waren zij zaken. Bepalingen over zaken zijn ook op dieren van
toepassing, al dienen wij er rekening mee te houden dat wij met een dier van doen
hebben. Er wordt van geval tot geval bekeken wat redelijk en billijk is. De kosten voor
eerste hulp vergoedt Allianz altijd. Voor de eventuele overige kosten geldt dat wij deze
ook boven de (dag)waarde vergoeden, maar dat deze wel binnen redelijke grenzen moet
blijven."
Delta Lloyd
"Volgens de Nederlandse wet is een dier een zaak. Delta Lloyd behandelt een dergelijke
schade daarom als een zogenaamde "zaakschade", wat betekent dat wij niet meer dan
de dagwaarde uitkeren. Dit klinkt kil en we vinden het daarom belangrijk te vermelden
dat we uiteraard in dit soort omstandigheden rekening houden met de emotie van de
eigenaar van de hond. Delta Lloyd vergoedt de eerste behandelkosten van de hond (die
gebeten is door de hond van verzekerde) volledig. Ook als deze kosten hoger zijn dan de
dagwaarde van de hond. Als deze kosten de dagwaarde overstijgen wordt de eigenaar
van de gebeten hond door ons op de hoogte gebracht van het feit dat we geen verdere
kosten voor nabehandeling vergoeden."
Reaal
"De mate van vergoedingsverplichting wordt bepaald door een wettelijk kader, dat van
enerzijds de aansprakelijkheid en anderzijds de waarde van een dier. Wij dekken de
aansprakelijkheid van onze verzekerde voor schade die door zijn huisdier (dus niet
professioneel) is aangebracht en houden ons aan de regels die daaromtrent gelden.
REAAL gaat hier zorgvuldig mee om en probeert ook de emotionele kant mee te laten
wegen bij het vaststellen van het bedrag."
Aegon
"Met de aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren (AVP), vroeger de WAverzekering genoemd, vergoeden wij de volledige dierenartskosten. Wij hanteren dus
geen dagwaarde o.i.d. Belangrijk is wel om te melden dat er uitsluitingen zijn waarin er
geen dekking is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan illegale activiteiten zoals
hondengevechten. We houden in sommige gevallen in beperkte mate rekening met eigen
schuld. Stel, een hond loopt los in een park waar een aanlijnverplichting is, en de hond
bijt een andere voorbijlopende hond, dan zullen wij in de totale vergoeding rekening
houden met een gedeelde eigen schuld van de baas door het niet aanlijnen. Grote dieren
(paarden, koeien, varkens, schapen, geiten) zijn tot 10 stuks standaard ook verzekerd
onder de AVP. Bij Aegon hebben we voor grote dieren nog een aparte dekking
opgenomen voor meer dan 10 maar maximaal 25 grote dieren, zodat ook die
aansprakelijkheid is verzekerd verzekeren op de particuliere polis."
ABN Amro
"Ons beleid is om de geneeskundige kosten te vergoeden in plaats van op basis van
dagwaarde. We kijken daarbij wel wat redelijk is. Als de kosten buiten proporties dreigen
te raken, gaan we in gesprek met betrokkenen. Bijvoorbeeld wanneer de hond in kwestie
inmiddels meerdere keren geopereerd, er duizenden euro's aan kosten gemaakt zijn, het
probleem nog niet over is en het onzeker is dat verder behandelen wel genezing biedt
maar de volgende operatie nog eens duizenden euro's kost. Maar dat zijn uitzonderlijke
situaties. Regel is dat de volledige medische kosten worden vergoed."
Univé
"In principe vergoeden we de medische kosten. Daar is ook jurisprudentie over dat
rechters vinden dat dat moet. Indien de kans op herstel twijfelachtig is bekijken we
hoever we gaan met het vergoeden."
Generali
"In het geval van letselschade bij dieren vergoeden wij de volledige medische kosten
voor zover deze redelijk en billijk zijn. In enkele gevallen zijn de kosten bovenmatig. In
die gevallen vergoeden wij op basis van expertise de dagwaarde, een dier wordt immers
in juridische termen als 'zaak' gezien. Hierbij houden wij in alle gevallen bij de
beoordeling van letselschade bij dieren natuurlijk rekening met de emotionele
achtergrond die speelt bij de eigenaren/verzorgers van het dier."
Download