Tropische bodemkunde

advertisement
Studiefiche
Vanaf academiejaar 2016-2017
Tropische bodemkunde (I700079)
Cursusomvang
(nominale waarden; effectieve waarden kunnen verschillen per opleiding)
Studiepunten 3.0
Studietijd 90 u
Contacturen
36.0 u
Aanbodsessies en werkvormen in academiejaar 2016-2017
A (semester 1)
werkcollege: geleide oefeningen
12.0 u
hoorcollege
24.0 u
Lesgevers in academiejaar 2016-2017
Baert, Geert
LA15
Verantwoordelijk lesgever
Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2016-2017
stptn
Master of Science in de biowetenschappen: land- en tuinbouwkunde 3
(afstudeerrichting tropische plantaardige productie)
aanbodsessie
A
Onderwijstalen
Nederlands
Trefwoorden
Tropische bodems, classificatie, fysische en chemische karakterisatie, bodembeheer
Situering
Bodems in tropische gebieden hebben andere eigenschappen dan de bodems in de
gematigde gebieden. Deze eigenschappen vereisen typisch bodembeheer voor
landbouw. Dit vereist:
• Een goede kennis van de genese, de classificatie en de regionale verspreiding van
• bodems in de tropische en substropische streken.
• Inzicht aangaande de voornaamste fysische, fysisch-chemische en chemische
• karakteristieken van tropische bodems die hun geschiktheid en bodembeheer
• voor plantenproductie beïnvloeden.
Inhoud
Het eerste deel behandelt de bodemvormende processen die een rol spelen in de
tropische bodems. Vervolgens wordt uitvoerig ingegaan op de verschillende
internationale bodemclassificatiesystemen (FAO, WRB, Soil Taxonomy).
In het tweede deel worden in vier opeenvolgende hoofdstukken de voornaamste
fysische chemische eigenschappen, de landbouwkundige waarde, de geografische
verspreiding en het management van de bodems uit de tropische en subtropische
streken besproken. Hierbij worden achtereenvolgens de bodems van de vochtige
tropen, van de ariede en de semi-ariede streken, van de alluviale tropische laaglanden,
alsook de Vertisolen en de vulkanische as bodems behandeld.
Begincompetenties
Dit opleidingsonderdeel bouwt verder op bepaalde eindcompetenties van Bodemkunde,
Ecologie, Plantenvoeding en bodembeheer, Algemene en anorganische chemie I en II.
Eindcompetenties
1 In staat zijn bodems in tropische en subtropische streken te interpreteren en te
1 verbeteren, alsook deze kennis toe te passen bij een aanstelling in de tropen in de
1 agro-industrie, onderzoeksprojecten...
2 Te beschikken over de nodige kennis van internationale terminologie over tropische
1 bodems om zelfstandig informatie hieromtrent te verzamelen en te interpreteren.
3 In staat zijn de reacties op het bodembeheer van de verschillende tropische bodems
1 te voorspellen en hun duurzaamheid voor bepaalde bodemgebruikstypes te bepalen
Creditcontractvoorwaarde
Toelating tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is mogelijk mits gunstige beoordeling
(Goedgekeurd)
1
van de competenties
Examencontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via examencontract gevolgd worden
Didactische werkvormen
Hoorcollege, werkcollege: geleide oefeningen
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
Hoorcollege: ex cathedra lessen, powerpoints beschikbaar via Minerva
Werkcollege: oefeningen over bodemclassificatie, interpreatie bodemanalyses,
bepaling geschiktheid voor irrigatie, gips vereiste, ...
Leermateriaal
Syllabus Tropische Bodemkunde (G. Baert)
FAO-ISRIC publicatie: lecture notes on the major soils of the world + interactieve CD
met fotomateriaal en WRB bodem classificatie
Diverse leerboeken en softwarepakketten.
Referenties
B.P.K. Yerima and E. Van Ranst. 2005. Introduction to Soil Science: Soils of the
Tropics. Trafford Publishing. 417 p.
A.S.R. Juo, K. Franzluebbers. 2003. Tropical Soils: Properties and Management for
Sustainable Agriculture. Oxford university Press. 292 p.
A. van Wambeke. 1992. Soils of the tropics: properties and appraisal. McGraw-Hill.
343 p.
M. L. Ngongo, E. Van Ranst, G. Baert, E. L. Kasongo, A. Verdoodt, B. B. Mujinya et J.
Mulalay. 2009. Guide des sols en R.D. Congo. Tome I : Etude et Gestion. Imprimerie
Salama-Don Bosco, Lubumbashi. 260 p.
G. Baert, E. Van Ranst, M. L. Ngongo, E. L. Kasongo, A. Verdoodt, B. B. Mujinya et J.
Mulalay. 2009. Guide des sols en R.D. Congo. Tome II : Description et données
physico-chimiques de profils types. Imprimerie Salama-Don Bosco, Lubumbashi. 312.
P.
P. Driessen, J. Deckers, O. Spaargaren, F. Nachtergaele. 2001. Lecture notes on the
major soils of the world. FAO.
En vele andere beschikbaar.
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Permanente mogelijkheid tot vraagstelling en begeleiding.
Evaluatiemomenten
periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Mondeling examen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Mondeling examen
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Niet van toepassing
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Mondeling examen na schriftelijke voorbereiding
Oefeningen over bodemclassificatie en interpretatie van bodemanalyses van tropische
gronden
Eindscoreberekening
• Theorie: 80%
• Oefeningen: 20%
(Goedgekeurd)
2
Download