Hallo danser / ouder van onze danser, Op zondag 8 januari 2017 is

advertisement
Informatie brief dansshow
Hallodanser/oudervanonzedanser,
Opzondag8januari2017ishetzover.DangaanweknallenmetonzedansshowBackto
NatureinhetTheateraandeparadeinDenBosch
Omdedagvlekkeloosensuccesvoltelatenverlopen,vragenwijjeaandachtvooralle
onderwerpenindezebrief.Hetisveelinformatie,maarleesdezea.u.b.goeddoor!
Kleding
Vooriederedanserisergezorgdvooroutfits,hierbijdientiederedanserzelfdebasismeete
nemen.Vraagjedocentwelkekledingjezelfmeemoetnemen.
Haar:
Meiden:Halvestaart.Dithoudtin:harenvanuitrechtsenlinks
bovenopvastzettenmeteenelastiekjewaardoorhethaaruit
hetgezichtis.Derestvanhethaarislos.
Zorgdatjeditthuisalgedaanhebt!
Jongens:Gelinhethaar
Make-up:
Alledanserswordendoorvisagistesopzondagochtend8januariopgemaaktinhettheater.
Ikwiljewelvragenomthuisalvastzwartemascaraoptedoen.(meiden)
Benjeallergischvooreenbepaaldsoortmake-upofvoorschmink,laatditdanoptijdweten
aanjedansdocentzodatweerrekeningmeekunnenhouden.
Etenendrinken
Jebentdegeheledaginhettheaterduszorgervoordatjeeten(entedrinken)bijjehebt.
Denkhierbijaan:
• Gezondenenergierijklunchpakket/avondeten(etenkannietwordenopgewarmd)
Tigazorgtvooreendrankje,ietslekkersengezondetussendoortjes
InformatiebriefDansshowBacktoNature 1/4
Informatie brief dansshow
Hoelaatmoetjeerzijn?
GENERALEREPETITIEvoorallegroepen(behalvedepeutersendekleuters)
Opwoensdag4januarivindtdegeneralerepetitieplaatsbijTiga.Wijgaandandedansen
doornemendiejegaatdoentijdensdedansshow.Hetisvooroudersniettoegestaanombij
degeneralerepetitieaanwezigtezijn.Wehoudengraagdeshownogevengeheim.
Degeneraleisvan11:00tot15:30uur.Zorgzelfvooreenlunchpakketje.Hetophalenvan
dekinderenkanbenedenbijTigaindelounge/entreeruimte.
Detijdisruimgenomen,daaromwillenweuvragenomindebuurtvanTigateblijven
tussen14.00uuren15.30uur.
(Indienuwzoonofdochtermoetwordenopgehaald)
Opdezedagkunnenwealeenbeetjegenietenvandeshow!
UITVOERINGDANSSHOWBacktoNature
Alledansersvanjouwdansgroepmoetenom11.00uuraanwezigzijninhettheateraande
paradeinDenBosch.Erstaateenhulpouderindefoyeromjetebegeleidennaarde
kleedkamer.
DedanserswordendeheledagbegeleiddoordeorganisatievanTiga,dehulpoudersende
docenten.
Vervoer
JedientopeigengelegenheidnaardeParadetekomenopzondag8januari(Tip:kijkofdat
jemetelkaarmeekuntrijden)
Hoelaatzijnweklaaropzondag8januari?
Nade2eshowisiedereenklaar.Ditzalzijnrond20.30uur/21.00uur.Dedanserskunnen
wordenopgehaaldindefoyervanhettheater.Dedansersdoenmeeaanbeideshowsen
wordenverwachtdegeheledagaanwezigtezijn.Ditzalzijnvan11.00uurtotongeveer
21.00uur.
InformatiebriefDansshowBacktoNature 2/4
Informatie brief dansshow
Film
Erwordenprofessionelefoto’sgemaaktdooronzefotograafendeshowzalprofessioneel
gefilmdworden.Erwordnaafloopeenmooiedvdvandeshowgemaaktenjekuntdefilm
enfoto’sbestellenviahetbijgevoegdebestelformulier.
Wijvragenuvriendelijkomgéénfoto’stemakentijdensdeshow.Onverwachteflitsenzijn
eengroteafleidingvooronzedansersenzalanderseenonprettigeffectgevenopdevideo.
Entreekaarten
Zorgdatdegenedienaarjoukomenkijkenhunentreekaartennietvergeten,jekuntalleen
binnenopvertoonvanjekaartje.
Plaatsenindezaal
Jestoelnummerenwelkeingangjehetbestekannemen,staatopjekaartjevermeld.Kleine
kinderenhebbenookhuneigenstoel.Houderrekeningmeedatergeenstoelverhogerszijn.
Kaartverkoop
Hebjenoggeenkaartjesvoordedansshow?
KaartjesvoordedansshowkuntukopenaandebaliebijTigaop:
Maandag19decembervan9.00uurtot15.00uur
Woensdag14en21decembervan12.00uurtot16.00uur
Donderdag15en22decembervan16.00uurtot22.00uur
Zaterdag17decembervan11.00uurtot13.00uur
Deprijsvaneenkaartjeis€16,00voorvolwassenenen€10,00voorkinderent/m12jaar.
Alleencontantebetalingmogelijk!
Waardevollespullen
Laatwaardevollespullenthuis!!Opdezedrukkedagkunnenwijgeenverantwoordelijkheid
dragenvoorhetbewarenvanwaardevollespullenvoorzoveeldansers.Neemjetoch
waardevollespullenmee,danisditjeeigenverantwoordelijkheid.
Danslessen
Maandag26decembert/mzondag8januari2017zijnergeendanslessenivmde
kerstvakantiem.u.v.woensdag4januari(deGeneralerepetitie)enzondag8januari2017
(deDansshowBacktoNature.)
InformatiebriefDansshowBacktoNature 3/4
Informatie brief dansshow
Communicatie
Wiltuopdehoogteblijvenvanallenieuwtjesdietemakenhebbenmetdedansafdeling?
Opdewebsitewww.tiga.nlonderhetkopjeDANSvindtuvanafnuookalleinformatie
overdeshowendedanslessen.
Alsjenogvragenhebt,horenwehetgraag.
Stuureenmailtjemetjevraagnaarneeltje@tiga.nlofsteljevraagaanjeeigendansdocent.
Wijhopendatwejehiermeevoldoendehebbengeïnformeerdenkijkenuitnaardegrote
dansshow.
Fijnefeestdagen!!
Groetjes,
HetTigadansteam
InformatiebriefDansshowBacktoNature 4/4
Download