Voorbeeld invullen Waardestellend kader mobiel erfgoed voor een

advertisement
Voorbeeld invullen Waardestellend kader mobiel erfgoed voor een historisch vaartuig.
Gebaseerd op pilot versie 0.0 (dd 1111205) ingevuld voor Stoombaggermolen "Vooruit"
Naam en soort schip
1.
FOTO
Culturele biografie
1.1. Historische context
1.2. Geschiedenis van het type
1.3. Geschiedenis van het object in z'n oorspronkelijke functie
1.4. Geschiedenis van het object als erfgoed
1.5. Bron(en) culturele biografie
1.6. Eventuele opmerkingen culturele biografie
2. Representatiewaarde
2.1. Sleutelpositie
2.2. Beeldbepalendheid
2.3. Representatiewaarde: de rol van het object in de geschiedenis van de
Nederlandse mobiliteit
2.4. Bron(en) mbt de rol van het object in de geschiedenis van de Nederlandse
mobiliteit
2.5. Eventuele opmerkingen over de rol van het object in de geschiedenis van de
Nederlandse mobiliteit
1 van 12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2.6. Representatiewaarde: Het object in de geschiedenis van de Nederlandse
vervoermiddelenindustrie
2.7. Bron(en) mbt de rol van het object in de geschiedenis van de Nederlandse
vervoermiddelenindustrie
2.8. Eventuele opmerkingen over de rol van het object in de geschiedenis van de
Nederlandse mobiliteit
2.9. Sleutelpositie: ijkwaarde
2.10. Sleutelpositie: schakelwaarde
2.11. Sleutelpositie: symboolwaarde
2.12. Bron(en) ijkwaarde, schakelwaarde, symboolwaarde
2.13. Eventuele opmerkingen over de ijkwaarde, schakelwaarde en/of
symboolwaarde van het object
2.14. Beeldbepalendheid
2.15. Bron(en) beeldbepalendheid
2.16. Eventuele opmerkingen over de beeldbepalendheid van het type
3. Zeldzaamheidswaarde
3.1. Zeldzame representant van een (beeldbepalend) type
3.2. Zeldzame representant van een belangrijke ontwikkeling
3.3. Zeldzaam wat betreft ijkwaarde, schakelwaarde en/of symboolwaarde
3.4. Zeldzaam in relatie tot andere in het WSK genoemde criteria
3.5. Zeldzaam in ander opzicht
3.6. Bron(en) zeldzaamheid
3.7. Eventuele opmerkingen over de zeldzaamheid
4. Ensemblewaarde
4.1. Ensemble (samenstel van voertuigen)
4.2. Infrastructureel ensemble
4.3. Andere ensemblewaarden
4.4. Bron(en) ensemblewaarden
4.5. Eventuele opmerkingen over de ensemblewaarden
5. Contextwaarde
5.1. Historische relatie met plaats of regio
5.2. Bron(en) contextwaarde
5.3. Eventuele opmerkingen over de contextwaarde
6. Authenticiteitswaarde
6.1. Referentiejaar of -periode
6.2. Operationeel of statisch behoud
6.3. Conceptueel authentiek
6.4. Materieel authentiek
6.5. Historisch authentiek
6.6. A-historisch authentiek
6.7. Functioneel authentiek
6.8. Infrastructureel authentiek
6.9. Contextueel authentiek
6.10. Bron(en) authenticiteit
6.11. Eventuele opmerkingen over de authenticiteit in haar verschillende vormen
7. Documentatie- en kenniswaarde
7.1. Historische documenten
7.2. Andere documentatie over de geschiedenis van het object
7.3. Kennis en kunde
7.4. Opslag van kennis en kunde
2 van 12
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
7.5. Toegankelijkheid van kennis en kunde
3
7.6. Object als informatiedrager
3
7.7. Documentatie van restauratie en overige behouds- en beheergeschiedenis
3
7.8. Eventuele opmerkingen over de documentatie- en kenniswaarde
3
8. Presentatiepotentieel
3
8.1. Mogelijkheden om betekenis en cultuurhistorische waarde van het object over
te brengen
3
8.2. Maakt u daar nu al gebruik van? Graag uw antwoord zo goed mogelijk
toelichten.
3
8.3. Bent u van in de toekomst van plan om dit te gaan doen? Graag uw antwoord
zo goed mogelijk toelichten.
3
8.4. Eventuele opmerkingen over het presentatiepotentieel
3
1. Culturele biografie
Dit criterium is van belang omdat het de geschiedenis van het object betreft. Wie heeft het
object ontworpen, wie heeft het geproduceerd, wie hebben het gebruikt, waarvoor is het
gebruikt? Wanneer en waar is het gebruikt?
En wat betekent deze informatie voor de cultuurhistorische waarde van het object? Heeft
het object een rol gespeeld in de Nederlandse mobiliteitsgeschiedenis en zo ja welke?
Hoe belangrijk was die rol?
Een uitgebreide geschiedenis van het object wordt ook wel een culturele biografie
genoemd. Dit begrip verwijst naar de veelheid aan betekenissen en betekenislagen van
een object in de context van de algemeen-maatschappelijke of cultuurgeschiedenis. Dat is
belangrijk, want het is die maatschappelijke context, die het object pas werkelijk z'n
historische betekenis geeft.
Als het goed is, werd in het onderdeel "1. Objectbeschrijving" de geschiedenis van het
object zélf al meer of minder uitgebreid beschreven. In de onderstaande vragen gaat het
erom, deze geschiedenis verder te specificeren en de historische context, waarin het type
of het object oorspronkelijk werd gebruikt, aan te geven. Ven belang is ook om aan te
geven, sinds wanneer het object als erfgoed wordt beschouwd en wat de geschiedenis
van het object als erfgoed is geweest.
In dit verband is ook de herkomst van het object aan de orde; het belang van het object
voor Nederland speelt daarin een belangrijke rol (is het object in Nederland gebruikt,
geproduceerd of ontworpen?).
De herkomst van het object is belangrijk, omdat de Mobiele Collectie Nederland
omschreven wordt als een "evenwichtig samengestelde collectie mobiel erfgoed, die een
representatief beeld geeft van de Nederlandse mobiliteitsgeschiedenis."
Als bij onderdeel "0. Toelatingscriteria" alle vragen goed zijn beantwoord, is het belang
van het object voor Nederland al vastgesteld en hoeft dat hieronder verder niet meer te
gebeuren.
1.1. Historische context
Schets de maatschappelijke omstandigheden, waarin het object tijdens de historische
periode in gebruik is geweest (economisch, politiek, cultureel, ...). Behandel daarbij zo
mogelijk:
- de tijd waarin het werd gebouwd en in gebruik genomen;
- de tijd waarin het daadwerkelijk werd gebruikt;
- de tijd waarin het uit gebruik werd genomen / buiten dienst werd gesteld.
3 van 12
1.2. Geschiedenis van het type
Schets de geschiedenis van het type, dat het object representeert, tijdens de historische
periode. Probeer aan te geven waarom objecten van dit type in gebruik werden genomen,
wanneer en waarom aan objecten van dit type belangrijke wijzigingen werd aangebracht
en waarom de objecten van dit type na verloop van tijd weer uit gebruik werden genomen /
buiten dienst werd gesteld.
1.3. Geschiedenis van het object in z'n oorspronkelijke functie
Schets de geschiedenis van het object tijdens de historische periode. Probeer, voor zover
dat nog niet bij de "geschiedenis van het type" hierboven is gebeurd, aan te geven
waarom het object in gebruik werd genomen en wanneer en waarom aan dit belangrijke
wijzigingen werden aangebracht en waarom het object na verloop van tijd weer uit gebruik
werd genomen / buiten dienst werd gesteld. aan te geven waarom het object van dit type
in gebruik werden genomen en waarom de objecten van dit type na verloop van tijd weer
uit gebruik werden genomen / buiten dienst werd gesteld.
1.4. Geschiedenis van het object als erfgoed
Schets de geschiedenis van het object tijdens de erfgoedperiode.
1.5. Bron(en) culturele biografie
Geef aan uit welke bronnen de informatie over de culturele biografie afkomstig is.
1.6. Eventuele opmerkingen culturele biografie
Heeft u zelf nog aanvullingen, opmerkingen of vragen bij wat u hier heeft ingevuld? Graag
aangeven.
2. Representatiewaarde
De cultuurhistorische waarde van een vervoermiddel wordt binnen het WSK onder andere
gerelateerd aan de rol die het object (of het type waartoe het object wordt gerekend) heeft
gespeeld in de Nederlandse mobiliteitsgeschiedenis. Zo kan een vervoermiddel
representatief zijn voor een belangrijke ontwikkeling in de geschiedenis van het verkeer en
vervoer in Nederland of typerend zijn geweest voor de geschiedenis van de Nederlandse
vervoermiddelenindustrie. Immers, tot de mobiliteitsgeschiedenis rekenen we zowel de
mobiliteit zélf, het gebruik van vervoermiddelen voor het verplaatsen van mensen en
goederen en voor andere functies, als de productie van die vervoermiddelen. Ook kan een
object representatief zijn voor een type, dat ooit beeldbepalend is geweest voor mobiliteit
op de Nederlandse wateren, de Nederlandse rails, de Nederlandse wegen of voor het
Nederlandse luchtruim.
De cultuurhistorische waarde van een historisch vervoermiddel hangt dus onder meer
samen met de representatiewaarde van het object met betrekking tot de Nederlandse
mobiliteitsgeschiedenis.
2.1. Sleutelpositie
De betekenis van een voorwerp is het grootst of belangrijkst wanneer het een
sleutelpositie inneemt in de Nederlandse cultuurgeschiedenis, met andere woorden
wanneer het object aantoonbaar wel iets héél belangrijks representeert. Er zijn drie criteria
benoemd waarmee kan worden vastgesteld of het om zo'n sleutelpositie gaat, namelijk:
- IJkwaarde
- Schakelwaarde
- Symboolwaarde
Binnen het mobiel erfgoed kunnen deze criteria worden gezien als een specifieke
4 van 12
uitwerking van de representatiewaarde. De genoemde criteria kunnen als volgt worden
omschreven:
- Een object heeft ijkwaarde of, anders gezegd, is een ijkpunt wanneer de waardering en
betekenis van een (groot) aantal andere objecten er aan kan worden gerelateerd en
vastgesteld. Het object representeert dan een groot aantal andere, wellicht niet meer
bestaande, objecten.
- Een object heeft schakelwaarde wanneer het een belangrijk moment of een belangrijke
periode in een bepaalde ontwikkeling representeert.
- Een object heeft symboolwaarde wanneer het een belangrijke historische gebeurtenis,
een belangrijk bedrijf of een belangrijke persoon representeert.
2.2. Beeldbepalendheid
In tegenstelling tot het meeste roerend cultureel erfgoed in museale collecties verwijst
mobiel cultureel erfgoed doorgaans naar historische vervoermiddelen, die zich veelvuldig
in de openbare ruimte bevonden. Het mobiel erfgoed is in die zin vergelijkbaar met
monumenten en daarom wordt in alle vier de sectoren het criterium "beeldbepalend"
gebruikt. Dit begrip komt in het oorspronkelijke WSK niet voor, maar enige verwantschap
met het begrip ijkwaarde is wel aanwezig. In het mobiel erfgoed zijn veel objecten in
grotere aantallen geproduceerd of typologisch onderling vergelijkbaar. Een verschil met de
monumentenwereld is dan ook, dat vervoermiddelen vaak beeldbepalend worden
genoemd, omdat er zoveel van een zelfde type waren.
2.3. Representatiewaarde: de rol van het object in de geschiedenis van de
Nederlandse mobiliteit
Representeert het object een belangrijke ontwikkeling in de geschiedenis van de
Nederlandse mobiliteit? Zo ja, omschrijf die ontwikkeling en licht toe waarom die zo
belangrijk was.
2.4. Bron(en) mbt de rol van het object in de geschiedenis van de
Nederlandse mobiliteit
Geef aan, uit welke bron(en) de bovenstaande informatie over de rol van het object in de
geschiedenis van de Nederlandse mobiliteit afkomstig is.
2.5. Eventuele opmerkingen over de rol van het object in de geschiedenis van
de Nederlandse mobiliteit
Heeft u zelf nog aanvullingen, opmerkingen of vragen bij wat u hier heeft ingevuld? Graag
aangeven.
2.6. Representatiewaarde: Het object in de geschiedenis van de Nederlandse
vervoermiddelenindustrie
Representeert het object een belangrijke ontwikkeling in de geschiedenis van de
Nederlandse vervoermiddelenindustrie? Zo ja, omschrijf die ontwikkeling en licht toe
waarom die zo belangrijk was.
2.7. Bron(en) mbt de rol van het object in de geschiedenis van de
Nederlandse vervoermiddelenindustrie
Geef aan, uit welke bron(en) de bovenstaande informatie over de rol van het object in de
geschiedenis van de Nederlandse vervoermiddelenindustrie afkomstig is.
5 van 12
2.8. Eventuele opmerkingen over de rol van het object in de geschiedenis van
de Nederlandse mobiliteit
Heeft u zelf nog aanvullingen, opmerkingen of vragen bij wat u hier heeft ingevuld? Graag
aangeven.
2.9. Sleutelpositie: ijkwaarde
Heeft het object ijkwaarde in de Nederlandse mobiliteitsgeschiedenis? Graag uw antwoord
toelichten.
2.10. Sleutelpositie: schakelwaarde
Heeft het object schakelwaarde in de Nederlandse mobiliteitsgeschiedenis? Graag uw
antwoord toelichten.
2.11. Sleutelpositie: symboolwaarde
Heeft het object symboolwaarde in de Nederlandse mobiliteitsgeschiedenis? Graag uw
antwoord toelichten.
2.12. Bron(en) ijkwaarde, schakelwaarde, symboolwaarde
Geef aan, uit welke bron(en) de bovenstaande informatie over de ijkwaarde,
schakelwaarde, symboolwaarde van het object afkomstig is.
2.13. Eventuele opmerkingen over de ijkwaarde, schakelwaarde en/of
symboolwaarde van het object
Heeft u zelf nog aanvullingen, opmerkingen of vragen bij wat u hier heeft ingevuld? Graag
aangeven.
2.14. Beeldbepalendheid
Representeert het object een beeldbepalend type in de geschiedenis van de Nederlandse
mobiliteit? Graag uw antwoord toelichten, bijvoorbeeld met behulp van aantallen.
2.15. Bron(en) beeldbepalendheid
Geef aan, uit welke bron(en) de bovenstaande informatie over de beeldbepalendheid van
het type afkomstig is.
2.16. Eventuele opmerkingen over de beeldbepalendheid van het type
Heeft u zelf nog aanvullingen, opmerkingen of vragen bij wat u hier heeft ingevuld? Graag
aangeven.
3. Zeldzaamheidswaarde
Van de historische vervoermiddelen die vaak in grotere aantallen zijn geproduceerd of
typologisch onderling vergelijkbaar zijn, worden soms nog redelijk grote aantallen
behouden.
De cultuurhistorische waarde van een object is over het algemeen groter naarmate het
zeldzamer is. Bovendien heeft een zeldzame representant van een zeer veel voorkomend
(of beeldbepalend) type vervoermiddel een andere cultuurhistorische waarde dan de
zeldzame representant van een type dat in ons land niet zo vaak voorkwam.
In de bepaling van de zeldzaamheid van het object speelt dus ook de representatiewaarde
weer een rol. Behalve aan een (beeldbepalend) type kan de zeldzaamheid bijvoorbeeld
worden afgemeten aan de rol van het object of type object in de mobiliteitsgeschiedenis,
eventueel gespecificeerd in ijkwaarde, schakelwaarde of de symboolwaarde. Hoe
6 van 12
belangrijker die rol,hoe hoger de zeldzaamheidswaarde. En ook hier rekenen we tot die
mobiliteitsgeschiedenis zowel het gebruik van de vervoermiddelen als de productie ervan.
Tenslotte kan de zeldzaamheidswaarde ook worden aangeven in relatie tot één van de
andere in het WSK genoemde criteria (ensemblewaarde, contextwaarde enz).
Het gaat er dus om, aan te geven in welk opzicht het object zo zeldzaam is. Daarbij spelen
het niveau waarop en het kader waarbinnen dit beoordeeld wordt een rol: heel Nederland,
regionaal of lokaal.
3.1. Zeldzame representant van een (beeldbepalend) type
Is het object zeldzaam als representant van een bepaald type vervoermiddel? Van welk
type? Was dat een beeldbepalend type? Graag uw antwoord toelichten, bijvoorbeeld met
behulp van aantallen. Zie ook uw antwoorden onder blokje "Beeldbepalendheid".
3.2. Zeldzame representant van een belangrijke ontwikkeling
Is het object zeldzaam als representant van een belangrijke ontwikkeling in de
geschiedenis van de mobiliteit in Nederland? Van de geschiedenis van de Nederlandse
vervoermiddelindustrie? Van welke ontwikkeling? Graag uw antwoord toelichten. Zie ook
uw antwoorden onder blokje "Representatiewaarde: het object in de geschiedenis van de
Nederlandse mobiliteit" en "Representatiewaarde: Het object in de geschiedenis van de
vervoermiddelenindustrie".
3.3. Zeldzaam wat betreft ijkwaarde, schakelwaarde en/of symboolwaarde
Is het object zeldzaam wat betreft ijkwaarde, schakelwaarde en/of symboolwaarde?
Graag uw antwoord toelichten, zie ook uw antwoorden bij de blokjes onder
"Representatiewaarde".
3.4. Zeldzaam in relatie tot andere in het WSK genoemde criteria
Is het object zeldzaam in relatie tot in relatie tot andere in het WSK genoemde criteria?
Graag uw antwoord toelichten.
3.5. Zeldzaam in ander opzicht
Is het object zeldzaam in enig ander opzicht? Graag uw antwoord toelichten.
3.6. Bron(en) zeldzaamheid
Geef aan, uit welke bron(en) de bovenstaande informatie over de beeldbepalendheid van
het type afkomstig is.
3.7. Eventuele opmerkingen over de zeldzaamheid
Heeft u zelf nog aanvullingen, opmerkingen of vragen bij wat u hier heeft ingevuld? Graag
aangeven.
4. Ensemblewaarde
Een object kan cultuurhistorische waarde ontlenen aan het feit dat het deel uitmaakt van
een ensemble (een historisch verantwoord samenstel van voertuigen), bijvoorbeeld een
locomotief met bijpassende rijtuigen, een sleepboot met sleepschip of een vrachtwagen
met bijbehorende aanhanger, dit alles vanuit historisch perspectief gezien.
Er kan ook sprake zijn van een infrastructureel ensemble, waarbij een historisch
verantwoorde relatie bestaat tussen het object en de (oorspronkelijk) bijbehorende directe
omgeving, bijvoorbeeld een historische haven waar het schip vroeger daadwerkelijk lag,
een historische remise of garage waar het object tijdens z'n "historische leven" gestald
7 van 12
stond of een auto in een werkplaats met bijbehorende inventaris uit dezelfde periode. Dit
alles dus eveneens vanuit historisch perspectief gezien.
4.1. Ensemble (samenstel van voertuigen)
Maakt het object deel uit van een (historisch verantwoord) samenstel van voertuigen?
Noem de voertuigen die verder deel uitmaken van dit ensemble. Licht de
cultuurhistorische waarde van dit ensemble toe.
4.2. Infrastructureel ensemble
Maakt het object deel uit van een (historisch verantwoord) infrastructureel ensemble?
Beschrijf de (oorspronkelijk) bijbehorende directe omgeving en geef aan welke historisch
verantwoorde relatie bestaat tussen het object en deze omgeving.
4.3. Andere ensemblewaarden
Maakt het object deel uit van een ander (historisch verantwoord) ensemble? Beschrijf de
(oorspronkelijk) bijbehorende directe omgeving en geef aan welke historisch verantwoorde
relatie bestaat tussen het object en deze omgeving.
4.4. Bron(en) ensemblewaarden
Geef aan, uit welke bron(en) de bovenstaande informatie over de ensemblewaarde van
het object afkomstig is.
4.5. Eventuele opmerkingen over de ensemblewaarden
Heeft u zelf nog aanvullingen, opmerkingen of vragen bij wat u hier heeft ingevuld? Graag
aangeven.
5. Contextwaarde
Als er een duidelijke historische relatie bestaat tussen een object en de plaats of regio
waar dit object (doorgaans) wordt bewaard en/of gepresenteerd, heeft dit object
contextwaarde.
5.1. Historische relatie met plaats of regio
Bestaat er een duidelijke historische relatie tussen het object en de plaats of regio waar dit
object (doorgaans) wordt bewaard en/of gepresenteerd? Geef aan in welke plaats of regio
dit object (doorgaans) wordt bewaard en/of gepresenteerd en welke historische relatie
bestaat tussen het object en deze plaats of regio.
5.2. Bron(en) contextwaarde
Geef aan, uit welke bron(en) de bovenstaande informatie over de contextwaarde van het
object afkomstig is.
5.3. Eventuele opmerkingen over de contextwaarde
Heeft u zelf nog aanvullingen, opmerkingen of vragen bij wat u hier heeft ingevuld? Graag
aangeven.
6. Authenticiteitswaarde
De mate waarin het object nog in authentieke staat is, bepaalt mede de cultuurhistorische
waarde. Tot de authentieke staat kunnen ook de aanpassingen gerekend worden die het
object in de loop van z'n "historische periode" of "werkzame leven" heeft ondergaan.
Indien restauratie plaatsvindt, dient deze te geschieden op basis van respect voor de
"originele materialen" of voor authentieke bronnen. Er kan ook gekozen worden voor
behoud van het object "as found", al dan niet aan het eind van de "historische periode" of
8 van 12
het "werkzame leven". In dat geval zal conservering in die toestand prevaleren boven
restauratie.
In het mobiel erfgoed wordt een object niet zelden in werkende staat behouden of
gebracht (operationeel behoud). Dan is een keuze voor de te behouden waarden van
groot belang.
Er kunnen vijf vormen van authenticiteit worden onderscheiden die bepalend zijn voor
restauratie en conservering en voor het verdere behoud en beheer van het object, die
ieder een andere waarde van het object betreffen.
- conceptuele authenticiteit: het concept, het idee van de producent, is bepalend voor de
restauratie en conservering en voor het verdere behoud en beheer.
- materiële authenticiteit: de integriteit van het materiaal is bepalend voor de restauratie
en conservering en voor het verdere behoud en beheer. Het "echte" oorspronkelijke
materiaal leidt daarbij tot een andere cultuurhistorische waarde dan "nieuw" oorspronkelijk
materiaal.
- historische authenticiteit: de hele geschiedenis van het object wordt zo compleet
mogelijk geconserveerd. De staat waarin het object wordt aangetroffen ("as found") is
bepalend voor restauratie en conservering en voor het verdere behoud en beheer.
- a-historische authenticiteit: een moment in de geschiedenis van het object wordt
gekozen als richtlijn voor de restauratie en conservering en voor het verdere behoud en
beheer (bijvoorbeeld "de oorspronkelijke staat" of een van tevoren gekozen tijdstip ergens
tijdens de "historische periode" van het object).
- functionele authenticiteit: de oorspronkelijke functie van het object is relevant en
bepalend voor de restauratie en conservering en voor het verdere behoud en beheer.
Daarnaast worden in het WSK nog onderscheiden:
- infrastructurele authenticiteit: de oorspronkelijke directe omgeving is relevant en
bepalend voor
de restauratie en conservering en voor het verdere behoud en beheer.
- contextuele authenticiteit: de oorspronkelijke plaats of regio van het object is relevant en
bepalend voor de restauratie en conservering en voor het verdere behoud en beheer.
6.1. Referentiejaar of -periode
Richt de restauratie en het verdere behoud en beheer van het object zich op een bepaald
referentiejaar of een bepaalde periode? Zo ja, welk jaar of welke periode? Motiveer zo
goed mogelijk waarom.
6.2. Operationeel of statisch behoud
Richt de restauratie en het verdere behoud en beheer van het object zich op operationeel
of statisch behoud? Motiveer zo goed mogelijk waarom.
6.3. Conceptueel authentiek
Is de conceptuele authenticiteit bepalend voor de restauratie en conservering en voor het
verdere behoud en beheer van het object? Indien van toepassing: Licht zo goed mogelijk
toe.
6.4. Materieel authentiek
Is de materiële authenticiteit bepalend voor de restauratie en conservering en voor het
verdere behoud en beheer van het object? Indien van toepassing: Licht zo goed mogelijk
toe.
9 van 12
6.5. Historisch authentiek
Is de historische authenticiteit bepalend voor de restauratie en conservering en voor het
verdere behoud en beheer van het object? Indien van toepassing: Licht zo goed mogelijk
toe.
6.6. A-historisch authentiek
Is de a-historische authenticiteit bepalend voor de restauratie en conservering en voor het
verdere behoud en beheer van het object? Indien van toepassing: Licht zo goed mogelijk
toe.
6.7. Functioneel authentiek
Is de functionele authenticiteit bepalend voor de restauratie en conservering en voor het
verdere behoud en beheer van het object? Indien van toepassing: Licht zo goed mogelijk
toe.
6.8. Infrastructureel authentiek
Is de infrastructurele authenticiteit bepalend voor de restauratie en conservering en voor
het verdere behoud en beheer van het object? Indien van toepassing: Licht zo goed
mogelijk toe.
6.9. Contextueel authentiek
Is de contextuele authenticiteit bepalend voor de restauratie en conservering en voor het
verdere behoud en beheer van het object? Indien van toepassing: Licht zo goed mogelijk
toe.
6.10. Bron(en) authenticiteit
Op welke bronnen baseert u zich om de door u gekozen vorm van authenticiteit te
bepalen?
6.11. Eventuele opmerkingen over de authenticiteit in haar verschillende
vormen
Heeft u zelf nog aanvullingen, opmerkingen of vragen bij wat u hier heeft ingevuld? Graag
aangeven.
7. Documentatie- en kenniswaarde
Documentatie vormt een belangrijke waarde van het object. Bijvoorbeeld de
bouwtekeningen van een object of een reisschema, dienstregeling ed, maar ook het
fotoalbum van de piloot die z'n reizen vastlegde. De mate waarin dergelijke historische
documenten aanwezig zijn bepaalt mede de cultuurhistorische waarde van het object. Ook
andere documentatie over de geschiedenis van het object (literatuur, al dan niet
bewegend beeld enz) kan natuurlijk van waarde zijn.
In het mobiel erfgoed wordt een object niet zelden in werkende staat behouden of
gebracht (operationeel behoud). Het (operationeel) behoud van mobiel erfgoed vergt veel
specialistische kennis en kunde, evenzo de bediening van objecten die in operationele
staat worden beheerd. Wanneer aan een bepaald object dergelijke historische kennis is
verbonden kan dat als waarde worden meegewogen in de beoordeling, zeker als die
kennis in overdraagbare vorm (in documenten) is opgeslagen.
Tenslotte kan het object zélf informatiedrager zijn en dus van documentaire waarde. Het
kan, bijvoorbeeld door z'n authenticiteit, drager zijn van gegevens, die niet elders
genoemd zijn.
Een goede documentatie van de restauratie en van de overige behouds- en
10 van 12
beheergeschiedenis van het object voegt tenslotte evenzeer een belangrijke waarde aan
het object toe.
7.1. Historische documenten
Zijn er historische documenten met betrekking tot het object bewaard gebleven? Waar?
7.2. Andere documentatie over de geschiedenis van het object
Is de geschiedenis van het object op andere wijze gedocumenteerd?
7.3. Kennis en kunde
Welke kennis en kunde met betrekking tot behoud en beheer van het object zijn bij de
eigenaar aanwezig?
Dat geldt ook voor de kennis die nog aanwezig is over de historie, de werking en het
onderhoud van de molen. Kennis, die (nog) niet is vastgelegd, maar zich in de hoofden
van eigenaar en personeel (en hun familie) bevindt.
7.4. Opslag van kennis en kunde
Zijn deze kennis en kunde in overdraagbare vorm opgeslagen? Graag uw antwoord
toelichten.
7.5. Toegankelijkheid van kennis en kunde
Zijn deze kennis en kunde in overdraagbare vorm (openbaar) toegankelijk? Graag uw
antwoord toelichten.
7.6. Object als informatiedrager
Kan het object zélf als informatiedrager worden beschouwd? In welk opzicht? Graag uw
antwoord toelichten.
7.7. Documentatie van restauratie en overige behouds- en
beheergeschiedenis
Zijn eventuele restauraties goed gedocumenteerd? Graag uw antwoord toelichten.
Is de overige behouds- en beheergeschiedenis goed gedocumenteerd? Graag uw
antwoord toelichten.
7.8. Eventuele opmerkingen over de documentatie- en kenniswaarde
Heeft u zelf nog aanvullingen, opmerkingen of vragen bij wat u hier heeft ingevuld? Graag
aangeven.
8. Presentatiepotentieel
De waarde van een object kan mede schuilen in de mogelijkheden om de betekenis en de
cultuurhistorische waarde over te brengen. Gezien de publieksfunctie van het mobiel
erfgoed wordt dit potentieel door MCN als zeer belangrijk gezien.
8.1. Mogelijkheden om betekenis en cultuurhistorische waarde van het object
over te brengen
Welke mogelijkheden ziet u om de betekenis en de cultuurhistorische waarde van het
object op hetpu bliek over te brengen?
8.2. Maakt u daar nu al gebruik van? Graag uw antwoord zo goed mogelijk
toelichten.
11 van 12
8.3. Bent u van in de toekomst van plan om dit te gaan doen? Graag uw
antwoord zo goed mogelijk toelichten.
8.4. Eventuele opmerkingen over het presentatiepotentieel
Heeft u zelf nog aanvullingen, opmerkingen of vragen bij wat u hier heeft ingevuld? Graag
aangeven.
12 van 12
Download