DE ONDERNEMER EN ZIJN (ALIMENTATIE

advertisement
DE ONDERNEMER EN ZIJN
(ALIMENTATIE-)DRAAGKRACHT
ALS DE ALIMENTATIEPLICHTIGE EEN ONDERNEMER IS, VRAAGT HET VASTSTELLEN VAN DE DRAAGKRACHT TEN BEHOEVE VAN
DE (PARTNER-) ALIMENTATIE, BIJZONDERE AANDACHT.
Het inkomen van een ondernemer laat zich minder eenvoudig vaststellen dan van een werknemer in loondienst.
De ondernemer heeft niet het vangnet van een arbeidsovereenkomst of de sociale zekerheid. Zijn inkomen is
afhankelijk van meerdere factoren, welke deels binnen en deels buiten zijn eigen invloedsfeer liggen.
WAT BEPAALT DE HOOGTE?
Een alimentatieverplichting wordt aan de ene kant gebaseerd op de behoefte van de alimentatiegerechtigde en aan
de andere kant op de draagkracht van de alimentatieplichtige. Oftewel: wat heeft iemand nodig (naast eventuele
eigen inkomsten) en wat kan de ander betalen? De laagste van de twee bepaalt wat de maximale alimentatie zal zijn.
ONDERNEMINGSVORM
Er moet onderscheid gemaakt worden tussen een ondernemer die een onderneming op eigen naam voert en de
ondernemer die dat via een rechtspersoon doet.
ONDERNEMING OP NAAM
Voor een onderneming op eigen naam geldt dat de beschikbare winst het bedrag is dat de ondernemer geacht kan
worden te onttrekken aan de onderneming. Daarnaast wordt vaak bekeken of er liquide middelen zijn die vrijgemaakt
kunnen worden. Het moet hierbij dan gaan om gelden die niet direct nodig zijn voor de onderneming, want de
continuïteit van de onderneming mag niet in gevaar komen.
De vaststelling van de draagkracht van de directeur-grootaandeelhouder (dga) levert in de praktijk veel discussie op.
Bij het bepalen van het inkomen van een dga wordt niet alleen gekeken naar het door de dga te ontvangen salaris,
maar ook naar het resultaat van de onderneming. De rechter kijkt naar wat redelijkerwijs verdiend kan worden.
De dga is namelijk bij machte zelf de hoogte van zijn salaris te bepalen en kan er dus voor kiezen zichzelf een relatief
laag salaris toe te kennen. Ook in het geval er geen dividenduitkeringen plaatsvinden, kan de rechter - als hij van
mening is dat de financiële situatie van de onderneming dit toelaat - bij de vaststelling van de draagkracht uitgaan van
het fictieve geval waarbij dit wel gebeurt. Hierbij moet worden nagegaan welke gelden aan de onderneming kunnen
worden onttrokken zonder dat de continuïteit van de onderneming in gevaar wordt gebracht.
Het is zaak de rechter voldoende inzicht te geven in de structuur van de onderneming en te voorzien van de benodigde
bedrijfseconomische informatie (o.m. over de liquiditeit, solvabiliteit en vrije kasstroom).
REPRESENTATIEVE WINST
Voor de vaststelling van het resultaat van de onderneming wordt vaak een gemiddelde genomen van de resultaten over
de voorafgaande drie of vijf jaren. Het is van belang, voor zover mogelijk, te komen tot een representatief winstbegrip.
Als de cijfers van een voorliggend jaar een afwijkend resultaat laten zien en deze – als gevolg van voornoemd
uitgangspunt – ten onrechte tot een te hoge draagkracht zouden leiden, komt het aan op een goede voorbereiding om
daarmee de rechter ervan te overtuigen de betreffende cijfers buiten beschouwing te laten. En in sommige gevallen
dient de focus voor een representatieve winst juist volledig op toekomstige jaren te liggen.
NIEUWE REKENREGELS KINDERALIMENTATIE
Sinds 1 april 2013 gelden er nieuwe rekenregels voor de vaststelling van de draagkracht ten behoeve van de
kinderalimentatie. Aan de hand van het inkomen wordt op basis van de zogenaamde draagkrachtformule berekend
wat beide ouders zouden kunnen bijdragen aan de kosten van de kinderen. Anders dan voorheen wordt nu meer met
forfaitaire bedragen gerekend, dat wil zeggen dat gerekend wordt met vaststaande lasten en minder gekeken wordt
naar de werkelijke lasten.
01 DE ONDERNEMER EN ZIJN (ALIMENTATIE-)DRAAGKRACHT
DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER
OVERIGE WIJZIGINGEN
Ook los van de nieuwe rekenregels geldt dat de richtlijnen ten aanzien van de kinder- en partneralimentatie de
afgelopen jaren behoorlijk zijn gewijzigd, welke wijzigingen ook gevolgen hebben voor de vast te stellen draagkracht
van de ondernemer.
INFORMATIE EN ADVIES
Het berekenen van draagkracht van ondernemers is maatwerk. Onze familierechtspecialisten zien het als hun taak een
zorgvuldige analyse te maken van de draagkracht van de ondernemer. Een goede voorbereiding, bij voorkeur in nauwe
samenwerking met de accountant, kan te hoge verplichtingen helpen voorkomen.
Belt u gerust vrijblijvend voor overleg en advies met één van onze familierechtspecialisten.
AANDACHTSPUNTEN



De nieuwe rekenregels voor de kinderalimentatie geven vaak aanleiding tot wijziging; het is zinvol na te gaan of dit
voor u ook geldt;
Vraag de herziening van alimentatie tijdig aan. De datum van indiening van het verzoekschrift bij de rechtbank is
meestal bepalend voor de ingangsdatum;
De contante waarde van de toekomstige kinderalimentatieverplichtingen mag over de jaren 2015 en 2016 nog
als schuld meegenomen worden in box III; mogelijk levert dit u fiscaal voordeel op.
DELEN
Vindt u deze informatie nuttig? Deel onze kennis dan gerust bijvoorbeeld via Twitter of LinkedIn. Deze whitepaper vindt u
ook op onze site: www.dommerholt.nl.
De inhoud is informatief en niet bedoeld om een volledig juridisch advies te geven. Wenst u een advies op maat, dan kunt u uiteraard bij ons terecht.
02 DE ONDERNEMER EN ZIJN (ALIMENTATIE-)DRAAGKRACHT
(februari 2016)
01 NIEUW
ONTSLAGRECHT:
WETSVOORSTEL
WERK EN
ZEKERHEID
Download