Algemene Voorwaarden Stichting Samen Veilig Ouder Worden

advertisement
Algemene Voorwaarden Stichting Samen Veilig Ouder Worden – Particulier Webshop
Artikel 1: Definities
In deze voorwaarden worden de volgende termen met hoofdletter geschreven en hebben deze, voor
zover daarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken, de volgende betekenis:
a. App: de mobiele applicatie van de Stichting, bekend onder de naam “Veilig Ouder Worden”
b. Intellectuele Eigendomsrechten: alle intellectuele eigendomsrechten, daaronder begrepen (maar
niet beperkt tot) de octrooirechten, auteursrechten, databankrechten, merkrechten, domeinnaam
rechten en knowhow van de Stichting;
c. Opdracht: de schriftelijke opdracht van een Opdrachtgever aan de Stichting tot het uitvoeren van
Werkzaamheden;
d. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon die aan de Stichting een Opdracht heeft gegeven;
e. Partijen: de Stichting en de Opdrachtgever;
f. Stichting: Stichting Samen Veilig Ouder Worden, statutair gevestigd te Almere en geregistreerd
onder KvK nummer 64299465 en geografisch gevestigd aan de Zuideinde 9, 1121 CJ te Landsmeer.
g. Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van de Stichting;
h. Werkzaamheden: de werkzaamheden in het kader van het bevorderen van de veiligheid van de
leefomgeving van de Opdrachtgever, bestaande uit het verkopen van producten via de webshop
en/of het verrichten van diensten aan de Opdrachtgever.
Artikel 2: Toepasselijkheid Voorwaarden
2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Opdracht.
2.2 Indien één of meer bepalingen in deze Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden blijven de
overige bepalingen onverminderd van kracht. De nietige of vernietigbare bepaling zal door de
Stichting worden vervangen door een werkbare bepaling, die in haar nieuwe formulering de
oorspronkelijke essentie zoveel mogelijk benadert.
Artikel 3: De Opdracht
3.1 Een Opdracht wordt schriftelijk verstrekt.
3.2 Als bewijs voor een schriftelijk verstrekte Opdracht gelden onder meer een schriftelijke
mededeling door Opdrachtgever en een schriftelijke opdrachtbevestiging door de Stichting.
3.3 Een Opdracht die bestaat uit het verrichten van diensten wordt aangegaan voor onbepaalde tijd,
tenzij Partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.
3.4 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie waarvan de Stichting aangeeft dat deze
noodzakelijk is, of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze
noodzakelijk is voor de uitvoering van de Opdracht, tijdig aan de Stichting wordt verstrekt.
3.5 Bij de uitvoering van de Opdracht zal de Stichting de zorg van een goed opdrachtnemer in acht
nemen.
3.6 Is voor de uitvoering van bepaalde Werkzaamheden een termijn overeengekomen of opgegeven,
dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever de
Stichting derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. De Stichting dient daarbij een redelijke termijn te
worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
3.7 Met de Werkzaamheden zal worden aangevangen indien de Stichting de betaling in goede orde
heeft ontvangen. In het geval de Opdrachtgever 50% van de koopprijs achteraf betaalt, zal met de
Werkzaamheden worden aangevangen indien de Stichting deze betaling in goede orde heeft
ontvangen.
Artikel 4: Herroeping
4.1 Opdrachtgever heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen
de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag (a) waarop de
Opdrachtgever het (laatste) goed fysiek in bezit krijgt (in geval van de koop van een product) of (b)
van sluiting van de overeenkomst (in geval van de koop van een dienst).
4.2 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet Opdrachtgever aan de Stichting (Stichting Samen
Veilig Ouder Worden, Postbus 146, 1120 AC Landsmeer, [email protected]) via een ondubbelzinnige
verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van de beslissing de overeenkomst
te herroepen. Opdrachtgever kan hiervoor gebruik maken van het modelformulier voor herroeping,
maar is hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het dat Opdrachtgever
een mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de
herroepingstermijn is verstreken.
4.3 Als Opdrachtgever de overeenkomst herroept, ontvangt Opdrachtgever alle betalingen die tot op
dat moment zijn gedaan, inclusief leveringskosten (m.u.v. eventuele extra kosten ten gevolge van
een keuze voor een andere wijze van levering dan de door de Stichting geboden goedkoopste
standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat de Stichting op de
hoogte is gesteld van de beslissing de overeenkomst te herroepen, van de Stichting terug. Voor wat
betreft goederen, mag de Stichting wachten met terugbetaling tot de goederen zijn terug gekregen,
of Opdrachtgever heeft aangetoond dat de goederen zijn teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip
eerst valt. De Stichting betaalt terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de oorspronkelijke
transactie is verricht.
4.4 In geval Opdrachtgever goederen heeft ontvangen, dient Opdrachtgever de goederen onverwijld,
en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop het herroepingsrecht is uitgeoefend, aan
de Stichting terug te zenden of te overhandigen. Opdrachtgever is op tijd als de goederen zijn
teruggestuurd voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De kosten van het terugzenden van de
goederen komen voor rekening van Opdrachtgever.
4.5. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de waardevermindering van het goed die het gevolg is van
het gebruik van het goed dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van
de goederen vast te stellen. Voor de producten van Selecta DNA geldt dat de potjes met DNA
ongeopend en ongebruikt retour moeten worden gezonden.
4.6 Opdrachtgever kan de Stichting binnen de herroepingstermijn uitdrukkelijk verzoeken met de
uitvoering van diensten te starten. Indien Opdrachtgever vervolgens binnen de herroepingstermijn
herroept, is een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan de reeds uitgevoerde diensten.
Artikel 5: Betaling en Levering
5.1 De Opdrachtgever kiest voor volledige vooruitbetaling indien expliciet gekozen wordt voor een
digitale betalingsmethode in de betalingsomgeving op de website van de Stichting. Opdrachtgever
kan er in de digitale betalingsomgeving ook altijd voor kiezen om 50% van de koopprijs achteraf te
betalen. Met betrekking tot Werkzaamheden die achteraf door de Stichting gefactureerd worden,
dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door de Stichting aan te geven
wijze. De Stichting is gerechtigd om periodiek te factureren.
5.2 Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij
door de Stichting is gewezen op de te late betaling en de Stichting de Opdrachtgever een termijn van
14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van
betaling binnen deze 14- dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente
verschuldigd en is de Stichting gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten
in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot
€ 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een
minimum van € 40,=. De Stichting kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde
bedragen en percentages.
5.3 De Stichting zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen
uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging
ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd,
ontvangt de Opdrachtgever hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.
De Opdrachtgever heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
5.4 Na ontbinding conform het vorige lid zal de Stichting het bedrag dat de Opdrachtgever betaald
heeft onverwijld terugbetalen.
Artikel 6: Aansprakelijkheid
6.1 Behoudens in geval van opzet of grove schuld, is de Stichting niet aansprakelijk voor schade als
gevolg van door haar verrichte Werkzaamheden.
6.2 De Stichting is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de Stichting
is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
6.3 Indien door de uitvoering van een Opdracht door de Stichting schade wordt veroorzaakt
waarvoor de Stichting aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot eenmaal de
factuurwaarde van de Opdracht.
6.4 De Stichting is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade.
Artikel 7: Gebruik applicatie
7.1 Als onderdeel van de Werkzaamheden kan de Stichting aan Opdrachtgever een licentie
verstrekken om gebruik te maken van de App.
7.2 Via de App kunnen waardevolle bezittingen worden vastgelegd in een persoonlijk digitaal dossier,
welke in een beveiligde dataomgeving worden opgeslagen. Opdrachtgever blijft te allen tijden
eigenaar van de inhoud van het digitale dossier.
7.3 Om gebruik te kunnen maken van de App moet de mobiele telefoon of tablet met GPS van
Opdrachtgever aan staan, niet in vliegtuigmodus staan, moet het verbonden zijn met het internet en
dient de GPS locatie van Opdrachtgever bekend te zijn doordat het toestel dit signaal uitzendt.
Omdat de App een internet verbinding nodig heeft, kan het gebruiken van de App kosten met zich
brengen. De telefoonaanbieder kan Opdrachtgever meer vertellen over deze kosten.
Artikel 8: Licentie en IE rechten
8.1 De aan Opdrachtgever verstrekte licentie voor de App is beperkt tot een niet-overdraagbare
licentie op grond waarvan Opdrachtgever gerechtigd is de App te gebruiken op de wijze als
omschreven in artikel 6. Bij gebruik van de App is het niet toegestaan om:
1. de applicatie op een niet door Opdrachtgever gehouden apparaat te installeren;
2. de applicatie op een netwerk of anderszins beschikbaar te maken voor derden;
3. de applicatie te verhuren of te verkopen;
4. de applicatie, een deel van de applicatie of de handelsmerken van de Stichting op
enige manier te kopiëren of te wijzigen;
5. een sub-licentie tot het gebruik van de applicatie te verstrekken; en
6. de applicatie aan te passen, de source code te achterhalen en/of afgeleide werken
van de applicatie te ontwikkelen.
8.2 De App en alle Intellectuele Eigendomsrechten in verband met de App zijn eigendom van de
Stichting.
8.3 De Opdrachtgever zal deze rechten respecteren en geen van de Intellectuele Eigendomsrechten
gebruiken anders dan voor normaal gebruik van de App zoals omschreven in artikel 6.
8.4 De licentie eindigt zodra deze door de Stichting of Opdrachtgever wordt beëindigd. De Stichting
heeft het recht de licentie per direct te beëindigen in geval van schending van deze Voorwaarden.
Artikel 9: Privacy en locatie
9.1 Opdrachtgever geeft de Stichting hierbij ondubbelzinnige toestemming om de door
Opdrachtgever verstrekte informatie (inclusief persoonsgegevens) te verwerken, bewaren en
gebruiken voor zover redelijkerwijs nodig of gewenst voor de Opdracht en het juist doen werken van
de App, alsmede voor het verder ontwikkelen van de App, het toezicht houden op bankrekening(en)
van Opdrachtgever en aanverwante producten. De Stichting verwerkt de verstrekte
persoonsgegevens met inachtneming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
9.2 De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats in het kader van het bevorderen van de
veiligheid van de leefomgeving van de Opdrachtgever, en is in het bijzonder gericht op de volgende
activiteiten/doelstellingen:
1. het geven van voorlichting over ouderenuitbuiting;
2. het vastleggen van waardevolle bezittingen in een digitaal dossier, toegankelijk via de App;
3. het toezichthouden op de bankrekening van de Opdrachtgever;
4. het ter beschikking stellen van preventieve maatregelen om ouderenuitbuiting tegen te
gaan, waaronder het verkopen van synthetische DNA markeringsmateriaal; en
5. het plegen van nazorg aan slachtoffers van ouderenuitbuiting en het doen van aangifte van
een vermoeden van een gepleegd strafbaar feit bij een opsporingsambtenaar
9.3 Voor het functioneren van de App is het nodig dat de Stichting op de hoogte is van de locatie van
de mobiele telefoon of tablet met GPS van Opdrachtgever. Met deze gegevens kan de Stichting
monitoren op welke locatie het digitale dossier met persoonlijke bezittingen wordt ingezien, en de
Opdrachtgever zo nodig op de hoogte stellen van een vermoeden van misbruik. Gebruik van de App
zonder locatiegegevens is niet mogelijk. De Stichting verwerkt deze locatiegegevens als
persoonsgegevens en aldus met inachtneming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
9.4 Voor het functioneren van de App is het nodig om een foto te nemen van Opdrachtgever en
eventuele vertrouwenspersoon bij het openen van de App. Dit gebeurt met software voor
gezichtsherkenning. Met deze foto kan de Stichting monitoren of het digitale dossier met
persoonlijke bezittingen wordt ingezien door Opdrachtgever en eventueel de vertrouwenspersoon,
en de Opdrachtgever zo nodig op de hoogte stellen van een vermoeden van misbruik. Opdrachtgever
gaat hierbij akkoord met het nemen van een foto met gezichtsherkenning software bij het openen
van de App.
9.5 De stichting Samen Veilig Ouder Worden is ingeschreven bij de Autoriteit Persoonsgegevens
onder meldingsnummer m1622216.
Artikel 10: Opzeggen overeenkomst
10.1 Partijen kunnen een Opdracht die voor onbepaalde tijd is aangegaan, te allen tijde schriftelijk
opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
10.2 Partijen kunnen een Opdracht die voor bepaalde tijd is aangegaan, te allen tijde tegen het einde
van de bepaalde duur schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
10.3 Een Opdracht die voor bepaalde tijd is aangegaan mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur
worden verlengd als de Opdrachtgever te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van één
maand.
10.4 Als een Opdracht een duur van meer dan een jaar heeft, mogen Partijen na een jaar de
overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van één maand opzeggen.
Artikel 11: Toepasselijk recht en forumkeuze
11.1 Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en de Stichting is Nederlands recht van
toepassing.
11.2 Alle geschillen, voortvloeiend uit of verband houdend met, de overeenkomst tussen de Stichting
en de Opdrachtgever zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank
Amsterdam, tenzij de wet een andere rechtsgang dwingend voorschrijft.
Download