Het effect van Nervus Vagus Stimulatie op het geheugen: een MEG

advertisement
Het effect van Nervus Vagus Stimulatie
op het geheugen: een MEG/EEG-studie.
Patricia VANNESTE
Verhandeling ingediend tot
het verkrijgen van de graad van
Master in de Biomedische Wetenschappen
Promotor: Prof. dr. Kristl Vonck
Vakgroep Inwendige Ziekten
Academiejaar 2009-2010
Het effect van Nervus Vagus Stimulatie
op het geheugen: een MEG/EEG-studie.
Patricia VANNESTE
Verhandeling ingediend tot
het verkrijgen van de graad van
Master in de Biomedische Wetenschappen
Promotor: Prof. dr. Kristl Vonck
Vakgroep Inwendige Ziekten
Academiejaar 2009-2010
BIJLAGE
“De auteur en de promotor geven de toelating deze masterproef voor
consultatie beschikbaar te stellen en delen ervan te kopiëren voor persoonlijk
gebruik. Elk ander gebruik valt onder de beperkingen van het auteursrecht, in
het bijzonder met betrekking tot de verplichting uitdrukkelijk de bron te
vermelden bij het aanhalen van resultaten uit deze masterproef.”
21 mei 2010
Patricia Vanneste
Prof. dr. Kristl Vonck
Voorwoord
Graag had ik een aantal mensen willen bedanken die mij hebben geholpen bij het verwezenlijken
van deze scriptie.
In de eerste plaats wens ik mijn promotor Prof. dr. Kristl Vonck te bedanken om mij de
mogelijkheid te hebben geboden dit onderzoek te verrichten. Dr. Marijke Miatton van het
laboratorium voor neuropsychologie wil ik bedanken voor het bezorgen van de CELEX databank
en de Nederlandstalige voorstelbaarheidslijsten, maar ook voor het aanleren van de
neuropsychologische testen. Vervolgens dank ik Samuel Lapère voor alle hulp bij het nemen van
de NMR beelden. Prof. dr. Philippe Peigneux van de VUB en Prof. dr. Kristy Nielson van
Marquette University (Milwaukee) ben ik bijzonder dankbaar voor het geven van de vele
richtlijnen bij het opzetten van het geheugenparadigma. Ook Jeroen van Aken die grote hulp
geboden heeft bij het opzetten van de Matlab scripts ben ik ontzettend dankbaar. Zonder zijn
hulp was ik maanden bezig geweest met het aanleren van de Matlab programmeringstaal. Sophie
Galer, doctoraatsstudente aan de VUB, wens ik te bedanken om meermaals proefpersoon te
hebben gespeeld bij het oefenen van de hoofddigitalisering. Verder wil ik mijn dank uiten aan
Dr. Xavier de Tiège, Marc Op De Beeck en Mathieu Bourguignon voor alle begeleiding die zij
hebben verschaft bij het opnemen, het verwerken en het analyseren van de MEG data.
Ten slotte ben ik vooral mijn thesisbegeleidster Evelien Carrette heel erg dankbaar voor alle tijd
en alle hulp die zij mij de voorbije 18 maanden heeft geboden, maar ook voor het geduld die zij
hierbij heeft gehad. Het onderzoek was niet altijd eenvoudig en vele problemen hebben onze weg
gekruist, maar ik kon de hele tijd op haar rekenen. Ik wil haar hier dan ook heel erg voor
bedanken!
Inhoudstafel
Samenvatting ................................................................................................................................. 1
I.
Inleiding.................................................................................................................................. 2
1. Introductie........................................................................................................................... 2
2. Nervus Vagus Stimulatie ................................................................................................... 2
2.1.
Anatomie van de nervus vagus ..................................................................................... 2
2.2.
Implantatie en stimulatie ............................................................................................... 3
3. Het geheugen ....................................................................................................................... 4
3.1.
Werkgeheugen .............................................................................................................. 5
3.2.
Lange termijn geheugen ................................................................................................ 6
3.3.
Procedureel geheugen ................................................................................................... 6
3.4.
Declaratief geheugen..................................................................................................... 7
3.5.
Stoornissen in het procedureel en het declaratief geheugen ......................................... 8
3.6.
Encoderen, consolideren en ophalen ............................................................................. 9
4. NVS en het geheugen ........................................................................................................ 11
4.1.
Chronisch effect .......................................................................................................... 11
4.2.
Acuut effect ................................................................................................................. 11
4.2.1.
Gedragsstudies ..................................................................................................... 11
4.2.2.
Fysiologische verklaring...................................................................................... 12
5. EEG ................................................................................................................................... 15
5.1.
Werkingsmechanisme ................................................................................................. 15
5.2.
Event Related Potentials ............................................................................................. 16
5.3.
ERP en het geheugen .................................................................................................. 16
6. MEG .................................................................................................................................. 18
6.1.
Werkingsmechanisme ................................................................................................. 18
6.2.
Event Related Fields ................................................................................................... 20
6.3.
ERF en het geheugen .................................................................................................. 20
7. Doelstelling ........................................................................................................................ 21
51
II. Materiaal en Methoden ....................................................................................................... 21
1. Overzicht studie ................................................................................................................ 21
2. Design paradigma ............................................................................................................. 22
2.1.
Structuur ...................................................................................................................... 22
2.2.
Opstellen van de paragrafen ........................................................................................ 23
2.3.
Opstellen van de woordenlijsten ................................................................................. 23
2.3.1.
Woordkenmerken en gebruikte databanken ........................................................ 23
2.3.2.
Oude woorden...................................................................................................... 24
2.3.3.
Nieuwe woorden .................................................................................................. 24
2.4.
Visualisatie en integratie van het paradigma in de MBR............................................ 24
2.5.
Validatie paradigma .................................................................................................... 26
3. Eigenlijke studie ............................................................................................................... 27
3.1.
Neuropsychologische inclusieprocedure .................................................................... 27
3.1.1.
Taalvaardigheden ................................................................................................. 27
3.1.2.
Geheugen ............................................................................................................. 27
3.1.3.
Aandacht .............................................................................................................. 28
3.2.
Verzamelen van NMR scans bij de proefpersonen ..................................................... 28
3.3.
Geheugenparadigma met EEG/MEG coregistratie ..................................................... 28
3.3.1.
Voorbereiding proefpersoon ................................................................................ 28
3.3.2.
Studiefase geheugentaak ...................................................................................... 30
3.3.3.
Herkenningsfase met MEG/EEG coregistratie .................................................... 30
4. Analyse van de resultaten ................................................................................................ 31
III.
4.1.
Resultaat geheugentaak ............................................................................................... 31
4.2.
Pre-processing van de MEG data en ERF ................................................................... 31
4.3.
MEG-MRI coregistratie en creatie sferisch hoofdmodel ............................................ 32
4.4.
Data Plotting ............................................................................................................... 32
4.5.
Equivalente Current Dipool modellering .................................................................... 33
Resultaten ......................................................................................................................... 34
1. Validatie paradigma ......................................................................................................... 34
2. Eigenlijke studie ............................................................................................................... 34
2.1.
Neuropsychologische inclusieprocedure .................................................................... 34
2.2.
Resultaat geheugentaak ............................................................................................... 34
52
IV.
V.
VI.
2.3.
Pre-processing van de MEG data en ERF ................................................................... 35
2.4.
Data Plotting ............................................................................................................... 36
2.5.
Equivalente Current Dipool modellering .................................................................... 36
Bespreking........................................................................................................................ 39
Algemeen besluit .................................................................................................................. 47
Referenties ........................................................................................................................ 48
53
Samenvatting
Gedragsresultaten hebben reeds aangetoond dat nervus vagus stimulatie (NVS) een positief
effect kan hebben op het geheugen. Om na te gaan of deze verbeterde geheugenprestaties
gecorreleerd
zijn
met
elektrofysiologische
veranderingen
zijn
studies
met
magnetoencefalografie (MEG) en elektro-encefalografie (EEG) aangewezen.
Om het elektrofysiologische correlaat van de geheugenprestaties te karakteriseren werd
binnen deze pilootstudie aan het design van een verbaal episodisch geheugenparadigma
gewerkt. Vervolgens werd het paradigma gevalideerd bij 4 gezonde proefpersonen. Tijdens de
herkenningsfase van deze geheugentaak werden de hersensignalen aan de hand van MEG en
EEG geregistreerd. De uitgemiddelde MEG signalen werden aan de hand van Data Plotting en
Equivalente Current Dipool (ECD) modellering geanalyseerd. Hierbij werd specifiek gezocht
naar verschillen in signaal uitgelokt bij het correct herkennen van oude en nieuwe woorden
(respectievelijk hits en correcte verwerpingen).
Bij 3/4 proefpersonen was de MEG en EEG data niet bruikbaar voor verdere analyses door
een overmaat aan oogknipperartefacten. Bij 1/4 proefpersonen kon de data worden
geanalyseerd en werden er verschillen in activiteit gedetecteerd in de linker inferieure
pariëtale lobule, de linker premotorische cortex en anterieur in de rechter superieure
temporale gyrus.
Deze drie regio‟s blijken uit andere studies een belangrijke rol te spelen bij het oproepen van
informatie uit het geheugen en het maken van een onderscheid tussen oude en nieuwe stimuli.
Hoewel er reeds elektrofysiologische correlaten konden worden gekarakteriseerd bij 1
proefpersoon dient het paradigma in de toekomst verder geoptimaliseerd te worden en dienen
er verdere analyses te gebeuren om na te gaan of deze resultaten reproduceerbaar zijn bij
andere proefpersonen. Het verwijderen van oogartefacten uit het signaal van de overige
proefpersonen, het gebruiken van bijkomende modellen voor bronlokalisatie zoals Minimum
Norm Estimates (MNE) of Resolution Brain Electromagnetic Tomography (LORETA) en het
toepassen van event-related synchronization en desynchronization (ESD/ERD) analyses
dienen verder inzicht te bieden in de specifieke elektrofysiologische responsen geassocieerd
met de aangaande geheugentaak.
Op die manier zal het mogelijk zijn om in een volgende stap NVS patiënten te includeren in
een studie waarin wordt nagegaan of de verbeterde geheugenprestaties veroorzaakt door NVS
kunnen gecorreleerd worden aan elektrofysiologische veranderingen.
1
I.
Inleiding
1. Introductie
Deze thesis wordt uitgevoerd binnen het Referentiecentrum voor Refractaire Epilepsie
(RCRE) van het Universitair Ziekenhuis Gent. Epilepsie is een chronische aandoening die
gekenmerkt wordt door het onverwachts optreden van epileptische aanvallen. Tijdens een
aanval treden veranderingen op in het gedrag en/of het bewustzijn van de patiënt als gevolg
van abnormale hypersynchrone elektrische ontladingen in de hersenen (1). Patiënten bij wie
men de epilepsieaanvallen onvoldoende kan controleren aan de hand van anti-epileptische
medicatie en die niet in aanmerking komen voor epileptische chirurgie krijgen therapeutische
alternatieven aangeboden zoals dieet behandelingen, inclusie in klinische trials met nieuwe
anti-epileptische drugs, diepe hersenstimulatie of nervus vagus stimulatie (NVS) (1).
2. Nervus Vagus Stimulatie
2.1. Anatomie van de nervus vagus
De nervus vagus of de Xe craniale zenuw is verantwoordelijk voor de bezenuwing van het
hart, de aorta, de longen, de gastro-intestinale tractus en enkele
spieren in de farynx en de larynx. De twee nervi vagi verlaten
de schedel ter hoogte van de foramina jugularis en leggen een
lange weg af tussen de organen in de borst- en buikholte. Het
is deze complexe en uitgestrekte bezenuwing die aanleiding
gaf tot de term „vagus‟, wat „zwerver‟ betekent in het Latijn.
Ter hoogte van de nek kan men de n. vagus terugvinden tussen
de arteria carotis en de vena jugularis (figuur 1). De n. vagus
1
.2
.
3.
bestaat zowel uit motorische (efferente) als sensorische
(afferente) vezels. De zenuwvezels kunnen daarenboven
somatisch zijn, verantwoordelijk voor de bezenuwing van de
huid, spieren en botten of visceraal, verantwoordelijk voor de
bezenuwing van de organen. Op cervicaal niveau bestaat de n.
Figuur 1: ligging n. vagus.
1. vena jugularis
2. nervus vagus
3. arteria carotis
(www.wikipedia.org)
vagus voor 80% uit afferente vezels. Deze afferente vezels
geleiden zowel viscerale als somatische sensorische informatie
en komen grotendeels aan in de Nucleus Tractus Solitarius
2
(NTS), een kern die zich uitstrekt over de dorsale medulla oblongata en de pons. Van hieruit
vertrekken talrijke en complexe projecties naar verschillende hersenstructuren zoals de
Parabrachiale Nucleus, de Locus Coeruleus, tal van andere nuclei uit de fossa posterior, de
inferieure cerebellaire hemisferen, de thalamus en hypothalamus, de voorhersenen, de
amygdala,…(2). De meeste efferente vezels verzorgen de parasympatische bezenuwing van
thoracoabdominale organen voor de controle en de regulatie van autonome functies zoals
hartslag en gastrische tonus (3). Een klein aantal efferenten zorgt daarenboven voor de
motorische bezenuwing van de slik- en stembandspieren in de farynx en larynx (2).
2.2. Implantatie en stimulatie
Nervus vagus stimulatie wordt uitgevoerd door middel van het NeuroCybernetisch Prothese
(NCP) systeem. Het systeem bestaat uit een implanteerbaar deel en een extern deel. Het
implanteerbare deel bestaat uit een pulsgenerator en een bipolaire geleider of lead waarop 2
elektrodes gefixeerd zitten: een positieve en negatieve elektrode. De elektrodes worden
gewonden rond de linker n. vagus ter hoogte van de hals. Deze worden dan verbonden met de
subcutane bipolaire pulsgenerator die onder het linker sleutelbeen wordt geïmplanteerd
(figuur 2). Het externe deel bestaat uit een computer met programmeersoftware waarmee de
behandelende arts de stimulator aan of af kan zetten en nodige aanpassingen kan aanbrengen
aan de stimulatieparameters zoals aan- en uit-tijd, outputstroom, frequentie en pulsbreedte (4).
Figuur 2: NCP systeem (links), plaats van implantatie (midden)
en magneet (rechts). (www.cyberonics.com)
Met behulp van een magneet die aan de gebruiker wordt overhandigd kan de stimulatie op
verzoek gestart worden door met de magneet over de geïmplanteerde generator te strijken
(figuur 2). Op deze manier kan de gebruiker, een familielid of verzorger zelf de magneet
gebruiken wanneer hij/zij een aanval voelt aankomen of een aanval heeft (5).
3
De stimulator werkt 24 uur per dag volgens een
bepaalde cyclus. Deze cyclus bestaat uit een
250/500 µs
5 min
aan-tijd (on-time) en een uit-tijd (off-time).
Volgens
de
huidige
algemeen
1-2mA
aanvaarde
stimulatieparameters in de behandeling van
epilepsie bedragen de aan- en uit-tijden
30 sec
respectievelijk 30 seconden en 5 minuten. Dit Figuur 3: Stimulatieparameters NVS voor epilepsie
betekent concreet dat de patiënt 30 sec wordt gestimuleerd en dan 5 min niet
(=intermitterende stimulatie). Na de implantatie wordt er gestart met een outputstroom van
0.25 mA en deze stroom wordt gradueel verhoogd tot 1.0-2.0 mA gedurende de eerstvolgende
weken. De meest gebruikte frequentie is 30 Hz gecombineerd met een pulsbreedte van 250 of
500 µseconden (figuur 3) (6).
Men verkiest om de linker zenuw te stimuleren omdat het hart asymmetrisch wordt bezenuwd
door de n. vagus. De rechter n. vagus zorgt voor de bezenuwing van de atria terwijl de
ventrikels worden bezenuwd door de linker n. vagus. De atria worden echter veel denser
bezenuwd dan de ventrikels. Daarom verwacht men minder kans op hartritmestoornissen
wanneer de linker n. vagus wordt gestimuleerd (3).
Ondanks het feit dat er vandaag meer dan 50,000 patiënten met epilepsie geïmplanteerd zijn
met een nervus vagus stimulator, is er nog steeds maar weinig gekend over het
werkingsmechanisme van het aanvalsonderdrukkend effect van NVS (1).
3. Het geheugen
Het geheugen wordt gedefiniëerd als het geheel van processen waardoor ervaringen ons
gedrag en onze hersenen vormen en veranderen. De huidige kennis over de werking van het
geheugen is beperkt. De laatste 20 jaar wordt meer en meer aandacht geschonken aan de
neuronale basis van het geheugen. Mede dankzij de ontwikkeling van functionele
beeldvormingstechnieken zoals fMRI, PET en EEG (7,8). Het is nu algemeen aanvaard dat
het geheugen niet beschouwd kan worden als één entiteit, maar daarentegen bestaat uit
verschillende functies die ondersteund worden door onafhankelijke hersenregio‟s. Men kan
pas van onafhankelijke regio‟s spreken indien er een dubbele dissociatie vastgesteld is. Dit
laatste betekent dat een bepaald letsel 1 een disfunctie veroorzaakt in functie A maar niet in
functie B en letsel 2 een disfunctie veroorzaakt in functie B maar niet in functie A. Hieruit
4
kan men besluiten dat de functies
A en B worden uitgevoerd door
Lange termijn geheugen
Werkgeheugen
verschillende en onafhankelijke
hersenregio‟s. Een onderverdeling
van
het
gehanteerd
geheugen
wordt
die
Procedureel
Declaratief
vaak
staat
Vaardigheden Priming Conditionering Semantisch Episodisch
weergegeven in figuur 4. Het
eerste onderscheid dat men kan
Figuur 4: hiërarchische opbouw van het geheugen
maken in geheugenfuncties is deze
tussen het werkgeheugen en het lange termijn geheugen (8). Een bijkomend onderscheid dat
gemaakt wordt is dat tussen het verbaal en het non-verbaal geheugen. Het verbaal geheugen
heeft in tegenstelling tot het non-verbaal geheugen betrekking op alles wat met taal te maken
heeft (7).
3.1. Werkgeheugen
Het werkgeheugen, vroeger ook wel korte termijn geheugen genoemd, zorgt voor het tijdelijk
online houden van informatie. De term “werkgeheugen” wordt verkozen boven “korte
termijn geheugen” omdat de informatie niet enkel online wordt gehouden, maar bovendien
ook simultaan verwerkt kan worden. De N-back task is een mooi voorbeeld van een
geheugentest die uitgevoerd wordt door het werkgeheugen. Bij deze taak worden
achtereenvolgens letters getoond. De proefpersoon dient op een knop te drukken indien de
letter die op dat moment wordt getoond identiek is aan de letter die N-stappen terug reeds
werd getoond. Zo zal je bij een 1-back task telkens 2 opeenvolgende letters dienen te
vergelijken. Bij een 2-back task dien je 2 letters te vergelijken die van elkaar gescheiden
worden door een andere letter (figuur 5). Bij een 3-back task zijn de te vergelijken letters
gescheiden door 2 andere letters,etc... Het vereist het onthouden, vergelijken en updaten van
informatie en het inhiberen van incorrecte automatische responsen. Een hersenregio die een
belangrijke rol blijkt te spelen in het werkgeheugen is de prefrontale cortex en in het bijzonder
het dorsolaterale deel van de prefrontale cortex (7).
RCDCHNJNJTCOGKNKORTHTBQLRLCGDDRBQHQ
Figuur 5: voorbeeld van een 2-back task. Bij de vetgedrukte letters moet er op de knop gedrukt worden.
5
3.2. Lange termijn geheugen
Het lange termijn geheugen zorgt, zoals de term zelf al laat vermoeden, voor een langere
opslag van informatie. Vroeger geloofde men dat informatie eerst in het korte termijn
geheugen werd opgeslagen waarna het overgebracht werd naar het lange termijn geheugen.
Welbepaalde types van hersenletsels en bijhorende geheugenproblemen ondersteunden echter
eerder de idee dat deze twee geheugenfuncties grotendeels onafhankelijk van elkaar
functioneren. Zo zijn al verschillende casussen beschreven die door een prefrontaal
hersenletsel een gebrekkig werkgeheugen vertonen, zonder enig probleem te vertonen in hun
lange termijn geheugen. Deze patiënten kunnen soms amper twee woorden of cijfers herhalen
die worden opgegeven, maar kunnen dan wel lange woordenlijsten, verhalen of
woordassociaties onthouden over langere tijdsintervallen (7).
Er bestaan verschillende theoretische modellen die het lange termijn geheugen verder
proberen onderverdelen. Een breed aanvaard model is het onderscheid tussen het procedureel
en het declaratief geheugen (7).
3.3. Procedureel geheugen
Het procedureel geheugen ondersteunt drie grote functies: het aanleren van vaardigheden,
repetitiepriming en conditionering.
Vaardigheden kunnen zowel motorisch, perceptueel als cognitief zijn. Voorbeelden van
dergelijke vaardigheden zijn respectievelijk fietsen, woorden in spiegelbeeld leren lezen en
schaken. Een vaardigheid wordt tot stand gebracht door training en leidt tot structurele
veranderingen in de specifieke hersenregio‟s verantwoordelijk voor het uitvoeren van de taak
op zich. Men kan zich het hele gebeuren voorstellen als het tunen en het modelleren van de
specifieke verwerkingssystemen in de hersenen. Bij het aanleren van vaardigheden blijken,
naast de cerebrale cortex, ook de basale ganglia een belangrijke rol te spelen. Het cerebellum
blijkt dan weer specifiek een rol te spelen bij het aanleren van motorische vaardigheden (8).
Repetitiepriming is het proces waarbij de verwerking van een bepaalde stimulus beïnvloed en
veranderd wordt als gevolg van een eerdere blootstelling aan dezelfde of aan een gelijkaardige
stimulus. Deze verandering uit zich als een verandering in de accuraatheid van een respons op
een stimulus of een wijziging in de snelheid waarmee op een stimulus wordt gereageerd (9).
6
Een laatste vorm van het procedureel geheugen is conditionering. Het bestaat uit het vormen
van een associatie tussen twee gebeurtenissen. Als gevolg hiervan wordt een welbepaald
gedrag als reflex op een voordien neutrale stimulus uitgelokt. Een voorbeeld van dergelijke
conditionering is het oogknipper effect. Het blazen van lucht in het oog (ongeconditioneerde
stimulus) veroorzaakt een reflexieve oogknippering (ongeconditioneerde respons). Tijdens
een leerfase wordt voor de luchtblootstelling telkens een bepaalde toon (geconditioneerde
stimulus) aangeboden. Op zich veroorzaakt deze toon geen beweging van het ooglid. Echter,
na voldoende training zal een associatie gemaakt worden tussen de toon en de luchtstroom,
met als gevolg hiervan het optreden van een geconditioneerde oogknippering op de voordien
neutrale toon als anticipatie op de luchtstroom (geconditioneerde respons). Het cerebellum
speelt hierin een prominente rol. Bij het conditioneren van emotionele responsen, gekend als
angst-conditionering, speelt de amygdala een bijkomende rol (8).
3.4. Declaratief geheugen
Het declaratief geheugen heeft betrekking op feiten en gebeurtenissen. Het kan verder
onderverdeeld worden in een semantisch en een episodisch geheugen.
Het semantisch geheugen heeft betrekking op de algemene abstracte kennis die men bezit, los
van enige studiecontext. Een voorbeeld hiervan is de kennis die we hebben over wat bepaalde
voorwerpen voorstellen, hoe ze heten en waarvoor ze worden gebruikt, wie de personen
rondom je zijn,… . Dit soort geheugen vereist niet dat je je nog herinnert wanneer en waar je
die informatie hebt geleerd. Het episodisch geheugen is in tegenstelling tot het semantisch
geheugen autobiografisch en vereist het onthouden van de context waarin we iets geleerd
hebben. Een voorbeeld hiervan is de herinnering die we hebben over een bepaalde daguitstap
naar de zee. Ook het onthouden van woorden in een specifieke tekst is een voorbeeld van het
episodisch geheugen (7).
Een erg belangrijk aspect van het declaratief geheugen, in vergelijking met het procedureel
geheugen, is het belang van het vormen van relaties tussen verschillende stukken informatie.
Zowel in het semantisch geheugen als het episodisch geheugen bestaat een herinnering uit tal
van elementen die aan elkaar dienen te worden gelinkt. De opslag van het declaratief
geheugen is in tegenstelling tot het procedureel geheugen dan ook niet beperkt tot één
specifieke regio, maar is diffuus verspreid over de hersenen. De opslag van specifieke stukken
informatie gebeurt in diezelfde hersenregio‟s als deze verantwoordelijk voor de initiële
7
verwerking van de informatie. Zo wordt visuele en auditieve informatie respectievelijk
opgeslagen in de visuele en de auditieve cortex. Daarenboven dienen er relaties gelegd te
worden tussen deze aparte geheugenelementen, om zich een volledig beeld te kunnen vormen.
Deze rol is weggelegd voor de hippocampus. Deze coördineert de verschillende bronnen van
informatie tot een geheel om tot een resultaat van de volledige gebeurtenis te komen: waar en
wanneer vond het plaats, wat heb ik toen allemaal gezien, gehoord, gevoeld of geroken,… (7).
Een andere structuur die een rol speelt in het declaratief geheugen is het diëncephalon. Er zijn
gevallen beschreven waarbij letsels ter hoogte van de corpora mammilaria, de anterieure
thalamus, de intralaminaire thalamische nuclei, de fornix of de retrospleniale cortex
problemen veroorzaken in het lange termijn geheugen. Wat de exacte rol is van het
diencephalon in het declaratief geheugen is niet echt duidelijk, maar het zou een rol kunnen
spelen bij het bedenken en het uitvoeren van een bepaalde strategie wanneer elementen uit het
geheugen dienen opgehaald te worden. Toch wordt er eerder gedacht dat het diëncephalon
zelf geen grote rol speelt in het geheugen, maar het eerder de banen zijn die erin lopen die
cruciaal zijn voor het declaratief geheugen. Een letsel ter hoogte van deze structuur zou
belangrijke banen kunnen onderbreken die een rol spelen bij het declaratief geheugen, zoals
onder andere de tractus mamillothalamicus die vertrekt én aankomt in de hippocampus, een
structuur waarvan, zoals eerder vermeld, de rol cruciaal is in het vormen van relaties bij het
declaratief geheugen (8).
3.5. Stoornissen in het procedureel en het declaratief geheugen
Het procedureel en declaratief geheugen blijken onafhankelijk van elkaar verstoord te kunnen
zijn. Sommige patiënten ondervinden problemen bij het aanleren van nieuwe vaardigheden
zonder enig defect te vertonen op vlak van declaratief geheugen. Daartegenover bestaan er
patiënten met amnesie. Deze vertonen een defect in het declaratief geheugen, maar kunnen
nog steeds nieuwe vaardigheden aanleren (7). Amnesie treedt op na schade ter hoogte van het
diëncephalon of de hippocampus. Patiënten die hier schade oplopen, vertonen steeds een
anterograde amnesie. Hierbij kan geen nieuwe informatie meer opgeslagen worden na de
aanvang van de amnesie. Daarentegen kunnen zij ook retrograde amnesie vertonen, wat het
verlies van informatie betekent die verkregen werd voor het optreden van de amnesie (9). De
ernst van de retrograde amnesie wordt gekarakteriseerd door de duur van de periode waarvoor
informatie verloren is gegaan. Dit wordt bepaald door de mate waarin er naast hippocampale
of diëncephale schade ook neocorticale beschadiging is. Een ander belangrijk kenmerk van
8
retrograde amnesie is het temporele karakter ervan. De amnesie is namelijk veel ernstiger
voor meer recente gebeurtenissen, dan voor feiten uit het verdere verleden. Sommige verre
herinneringen blijken zelfs helemaal niet aangetast te zijn en zouden daarom dus niet meer
afhankelijk zijn van de hippocampus of het diëncephalon. Dergelijke bevindingen wijzen erop
dat de rol van de hippocampus en het diëncephalon, of de banen die er lopen, slechts van
tijdelijke aard is. Er bestaat dan ook een theorie die stelt dat de hippocampus belangrijk is
tijdens een vroege fase van het geheugen, namelijk, zoals reeds vermeld, om de verschillende
elementen van een herinnering aan elkaar te linken tot één geheel. Doorheen de tijd zouden er
tussen de verschillende neocorticale regio‟s, waar die informatie is opgeslagen, verbindingen
aangemaakt worden. Deze verbindingen zorgen er vervolgens voor dat bij het oproepen van
een herinnering de link tussen de verschillende elementen rechtstreeks kan worden gemaakt,
waardoor de hippocampus hierbij niet langer vereist is. Het proces waarbij dergelijke
verbindingen worden aangemaakt, behoort tot de fase van consolidatie. Deze fase wordt
hieronder uitgebreider beschreven (7).
3.6. Encoderen, consolideren en ophalen
De werking van het declaratief geheugen kan men onderverdelen in verschillende stappen:
encoderen, consolideren en ophalen.
Tijdens het encoderen wordt sensorische input (wat je ziet, hoort, ruikt, voelt, doet,..)
getransfereerd naar het geheugen. Het omvat alle processen die ervoor zorgen dat nieuwe
herinneringen worden aangemaakt. Encodering kan bewust of automatisch gebeuren.
Intentionele encodering vindt plaats wanneer je met opzet je aandacht richt op het onthouden
van wat je doet, ziet of hoort. Dit is bijvoorbeeld wat er gebeurt bij het studeren van een vak
als voorbereiding op een examen. Automatische of niet intentionele encodering zorgt ervoor
dat je je herinnert wat je de dag ervoor hebt gegeten, zonder dat je op dat moment het doel
voor ogen had om dit in je geheugen op te slaan. Herinneringen die enkel geëncodeerd zijn,
bevinden zich nog in een „labiele‟ toestand. Structuren die hierbij een rol lijken te spelen zijn
de hippocampus en de ventrolaterale prefrontale cortex (7).
Na de encodering volgt de fase van consolidatie of versteviging van de nieuwe herinneringen
in het geheugen. Het maakt de herinneringen „stabiel‟ en dus meer permanent. Over de manier
waarop consolidatie tot stand komt, is nog maar heel weinig geweten. Fysiologische
9
processen waarvan wordt gedacht dat die aan de basis van consolidatie liggen zijn
eiwitsyntheses en glutamaatvrijstelling die een rol spelen bij long-term potentiatie (LTP) en
het aanleggen van nieuwe verbindingen tussen verschillende neocorticale regio‟s. Een breed
aanvaarde visie is dat een herinnering afhankelijk is van de hippocampus zolang het zich in de
consolidatiefase bevindt. Hoelang de fase van consolidatie exact duurt is niet duidelijk. Men
gelooft dat de consolidatie van sommige herinneringen slechts een paar minuten tot maximaal
een aantal uren in beslag neemt. Voor andere herinneringen gelooft men dat de consolidatie
dan weer veel langer kan duren. Dit is bijvoorbeeld het geval voor informatie die vaak dient
aangevuld te worden. Eenmaal de consolidatie is afgelopen, is de herinnering immers
gefixeerd in het geheugen en is ze weinig flexibel voor verdere aanpassingen en aanvullingen
(7). Een andere theorie stelt dat de consolidatie voor alle soorten herinneringen ongeveer even
lang duurt, maar telkens als een herinnering dient aangevuld te worden, keert deze terug in
een labiel stadium. Eenmaal de extra informatie geïncorporeerd is in de oude herinnering,
treedt er reconsolidatie op of het opnieuw fixeren van de herinnering, deze keer aangevuld
met de bijkomende informatie. Reconsolidatie is een proces dat gelijkaardig zou zijn aan
consolidatie. Herinneringen die zich in de reconsolidatiefase bevinden zouden dus ook sterk
afhankelijk zijn van de hippocampus (10). Desondanks het verschil in concept, leiden beide
theorieën tot de conclusie dat informatie die regelmatig dient aangevuld te worden, meer en
vaker hippocampale activiteit vereist dan herinneringen die niet dienen bijgewerkt te worden.
Vandaar dat de kans dat deze informatie verloren gaat en vergeten wordt groter is bij het
optreden van amnesie (7) . Een belangrijk aspect van de consolidatiefase, is dat deze
beïnvloed kan worden door endogene processen die zelf geactiveerd worden door
welbepaalde ervaringen, zoals sterke emoties of andere gebeurtenissen. Deze endogene
processen zorgen ervoor dat de sterkte waarmee de nieuwe informatie wordt opgeslagen,
gemoduleerd wordt. Zo tonen verschillende studies aan dat het onthouden van nieuwe
informatie verstoord wordt indien vlak na het aanleren van deze nieuwe informatie andere
informatie wordt aangeboden (11). Ook positieve effecten kunnen echter verkregen worden;
bv een emotionele gebeurtenis kan ervoor zorgen dat je de voorafgaande geëncodeerde
informatie beter onthoudt (12).
Een laatste stap in het declaratief geheugen is het ophalen van herinneringen. Hieronder
verstaat men het oproepen van eerder opgeslagen informatie. Een andere term die vaak
gebruikt wordt voor het ophalen van herinneringen is retrieval (7).
10
4. NVS en het geheugen
4.1. Chronisch effect
Klinische observaties bij epilepsiepatiënten behandeld met NVS suggereren dat het chronisch
stimuleren van de n. vagus naast een aanvalsonderdrukkend effect eveneens een positief effect
kan hebben op gedragsfuncties zoals gemoed en cognitie (13-16). Deze observaties zijn echter
verkregen uit ongeblindeerde studies en de resultaten zijn soms wat tegenstrijdig. Sommige
studies vertonen een positief effect van NVS op cognitie (13,16) en andere studies stellen dan
weer geen effect vast (14,16). Het effect van NVS op cognitie werd nagegaan aan de hand van
een neuropsychologisch onderzoek voor aandacht, algemene intelligentie, geheugen,
planning,.. (13,14,16) De resultaten betreffende het effect van NVS op het gemoed zijn
eenduidiger dan deze voor cognitie en wijzen op een positieve invloed van NVS op de
gemoedtoestand. Dit werd nagegaan aan de hand van gestandaardiseerde vragenlijsten (bv
QOLIE) die de levenskwaliteit en depressiescore trachten te bepalen (13-15).
4.2. Acuut effect
4.2.1. Gedragsstudies
Over het acuut effect van NVS op het geheugen zijn meer éénduidige resultaten
gerapporteerd. Zowel dierexperimenteel als klinisch onderzoek hebben aangetoond dat NVS
toegediend kort na het encoderen van nieuwe informatie, leidt tot een verbeterd onthouden
van deze informatie. Een experimentele studie toonde aan dat het toedienen van NVS bij
ratten na het trainen voor een inhibitory-avoidance task resulteerde in een verhoging van de
retentietijd vergeleken met ratten die sham of valse stimulatie kregen. Bij dergelijke taak
wordt gebruik gemaakt van een doos of buis waarvan het ene deel verlicht is en het andere
deel zich in het donker bevindt. De rat wordt in de verlichte ruimte geplaatst. Deze dieren
zullen zich in een ongekende en vreemde situatie proberen verbergen en hierdoor de donkere
ruimte opzoeken. Wanneer de rat echter de donkere ruimte betreedt wordt een elektrische
voetschok toegediend. Eenmaal het dier zich in het donker bevindt, wordt het uit de doos of
buis weggenomen. Dit volledig proces wordt de leerfase genoemd. In een tweede fase wordt
de rat opnieuw in de verlichte ruimte geplaatst en wordt er getimed hoe lang het duurt
vooraleer het opnieuw de donkere ruimte betreedt. Deze tijd noemt men de retentietijd en is
een maat voor hoe goed het dier heeft onthouden dat het betreden van de donkere ruimte
geassocieerd is met een elektrische schok. Hoe langer de retentietijd, hoe langer de dieren
11
„twijfelen‟ om zich te begeven naar de donkere ruimte omdat ze de link maken tussen de
overgang naar de donkere ruimte en de pijnlijke stimulus. Na het toedienen van NVS bij de
ratten 2 minuten na het afronden van de leerfase kon een toegenomen retentietijd worden
geobserveerd. Deze timing stemt overeen met de periode waarin geheugenconsolidatie
optreedt. Er werd een maximaal effect verkregen bij een stimulatiestroomsterkte van 0.4 mA.
Hogere of lagere stroomsterktes leidden steeds tot minder significante effecten op de
retentietijd. Bij het uitzetten van de retentieprestatie in functie van de stroomsterkte werd als
gevolg hiervan een omgekeerde U-vormige curve verkregen (17). De invloed van NVS op de
retentieprestatie bleef behouden na inactivatie van de efferente vezels van de n. vagus, wat
erop wijst dat efferente vagale vezels geen rol spelen bij het werkingsmechanisme van NVS
op het geheugen (18). Gelijkaardige resultaten werden verkregen bij een klinische studie
binnen een groep epilepsiepatiënten behandeld met NVS, tijdens het testen van het verbaal
episodisch geheugen. Voor deze test dienden de proefpersonen een aantal paragrafen te lezen
waarin telkens een vijftal woorden waren ingekleurd. Men kreeg de opdracht gekleurde
woorden te onthouden. De n. vagus werd 2 minuten na het lezen van elke paragraaf
gestimuleerd op een echte of nagebootste maar valse (sham) manier. Vervolgens werd tijdens
een testfase aan de patiënten gevraagd om in een lijst die woorden aan te duiden die
overeenkwamen met de gekleurde woord uit de gelezen paragrafen. Men kon duidelijk
aantonen dat de echte stimulatie na het lezen van de paragrafen tot een significant betere
woord-herkenningsprestatie leidde vergeleken met sham stimulatie. Ook in deze studie werd
een stroomsterkte-responscurve met omgekeerde U-vorm bekomen, deze keer met een
maximale prestatieverbetering bij een stroomsterkte van 0.5mA (19).
4.2.2. Fysiologische verklaring
Verschillende onderzoekers hebben zich reeds toegespitst op de neurofysiologische verklaring
voor
het
geheugenversterkend
consolidatiefase.
Hieronder
effect
volgt
de
van
NVS
huidige
wanneer
hypothese
toegediend
rond
het
tijdens
de
mogelijke
werkingsmechanisme. Een schematische voorstelling van het werkingsmechanisme wordt
weergegeven in figuur 6.
Het is zo dat emotionele gebeurtenissen in het algemeen beter worden onthouden dan neutrale
gebeurtenissen. Dit zou te wijten zijn aan een sterkere encodering van de emotionele
gebeurtenis. Een minder duidelijk gevolg van emoties, is dat ook de informatie die vlak vóór
het emotionele voorval optreedt vaak beter wordt onthouden. Met andere woorden, indien
12
neutrale stimuli worden gevolgd door emotionele stimuli, worden ook de neutrale
gebeurtenissen beter gememoriseerd. Aangezien de encodering voor deze informatie reeds
achter de rug is, laat dit vermoeden dat het ervaren van emotionele stimuli tijdens de
consolidatie kan leiden tot het versterken van de opslag van voorafgaande informatie (12,20).
Zoals reeds vermeld bevindt informatie zich tijdens de consolidatiefase nog steeds in een
labiele toestand. Daarom kan de sterkte waarmee die nieuwe informatie uiteindelijk in het
geheugen wordt opgeslagen tijdens de consolidatie beïnvloed worden (11).
Figuur 6: neurofysiologische basis voor het geheugenmodulerend effect van
bijnierschorshormonen vrijgesteld tijdens een emotionele arousal (28).
Tijdens een emotionele arousal worden de stresshormonen cortisol (= een glucocorticoïde,
ook wel corticosteron genoemd in de rat) en epinephrine (=adrenaline) door de bijnier in de
systemische circulatie vrijgesteld.
Het systemisch toedienen van epinephrine, of andere
agonisten van de adrenerge receptoren, bij mens en dier tijdens de fase van consolidatie, leidt
tot versterking van het geheugen voor informatie die op dat moment wordt geconsolideerd
(11,21,22). Het toedienen van antagonisten van adrenerge receptoren daarentegen,
verminderen dan weer het geheugenversterkend effect van emoties (23,24). In tegenstelling
tot glucocorticoïden kan epinephrine de bloed-hersenbarrière niet doordringen. Er bestaan dan
ook verschillende aanwijzingen dat epinephrine de geheugenconsolidatie moduleert via de
activatie van beta-adrenerge receptoren gelegen op de afferente vezels van de nervus vagus
(11). Enerzijds heeft de dosis-respons curve bij toediening van epinephrine een omgekeerd Uvormig uitzicht, met een maximaal effect bij middelmatige dosissen epinephrine
(11,21,22,25). Dit stemt overeen met de omgekeerde U-vormige stroomsterkte-respons curve
verkregen in de studies die het effect van NVS op het geheugen testten (17-19). In al deze
13
studies leidde het toedienen van een lagere of hogere dosis tot een verminderd of zelfs
afwezig geheugenversterkend effect (11,17-19,21,22,25). Anderzijds werd eveneens
aangetoond dat een vagotomie leidt tot verlies van het geheugenversterkend effect dat wordt
verkregen na toediening van posttraining 4-hydroxy-amfetamine, een stof die de vrijstelling
van epinephrine in het perifere zenuwstelsel stimuleert (26).
De afferente vezels van de nervus vagus eindigen voornamelijk in de nucleus tractus solitarius
(NTS) een kern in de hersenstam (1). Stimulatie van de afferente vezels van de n. vagus leidt
tot een verhoogde cellulaire activiteit van de NTS noradrenerge neuronen (27). Deze
neuronen projecteren op hun beurt naar verschillende structuren in de hersenen waaronder de
amygdala. Sommige NTS-projecties dalen af naar de nucleus paragigantocellularis (PGi) die
op zijn beurt neuronen uitstuurt naar de locus coeruleus (LC). Noradrenerge neuronen uit de
LC projecteren dan weer naar verscheidene structuren zoals de hippocampus en de
basolaterale amygdala (28). Activatie van de n. vagus kan dus via twee netwerken leiden tot
norepinephrine vrijstelling in de amygdala: 1. via rechtstreekse noradrenerge projecties vanuit
de NTS en 2. Via de polysynaptische pathway waarin de LC een belangrijke rol speelt (29).
Het functionele verband tussen perifeer vrijgestelde epinephrine, vagale activatie en de
centrale vrijstelling van norepinephrine is reeds aangetoond aan de hand van verschillende
studies. Zo leidt perifere toediening van epinephrine, in dosissen die het geheugen
beïnvloeden, tot een sneller neuronaal vuren in de LC (30). Daarenboven gaat het excitatoire
effect van perifere epinephrine op de neuronale activiteit van de LC verloren na een
vagotomie (31). Nog een bijkomende aanwijzing blijkt uit een studie waarin de NTS tijdelijk
werd geïnactiveerd aan de hand van een lokale lidocaïne infusie. Inactivatie van de NTS heeft
geleid tot verlies van effect van epinephrine op de geheugenconsolidatie (32).
Heel wat bevindingen ondersteunen ook de hypothese dat de vrijstelling van norepinephrine
in de amygdala, meer bepaald het basolaterale deel ervan, een belangrijke rol speelt bij het
mediëren van emotionele arousal effecten op de consolidatie van het geheugen. Sommige
studies maakten hierbij gebruik van een lokale infusie van β-receptor agonisten of
antagonisten in de basolaterale amygdala (BLA) (33,34). De amygdala oefent op zijn beurt
dan weer een effect uit op verschillende structuren betrokken bij geheugenconsolidatie
waaronder de hippocampus (11). Stimulatie van de BLA leidt tot versterking van de langetermijn potentiatie (LTP) in de hippocampus (35). Hoe dit geheugenversterkend effect wordt
verkregen is momenteel nog niet gekend. Zoals eerder vermeld vermoedt men dat de
cellulaire en moleculaire mechanismen van LTP een rol spelen bij de consolidatie van het
14
geheugen (zie II 3.6). Deze veronderstelling is nog hypothetisch en vormt vandaag de focus
van onderzoek (11).
Een rechtstreeks verband tussen NVS en het bovenstaand neurofysiologisch netwerk werd
reeds in twee studies aangetoond. NVS toegediend met een stroomsterkte waarvan
aangetoond is dat het een geheugenversterkend effect heeft (0.4mA in ratten) (17), heeft
geleid tot een verhoogde norepinephrine concentratie in de BLA (29) en tot een versterking
van LTP in de hippocampus. Een hogere of lagere stimulatie output daarentegen veroorzaakte
geen significante versterking in LTP (25), wat correleert met het omgekeerde U-vormig effect
van NVS op de prestatie geobserveerd in de gedragsstudies (17-19). Een emotionele arousal
ervaren na encodering van nieuwe informatie lijkt dus de consolidatie te kunnen versterken en
dit gebeurt mogelijks door achtereenvolgens de nervus vagus te activeren, norepinephrine
vrijstelling in de BLA te stimuleren en LTP in de hippocampus te versterken (11,29).
5. EEG
5.1. Werkingsmechanisme
EEG of elektro-encefalografie is een techniek die de elektrische activiteit, geproduceerd door
neuronen in de cerebrale cortex, ter hoogte van de hoofdhuid registreert. De elektrische
bronnen verantwoordelijk voor wat men ter hoogte van de hoofdhuid opmeet zijn postsynaptische potentialen (PSP). Dit zijn transmembranaire potentialen die ter hoogte van de
dendrieten na binding van neurotransmitters plaatsgrijpen. PSPs kunnen excitatorisch (EPSP)
of inhibitorisch (IPSP) zijn. De PSPs veroorzaken op hun beurt elektrische stroompjes binnen
en rond neuronen (36). Er wordt algemeen aangenomen dat de opgemeten EEG signalen
afkomstig zijn van de extracellulaire ionenstromen van de pyramidale cellen in de cerebrale
cortex. De apicale dendrieten van deze pyramidale cellen liggen allemaal evenwijdig
waardoor het signaal verkregen door summatie van de opgewekte PSPs voldoende groot is
om geregistreerd te worden ter hoogte van de hoofdhuid (37).
Om een EEG af te nemen dienen elektroden op de hoofdhuid geplaatst te worden. Deze
elektroden bestaan uit metaal zoals zilver chloride of tin, maar worden steeds vaker vervangen
door niet-metallische elektroden. Op deze manier zijn ze compatibel met andere
beeldvormingstechnieken zoals functionele magnetische resonantie (fMRI) of magnetoencefalografie (MEG) (37). Nadat de elektroden op de hoofdhuid zijn geplaatst wordt er
geleidingsgel in de elektroden ingespoten om het contact met de huid te optimaliseren en zo
de impedantie zo laag mogelijk te krijgen. Elektroden worden op het hoofd bevestigd volgens
15
het internationale „10/20 systeem‟ . Dit is een internationaal aanvaarde manier om elektroden
voor EEG te plaatsen waarbij de afstand tussen de elektroden 10 of 20% bedraagt van de
anterio-posterieure en links-rechtse as van het hoofd (36). Afhankelijk van het type onderzoek
kan het aantal geplaatste elektroden variëren van 9 (bv registratie hersenactiviteit op
intensieve zorgen) tot 300 (bv wetenschappelijk onderzoek). De opgemeten elektrische
signalen zijn van de orde van µV en dienen versterkt worden met een factor 106 om ze
zichtbaar te maken. EEG signalen hebben een golfvorm die wordt gekenmerkt door een
bepaalde frequentie en amplitude. Met amplitude wordt de grootte van de golf bedoeld. Deze
stelt het voltage van de elektrische activiteit voor. De frequentie staat voor het aantal
oscillaties per seconde, uitgedrukt in Hertz (Hz). (36).
5.2. Event Related Potentials
Geëvoqueerde responsen worden verkregen door de EEG signalen na x-aantal stimuli uit te
middelen binnen een bepaalde tijdseenheid na de stimulus. Hierbij heft de ruis zichzelf op,
omdat deze at random varieert in elke episode terwijl stimulus gerelateerde hersenactiveit bij
elkaar wordt opgeteld. Hierdoor verhoogt de signaal-op-ruis verhouding (S/N) en wordt de
geëvoqueerde respons zichtbaar. Deze responsen worden gekarakteriseerd door een
amplitude, latentie en polariteit. Onder latentie verstaat men het tijdstip waarop een bepaalde
respons een maximale amplitude heeft ten opzichte van het tijdstip van de stimulus. Met
positieve of negatieve polariteit wordt respectievelijk een signaal bedoeld met positieve of
negatieve voltage. Voor potentialen die uitgelokt worden door sensorische processen wordt
meestal de term Evoked Potentials (EP) gebruikt. Latenties zijn hierbij meestal kort
(<100msec) en de amplitudes klein (<1µV). Geëvoqueerde potentialen geassocieerd met
cognitieve processen worden vaak omschreven als Event Related Potentials (ERP). Deze
laatste bezitten langere latenties (>100msec) en een kleinere amplitude (10-1 µV) in
vergelijking met EPs (37).
5.3. ERP en het geheugen
Er werd reeds veel onderzoek gedaan naar de neurale correlaten van het verbale episodisch
geheugen aan de hand van ERPs. Hierbij wordt meestal gebruik gemaakt van een studiefase,
waarbij woorden intentioneel of automatisch worden geëncodeerd, gevolgd door een testfase
waarbij de proefpersoon bij elk woord dient te oordelen of het in de studielijst stond vermeld
(oud woord) of niet (nieuw woord). Wanneer men de ERPs van correct geclassificeerde oude
16
en nieuwe woorden (respectievelijk hits en correcte verwerpingen) met elkaar vergelijkt
bekomt men wat men het oud/nieuw effect noemt. Dit effect wordt gekenmerkt door een
grotere positieve amplitude van de ERP van hits vergeleken met dat van correcte
verwerpingen (figuur 7). Deze grotere positieve amplitude treedt op tussen 400 en 800ms en
is maximaal over links pariëtale elektroden (= linker pariëtaal oud/nieuw effect ) (38-40).
Figuur 7: Linker pariëtaal oud/nieuw effect (40).
LP= linker pariëtale elektroden RP= rechter pariëtale elektroden
Er worden ook vaak bijkomende oud/nieuw effecten‟ gevonden, eveneens gekenmerkt door
een positievere amplitude bij hits dan correcte verwerpingen (CVs), maar ter hoogte van
andere elektroden en gedurende een ander tijdsinterval. Deze bijkomende oud/nieuw effecten
treden op als gevolg van veranderingen in de geheugentaak. Zo blijken verschillende ERP
componenten te bestaan tussen de ERP van oude woorden die met grote zekerheid als oud
worden herkend in vergelijking met de ERP van oude woorden die enkel een gevoel van
familiariteit oproepen los van een precieze herinnering van dat woord in de studietaak. ERP
componenten kunnen ook verschillen afhankelijk van de studiefase zelf (38-40). Zo kan de
studietaak enkel bestaan uit losse woorden of de proefpersoon kan gevraagd worden om het
woord in een zin te plaatsen of om een oordeel te vellen over de leefbaarheid van het woord
(hogere semantische verwerking). De woorden kunnen visueel of auditief worden aangeboden
(effect van modaliteit en priming) en de proefpersoon kan wel of niet op de hoogte worden
gebracht dat er nog een herkenningstaak volgt (intentioneel versus automatische
encodering),… Een belangrijk besluit die men hieruit kan trekken is dat de neurale
„handtekening‟ (ERPs) van herkenning sterk afhankelijk blijkt te zijn van het soort
geheugentaak en van de strategieën die de proefpersoon gebruikt om de opgeslane informatie
op te halen. Het meest robuuste oud/nieuw effect dat bijna altijd wordt teruggevonden is het
linker pariëtaal effect (40).
17
6. MEG
6.1. Werkingsmechanisme
Elk elektrisch signaal genereert volgens de rechterhandregel een perpendiculair georiënteerd
magnetisch veld. Magneto-encefalografie (MEG) laat toe om de extra-craniële magnetische
signalen veroorzaakt door de elektrische activiteit in onze hersenen op te meten (41). In
tegenstelling tot bij EEG zijn het voornamelijk de intracellulaire ionenstromen, die
geassocieerd zijn met de PSPs van de pyramidale cellen in de cerebrale cortex, die
verantwoordelijk zijn voor de geregistreerde magnetische velden (37). Doordat het
magnetisch veld steeds loodrecht staat op een elektrische stroom, zullen enkel tangentiële
elektrische bronnen (evenwijdig met de hersenoppervlakte) een magnetisch veld veroorzaken
dat meetbaar is ter hoogte van de schedel (bijlage 1). Als gevolg hiervan wordt voornamelijk
hersenactiviteit gedetecteerd vanuit de fissurale cortex, wat twee derden voorstelt van de
cerebrale cortex. Radiaal georiënteerde elektrische bronnen zullen niet gedetecteerd worden
door MEG. Aangezien EEG dan weer voornamelijk gevoelig is voor radiale bronnen en in
mindere mate voor tangentiële bronnen, kunnen EEG en MEG als complementaire technieken
beschouwd worden (41).
Omdat deze magnetische signalen erg zwak zijn ( 10-12 tot 10-15 Tesla) in vergelijking met het
magnetisch veld van de aarde of deze veroorzaakt door het hart, de ogen of omliggende
elektrische apparatuur, dienen er verschillende maatregelen genomen te worden om een goede
signaal-op-ruis verhouding te verkrijgen. Ten eerste wordt gebruik gemaakt van
superconducting quantum interference devices (SQUIDs). Dit zijn de enige detectoren die
voldoende gevoelig zijn om magnetische velden uit die orde te detecteren. Ze bestaan uit
supergeleidend materiaal dat zich op een temperatuur van -269°C moet bevinden om zijn
supergeleidende eigenschappen te behouden. De SQUIDS zijn geïncorporeerd in een helm en
worden omgeven door vloeibaar Helium. Men spreekt van een whole-head systeem. In
tegenstelling tot EEG komen de MEG sensoren niet rechtstreeks in contact met het hoofd van
de proefpersoon (41). Er bestaan twee soorten detectoren: gradiometers en magnetometers.
Magnetometers zijn gevoeliger voor homogene magnetische velden dan gradiometers. Een
magnetisch veld wordt homogener met de afstand tot de bron. Hierdoor zijn magnetometers
vatbaarder voor magnetische signalen afkomstig uit diepere hersenstructuren (bv
hippocampus), maar meten ze ook wel meer ruis op in vergelijking met gradiometers (37).
Een tweede maatregel die wordt genomen om externe magnetische storingen (EMS) te
vermijden is het opnemen van de MEG data in een magnetisch beschermde ruimte (MBR). De
18
muren van de MBR bestaan uit verschillende lagen mu-metaal en aluminium die zoveel
mogelijk verhinderen dat magnetische velden de MBR binnentreden (37,41).
MEG bezit net als EEG en in tegenstelling to fMRI, PET en SPECT een uitstekende
temporele resolutie in de orde van milliseconden. MEG heeft ten opzichte van EEG echter als
bijkomend voordeel dat bronlokalisatie makkelijker en correcter is. Met andere woorden bezit
MEG een betere spatiële resolutie dan EEG. Bronlokalisatie wordt toegepast door het inverse
probleem op te lossen. Hiermee wordt bedoeld dat men de mogelijke bron bij een
gedetecteerd magnetisch veld schat. In tegenstelling tot het voorwaartse probleem waarbij
men een gegeven bron veronderstelt en hierbij berekent welk magnetisch signaal deze ter
hoogte van de sensoren veroorzaakt, kent het inverse probleem geen unieke oplossing. Het is
mathematisch onmogelijk om slechts één enkele bron te vinden aangezien meerdere bronnen
kunnen resulteren in hetzelfde signaal. Mathematisch wordt dit gezien als een groter aantal
onbekenden (bronnen) dan vergelijkingen (sensoren) (37,41). Om het inverse probleem op te
lossen dienen daarom een aantal temporele of spatiële veronderstelling gemaakt te worden.
Deze worden a priori beperkingen genoemd. Verschillende algoritmes en softwares gebruiken
verschillende soorten a priori beperkingen. Het voorstellen van een elektrische bron als een
focale dipool is zo een a priori beperking en wordt toegepast bij ECD modellering (zie II 4.5)
(37).
Het oplossen van het inverse probleem is bij MEG eenvoudiger dan bij EEG omwille van
verschillende redenen. Ten eerste is het aantal sensoren gebruikt bij MEG groter dan het
aantal elektroden dat meestal wordt gebruikt bij EEG. Dit leidt tot een toename in het aantal
vergelijkingen. Ten tweede blijft het inverse probleem makkelijker op te lossen bij MEG ook
al wordt er een groot aantal elektroden gebruikt bij EEG, omwille van het feit dat er minder
onbekenden zijn. Radiale bronnen behoren namelijk niet tot de mogelijke bronnen. Ten derde
zijn magnetische signalen in tegenstelling tot elektrische niet gevoelig voor verschillen in
conductiviteit van de te doorkruisen weefsels (witte en grijze stof, cerebrospinaal vocht, vet,
bot, lucht, huid). Dit zorgt ervoor dat men gemakkelijker kan berekenen welk signaal ter
hoogte van de schedel zal gedetecteerd worden bij een specifieke elektrische bron in de
hersenen en omgekeerd. Dit heeft als gevolg dat men als hoofdmodel, nodig voor het oplossen
van het voorwaartse en het inverse probleem, gebruik kan maken van een sferisch eenlagig
hoofdmodel. Voor EEG dient men een meerlagig realistisch hoofdmodel te maken waarbij de
vorm en de geleiding van de verschillende weefsels in rekening wordt gebracht, wat
arbeidsintensiever, moeilijker en meer vatbaar is voor inaccuraatheid (41).
19
De hoge spatiale en temporele resolutie maken van MEG een interessante techniek om het
temporele en spatiële karakter van cognitieve processen zoals het geheugen te onderzoeken
(37).
6.2. Event Related Fields
Gelijkaardig als bij EEG kunnen ook MEG signalen uitgemiddeld worden ten opzichte van
een bepaalde stimulus. Men spreekt in dit geval van Evoked Fields (EF) en Event Related
Fields (ERF) respectievelijk uitgelokt door sensorische stimuli en cognitieve processen. ERFs
zijn net zoals ERPs kleiner van amplitude en hebben een grotere latentie dan EFs/ EPs (37).
6.3. ERF en het geheugen
Het aantal studies waarbij men aan de hand van MEG geheugentaken bestudeerd heeft is nog
vrij beperkt. Dhond et al. beschrijven verschillen in magnetische activiteit geregistreerd door
gradiometers tussen het correct herkennen van nieuwe en oude woorden (hits versus CVs).
Hiervoor werd een geheugentaak voor niet intentioneel of automatisch geëncodeerde woorden
gebruikt (zie I 3.6). De verschillen traden op vanaf 500ms post-stimulus en werden
voornamelijk gezien ter hoogte van bilaterale prefrontale en temporale sensoren. Via
bronlokalisatie werden prefrontale, temporale, ventraal occipitotemporale en pariëtale
bronnen gevonden voor het vastgestelde verschil in signaalpatroon (42). Tendolkar et al.
vonden tijdens de herkenning van intentioneel geëncodeerde woorden een verschil in activiteit
terug tussen hits en CVs aan de hand van magnetometers en dit tussen 400ms en 1000ms
post-stimulus. De verschillen werden opgemerkt ter hoogte van linker fronto-temporopariëtale en rechter temporale sensoren. Via bronlokalisatie werden 3 dipolen voor deze ERF
verschillen gevonden namelijk rechts parahippocampaal, rechts frontaal en links pariëtaal.
Alle dipolen (uitgedrukt in ampères) waren groter in amplitude voor oude dan nieuwe
woorden (43). Bridson et al. toonden eveneens verschillen aan tussen hits en CVs in een
geheugentaak met intentioneel geëncodeerde woorden, maar deze keer geregistreerd met
gradiometers. Effecten gedetecteerd ter hoogte van links frontale sensoren waren gelijkaardig
aan die van Tendolkar et al.. De verschillen ter hoogte van links pariëtale sensoren traden in
hun studie echter vroeger op dan bij Tendolkar et al. (200ms post-stimulus). Bridson et al.
voerden geen bronlokalisatie uit (43,44).
Hoewel sommige van bovenstaande verschillen tussen hits en CVs gelijkaardig zijn doorheen
de studies, blijken er andere verschillen niet gereproduceerd te worden. Het gebruik van een
20
ander geheugenparadigma, andere types sensoren (gradiometers of magnetometers), een
verschillende statistische verwerkingsmethode (bv groepsanalyses of individuele analyses)
en/of andere algoritmes en software voor bronlokalisatie (Equivalente Current Dipool
modellering, Minimum Norm Estimation) liggen hier waarschijnlijk aan de basis van.
7. Doelstelling
Zoals hoger aangegeven toonden Clark et al. reeds aan dat het stimuleren van de n. vagus 2
minuten na het lezen van een paragraaf, leidt tot een verbeterde geheugenprestatie voor het
onthouden van woorden uit die paragraaf, vergeleken met sham stimulatie (19). Dergelijke
taak waarin de herkenning wordt getest van woorden die wel of niet in de studietaak werden
gezien, wordt gedacht het verbale episodisch geheugen te testen (8). De gedragsresultaten uit
de studie van Clark et al. werden nog niet gecorreleerd met mogelijke elektrofysiologische
veranderingen. Het doel van deze pilootstudie is dan ook om bij gezonde proefpersonen na te
gaan welke elektrofysiologische responsen geassocieerd worden met een geheugentaak
gelijkaardig aan die van Clark et al. aan de hand van EEG en MEG (19). Aangezien
geëvoqueerde responsen erg taakafhankelijk zijn en deze specifieke geheugentaak nog nooit
werd gecorreleerd met elektrofysiologische metingen, is het moeilijk te voorspellen welke
ERPs en ERFs deze taak zal genereren (40). De gekarakteriseerde elektrofysiologische
responsen (ERPs en ERFs) kunnen vervolgens geanalyseerd worden bij epilepsiepatiënten
geïmplanteerd met een nervus vagus stimulator. Op deze manier kan het paradigma zoals
opgesteld door Clark et al. in deze setting geverifieerd en gecorreleerd worden met de
elektrofysiologische responsen. Dit om na te gaan of de verbeterde geheugenprestatie als
gevolg van NVS door hen beschreven, gekoppeld kan worden aan elektrofysiologische
veranderingen (19).
II.
Materiaal en Methoden
1. Overzicht studie
In deze pilootstudie worden 4 proefpersonen geïncludeerd (rechtshandig, vrouwelijk, 20-23
jaar). Geen van de proefpersonen draagt een bril of metalen implantaten. Tijdens een
neuropsychologische screening wordt het verbale IQ, de aandacht en het geheugen van de
proefpersoon getest. Indien de resultaten niet afwijken van het normale, komt de proefpersoon
21
in aanmerking om de rest van de testen af te leggen. Er wordt een Nucleair Magnetische
Resonantie scan (NMR) van de hersenen gemaakt en de proefpersoon dient een geheugentaak
af te leggen die gekoppeld is aan MEG/EEG coregistratie in het Erasmus Ziekenhuis in
Brussel. De MEG data worden vervolgens geanalyseerd via Data Plotting en Equivalente
Current Dipool (ECD) modellering. De analyses van de EEG data vallen buiten het opzet van
deze scriptie.
Deze studie werd goedgekeurd door het Ethisch Comité van het Universitair Ziekenhuis in
Gent en dat van het Erasmus Ziekenhuis in Brussel. Alle proefpersonen gaven hun informed
consent.
2. Design paradigma
2.1. Structuur
Het geheugenparadigma is gebaseerd op dat van Clark et al. (19). Het paradigma bestaat uit
een studie- en een testfase die respectievelijk buiten en binnen de MBR plaatsvinden. De
studiefase houdt in dat de proefpersoon achtereenvolgens 10 paragrafen leest waarin telkens 7
woorden zijn gekleurd. Deze gekleurde woorden dient men te onthouden. Na elk paragraaf
worden steeds twee inhoudelijke meerkeuzevragen gesteld over de paragraaf. Daarna dient de
proefpersoon gedurende 2 minuten af te tellen vanaf een bepaald getal.
paragraaf
2min
recall
20min
herkenning
×10
2 vragen +
aftellen
Figuur 8: paradigma pilootstudie
Na deze 2 minuten wordt de proefpersoon gevraagd zoveel mogelijk gekleurde woorden op te
sommen die hij/zich zich herinnert uit het paragraaf (= recall). Na het lezen van de 10
paragrafen en de recall wordt een pauze van 20 minuten ingelast. Ten slotte volgt de
herkenningsfase die plaatsvindt in de MBR. Tijdens deze fase worden achtereenvolgens 210
woorden op een scherm in de MBR geprojecteerd. 70 van de 210 woorden zijn de gekleurde
woorden uit de studiefase. De proefpersoon dient per woord aan te geven of het woord oud (=
22
zeker gevoel dat het een gekleurd woord uit de paragrafen betreft), nieuw (= zeker gevoel dat
het geen gekleurd woord uit de paragrafen betreft) of familiair (= onzeker gevoel dat het een
gekleurd woord uit de paragrafen betreft) is. Tijdens de herkenningsfase worden MEG en
EEG signalen geregistreerd.
2.2. Opstellen van de paragrafen
In totaal worden 10 paragrafen opgemaakt. Verschillende bronnen worden hiervoor gebruikt:
De paragrafen gebruikt door Clark et al. na vertaling uit het Engels, krantenartikels uit de
Metro en artikels uit de „Wablieft-krant‟ die in sommige scholen als lesmateriaal wordt
gebruikt voor het oefenen van het begrijpend lezen (19,45,46). Deze paragrafen worden
zodanig aangepast dat ze maximaal 350 woorden bezitten en een beperkte hoeveelheid aan
data en cijfermateriaal. Per paragraaf worden 7 woorden geselecteerd volgens specifieke
criteria (zie II 2.3) en twee meerkeuzevragen opgesteld: één feitelijke en één logische vraag.
Elke vraag bezit 4 mogelijke antwoorden, waarvan slechts één correct is (bijlage 2). Van elk
paragraaf wordt een powerpointvoorstelling gemaakt waarbij elke dia één regel van de tekst
weergeeft. De voorstelling wordt afgesloten door de 2 meerkeuzevragen.
2.3. Opstellen van de woordenlijsten
2.3.1. Woordkenmerken en gebruikte databanken
Bij het opstellen van de 70 oude en 140 nieuwe woorden wordt met volgende
woordkenmerken rekening gehouden: voorstelbaarheid, frequentie, aantal letters, aantal
lettergrepen, meervoud- of enkelvoudsvorm. Voorstelbaarheid en frequentie kunnen de mate
waarin een woord wordt onthouden beïnvloeden (47,48). Woorden met hoge voorstelbaarheid
worden gemakkelijker onthouden dan woorden met een lage voorstelbaarheid (47). Woorden
met zeer lage frequentie worden gemakkelijker onthouden dan woorden met hoge frequentie
(48). De voorstelbaarheid van een woord of het vermogen van dat woord om een mentaal
beeld uit te lokken wordt opgezocht in woordenlijsten verkregen op de dienst
Neuropsychologie op het UZ Gent. Deze gedeeltelijk overlappende lijsten worden eerst via
SAS, een dataverwerkingsprogramma, geanalyseerd op overlap en gecombineerd tot één
enkele lijst. Indien een woord niet voorkomt in deze Nederlandstalige lijst, wordt de
voorstelbaarheid van het woord opgezocht in Engelstalige of Franstalige lijsten (47,49). De
voorstelbaarheid van een woord wordt uitgedrukt met een score van 1 tot 7 op een schaal van
7, waarbij een hogere score gekoppeld is aan een hogere voorstelbaarheid. De frequentie
23
waarmee een woord voorkomt in de Nederlandse taal wordt opgezocht in de CELEX
database, een elektronische database met lexicale informatie over een verzameling van
Nederlandse zelfstandige naamwoorden (50). De frequentiewaarde van een woord wordt
uitgedrukt als het logaritme van de absolute frequentie (LOG frequentie).
2.3.2. Oude woorden
Onder oude woorden verstaat men de gekleurde woorden uit de paragrafen die de
proefpersoon dient te onthouden. Per paragraaf worden telkens 7 dergelijke woorden
geselecteerd. Deze dienen zelfstandige naamwoorden te zijn met een voorstelbaarheid > 4 en
een LOG frequentie tussen 0,3 en 1,9. Op deze manier wordt een woordenlijst van 70 oude
woorden gecreëerd (bijlage 3).
2.3.3. Nieuwe woorden
Een tweede woordenlijst wordt opgesteld bestaande uit 140 nieuwe woorden met een
gemiddelde voorstelbaarheid en woordfrequentie die overeenkomen met die van de oude
woorden. Om te vermijden dat het onderscheid tussen nieuwe en oude woorden kan gemaakt
worden op basis van het aantal letters, aantal lettergrepen of meervoud- en enkelvoudvorm
worden de nieuwe woorden wat deze kenmerken betreft gematched met de oude woorden
(bijlage 3). De uiteindelijke herkenningslijst bevat 210 woorden bestaande uit de 70 oude en
140 nieuwe woorden.
2.4. Visualisatie en integratie van het paradigma in de MBR
De MBR beschikt over een projector en een scherm waarmee visueel materiaal kan
aangeboden worden aan de proefpersoon. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het Matlab
softwareprogramma en in het bijzonder Cogent, een Matlab toolbox voor het presenteren van
stimuli en het registreren van responsen met zeer nauwkeurige timing. Een script wordt
opgesteld voor het projecteren van de herkenningsfase in de MBR.
De herkenningsfase bestaat uit 210 rondes waarbij de woorden uit de herkenningslijst
achtereenvolgens in witte hoofdletters worden geprojecteerd op een zwart scherm (figuur 8).
De volgorde van de woorden in de lijst wordt automatisch gerandomiseerd tussen de
proefpersonen. Elke ronde begint met een uitroepingsteken dat gedurende 1500ms wordt
geprojecteerd. De proefpersoon wordt gevraagd om bij het zien van dit uitroepingsteken met
de ogen te knipperen. Op deze manier probeert men te vermijden dat de proefpersoon met de
24
ogen knippert tijdens en kort na het zien van het woord. Dit laatste zou namelijk kunnen
leiden tot oogknipperartefacten in het MEG en EEG signaal gebruikt bij de uitmiddeling. Na
het uitroepingsteken wordt een kruis geprojecteerd gedurende 500ms dat dient als fixatiepunt
net voor het afbeelden van het woord. Het woord uit de herkenningslijst wordt vervolgens
gedurende 300ms getoond. Deze kortdurende projectie verhindert oogbewegingen.
t =0
1500 ms
mgss
500 ms
!
1200 ms
mgss
300 ms
?
woord
max 6000 ms
Keuze (N-O-F)
Figuur 9: herkenningstaak na validatie
Na het woord wordt gedurende 1200ms een vraagteken afgebeeld. Dit geeft proefpersonen de
tijd om na te denken of het afgebeelde woord oud of nieuw is. Vervolgens krijgt de
proefpersoon gelijktijdig drie keuzes aangeboden : nieuw, oud of familiair. De plaatsvolgorde
van deze keuzes op het scherm (van links naar rechts) wordt gerandomiseerd doorheen de
volledige herkenningsfase. Aan de hand van 3 drukknoppen, aangeboden in de rechter hand,
maakt de proefpersoon een keuze. De onderlinge volgorde (links naar rechts) van de
geprojecteerde keuzes komt overeen met de volgorde van de te drukken knoppen. Eenmaal de
proefpersoon op een knop heeft gedrukt, wordt het uitroepteken van de volgende ronde
getoond. Indien er binnen de 6 seconden geen enkele knop wordt ingedrukt, wordt er
automatisch overgeschakeld naar de volgende ronde. Verschillende maatregelen werden
genomen om te verhinderen dat de hersenactiviteit gecorreleerd met de motorische respons of
de voorbereiding van de motorische respons zou interfereren met de hersensignalen waarin
men geïnteresseerd is, namelijk deze betrokken bij retrieval en herkenning. Ten eerste worden
de drukkeuzemogelijkheden niet onmiddellijk na het woord aangeboden, maar is een
tijdsinterval van 1200 ms geïncorporeerd dankzij het vraagteken. Hierdoor wordt de
motorische respons uitgesteld tot 1500 ms na het verschijnen van het woord. Vervolgens
wordt het plannen van een specifieke beweging ook verhinderd door de plaatsvolgorde van de
drie mogelijke keuzes af te wisselen doorheen de lijst. Tijdens het tonen van het vraagteken
registreert men dus specifiek de activiteit gekoppeld aan de beoordeling van het woord
aangezien het plannen en het uitvoeren van een zekere beweging pas na het vraagteken kan
plaatsvinden.
25
Naast de mogelijkheid om aan de hand van dit Matlab script bovenstaande tekens en woorden
op vaste tijdstippen te projecteren, wordt het script zodanig opgesteld dat er triggers gestuurd
worden naar de MEG data registratiecomputer op specifieke gebeurtenissen. Zo worden
verschillende triggers verzonden op het moment dat het fixatiekruis, een oud woord of een
nieuw woord wordt geprojecteerd. Ook wanneer de proefpersoon een knop indrukt wordt een
trigger doorgestuurd. Deze trigger verschilt afhankelijk van de gemaakte keuze (nieuw-oudfamiliair). Hoewel Cogent een zeer nauwkeurige timing bezit, kan deze nog steeds een tiental
ms verschillen van woord tot woord. Om het precieze tijdstip waarop het woord verschijnt op
het scherm (t=0) zo nauwkeurig mogelijk te registreren, wordt een diode gefixeerd op het
scherm, buiten het zicht van de proefpersoon. Telkens als een woord op het scherm verschijnt,
worden ter hoogte van de diode een aantal pixels van het scherm wit. Wanneer de diode dit
geprojecteerde licht opvangt, wordt een trigger gestuurd naar de MEG registratiecomputer.
Een laatste trigger wordt op regelmatige tijdstip naar zowel het MEG als het EEG
registratiesysteem gezonden om later de EEG en MEG opnames met elkaar in de tijd te
kunnen alligneren. In totaal worden dus 8 verschillende triggers gestuurd. De MEG
registratiecomputer kan deze triggers verzenden en ontvangen dankzij het gebruik van een
parallelle poort (tabel 1).
Tabel 1: Triggers
KANAAL
WAT
VAN
NAAR
PARALLELLE
1
Trigger EEG
MEG registratiecomputer
MEG/EEG
POORT 2
Fixatiekruis
Matlab
registratiecomputer
MEG
registratiecomputer
3
Oud woord
Matlab
MEG registratiecomputer
4
Nieuw woord
Matlab
MEG registratiecomputer
5
Keuze ‘oud’
drukknop
MEG registratiecomputer
6
Keuze ‘nieuw’
drukknop
MEG registratiecomputer
7
Keuze ‘familiair’
drukknop
MEG registratiecomputer
8
Verschijnen woord
diode
MEG registratiecomputer
2.5. Validatie paradigma
Om het paradigma en Matlab script te valideren worden 5 proefpersonen uitgenodigd om de
geheugentaak uit te voeren. Voor deze validatie wordt nog geen EEG/MEG geregistreerd.
Opmerkingen gemaakt tijdens het testen van het paradigma worden bijgehouden en
onmiddellijk toegepast. Op deze manier wordt het paradigma doorheen de validatie
26
stapsgewijs geoptimaliseerd. Daarna worden de proefpersonen verzocht om een woordenlijst
te beoordelen op voorstelbaarheid. Deze lijst bezit alle oude woorden aangevuld met extra
woorden van lagere voorstelbaarheid. Met deze vragenlijst wenst men na te gaan of woorden
waarvoor men Engelstalige of Franstalige voorstelbaarheidswaarden diende te gebruiken
effectief een Nederlandstalige voorstelbaarheidsscore krijgen die hoger is dan 4.
3. Eigenlijke studie
3.1. Neuropsychologische inclusieprocedure
Om goed te kunnen presteren op een verbale geheugentaak dient men normale aandachts- en
geheugenfuncties te bezitten samen met een minimum aan taalvaardigheden. Deze
inclusiecriteria worden bij de proefpersonen aan de hand van verschillende taken nagegaan
tijdens een neuropsychologische screening.
3.1.1. Taalvaardigheden
Om de taalvaardigheden van de subjecten na te gaan, wordt het verbale intelligentiecoëfficiënt
(VIQ) bepaald. Het VIQ wordt nagegaan door middel van de Nederlandse Leestest voor
Volwassenen (NLV). Er wordt een blad aangeboden waarop een reeks weinig frequente,
moeilijke woorden staan genoteerd. De proefpersoon dient de woorden voor te lezen zoals
hij/zij denkt dat ze in de Nederlandse taal worden uitgesproken. Een score voor het verbale IQ
wordt berekend op basis van het aantal juist uitgesproken woorden. Proefpersonen met een
VIQ <70 worden uit de studie geëxcludeerd.
3.1.2. Geheugen
Om de geheugenfuncties na te gaan wordt de auditieve verbale leertest (AVLT) gebruikt.
Hierbij wordt er een lijst van 15 woorden voorgelezen. Na het voorlezen van de lijst dient de
proefpersoon zoveel mogelijk woorden op te sommen die hij/zij zich herinnert. De lijst wordt
in totaal 5 keer voorgelezen en iedere keer opnieuw dient de proefpersoon een opsomming te
doen van de woorden die werden onthouden. Als interferentie, wordt vervolgens een nieuwe
lijst voorgelezen, Ook deze keer somt de proefpersoon de woorden op die hij/zij zich nog
herinnert uit deze nieuwe lijst. Daaropvolgend wordt de proefpersoon verzocht om alle
woorden uit de éérste lijst terug op te noemen. Ook na een half uur wordt onverwachts een
nieuwe opsomming gevraagd van deze eerste lijst, gevolgd door een herkenningstaak. De
herkenningstaak omvat een lijst woorden waarbij de proefpersoon deze waarvan hij denkt dat
27
ze tot de eerste lijst behoren moet aanduiden. Een score wordt toegekend op basis van het
aantal woorden die de proefpersoon kan opsommen tijdens de verschillende rondes en
herkennen tijdens de herkenningsfase. Deze score wordt vergeleken met genormeerde
waarden om na te gaan of de geheugenfuncties normaal zijn.
3.1.3. Aandacht
Personen met aandachtsproblemen scoren vaak slecht op geheugentaken door gebrek aan
aandacht en niet door geheugenproblemen. Om de aandachtsfuncties na te gaan, wordt de
ETPO cijferreeks test toegepast. Hiervoor wordt een reeks van 5 cijfers voorgelezen die de
proefpersoon onmiddellijk dient te herhalen. Men onderscheidt 2 delen aan de test: een eerste
deel dat de gerichte aandacht nagaat en een tweede latere deel dat de volgehouden aandacht
test. Een score voor aandacht wordt gegeven op basis van het verplaatsen, vervangen,
weglaten of toevoegen van cijfers. Deze score wordt vergeleken met genormeerde waarden
om na te gaan of de aandachtsfuncties normaal zijn.
3.2. Verzamelen van NMR scans bij de proefpersonen
Bij alle proefpersonen wordt een MPRAGE MR beeld afgenomen van de hersenen. Hiervoor
®
wordt een 3 Tesla Tim Trio Siemens scanner gebruikt, gevestigd op het UZ Gent (aantal
snedes=176 dikte snede=1.00mm in-plane resolutie=1.00x1.00mm TR=1550ms TE=2ms).
Deze NMR is nodig voor de verwerking van de MEG data en in het bijzonder voor de
bronlokalisatie.
3.3. Geheugenparadigma met EEG/MEG coregistratie
3.3.1. Voorbereiding proefpersoon
Voor er kan worden overgegaan tot het uitvoeren van het geheugenparadigma met EEG/MEG
registratie moeten een aantal voorbereidingen getroffen worden.
-
Metaalcheck en aanleren herkenningsfase
Omdat metalen voorwerpen sterke magnetische velden veroorzaken die schade kunnen
veroorzaken aan de SQUIDS, dienen de proefpersonen zich van alle metaal te ontdoen
vooraleer ze de MBR betreden. Om dit zo vlot mogelijk te laten verlopen, wordt er aan de
proefpersonen gevraagd een metaal-checklijst in te vullen en zich om te kleden (bijlage 4).
Vooraleer met de voorbereiding en geheugentaak te beginnen wordt een korte test in de MBR
28
uitgevoerd. Hiervoor neemt de proefpersoon plaats met
het hoofd in de helm van het MEG toestel, een whole®
head 306-channel Elekta Neuromag systeem dat 204
planaire gradiometers en 102 magnetometers omvat en
wordt het MEG signaal gecontroleerd (figuur 9). Dit
toestel bevindt zich in het Erasmus Ziekenhuis in
Brussel en is gevestigd in een nieuw soort lightshielded MBR (MaxShield™, Elekta Neuromag Oy,
Helsinki, Finland). Indien er toch nog metaal in of op
het lichaam van de proefpersoon zit, zullen er duidelijk
artefacten te zien zijn in het MEG signaal. Indien deze
artefacten het lezen van de data verstoort en het metaal
Figuur 10: MEG toestel
(www.elekta.com)
niet verwijderd kan worden, wordt de proefpersoon geëxcludeerd. Vervolgens wordt het
verloop van de herkenningsfase uitgelegd en wordt er een korte versie van de taak
geprojecteerd op het scherm in de MBR om de proefpersoon te laten wennen aan het verloop
van de herkenningstaak. In deze testfase worden 20 woorden geprojecteerd en wordt er aan de
proefpersoon gevraagd om telkens „nieuw‟ als keuzemogelijkheid in te drukken. Indien nodig
wordt deze test een aantal keren herhaald.
-
Voorbereiding EEG registratie
In de voorbereidingskamer wordt een elastische EEG cap met 64 elektroden aangebracht
(ANT WaveGuard). De cap wordt met de voorversterker verbonden die zelf in verbinding
staat met een computer. Een geleidende gel wordt in elk van de elektroden gespoten tot een
impedantie van maximaal 20 Ohm wordt verkregen. Een aardingselektrode wordt ter hoogte
van de linker pols gekleefd.
-
Voorbereiding MEG registratie
Speciale elektroden of head position indicators (HPI coils) worden op het hoofd van de
proefpersoon gekleefd aan de hand van collodium. Deze elektroden zijn spoelen die het
mogelijk maken de plaats van het hoofd in de helm van het MEG toestel gedurende de
volledige registratie te lokaliseren. Dankzij dit systeem kan de data achteraf gecorrigeerd
worden voor hoofdbewegingen. Vervolgens wordt via de Fastrak Polhemus digitaliseerder,
een elektromagnetisch input systeem, een virtueel 3D model gemaakt van het hoofd van de
proefpersoon. Dit gebeurt door een 200-tal punten op het hoofd en het gezicht van de
29
proefpersoon te digitaliseren aan de hand van een speciaal ontworpen pen (Polhemus Stylus
ST8). Eerst worden de 3 coördinaatpunten aangeklikt en gedigitaliseerd. Het gaat om de
linker en de rechter tragus en de nasion. Deze punten bepalen de 3 assen van het
hoofdcoördinatenstelsel. Vervolgens worden ook de HPI coils, de EEG elektroden en
minimum 150 bijkomende punten op het hoofd en het gezicht gedigitaliseerd.
-
Aanbrengen additionele elektroden
Twee additionele elektroden worden aangebracht ter hoogte van het hart op de borstkas voor
het opmeten van het elektrocardiogram (EKG). Een elektro-oculogram (EOG) wordt
opgemeten dankzij twee elektroden aangebracht aan beide zijden van het voorhoofd onder het
linker en boven het rechter oog. Het hart en de ogen veroorzaken een magnetisch veld dat kan
interfereren met het MEG signaal. Aan de hand van het EKG en het EOG kunnen de episodes
met storende artefacten worden opgespoord en uitgesloten worden voor verdere analyse.
3.3.2. Studiefase geheugentaak
Na de voorbereiding volgt het doorlezen van de paragrafen met gekleurde woorden. Deze
worden onder de vorm van een powerpointvoorstelling weergegeven op een computerscherm.
Elke regel wordt apart geprojecteerd en de proefpersoon drukt op een toets om naar de
volgende zin over te gaan. Woorden die dienen onthouden te worden staan in het rood. Elk
paragraaf wordt zoals eerder vermeld gevolgd door twee meerkeuzevragen en een recall
(figuur 8). De tijd die de proefpersoon neemt om elk paragraaf te lezen (= leesduur), de
woorden die bij de recall worden opgesomd en de antwoorden op de meerkeuzevragen
worden genoteerd.
3.3.3. Herkenningsfase met MEG/EEG coregistratie
Na de studiefase wordt de proefpersoon naar de MBR geleid en met het hoofd in de helm van
het toestel geplaatst. De EEG elektroden worden in de MBR op een 64-kanaal ANT
voorversterker aangesloten die voorzien wordt van stroom via een MEG compatibele batterij.
Deze versterker wordt op zijn beurt verbonden met de EEG registratiecomputer. De HPI coils,
de EOG, de EKG en de aardingselektrode van het EEG worden aangesloten op het MEG
toestel. Het scherm wordt op een afstand van 127 cm geplaatst ten opzichte van de ogen van
de proefpersoon opdat de woorden worden afgebeeld binnen een horizontale visuele hoek van
2.5° om foveale perceptie te verzekeren. De nodige instructies voor de herkenningsfase
worden nogmaals aan de proefpersoon uitgelegd. Wanneer 20 minuten zijn verlopen na het
30
afronden van de studiefase wordt de herkenningsfase gestart. Het EEG wordt tijdens deze fase
opgenomen met een sampling rate van 1024Hz. De MEG data wordt opgenomen met een
sampling rate van 1000Hz en een online band-pass filter van 0.1-300Hz.
4. Analyse van de resultaten
4.1. Resultaat geheugentaak
De gemiddelde duur van de studie- en herkenningsfase, het gemiddeld aantal woorden
opgesomd bij recall en het gemiddeld aantal correct beantwoorde meerkeuzevragen worden
berekend. Er wordt ook bepaald hoeveel woorden er gemiddeld worden herkend tijdens de
herkenningsfase. Vervolgens wordt er nagegaan of er enige onderlinge correlaties bestaan
tussen de leesduur per paragraaf, het aantal juist beantwoorde meerkeuzevragen, het aantal
opgesomde woorden bij recall, de volgorde van de paragrafen en het aantal herkende woorden
tijdens de herkenningsfase.
4.2. Pre-processing van de MEG data en ERF
De MEG data wordt eerst gecorrigeerd voor residuele ruis en hoofdbewegingen via Max
Filter Signal Space Separation met movement compensation software (MC-SSS). Vervolgens
wordt de data visueel gescreend op het voorkomen van defecte sensoren en artefacten. Dit
gebeurt aan de hand van de Elekta Neuromag Graph software. Defecte sensoren worden
uitgesloten uit verdere analyses. Tenslotte wordt de data per conditie uitgemiddeld (tabel 2).
Tabel 2: condities voor uitmiddeling
KEUZE
OUD
WOORD
NIEUW
FAMILIAIR
OUD
Hit
Foute verwerping
Onzekere hit
NIEUW
Foute herkenning
Correcte verwerping
Foute herkenning
Voor de uitmiddeling van de MEG signalen wordt een Matlab script geschreven. Het script
maakt gebruik van de geregistreerde triggers (tabel 1). Het moment waarop de diode oplicht
en er dus een woord op het scherm verschijnt, wordt als tijdstip 0 voor de uitmiddeling
gebruikt. Triggers die aanduiden of het geprojecteerde woord oud of nieuw is en deze die de
keuze van de proefpersoon aangeven worden gebruikt om de episodes in te delen volgens de
31
juiste uitmiddelingscondities (tabel 2). De volledige episode voor uitmiddeling start 200 ms
voor en eindigt 1500 ms na tijdstip 0. Bijkomend wordt in het Matlab script een automatische
rejectie van artefacten geïncorporeerd. Hiervoor wordt als commando gegeven om een
episode te verwerpen indien het signaal een piek-tot-piek amplitude bevat >70.000 fT/cm
voor de gradiometers of een piek-tot-piek amplitude >3000 fT voor de magnetometers.
Episodes worden eveneens verworpen indien ze een EOG signaal >150µV vertonen. De ERF
van hits en correcte verwerpingen worden in de verdere analyses met elkaar vergeleken. Om
te corrigeren voor natuurlijke fluctuaties van het MEG signaal veroorzaakt door
hersenactiviteit, spierspanning of andere ruisbronnen worden de ERFs van hits en correcte
verwerpingen baseline gecorrigeerd. Hierbij wordt het gemiddelde signaal van de baseline
(prestimulus interval van 200 ms) berekend en op elk tijdstip afgetrokken van het volledige
ERF. Op deze manier belet men dat gedetecteerde verschillen in ERF tussen de twee condities
die eigenlijk veroorzaakt zijn door ruis onterecht als conditiegerelateerd verschil worden
beschouwd (51). Eenmaal de data uitgemiddeld en gecorrigeerd werd voor baseline activiteit
wordt een offline band pass filter toegepast van 0.1-20 Hz.
4.3. MEG-MRI coregistratie en creatie sferisch hoofdmodel
Om bronlokalisatie op het NMR beeld zichtbaar te maken (=Magnetic Source Imaging MSI)
dient de anatomische data (NMR van de hersenen) gecombineerd te worden met de MEG
data. Hiervoor worden de gedigitaliseerde punten via de MEG-MRI Integration software
(Elekta Neuromag) manueel gekoppeld aan de daarbij horende anatomische punten op de
NMR beelden (tragussen, nasion en bijkomende punten op het hoofd) (bijlage 5). Ook het
sferisch hoofdmodel wordt opgemaakt via de MEG-MRI Integration software. Hierbij worden
de grenzen van het hersenweefsel manueel geselecteerd. Deze punten worden vervolgens
gebruikt om de best passende sfeer te berekenen (bijlage 6).
4.4. Data Plotting
De ERFs van de twee condities worden per proefpersoon gesuperponeerd om visueel te
onderzoeken op verschillen. Dit gebeurt aan de hand van de Data Plotting software (Elekta
Neuromag). Alle sensoren worden onderzocht op signaalverschillen tussen hits en CVs.
Bronlokalisatie wordt vervolgens toegepast met Equivalente Current Dipool (ECD)
modellering voor die delen in de episode waarin het verschil in signaal tussen de twee
32
condities zichtbaar is op minstens 5 sensoren en groter is dan 3 standaard deviaties (SD)
gedurende minstens 50ms. Hierbij stelt de SD van het verschil in signaal (S) ter hoogte van
een bepaalde sensor de ruis (N) voor die wordt gedetecteerd door deze sensor. Met andere
woorden dient het verschil in signaal dus een S/N > 3 te vertonen waarbij N=SD.
4.5. Equivalente Current Dipool modellering
Voor het uitvoeren van bronlokalisatie op significante ERF signaalverschillen wordt de
Source Modelling software (Elekta Neuromag) gebruikt. Deze software maakt gebruik van
ECD modellering. Hierbij wordt verondersteld dat de neurale bron fokaal is en kan worden
voorgesteld door een equivalente current dipool met een bepaalde locatie (x,y,z), oriëntatie en
grootte. Within-subject analyses worden uitgevoerd door bronlokalisatie toe te passen in de
aparte condities voor de tijdsintervallen (Ti) waarvoor significante verschillen (S/N>3,
>50ms, min 5 sensoren) in magnetisch signaal
Data Plotting ERF
(Tesla)
werden opgemerkt met Data Plotting. De
actieve dipolen die binnen dit tijdsinterval een
Ti waarvoor verschil S/N >3
> 50ms
> 5 sensoren
Bronlokalisatie voor Ti
magnetisch veld veroorzaken die qua lokalisatie
het verschil ter hoogte van de betrokken
sensoren kunnen verklaren en een goodness-of-
ERF hit
fit >80% vertonen, worden geselecteerd. De
geselecteerde dipolen uit beide condities worden
vervolgens met elkaar vergeleken op vlak van
lokalisatie, timing en amplitude. Dipolen die
ERF correcte verwerping
g>80%
g>80%
Dipolen H
Dipolen CV
DCV1 DCV2 DCV3…
DH1 DH2 DH3…
eenzelfde lokalisatie vertonen, worden verder
onderzocht qua timing en amplitudeverschil
lokalisatie
timing
amplitude
door hun signaal (eenheid= Ampères) op elkaar
te superponeren met de Data Plotting software
MSI
Data plotting dipoolsignaal
(Ampère)
(Elekta Neuromag). Een overzicht van deze
analysevolgorde wordt weergegeven in figuur
10.
Between-subjects
analyses
worden
Dipolen verantwoordelijk voor ≠ in ERF
uitgevoerd door na te gaan of de verschillen in Figuur 10: workflow analyses MEG data
ERF en de bijhorende dipolen overlappen tussen Ti= tijdsinterval S/N= signaal-op-ruis verhouding
D= dipool H= hit
g= goodness-of-fit
de verschillende proefpersonen.
33
CV= correcte verwerping
III.
Resultaten
1. Validatie paradigma
De aanpassingen die werden aangebracht aan het paradigma naar aanleiding van de resultaten
in het validatieproces worden weergegeven in tabel 3. Analyses van de gemiddelde
voorstelbaarheidswaarden die werden verkregen door middel van de vragenlijsten tonen voor
woorden uit de paragrafen gemiddelde scores aan die hoger zijn dan 4. Ook de woorden
waarvoor men de voorstelbaarheidswaarde diende te halen uit Franse en Engelstalige
databanken behalen een gemiddelde score > 4 met uitzondering van het woord inkomen (
=3,60 SD=2,07). Aangezien deze score echter niet significant verschilde van 4 werd er beslist
het woord te houden (Bijlage 7).
Tabel 3: opmerkingen en aanpassingen paradigma
PROEFPERSOON
OPMERKINGEN
AANPASSINGEN
PP1
Duur vraagteken mag korter
Duur vraagteken van 2200 ms naar 1200 ms
PP2
Duur fixatiekruis mag korter
Duur fixatiekruis van 1500 ms naar 500 ms
PP3
Duur uitroepingsteken best langer
Duur uitroepingsteken van 1000 ms naar 1500 ms
PP4
/
/
PP5
/
/
2. Eigenlijke studie
2.1. Neuropsychologische inclusieprocedure
Alle proefpersonen behalen een verbaal IQ hoger dan 70 (97,4 ±5,90 P<0.0001). Wat de
AVLT betreft valt het aantal herinnerde (A1-A7) en herkende (A8+) woorden binnen de
normale range met de uitzondering van recall of opsomming A1 bij proefpersoon JV. De
daaropvolgende recalls (A2-A7) tonen bij deze proefpersoon wel normale waarden aan. Ook
de aandacht kan bij elke proefpersoon als normaal beschouwd worden (tabel 4).
2.2. Resultaat geheugentaak
De volledige studiefase duurde gemiddeld 61min (SD= 4min 46sec).Van de 70 woorden
konden er tijdens de recall, 2 minuten na het lezen van het paradigma, gemiddeld 62,50
(SD=5,45) worden opgenoemd. In totaal werden gemiddeld 15 van de 20 meerkeuzevragen
34
correct beantwoord (SD=1,41). De herkenningsfase kende een gemiddelde duur van 19min en
18sec (SD= 20,4sec). Van alle oude en nieuwe woorden werden er respectievelijk 60,75 van
de 70 (SD= 2,87) en 134,75 van de 140 (SD= 4,57) correct geclassificeerd. Er werden geen
onderlinge correlaties gevonden tussen het aantal opgesomde woorden tijdens de recall, het
aantal juist beantwoorde meerkeuzevragen per paragraaf, de leesduur van een paragraaf, de
volgorde van de paragrafen en het aantal correct herkende woorden bij de herkenningsfase
(p>0.05) (bijlage 8).
Tabel 4: resultaten neuropsychologisch onderzoek
PP
IQ
AVLT
ETPO
A1
A2
A3
A4
A5
B1
A6
A7
A8 +
A8 -
CV
98
10
14
12
13
13
11
14
14
15
0
0/0
LDB
102
9
11
13
11
14
6
13
13
14
0
0/0
JV
93
6
10
12
11
13
8
11
11
15
0
2 / 14
AR
90
8
13
14
13
13
8
12
12
15
0
2/0
14,5
(1,0)
0,2
(0,5)
< 10 /
15
Selectie8,6 10,9
11,6
12,5
13,2
7,1
12,0
12,1
> 70
criteria
(1,8) (2,0) (2,0)
(2,0)
(2,1)
(2,3)
(2,7)
(2,8)
Selectiecriteria AVLT: gemiddelde (standaard deviatie)
Selectiecriteria ETPO: maximaal aantal toegelaten fouten in eerste en tweede deel
2.3. Pre-processing van de MEG data en ERF
Visuele screening van de ruwe MEG data toonde geen opvallende artefacten en er dienden
geen defecte sensoren uit de analyse te worden weggelaten. De data van één proefpersoon
(CV) werd uitgesloten van verdere analyses als gevolg van een overmaat aan
oogknipperingen op cruciale tijdstippen. Tabel 5 toont het aantal episodes gebruikt voor de
uitmiddeling na automatische verwerping van artefacten en oogknipperingen.
Tabel 5: aantal uitgemiddelde episodes
Categorie OW/KO OW/KN OW/KF
PP
excl
excl
excl
CV
LDB
56
8
5
NW/KO
NW/KN
NW/KF
OPMERKING
excl
excl
excl
oogknipperartefacten
9
106
12
S/N te laag
JV
56
8
1
2
123
0
S/N te laag
AR
63
3
0
1
127
1
OK
OW= oud woord NW= nieuw woord KO= keuze „oud‟ KN= keuze „nieuw‟ KF= keuze „familiair‟
excl= exclusie resultaten PP= proefpersoon S/N= signaal-op-ruis verhouding
35
2.4. Data Plotting
De ERFs van proefpersonen LDB en JV vertoonden ondanks de uitmiddeling van minimum
56 episodes een te kleine signaal-op-ruis verhouding om geanalyseerd te worden. Bovendien
werden typische oogartefact signalen teruggevonden in de ERFs ondanks de automatische
rejectie van belangrijke oogbewegingen en oogknipperingen. Visueel onderzoek van de ruwe
MEG data in deze 2 proefpersonen toonde aan dat er effectief oogbewegingen waren in een
aantal niet verworpen episodes op consequente tijdstippen na het verschijnen van het woord
(+/- 500ms post-stimulus). Omdat het bijkomend verwijderen van deze episodes uit de
uitmiddeling zou hebben geleid tot een te sterke daling van de S/N, werd ervoor gekozen dit
niet te doen. In de uitgemiddelde signalen van deze 2 proefpersonen kon men wel vroege
geëvoqueerde responsen observeren waarvan de corresponderende ECDs gelegen waren in de
primaire en secundaire visuele cortices, Dergelijke responsen worden typisch veroorzaakt
door de vroege verwerking van visuele stimuli (42). Als gevolg van een overmaat aan
oogknipperartefacten konden verdere analyses enkel uitgevoerd worden op proefpersoon AR
en between subject analyses konden niet worden toegepast. Bijlage 9 geeft een overzicht van
alle sensoren na superpositie van de ERFs van hits en correcte verwerpingen bij proefpersoon
AR. In bijlage 10 wordt het verschil tussen deze 2 ERF signalen weergegeven. Er werden
significante verschillen (S/N > 3) gedetecteerd ter hoogte van linker pariëtale, linker frontale
en rechter frontotemporale sensoren.
2.5. Equivalente Current Dipool modellering
Voor elk opgemeten verschil in magnetisch veld ter hoogte van de sensoren werd een causale
dipool gelokaliseerd. Alle verschillen in gedetecteerd magnetisch signaal konden verklaard
worden door een verschil in amplitude of timing van dezelfde dipool in beide condities. Met
andere woorden werd het verschil in magnetisch signaal niet veroorzaakt door het voorkomen
van een actieve bron in slechts één van de twee condities. Bijlage 11 geeft de spatiële
topografie weer van het magnetisch veld gedetecteerd ter hoogte van de schedel en het
verband met de dipolen verantwoordelijk voor de drie verschillen in ERF.
Tussen 400 en 575ms poststimulus kan een eerste verschil gedetecteerd worden ter hoogte
van de linker pariëtale sensoren (figuur 11). Dit verschil bereikt tussen 425 en 550ms een
S/N > 3 (SD= 4,87 fT/cm thv sensor MEG1812) (bijlage 10). De ECD die dit signaal het best
verklaart, wordt gelokaliseerd ter hoogte van Brodmann area (BA) 7 in de linker inferieure
36
pariëtale lobule net onder de intrapariëtale sulcus (IPS). Deze ECD bereikt een maximale
amplitude van 28,9 nAm bij hits en 17,7 nAm bij correcte verwerpingen (CV). De grotere
positieve amplitude bij hits dan bij CV tijdens dit interval veroorzaakt het verschil in
magnetisch veld ter hoogte van de pariëtale sensoren. Tussen 850 en 1350ms poststimulus
wordt door dezelfde ECD een tweede verschil in ERFs veroorzaakt ter hoogte van de linker
pariëtale sensoren. Dit verschil bereikt echter nooit een S/N > 3 voor een periode langer dan
50ms (bijlage 10).
fT/cm
ERF
40
20
-20
DIPOOL
nAm
30
15
-15
Hit
400ms
Correcte
verwerping
Figuur 11: linker pariëtaal verschil (ERF van gradiometer MEG1812)
Tussen 860 en 1150ms poststimulus kan het tweede verschil gedetecteerd worden en dit ter
hoogte van de linker frontale sensoren. Tussen 880 en 1070ms bereikt dit verschil een S/N >
3 (SD= 3,81 thv sensor MEG0313) (bijlage 10). De ECD, die dit signaal het beste kan
verklaren bevindt zich in de linker frontale hersenkwab ter hoogte van BA 6 in de
premotorische cortex en bereikt in beide condities een amplitude van 30,1 nAm. Deze
maximale amplitude wordt echter vroeger bereikt bij hits in vergelijking met correcte
verwerpingen. Bovendien neemt de elektrische bron bij hits ook veel sneller terug af in
amplitude. De activatie treedt dus vroeger op bij het herkennen van oude woorden, maar duurt
ook minder lang in vergelijking met de situatie waarbij nieuwe woorden als nieuw worden
herkend (figuur 12).
Tussen 800 en 1100ms poststimulus kan ter hoogte van de rechter frontotemporale sensoren
het derde verschil gedetecteerd worden. Dit verschil bereikt een S/N>3 tussen 880 en 1080ms
37
fT/cm
ERF
30
10
-10
DIPOOL
-30
nAm 30
15
-15
-30
Hit
400ms
Correcte
verwerping
Figuur 12: linker frontaal verschil (ERF van gradiometer MEG0313)
(SD= 16,18 fT thv sensor MEG1211) (bijlage 10). De ECD, die dit verschil in signaal het
best verklaart, bevindt zich in de superieure gyrus van de rechter anterieure temporale kwab
ter hoogte van de kruising tussen BA 38, 21 en 22. Ook deze dipool bereikt in beide condities
eenzelfde maximale amplitude, namelijk 19 nAM. De elektrische bron is bij herkenning van
oude woorden echter minder lang actief dan bij het herkennen van nieuwe woorden, wat
aanleiding geeft tot het positiever verloop van de ERF van correcte verwerpingen in
vergelijking met de ERF van hits (figuur 13).
fT/cm
ERF
300
200
100
-100
nAm
DIPOOL
20
10
-10
Hit
400ms
400m
Correcte
verwerping
400ms
Figuur 13:s rechter frontotemporaal verschil (ERF van magnetometer MEG1211)
38
IV.
Bespreking
In deze pilootstudie onderzocht men de elektrofysiologische correlaten van een specifieke
verbale geheugentaak aan de hand van MEG. Ondanks het feit dat ERF analyses slechts op de
dataset van één proefpersoon konden worden toegepast, werden toch drie verschillen
gevonden tussen de ERF van hits en de ERF van correcte verwerpingen. Deze werden
gevonden ter hoogte van linker pariëtale sensoren tussen 425 en 550ms, linker frontale
sensoren tussen 880 en 1070ms en rechter frontotemporale sensoren tussen 880 en 1080ms.
De ECDs verantwoordelijk voor deze verschillen werden respectievelijk gelokaliseerd in de
linker inferieure pariëtale lobule, de linker premotorische cortex en in het anterieure deel van
de rechter superieure temporale gyrus
Paradigma
Uit de gedragsresultaten kan men besluiten dat het opgestelde paradigma voldoende werd
gecontroleerd voor mogelijke problemen. Zo werden woorden uit de eerste paragrafen even
vaak herkend als woorden die pas in latere paragrafen werden gememoriseerd, ondanks de
langere tijdsinterval tot de herkenningsfase. Dankzij het opzetten van vaste woordcriteria
werden bovendien geen specifieke woorden consequenter vergeten dan andere. Het ontbreken
van een correlatie tussen de leesduur van een paragraaf en de herkenningsprestatie voor
woorden uit dat paragraaf laat ons besluiten dat de vrijheid die aan de proefpersoon werd
gegeven om zelf te bepalen hoe lang hij/zij erover doet om de paragrafen te bestuderen, geen
interfererend effect had op de herkenningsprestatie.
Linker pariëtaal verschil
Het verschil ter hoogte van de linker pariëtale sensoren (rond 500ms) vertoont grote gelijkenis
met het robuuste linker pariëtaal oud/nieuw effect teruggevonden in de meeste ERP
geheugenstudies (38-39). Het treedt op rond 400ms, is maximaal over linker pariëtale
sensoren en de verantwoordelijke elektrische bron is groter voor hits dan voor correcte
verwerpingen wat correleert met de grotere positieve deflectie gevonden bij ERP studies. Het
ERF verschil hier geregistreerd is echter wel wat korter van duur in vergelijking met het
beschreven ERP verschil. Dit kan mogelijks verklaard worden door het feit dat ERP studies
steeds „grand average data‟ beschrijven. Deze data-sets bestaan uit de summatie van de ERPs
van alle proefpersonen samen. Dit geeft typisch aanleiding tot duidelijkere en grotere ERP
verschillen. ERP studies schrijven het linker pariëtaal oud/nieuw effect toe aan het proces van
39
„recollectie‟ of het ophalen en linken van informatie (bv geprojecteerd woord) aan een
specifieke episode in het verleden (bv studiefase). Hiervoor worden er in de literatuur
verschillende argumenten aangehaald. Vooreerst wordt dit effect enkel gezien voor woorden
die in de studiefase voorkwamen en correct worden herkend en dus niet voor woorden die
onterecht als oud worden geclassificeerd (= valse herkenning) of voor woorden die niet
worden herkend als oud (= foute verwerping). Een tweede aanwijzing dat het linker parïetaal
effect een weerspiegeling is van de „recollectie‟ komt voort uit de observatie van een groter
effect wanneer de proefpersoon na correcte herkenning van een oud woord ook specifieke
details kan geven uit de studiefase (vb kleur waarin het woord was afgebeeld, mannelijke of
vrouwelijke stem die het woord had voorgelezen,..) dan indien dergelijke details niet kunnen
gegeven worden (= bron oordeel) (38). Ook wanneer dergelijke details niet expliciet worden
gevraagd, maar er tijdens de herkenningstaak wel een onderscheid wordt gemaakt tussen het
classificeren van oude woorden als herinnerd of gekend afhankelijk van het feit of de
herkenning wel of niet gekoppeld is aan de herinnering van details uit de studiefase,
veroorzaken herinnerde woorden een groter linker pariëtaal effect dan gekende woorden (=
remember/know procedure) (40). Met andere woorden wordt het effect in beide gevallen
gemoduleerd door de capaciteit van de proefpersoon om het woord correct te associëren aan
details uit de studiefase (38)
Ook Tendolkar et al. en Bridson et al. detecteerden met MEG tussen 400 en 800ms
poststimulus een verschil ter hoogte van de linker pariëtale sensoren. Bronlokalisatie,
uitgevoerd in de eerste studie, gaf aanleiding tot een ECD in de linker pariëtale inferieure
gyrus (43,44).
Ook verschillende blok design fMRI en PET studies toonden linker pariëtale activiteit aan
tijdens de herkenningsfase van geheugentaken. Deze activiteit werd zowel bij verbale als nietverbale herkenningstaken geobserveerd en draagt bij tot het idee dat linker pariëtale activiteit
eerder algemene geheugenprocessen ondersteunt dan processen betrokken bij taalverwerking
(52). In vergelijking met EEG bezitten PET en fMRI een lagere temporele resolutie waardoor
men blokdesigns dient te gebruiken om stimulus gerelateerde activiteit te registreren.
Recollectie is echter een proces dat enkel kan worden onderzocht door het verschil in
hersenactiviteit te meten tussen het herkennen van oude en nieuwe woorden. Het aanbieden
van oude en nieuwe woorden in blokken tijdens de herkenningsfase kan echter aanleiding
geven tot een verandering in keuzestrategie omdat het blokdesign wordt opmerkt. Daarom kan
men aan de hand van PET of blok design fMRI moeilijk besluiten dat de gevonden linker
pariëtale activiteit specifiek betrokken is bij recollectie. Dankzij de opkomst van event-related
40
fMRI is het de laatste jaren echter mogelijk geworden om stimuli in een gerandomiseerde
volgorde aan te bieden in plaats van in blokken (53). Verschillende studies die deze methoden
gebruikten om het verbale geheugen te observeerden eveneens linker pariëtale activatie
wanneer de hersenactiviteit van hits werd vergeleken met dat van correcte verwerpingen (5460). Ook niet verbale herkenningstaken werden via event-related fMRI geassociëerd met
linker pariëtale activiteit (59). De activiteit werd telkens in het laterale deel van de
pariëtaalkwab gelokaliseerd, in BA 39, 40 of 7 rond de intrapariëtale sulcus (54-59). Deze
regio overlapt met de lokalisatie van de ECD die de bevinding binnen deze studie verklaart.
Hoewel de meeste event-related fMRI studies dit effect correleren met recollectie blijkt in de
pariëtaal kwab een onderscheid te bestaan tussen de activiteit die werd geregistreerd in het
laterale deel van de inferieure lobule en dat in de superieure lobule. In tegenstelling tot het
inferieure oud/nieuw effect, is het meer superieure effect afhankelijk van de verhouding van
oude op nieuwe woorden tijdens de herkeningsfase. Herkenningstaken waarbij oude woorden
relatief infrequent voorkomen in vergelijking met nieuwe woorden, veroorzaken een groter
oud/nieuw effect dan indien nieuwe of oude woorden even vaak voorkomen, of oude woorden
frequenter voorkomen dan nieuwe. De superieure lobule blijkt dus niet enkel gevoelig te zijn
aan de studiestatus van een woord (oud/nieuw), maar ook aan de relatieve frequentie van
voorkomen en dus aan de opvallendheid (Eng= salience) van het oude woord (56). Deze
theorie is consistent met bevindingen uit fMRI studies waarbij de oddball taak werd
onderzocht. Bij dergelijke taak dienen de proefpersonen infrequente stimuli (targets) te
detecteren binnen een serie van meer frequente stimuli (non-targets). Het detecteren van de
targets veroorzaakte een grotere activiteit in de superieure pariëtale kwab, dicht bij de
superieure pariëtale regio waarin oud/nieuw effecten worden gedetecteerd tijdens
herkenningstaken. Hieruit ontstond het idee dat de superieure pariëtale lobule een proces
reflecteert dat plaatsvindt nadat reeds een onderscheid werd gemaakt tussen een bestudeerd en
onbestudeerd woord en dus na recollectie. In tegenstelling tot de inferieure pariëtale lobule
die heel waarschijnlijk een rol speelt bij het herwinnen of het representeren van
heropgeroepen informatie (= recollectie) zouden de waargenomen oud/nieuw effecten in de
superieure pariëtale lobule eerder een weerspiegeling zijn van het reageren op targets dan een
uiting van recollectie (59,61).
De vroege timing van het verschil teruggevonden ter hoogte van de linker pariëtale sensoren
in deze studie en de bijhorende bronlokalisatie in de inferieure pariëtale lobule, laten ons
vermoeden dat dit verschil het proces van recollectie voorstelt. Bovendien tonen dit verschil
41
en de bijhorende ECD gelijkenis met deze teruggevonden door Tendolkar et al. (43). Er dient
echter te worden opgemerkt dat de dipool gelokaliseerd in huidige studie zich heel dicht bij de
superieure pariëtale lobule bevindt. Hoewel MEG een relatief goede spatiële resolutie bezit,
bestaat de mogelijkheid dat de oorzakelijke bron lichtjes afwijkt van de berekende
dipoollocatie en dus eerder een oorsprong heeft in de superieure pariëtale lobule (37). Door
het minder frequent aanbieden van oude dan nieuwe woorden tijdens de herkenningsfase is
het dus ook mogelijk dat het proces van targetdetectie aan de basis ligt van het gedetecteerde
verschil. Een verandering in de relatieve frequentie van oude en nieuwe woorden tijdens de
herkenning van de gebruikte geheugentaak zou moeten uitwijzen of het gedetecteerde verschil
ter hoogte van de linker pariëtale sensoren hier gevoelig voor is en dus of het onderliggend
proces van het linker pariëtale verschil dat van recollectie of target detectie is.
Linker frontaal verschil
Voor het verschil gedetecteerd ter hoogte van linker frontale sensoren (rond 900ms) bestaan
minder duidelijke correlaten in de literatuur dan wat het linker pariëtaal effect betreft. Net
zoals de robuuste linker pariëtale activiteit gedetecteerd bij herkenning in geheugentaken
vinden event-related fMRI studies ook wel een verschil in frontale of prefrontale activiteit
terug, maar de exacte lokatie (links-rechts, dorsaal-ventraal, anterieur-posterieur) variëert
nogal tussen de verschillende studies (54). Zowel rechter (52,54), als bilaterale (56,62,63) als
linker (pre)frontale actviteit werd reeds beschreven (54,55,64,65) Een aantal van deze studies
registreren hierbij specifiek een verschil in activiteit ter hoogte van de linker premotorische
cortex (BA6) (54,56,57,62). Deze regio komt overeen met de lokalisatie van de linker frontale
dipool die in deze studie werd teruggevonden.
Ook MEG studies die reeds verbale herkenningstaken onderzochten, rapporteren
verschillende resultaten wat betreft (pre)frontale activiteit. Tendolkar et al detecteerden
verschillen in ERFs voor hits en correcte verwerpingen ter hoogte van linker en rechter
fronto-temporo-pariëtale sensoren tussen 400 en 800ms. Ze lokaliseerden hierbij een dipool
met een verschillende gemiddelde amplitude tussen hits en correcte verwerpingen ter hoogte
van de rechter frontale inferieure gyrus. Uit hun onderzoek valt echter moeilijk af te leiden
welk ERF verschil precies gekoppeld is aan deze rechter frontale dipool (43). Een andere
MEG studie vond een verschil in bilaterale prefrontale activiteit terug startend rond 500ms dat
bovendien duidelijker werd naar het einde van hun uitmiddelingsepoque (1000ms) (42).
Tenslotte vinden ook sommige ERP studies een frontaal oud/nieuw effect terug. Dit wordt
telkens ter hoogte van de rechter hemisfeer gedetecteerd. Het wordt gekarakteriseerd door een
42
latere onset (800ms) en kent ook een langere duur dan het linker pariëtaal oud/nieuw effect.
Het rechter frontaal oud/nieuw effect is soms nog steeds zichtbaar 1500ms poststimulus (40).
Over de rol van de (pre)frontale kwab bij het herkennen van oude en nieuwe woorden bestaan
verschillende theorieën. Sommige theorieën veronderstellen dat de (pre)frontale cortex
betrokken is bij het ophalen van contextuele informatie (40, 55). Andere theorieën koppelen
de prefrontale cortex eerder aan postretrieval processen. Dit zijn processen die plaats vinden
nadat informatie reeds uit het geheugen is opgehaald. Voorbeelden hiervan zijn processen die
de opgehaalde informatie bijhouden of manipuleren, of processen die een rol spelen bij
retrieval monitoring en dus nagaan of de opgehaalde informatie voldoende is om de huidige
taak op te lossen (40,42,55). Uit de discrepantie tussen de gedetecteerde (pre)frontale regio‟s
en de bestaande theorieën lijkt het ook meer dan waarschijnlijk dat verschillende delen van de
(pre)frontale cortex verschillende processen ondersteunen bij herkenningstaken.
De dipool die in deze studie werd geassocieerd met het linker frontale ERF verschil en
gelegen is in de linker premotorische cortex, blijkt qua lokalisatie sterk te correleren met de
activiteit in de premotorische cortex gevonden in een aantal event-related fMRI studies
(54,56,57,62). Het is echter niet duidelijk welk proces aan de basis van dit oud/nieuw verschil
ligt. Geen enkele event-related fMRI studie die een verschillende activatie observeerde in de
premotorische cortex maakte bij hun bespreking een onderscheid tussen deze premotorische
activiteit en die gedetecteerd in de meer anterieure regio‟s uit de prefrontale cortex. Nochtans
wordt de premotorische cortex eerder verondersteld een rol te spelen bij het plannen en het
uitvoeren van motorische bewegingen dan bij cognitieve processen (66). Dankzij de hoge
temporele resolutie van MEG wordt het duidelijk dat deze premotorische activiteit vroeger
optreedt bij hits dan bij correcte verwerpingen. Hieruit leiden we dan ook af dat het herkennen
van een oud woord zou kunnen leiden tot het sneller plannen of voorbereiden van een
motorische respons. Ondanks het feit dat men door onze proefopzet het plannen van een
motorische respons wou vermijden door de keuzemogelijkheden per woord te randomiseren,
blijft het mogelijk dat deze activiteit de algemene bereidheid tot het uitvoeren van een
motorische respons voorstelt, zonder dat hierbij reeds gedetailleerde informatie gecodeerd is
over welke vinger precies zal gebruikt worden. Een snellere planning wordt veronderstelt zich
te uiten in een snellere motorische respons. Echter, doordat onze studie een minimale
reactietijd van 1500ms incorporeerde in de herkenningstaak (fig 10), kon men niet nagaan of
43
deze hypothetisch vroegere planning ook gekoppeld was aan een snellere motorische respons
voor hits dan voor correcte verwerpingen.
Rechter frontotemporaal verschil
Het verschil teruggevonden rond de rechter frontotemporale sensoren (rond 900ms) en
gelokaliseerd in de laterale temporale cortex wordt veroorzaakt door een bron die actiever
blijkt te zijn bij correcte verwerpingen dan bij hits. Event-related fMRI studies rapporteren
meestal enkel resultaten over de regio‟s die een grotere activiteit vertonen bij hits dan bij
correcte verwerpingen omdat deze studies geïnteresseerd zijn in de hersenregio‟s die
gekoppeld zijn aan retrieval succes. Er bestaan echter een beperkt aantal studies die regio‟s
onderzochten die minder actief zijn bij het zien van oude stimuli ten opzichte van nieuwe.
Deze verminderde activiteit werd voornamelijk teruggevonden in de rechter medio-temporale
cortex ter hoogte van de enthorinale cortex (67,68). De activiteit in deze regio vertoont dan
ook een omgekeerde correlatie met het gevoel van familiariteit en is onafhankelijk van de
capaciteit om zich gedetailleerde informatie over de studiefase te herinneren. Met andere
woorden is deze regio het meest actief bij items die het minst familiair aanvoelen en staat het
patroon van activiteit los van de hoeveelheid specifieke contextuele informatie die bij het
herkennen van oude items kan opgehaald worden (68). Het herkennen van oude stimuli wordt
gedacht gebaseerd te zijn op twee verschillende processen: familiariteit en recollectie.
Familiariteit is het proces dat er bijvoorbeeld voor zorgt dat een gezicht je bekend voorkomt,
zonder dat je je kunt herinneren wie die persoon is of van waar je die persoon kent. Bij
recollectie daarentegen wordt dergelijke specifieke contextuele informatie opgehaald uit het
geheugen. Deze verschillende processen worden mogelijks ook door verschillende
hersendelen ondersteund (38,39,53,55,61,67-69). De enthorinale cortex wordt gedacht een
specifieke rol te spelen bij familiariteit (66-68). Een bijkomende aanwijzing hiervoor komt uit
een lesiestudie bij een patiënte met een selectief enthorinaal letsel die moeite had om nieuwe
en oude woorden van elkaar te dissociëren enkel op basis van een gevoel van familiariteit,
maar geen problemen vertoonde om oude woorden te herkennen indien zij in staat was om
zich specifieke details te herinneren uit de studiefase die gekoppeld waren aan dat woord (69).
Hoewel de dipool gevonden in deze studie meer lateraal gelokaliseerd is dan de enthorinale
cortex, blijkt uit de resultaten van Henson et al. ook een verminderde activiteit te worden
teruggevonden in deze meer lateraal gelegen delen bij het zien van nieuwe stimuli ten
opzichte van oude (66). Deze informatie is echter onvoldoende om te veronderstellen dat het
44
verschil in activiteit teruggevonden in deze studie net zoals bij de enthorinale cortex
gekoppeld is aan familiariteit.
Evaluatie van het paradigma en de data analyse
Ondanks het feit dat ERF analyses slechts op één proefpersoon konden worden
toegepast,werden bij deze proefpersoon toch drie ERF verschillen gevonden tussen hits en
correcte verwerpingen. Deze konden bovendien gecorreleerd worden met resultaten uit andere
studies die
herkenning bij episodische geheugentaken analyseerden, weliswaar met een
eenvoudigere studietaak. Hoewel resultaten bij één enkele proefpersoon onvoldoende zijn om
besluiten te trekken over de gevonden elektrofysiologische correlaten, wijzen de resultaten in
de goede richting. Analyses van bijkomende proefpersonen zijn echter nodig om zekerheid te
verkrijgen over deze elektrofysiologische bevindingen.
ERP, MEG en event-related fMRI studies die herkenning onderzochten maakten steeds
gebruik van de grand averaged data om hun analyses uit te voeren. In dit geval was dit niet
mogelijk omwille van het feit dat bij 3 van de 4 proefpersonen de data niet interpreteerbaar
was door oogknipperartefacten. De uitmiddeling werd in 1 proefpersoon niet uitgevoerd
omwille van het overmatig en consequent oogknipperen. Bij 2 andere proefpersonen werden
ondanks de standaard gebruikte rejectiecriteria voor het EOG (>150µV) oogknipperartefacten
teruggevonden in het uitgemiddeld signaal. Episodes waarin oogbewegingen werden
gedetecteerd bij visuele inspectie van de ruwe MEG data, maar die niet automatisch werden
verworpen bij de uitmiddeling, heeft men niet bijkomend verwijderd omdat dit tot een te
sterke daling van de S/N zou hebben geleid. Er bestaat wel een manier om oogknipperartefact
uit het signaal te verwijderen zonder de episodes te moeten verwerpen. Hiervoor is echter
specifieke software nodig en de hulp van een ervaren ingenieur. De aanwezigheid van
geëvoqueerde responsen typisch uitgelokt bij presentatie van visuele stimuli wijst erop dat de
uitgemiddelde signalen van deze 2 proefpersonen wel degelijk zinvolle informatie bezitten.
Het selectief verwijderen van de oogknipperartefacten zou dus relevante ERF verschillen aan
het licht kunnen brengen.
Vooraleer bijkomende proefpersonen getest worden is het daarenboven aangeraden om
strengere oogknippercriteria in te brengen in het paradigma. Momenteel werd de proefpersoon
enkel gevraagd om met de ogen te knipperen tijdens het zien van het uitroepingsteken omdat
men geloofde dat dit de kans op oogknipperingen tijdens en net na het zien van het woord zou
verminderen. Toekomstige richtlijnen zouden bijvoorbeeld kunnen inhouden dat de
proefpersoon met de ogen knippert bij het zien van het uitroepingsteken en ook effectief
45
wacht tot het vraagteken om terug met de ogen te knipperen. Dergelijke oefening dient op
voorhand goed getraind te worden om te verhinderen dat de proefpersoon tijdens het
uitvoeren van de herkenningstaak hier teveel aandacht aan moet besteden.
Evaluatie van het model voor bronlokalisatie
Het bronmodel (Equivalent Current Dipool modellering) dat hier werd gebruikt voor de
bronlokalisatie blijkt niet het meest ideale model te zijn om cognitieve processen, zoals het
geheugen, te onderzoeken. ECD modellering wordt het gemakkelijkst gebruikt wanneer naar
een beperkt aantal bronnen wordt gezocht die bovendien duidelijke pieken veroorzaken in het
gemeten signaal. Dit omdat de onderzoeker bij ECD modellering zelf de best passende
dipolen tracht te lokaliseren. Bij meer complexe patronen van hersensactiviteit kunnen beter
bronmodellen gebruikt worden die op en meer automatische wijze het magnetisch signaal
analyseren en hierbij de best passende elektrische activiteit lokaliseren in de hersenen (37).
Met dergelijke bronmodellen kan men naast het onderzoeken van specifieke ERF verschillen
tussen hits en correcte verwerpingen ook gemakkelijker het volledige verloop van de
elektrofysiologische correlaten analyseren. Voorbeelden van dergelijke bronmodellen zijn
Minimum Norm Estimates (MNE) en Low Resolution Brain Electromagnetic Tomography
(LORETA). Deze modellen proberen in tegenstelling tot ECD modellering de bron niet als
een focale dipool voor te stellen, maar gaan ervaan uit dat de elektrische activiteit uitgebreid
kan zijn (= Distributed Current Models). Verder maken deze modellen elk gebruik van andere
a priori beperkingen om het inverse probleem op te lossen en dus om de bron te bepalen (37).
Binnen het Referentiecentrum voor Refractaire Epilepsie wordt bij de analyse van de MEG
onderzoeken bij patiënten met refractaire epilepsie voornamelijk gebruik gemaakt van ECD
modellering om de interictale epileptiform ontladingen te lokaliseren binnen hun
preheelkundige evaluatie. Vandaar dat met deze techniek ook de meeste ervaring is
opgebouwd.
Frequentieanalyse
Een finale bemerking die bij de analyse van uitgemiddelde signalen dient gemaakt te worden,
is dat er wordt vanuit gegaan dat de activiteit „phase-locked‟ is. Met andere woorden, dat een
bepaald hersenproces uitgelokt door een stimulus steeds plaatsvindt op exact hetzelfde tijdstip
na de stimulus. Het blijkt echter dat complexe cognitieve processen, zoals geheugentaken,
kunnen variëren qua timing ten opzichte van de uitlokkende stimulus. Als gevolg hiervan kan
uitmiddeling van deze signalen tot verlies leiden van deze geëvoqueerde responsen (37). Een
46
methode die vaak wordt gebruikt om dergelijk verlies van informatie te vermijden, bestaat uit
het analyseren van de frequentieveranderingen in plaats van de amplitudeveranderingen. Ook
de intrinsieke oscillaties van de hersenen kunnen veranderen als reactie op een stimulus. Deze
veranderingen zijn niet „phase locked‟ maar wel „time locked‟. Hiermee wordt bedoeld dat
binnen een bepaald tijdskader na de stimulus de relatieve contributie van oscillaties met een
bepaalde frequentie zal toenemen of afnemen. Dit wordt respectievelijk event-related
synchronization (ERS) en event-related desynchronization (ERD) genoemd en werd reeds
geobserveerd bij visuele, sensorimotorische en auditieve taken, maar ook bij studies die
aandacht, taal, emotie en het geheugen hebben getest (37,69).
V.
Algemeen besluit
Bij de analyses van het uitgemiddelde signaal van AR werden 3 verschillen geobserveerd
tussen de ERFs van hits en CVs. Een eerste verschil werd gevonden ter hoogte van de linker
pariëtale sensoren en een bijhorende ECD werd hierbij gelokaliseerd in de linker pariëtale
lobule. Recollectie wordt gedacht aan de basis van dit verschil te liggen. Een tweede verschil
werd geobserveerd ter hoogte van de linker frontale sensoren en hiervoor werd een ECD
gelokaliseerd in de linker premotorische cortex. Wat dit verschil betreft is het niet helemaal
duidelijk of het een rol speelt bij postretrieval processen, bij het ophalen van contextuele
informatie, of bij het sneller plannen van de motorische respons bij hits dan bij correcte
verwerpingen. De ECD van het derde verschil geobserveerd ter hoogte van de rechter
frontotemporale sensoren, werd gelokaliseerd in de rechter superieure temporale gyrus. Dit
verschil zou mogelijks een rol kunnen spelen bij het proces van familiariteit.
Vooraleer dit paradigma kan aangewend worden om het effect van NVS op het geheugen te
testen bij epilepsiepatiënten geïmplanteerd met een stimulator dienen bijkomende analyses te
gebeuren. Vooreerst dienen de elektrofysiologische correlaten van de geheugentaak,
gedetecteerd bij proefpersoon AR, gereproduceerd te kunnen worden in andere
proefpersonen. Daarnaast dient verder gewerkt te worden aan een betere rejectie van
oogartefacten. Hiervoor kunnen specifieke algoritmes ontwikkeld worden. Bijkomende
analyses met MNE of LORETA bronlokalisatie-technieken, op de individuele of grand
average
signalen
kunnen
aanvullende
en
relevante
informatie
opleveren
over
elektrofysiologische correlaten. Ook de analyse van de hersenoscillaties aan de hand van
ERS/ERD detectie kan meer informatie uit het geheugen paradigma extraheren. Ten slotte
47
dient ook de EEG data geanalyseerd te worden aangezien MEG en EEG duidelijk
complementair zijn en er op die manier makkelijker een verband kan gevonden worden tussen
onze resultaten en die van andere ERP studies.
VI.
Referenties
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Engel J, Pedley TA, Aicardi J, Dichter MA, Moshé A (2007). Epilepsy: A comprehensive textbook. 2 nd ed.
Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
Vonck K, Van Laere K, Dedeurwaerdere S, Caemaert J, De Reuck J, Boon P (2001). The mechanism of
action of vagus nerve stimulation for refractory epilepsy: the current status. J Clin Neurophysiol 8(5):394401.
George MS, Sackeim HA, Rush AJ, Marangell LB, Nahas Z, Husain MM, Lisanby S, Burt T, Goldman J,
Ballenger JC (2000). Vagus nerve stimulation: a new tool for brain research and therapy. Biol Psychiatry
47(4):287-295.
Milby AH, Halpern CH, Baltuch GH (2009). Vagus nerve stimulation in the treatment of refractory
epilepsy. Neurotherapeutics 6(2):228-237.
Tatum WO, Helmers SL (2009). Vagus nerve stimulation and magnet use: optimizing benefits. Epilepsy
Behav 15(3):299-302.
Labiner DM, Ahern GL (2007). Vagus nerve stimulation therapy in depression and epilepsy: therapeutic
parameter settings. Acta Neurol Scand 115(1):23-33.
Cohen NJ, Banich MT (2004). Memory. In: Cognitive Neuroscience and Neuropsychology. Banich MT,
editor. Boston : Houghton Mifflin Company, pp.322-364.
Poldrack RA, Gabrieli JD (1997). Functional anatomy of long-term memory. J Clin Neurophysiol
14(4):294-310.
Gabrieli JD (1998). Cognitive neuroscience of human memory. Annu Rev Psychol. 49:87-115.
Nader K, Hardt O (2009). A single standard for memory: the case for reconsolidation. Nat Rev Neurosci
10(3):224-234.
MCGaugh JL (2000). Memory – a century of consolidation. Science 287(5451):248-251.
Anderson AK, Wais PE, Gabrieli JD (2006). Emotion enhances remembrance of neutral events past. Proc
Natl Acad Sci USA 103(5):1599-1604.
Aldenkamp AP, Van de Veerdonk SH, Majoie HJ, Berfelo MW, Evers SM, Kessels AG, Renier WO,
Wilmink J (2001). Effects of 6-months of treatment with vagus nerve stimulation on behavior in children
with Lennox–Gastaut Syndrome, in an open clinical and non-randomized study. Epilepsy Behav 2(4):343350.
Dodrill CB, Morris GL (2001). Effects of Vagal Nerve Stimulation on Cognition and Quality of Life in
Epilepsy. Epilepsy Behav 2(1):46-53.
Hallböök T, Lundgren J, Stjernqvist K, Blennow G, Strömblad LG, Rosén I (2005). Vagus nerve stimulation
in 15 children with therapy resistant epilepsy; its impact on cognition, quality of life, behaviour and mood.
Seizure 14(7):504-513.
Sjögren MJ, Hellström PT, Jonsson MA, Runnerstam M, Silander HC, Ben-Menachem E (2002). Cognitionenhancing effect of vagus nerve stimulation in patients with Alzheimer's disease: a pilot study. J Clin
Psychiatry 63(11):972-980.
Clark KB, Krahl SE, Smith DC, Jensen RA (1995). Post-training unilateral vagal stimulation enhances
retention performance in the rat. Neurobiol Learn Mem 63(3):213–216.
Clark KB, Smith DC, Hassert DL, Browning RA, Naritoku DK, Jensen RA (1998). Posttraining electrical
stimulation of vagal afferents with concomitant vagal efferent inactivation enhances memory storage
processes in the rat. Neurobiol Learn Mem 70(3):364-373.
Clark KB, Naritoku DK, Smith DC, Browning RA, Jensen RA (1999). Enhanced recognition memory
following vagus nerve stimulation in human subjects. Nat Neurosci 2(1):94-98.
48
20. Nielson KA, Yee D, Erickson KI (2005). Memory enhancement by a semantically unrelated emotional
arousal source induced after learning. Neurobiol Learn Mem 84(1):49-56.
21. Cahill L, Alkire MT (2003). Epinephrine enhancement of human memory consolidation: interaction with
arousal at encoding. Neurobiol Learn Mem 79(2):194-198.
22. Costa-Miserachs D, Portell-Cortés I, Aldavert-Vera L, Torras-García M, Morgado-Bernal I (1994). Longterm memory facilitation in rats by posttraining epinephrine. Behav Neurosci. 108(3):469-474.
23. Nielson KA, Jensen RA (1994). Beta-adrenergic receptor antagonist antihypertensive medications impair
arousal-induced modulation of working memory in elderly humans. Behav Neural Biol 62(3):190–200.
24. Cahill L, Prins B, Weber M, McGaugh JL (1998). Beta-adrenergic activation and memory for emotional
events. Nature 371(6499): 702 -704.
25. Zuo Y, Smith DC, Jensen RA (2007). Vagus nerve stimulation potentiates hippocampal LTP in freelymoving rats. Physiol Behav 90(4):583-589.
26. Williams CL (1991). Vagal afferents - a possible mechanism for the modulation of memory by peripherally
acting agents. Peripheral signaling of the brain 6:467 -547.
27. Gieroba ZJ, Blessing WW (1994). Fos-containing neurons in medulla and pons after unilateral stimulation
of the afferent abdominal vagus in conscious rabbits. Neuroscience 59(4):851-858.
28. McGaugh JL, Roozendaal B (2002). Role of adrenal stress hormones in forming lasting memories in the
brain. Curr Opin Neurobiol 12(2):205-210.
29. Hassert DL, Miyashita T, Williams CL (2004). The effects of peripheral vagal nerve stimulation at a
memory-modulating intensity on norepinephrine output in the basolateral amygdala. Behav Neurosci
118(1):79-88.
30. Holdefer, RN, Jensen, RA (1985). The effects of peripheral d-amphetamine, 4-OH amphetamine, and
epinephrine on maintained discharge in the locus coeruleus with reference to the modulation of learning and
memory by these substances. Brain Research 417:108–117.
31. Svensson TH, Thorén P (1979). Brain noradrenergic neurons in the locus coeruleus: Inhibition by blood
volume load through vagal afferents. Brain Research 172(1):174–178.
32. Williams CL, McGaugh JL (1993). Reversible lesions of the nucleus of the solitary tract attenuate the
memory-modulating effects of posttraining epinephrine. Behav Neurosci 107:1-8.
33. Liang KC, Juler RG, McGaugh JL (1986). Modulating effects of posttraining epinephrine on memory:
involvement of the amygdala noradrenergic system. Brain Res 368(1):125-133.
34. Ferry B, McGaugh JL (1999). Clenbuterol administration into the basolateral amygdala post-training
enhances retention in an inhibitory avoidance task. Neurobiol Learn Mem 72(1):8-12.
35. Seidenbecher T, Reymann KG, Balschun D (1997). A post-tetanic time window for the reinforcement of
long-term potentiation by appetitive and aversive stimuli. Proc Natl Acad Sci USA 94(4):1494-1499.
36. Rowan AJ, Tolunsky E (2003). Primer of EEG. Philadelphia: Butterworth-Heinemann.
37. Senior C, Russell T, Gazzaniga MS (2006). Methods is mind. Cambridge: The MIT press.
38. Rugg MD, Curran T (2007). Event-related potentials and recognition memory. Trends Cogn Sci 11(6):251257.
39. Friedman D, Johnson R (2000). Event-Related Potential (ERP) studies of memory encoding and retrieval: a
selective review. Microsc Res Tech. 51(1):6-28.
40. Allan K, Wilding EL, Rugg MD (1998). Electrophysiological evidence for dissociable processes
contributing to recollection. Acta Psychol 98(2-3):231-252.
41. Hamalainen M, Hari R, Ilmoniemi RJ, Knuutila J, Lounasmaa OV (1993). Magnetoencephalography –
theory, instrumentation, and applications to noninvasive studies of the working human brain. Reviews of
modern physics 65(2) :413-497.
42. Dhond RP, Witzel T, Dale AM, Halgren E (2005). Spatiotemporal brain maps of delayed word repetition
and recognition. Neuroimage 28(2):293-304.
43. Tendolkar I, Rugg M, Fell J, Vogt H, Scholz M, Hinrichs H, Heinze HJ (2000). A magnetoencephalographic
study of brain activity related to recognition memory in healthy young human subjects. Neurosci Lett
280(1):69-72.
44. Bridson NC, Muthukumaraswamy SD, Singh KD, Wilding EL (2009). Magnetoencephalographic correlates
of processes supporting long-term memory judgments. Brain Res 1283:73-83.
45. http://www.wablieft.be
49
46. http://bop.vgc.be/tijdschriften/wablieft
47. Paivio A, Yuille JC, Madigan SA (1968). Concreteness, imagery and meaningfulness values for 925 nouns.
J Exp Psychol 76(1):S1-25.
48. Rugg MD, Cox CJ, Doyle MC, Wells T (1995). Event-related potentials and the recollection of low and
high frequency words. Neuropsychologia. 33(4):471-484.
49. Desrochers A, Bergeron M (2000). Valeurs de fréquence subjective et d'imagerie pour un échantillon de
1,916 substantifs de la langue Française. Can J Exp Psychol 54(4) :274-325.
50. http://www.ldc.upenn.edu/Catalog/readme_files/celex.readme.html
51. http://www.mrc-cbu.cam.ac.uk/
52. Cabeza R, Nyberg L (2000). Imaging cognition II : an empirical review of 275 PET and fMRI studies. J
Cogn Neurosci. 12(1):1-47.
53. Rugg MD, Henson RNA (2002). Episodic memory retrieval: an (event-related) functional neuroimaging
perspective. In: The Cognitive Neuroscience of Memory Encoding and Retrieval. Parker A., Wilding EL,
Bussey TJ, editors. New York: Psychology Press, pp. 3–37.
54. Konishi S, Wheeler ME, Donaldson DI, Buckner RL (2000). Neural correlates of episodic retrieval success.
Neuroimage 12(3):276-286.
55. Henson RN, Rugg MD, Shallice T, Josephs O, Dolan RJ (1999). Recollection and familiarity in recognition
memory: an event-related functional magnetic resonance imaging study. J Neurosci 19(10):3962-3972.
56. Herron JE, Henson RN, Rugg MD (2004). Probability effects on the neural correlates of retrieval success:
an fMRI study. Neuroimage 21(1):302-310.
57. Maratos EJ, Dolan RJ, Morris JS, Henson RN, Rugg MD (2001). Neural activity associated with episodic
memory for emotional context. Neuropsychologia 39(9):910-920.
58. Guerin SA, Miller MB (2009). Lateralization of the parietal old/new effect: An event-related fMRI study
comparing recognition memory for words and faces. Neuroimage 44(1):232-242.
59. Spaniol J, Davidson PS, Kim AS, Han H, Moscovitch M, Grady CL (2009). Event-related fMRI studies of
episodic encoding and retrieval- Meta-analyses using activation likelihood estimation. Neuropsychologia
47(8-9):1765-1779.
60. Vilberg KL, Rugg MD (2008). Memory retrieval and the parietal cortex : a review of evidence from a dualprocess perspective. Neuropsychologia 46(7):1787-1799.
61. Donaldson DI, Wheeler ME, Petersen SE (2010). Remember the source- dissociating frontal and parietal
contrbutions to episodic memory. J Cogn Neurosci 22(2):377-391.
62. Rugg MD, Henson RN, Robb WG (2003). Neural correlates of retrieval processing in the prefrontal cortex
during recognition and exclusion tasks. Neuropsychologia 41(1):40-52.
63. Dobbins IG, Wagner AD (2005). Domain-general and domain-sensitive prefrontal mechanisms for
recollecting events and detecting novelty. Cereb Cortex 15(11):1768-1778.
64. Woodruff CC, Johnson JD, Uncapher MR, Rugg MD (2005). Content-specificity of the neural correlates of
recollection. Neuropsychologia 43(7):1022-1032.
65. Cisek P (2006). Preparing for Speed. Focus on “Preparatory Activity in Premotor and Motor Cortex Reflects
the Speed of the Upcoming Reach”. J Neurophysiol 96(6):2842-2843.
66. Henson RN, Cansino S, Herron JE, Robb WG, Rugg MD (2003). A Familiarity Signal in Human Anterior
Medial Temporal Cortex? Hippocampus 13(2):301-304.
67. Montaldi D, Spencer TJ, Roberts N, Mayes AR (2006). The Neural System That Mediates Familiarity
Memory. Hippocampus 16(5):504-520.
68. Bowles B, Crupi C, Mirsattari SM, Pigott SE, Parrent AG, Pruessner JC, Yonelinas AP, Köhler S (2007).
Impaired familiarity with preserved recollection after anterior temporal-lobe resection that spares the
hippocampus. Proc Natl Acad Sci U S A 104(41):16382-16387.
69. Pfurtscheller G, Lopes da Silva FH (1999). Event-related EEG/MEG synchronization and
desynchronization : basic principles. Clin Neurophysiol 110(11):1842-1857.
50
Bijlagen
i
Bijlage 1: Ontstaan van een detecteerbaar magnetisch veld als gevolg van een tangentiële
elektrisch bron. ......................................................................................................... iii
Bijlage 2: Opgestelde paragrafen met geselecteerde woorden en meerkeuzevragen ................ iv
Bijlage 3: lijst met oude en nieuwe woorden .......................................................................... xiv
Bijlage 4: Metaal checklijst ................................................................................................... xviii
Bijlage 5: MEG-MRI coregistratie .......................................................................................... xix
Bijlage 6: Opmaak sferisch hoofdmodel .................................................................................. xx
Bijlage 7: scores voorstelbaarheid verkregen via vragenlijsten .............................................. xxi
Bijlage 8: gedragsresultaten geheugentaak ............................................................................ xxv
Bijlage 9: ERF hits en correcte verwerpingen....................................................................... xxix
Bijlage 10: verschil ERF hits en correcte verwerpingen ........................................................ xxx
Bijlage 11: Spatiële topografie van het magnetisch veld ter hoogte van de schedel aangevuld
met de dipolen verantwoordelijk voor de verschillen in ERF tussen hits en correcte
verwerpingen ........................................................................................................ xxxi
ii
Bijlage 1: Ontstaan van een detecteerbaar magnetisch veld als gevolg van een
tangentiële elektrisch bron.
De rechterhandregel stelt dat elke elektrische stroom
een magnetisch veld
veroorzaakt. Om de richting van
dit veld te bepalen, dien je met je duim van de rechterhand
in de richting van de stroom
te wijzen (dus van plus
naar min). Door de vingers te krommen, geven die de
richting aan van
. Deze draait in cirkels rond
.
www.wikipedia.be
Deze tangentiële bron
is gelegen in een
sulcus en creëert volgens de rechterhandregel
een magnetisch veld (
staat.
) dat er loodrecht op
verlaat duidelijk de hersenen en kan
op deze manier worden gedetecteerd met
I
MEG.
Radiale
veroorzaken
elektrische
magnetische
bronnen
velden
die
evenwijdig lopen met de hersenoppervlak,
waardoor deze aan de hand van MEG niet
kunnen gedetecteerd worden.
iii
Bijlage 2: Opgestelde paragrafen met geselecteerde woorden en meerkeuzevragen
Paragraaf 1
In de zomer kunnen we af en toe genieten van het mooie weer. Slechts 6 op 10 Belgen gebruiken
regelmatig zonnecrème. Sommige mensen geloven dat een gewone hydraterende zalf voldoende
bescherming biedt tegen de zon, maar dit is helemaal verkeerd. De zon heeft een goede invloed op
onze gezondheid. Het licht van de zon helpt het lichaam om vitamine D aan te maken. Vitamine D
geeft ons sterke botten en tanden. Het licht van de zon geeft veel mensen een goed gevoel. Toch
kan de zon ook een gevaar zijn voor onze gezondheid. Ons lichaam heeft per dag maar een
kwartier zonlicht nodig. Te veel zon heeft slechte gevolgen. Sommige gevolgen merk je meteen. Je
kan een zonneslag of een ontsteking van het hoornvlies krijgen. Om een zonneslag te vermijden
kun je best een hoed of een pet dragen. Sommige gevolgen zijn ook blijvend. Te veel zon maakt je
huid sneller oud. Je krijgt dan meer en sneller rimpels. Het gevaarlijkste gevolg van te veel zon is
huidkanker. Onze huid bestaat uit 3 lagen. Huidkanker ontstaat meestal in de bovenste laag.
Huidkanker ontstaat meestal in het gezicht. In sommige gevallen gebeurt dat ook op de hand.
Vroeger kregen vooral mensen die veel buiten werken, dit soort kanker. Dat zijn bijvoorbeeld
boeren, tuinmannen en zeemannen. Dit veranderde vorige eeuw. Een bruine huid werd een teken
van schoonheid. Mensen gaan daarom langer in de zon liggen. Huidkanker komt nu dus steeds
meer voor. Ons lichaam beschermt zich al tegen de stralen van de zon. Dat gebeurt door het
verdikken van de huid. Daardoor dringen stralen minder diep in de huid door. Een andere
bescherming is het bruin worden van de huid. In onze huid zit een soort pigment. Bereikt het
zonlicht de pigmenten? Dan geven deze pigmenten een bruine kleur af. Maar niet iedereen heeft
evenveel pigmenten in de huid. Mensen met een blanke huid en lichte haarkleur hebben weinig
pigmenten. Zij moeten de zon daarom zoveel mogelijk vermijden.
Vraag 1 : Welke vitamine wordt in ons lichaam dankzij de zon aangemaakt?
1. Vitamine A
2. Vitamine B
3. Vitamine C
4. Vitamine D
Vraag 2 : Welke uitspraak is er volgens het paragraaf correct ?
1. De huid kan zichzelf niet tegen de zon beschermen, daarom doe je best een zonnecrème op.
2. Mensen kunnen maar beter nooit in de zon lopen
3. Een hydraterende crème kan een zonnecrème vervangen.
4. Huidkanker ontstaat vooral op die plaatsen op de huid die het meest worden
blootgesteld aan de zon.
iv
Paragraaf 2
Tijdens de Bioweek in Vaanderen stellen boeren, bedrijven en winkels met bio-producten hun
deuren open. Mensen denken bij bio meestal aan gezonde voeding. Toch is bio veel meer. Bio is
een andere manier van leven. Het is vooral een vorm van eerbied voor het milieu, voor plant en
dier en voor de mens. Bio-landbouw gebeurt volgens de natuur. Daarbij sparen de boeren zoveel
mogelijk het milieu. Zo gebruiken ze geen kunstmest of giffen tegen insecten. Die kunnen de
bodem erg schaden. En er zijn nog meer slechte gevolgen. Het gif tegen insecten en kunstmest is
bijvoorbeeld ook niet goed voor de mens. Bio-landbouw maakt de natuur sterker. Dat blijkt uit
onderzoek. Bio-boeren bewerken dezelfde grond niet te lang. Zo voorkomen ze ziekten bij planten.
Het houdt de bodem ook vruchtbaar. Dat zorgt voor meer soorten planten. Bij bio-landbouw telen
boeren telkens andere gewassen na elkaar. Sommige gewassen laten bepaalde stoffen achter. Die
beschermen andere gewassen heel goed tegen ziekten. Gewassen met diepe wortels houden dan
weer onkruid tegen. Bio-boerderijen krijgen meer bezoek van vogels. Want bio-boeren zaaien
meer gras en haver tussen het gewas. Zo krijgt onkruid minder kans. Dat voorkomt het afslijten
van de bodem. Boeren moeten dan niet telkens de grond bewerken. Zo kunnen insecten langer
overleven. En vogels eten veel insecten. Bio-landbouw wil voeding van hoge kwaliteit maken. Dat
kan zonder de natuur te schaden. Bio-boeren kiezen daarom voor echte mest en compost. Dat
maakt de bodem rijk aan goede stoffen. Die stoffen zijn ook goed voor de gezondheid van de
mens. In bio-producten zitten meer vitamines en mineralen dan in andere groenten en fruit.
Vraag 1: Welk product wordt door de bio-boeren WEL gebruikt?
1.
Gif
2.
Insecticides
3.
Compost
4.
Kunstmest
Vraag 2: Welke uitspraak is er volgens het paragraaf correct?
1. Door telkens andere gewassen na elkaar te planten, groeit er minder onkruid.
2. Door gewassen met diepe wortels te kiezen moeten bio-boeren hun grond minder vaak bewerken.
3. Haver en gras worden gepland om te verhinderen dat vogels het gewas beschadigen.
4. Bio-producten bezitten meer mineralen omdat ze groeien tussen het onkruid.
v
Paragraaf 3
Frank De Winne en zijn collega's voeren in de ruimte onderzoek uit. Dit gebeurt in het ISS. Deze
hangt maar 347 kilometer boven de aardbol. Dat is ongeveer de afstand tussen Brussel en Parijs.
De astronauten moeten tijdens de week 10 uur per dag werken. Op zaterdag werken ze 5 uur. Dan
ruimen ze het station op. Op zondag hebben ze vrijaf. De astronauten slapen ongeveer 8 uur per
dag. Elke astronaut slaapt in een apart hokje en neemt tijdens de vlucht zijn eigen eten mee.
Vroeger was dat eten niet altijd lekker. Nu smaakt het al beter. Het eten komt uit pakjes en uit blik.
Maar er is geen koelkast aan boord. Voedsel bewaren gebeurt op een andere manier. Zo is er
gedroogd voedsel. Dat zijn vooral soepen, pasta en roereieren. De bewoners van het ISS moeten er
dan zelf water bijdoen. In het ISS is er geen douche. De astronauten wassen zich met vochtige
doeken. Om hun haar te wassen gebruiken zij een droge shampoo. Ook naar het toilet gaan is niet
eenvoudig. In de ruimte zweeft alles. Het toilet aan boord zuivert ook de urine. De astronauten
krijgen zo opnieuw drinkbaar water. De Winne deelt met 5 anderen voor een lange tijd een kleine
ruimte. Het leven aan boord van een station is dus niet gemakkelijk. De astronauten mogen zich
daarom af en toe ontspannen. Films, boeken en muziek nemen even de druk weg. Er zijn ook
instrumenten, tijdschriften en spellen aan boord. De astronauten kunnen ook e-mails sturen en
bellen naar hun familie op aarde.
Vraag 1: Hoeveel uur per dag dient een astronaut in het ISS tijdens de week te werken?
1.
5 uur
2.
8 uur
3.
10 uur
4.
6 uur
Vraag 2: Waarom hebben astronauten voldoende tijd nodig om te ontspannen?
1.
Omdat zij veel werk dienen te stoppen in het klaarmaken van eten
2.
Omdat zij niet lang kunnen slapen
3.
Omdat zij aan boord weinig eigen ruimte hebben
4.
Omdat zij de zondag ook dienen te werken
vi
Paragraaf 4
Kapingen voor de kust van Somalië zijn een echte plaag. In alle grote zeeën worden soms schepen
gekaapt. Vooral aan de kusten rond de evenaar slaan piraten toe. Maar nergens gebeurt het zo vaak
als in de Golf van Aden. De meeste piraten in de streek komen uit Somalië. Een piraat werkt voor
grotere bazen. Die geven hen bootjes en wapens. Meestal zijn er meerdere bendes aan het werk.
Die bendes maken afspraken met elkaar. Kaapte een bende een schip? Dan zullen de andere
bendes dat schip niet opnieuw kapen. De piraten werken met heel moderne spullen. Ze varen met
kleine snelle bootjes. Ze gebruiken zware wapens als granaten en kleine raketten. Ze raken aan
boord van de schepen met haken, touwen of met een ladder. De piraten varen dan met het gekaapte
schip naar de kust van Somalië. Meestal kapen de piraten de schepen niet om de lading. Ze vragen
losgeld voor de bemanning en de lading. Piraten eisen meestal miljoenen euro's van de eigenaar
van het schip. Amerika en Europa stuurden al schepen met soldaten naar de Golf van Aden. Die
moeten de schepen met vracht bewaken. Die schepen van het leger konden al enkele kapingen
voorkomen. Maar dat maakt piraten onrustig en gevaarlijk. Een gekaapt schip bevrijden moet
daarom voorzichtig gebeuren. Bij vorige reddingen aarzelden piraten niet om de bemanning te
doden. Kenners vragen politici eerst de problemen in Somalië aan te pakken. Er is al jaren veel
armoede in het land. Veel mensen sterven er van honger. De regering in Somalië heeft echter heel
weinig macht. De meeste mensen in het land houden zich niet aan de wetten. Dat zorgt voor heel
veel misdaad. Veel piraten waren vroeger vissers. Maar grote schepen uit andere landen visten de
zee voor Somalië bijna helemaal leeg. Veel vissers werden daarom piraat, want alleen zo
verdienen ze nog geld.
Vraag 1: Waarom zijn er volgens het paragraaf in Somalië zoveel piraten.
1.
Door de armoede in het land
2.
Door de druk die bendes in het land uitoefenen
3.
Als protest tegen de regering
4.
Omdat er in de Golf van Aden veel schepen voorbij varen
Vraag 2: Uit het paragraaf valt af te leiden dat
1.
het leger granaten en kleine raketten gebruikt om gekaapte schepen te bevrijden
2.
piraten ongestraft kunnen verder kapen omdat de regering van Somalië niet streng genoeg optreedt.
3.
verschillende bendes vaak hetzelfde schip proberen kapen
4.
piraten in Somallië al eeuwen aan het werk zijn
vii
Paragraaf 5
Lawaai maakt je oren stuk. Maar het doet veel meer dan dat. Je wordt er onrustig van. Heb je lang
en vaak last van lawaai? Dan kan je er slecht van slapen. En dat heeft dan weer een slechte invloed
op je gezondheid. Sommige mensen zoeken het lawaai op. Vooral jongeren houden niet erg van
stilte. Ze gaan graag naar een discotheek of naar optredens van muziekgroepen. Heel veel jongeren
hebben een MP3-speler. Daarmee luisteren ze altijd en overal naar muziek. Maar veel jongeren
zetten hun muziek te luid. Door de koptelefoontjes zit het lawaai in het oor. Het kan de oren erg
schaden. Het geluid op het werk mag niet harder zijn dan 80 decibel. Dat staat in de wet. Toch is er
in een fabriek of in een groot bedrijf vaak veel meer lawaai. Ook arbeiders in de bouw hebben
vaak last van lawaai. Dat kan soms niet anders. Een groot machine maakt nu eenmaal veel lawaai.
Werk je in veel lawaai? Dan draag je best oorbeschermers. Het verkeer maakt ook veel lawaai. De
meest bekende klachten gaan over het vliegveld van Zaventem. Veel mensen in de buurt kunnen 's
nachts niet slapen. Want de vliegtuigen vliegen laag boven de huizen. Ook verkeer op de weg
houdt mensen uit hun slaap. Bijna 10 op 100 mensen kunnen vaak niet slapen door het lawaai van
auto’s en vrachtwagens. Iets meer dan 1 op 100 ligt er zelfs bijna elke nacht wakker van. Heel veel
mensen hebben last van lawaai. De Vlaamse overheid onderzocht dat. Net iets minder dan 30 op
100 mensen hebben hinder door lawaai in en om hun woning. Daarmee is lawaai één van de
grootste problemen.
Vraag 1: Wat is de maximale geluidsgrens op het werk?
1.
80 decibel
2.
140 decibel
3.
95 decibel
4.
110 decibel
Vraag 2: Wat valt er uit het paragraaf af te leiden?
1.
Mensen dragen vaak oordoppen om te slapen omwille van het geluid van auto’s
2.
Een MP3 speler zal enkel schade aan de oren veroorzaken als je er onvoorzichtig mee omspringt
3.
Een machine in een fabriek kan meer schade aan de oren veroorzaken dan uitgaan in een discotheek
4.
De regering wil de luchthaven van Zaventem sluiten omwille van de geluidsoverlast die het
veroorzaakt
viii
Paragraaf 6
Hoe schattig reuzenpanda’s er ook uitzien, ze zijn niet altijd even lief en bovendien bezitten ze
buitengewone sterke tanden. Om deze dieren echt te kunnen temmen, dienen zij op zeer jonge
leeftijd te worden gevangen en in gevangenschap op te groeien met voldoende liefdevolle zorg, net
zoals de weinige panda’s die vandaag in de dierentuin verblijven. Zelfs in dat geval kunnen zij op
oudere leeftijd humeurig en gevaarlijk worden. In het wild leven panda’s in de bergen op een
hoogte van 1500m tot 4200m. De hellingen waarop zij leven zijn bedekt met dikke wouden van
sparren, eiken en bamboe. Deze bamboe jungles kunnen zo dichtbebost zijn dat jagers vaak slechts
een meter ver kunnen kijken. Door de zwevende mist krijgt die hoge wildernis bovendien een
geheimzinnige sfeer. Dit beschermt de panda’s niet alleen tegen de jagers, maar het versterkt ook
het mysterie rond deze dieren. Het feit dat bamboe tot zo hoog in de bergen kan groeien, is erg
zeldzaam en vormt een wonder van de natuur. Hoewel bamboe de karakteristieken draagt van een
boom is het in werkelijkheid een plant die groeit op velden in warme of tropische klimaten. Op de
ene of andere manier is deze plant erin geslaagd om te groeien op grote hoogtes, in ijle lucht, op
plaatsen waar er het grootste deel van het jaar sneeuw valt. Indien op die plaatsen geen bamboe
groeide, zouden er daar ook geen panda’s leven. Bamboe van deze specifieke soort vormt de
voornaamste bron van voeding voor deze dieren. In de lente en de zomer eten zij enkel de heerlijke
jonge groene scheuten en de bladeren op. Ze eten ook andere planten zoals sommige wijnstokken
en irissen.
Vraag 1: Het dieet van een panda bestaat voornamelijk uit:
1.
Wijnstokken
2.
Bamboe
3.
Irissen
4.
Gras
Vraag 2: Wat probeert de auteur van deze paragraaf ons duidelijk te maken?
1.
Panda’s zijn altijd rustig als ze zich in hun natuurlijke omgeving bevinden
2.
Panda’s worden tammer met de jaren
3.
Panda’s kunnen onverwacht agressief uit de hoek komen
4.
Panda’s zijn geen koppige dieren
ix
Paragraaf 7
Volgens sommigen zijn wij sinds de jaren 80 in een periode van kleur gestapt. Het is immers
mogelijk om radio’s en elektrische ventilators in lavendelblauw en roze te kopen. In restaurants
wordt de nadruk gelegd op bloemen en kleurrijke borden. Ook auto’s worden nu in het roze en in
het appelblauwzeegroen ontworpen. Zelfs accessoires bedoeld voor de badkamer worden gemaakt
in het oranje of het paars. Opmerkelijk is dat de kleur van een voorwerp bepalend is voor het
gevoel dat je bij een bepaald voorwerp hebt. Bijvoorbeeld, je verlangt van een stofzuiger dat die er
licht en gemakkelijk uitziet, met als gevolg dat die een pastelkleur of een lichte kleur mag hebben.
Gerief om te tuinieren of te sporten daarentegen dient er krachtig uit te zien. Daarom zal je nooit
een roze hark vinden. Die zal eerder rood zijn. Nog niet zo lang geleden waren lakens altijd wit en
werden koelkasten uitgebracht in kleuren zoals gebroken wit of olijfgroen. Nu worden deze
beschouwd als ouderwets. Populaire kleuren veranderen continu, dit gebeurt onder invloed van de
modewereld. In feite ontspringen nieuwe kleuren vaak uit deze mode industrie. Het is immers
goedkoper om een hemd of een rok te creëren in een nieuwe welbepaalde kleur dan bijvoorbeeld
een zetel. Nadat mensen gewoon zijn geworden om een bepaalde kleur te zien in het modebeeld,
zijn ze er klaar voor om die kleur te aanvaarden in tapijten, koelkasten of auto’s. Zogenaamde
kleur-consulenten liggen de laatste jaren dan ook erg goed in de markt. Mensen willen de meest
flatterende kleuren kiezen voor hun make-up en kleren en roepen daarvoor de hulp in van experts.
Sommige auto-ontwerpers beweren zelfs dat mensen in de toekomst op deze manier ook de kleur
van hun wagen zullen kiezen. Dit klinkt op dit moment nog behoorlijk extreem, maar alles is
mogelijk.
Vraag 1: Wat is er volgens dit paragraaf de dag van vandaag NIET populair?
1.
Kleurconsulenten
2.
Kleurrijke wagens
3.
Olijfgroene koelkasten
4.
Pastelkleuren
Vraag 2: Indien je de redering volgt aangegeven in dit paragraaf, welk toestel kan dan in licht roze ontworpen
worden?
1.
Een voetbal
2.
Sportschoenen
3.
Een hamer
4.
Een stofzuiger
x
Paragraaf 8
Op dit moment kent de interesse in Indiaanse kunst in Canada een heropleving. Door de stijgende
kwaliteit van de kunstwerken worden er steeds meer winkels geopend. In de staat Columbia alleen
al, zijn er meer dan 2000 Indianen die hun vast inkomen halen uit het maken van hand- en
kunstwerken. Deze herwaardering vindt net op het goede moment plaats. In de jaren 70 was er
ook al eens een grote vraag naar snijwerk in zeepsteen. Als gevolg van die grote vraag werd de
markt overspoeld door middelmatig werk. In de jaren 80 kende de industrie een algemene
economische crisis. Beide factoren resulteerden samen in een daling van de verkoopcijfers. Het
recente enthousiasme voor Indiaanse kunst stimuleerde de aanmaak van werk van hogere kwaliteit.
Zowel de Indianen als de Inuïten bezitten gemiddeld meer artiesten in vergelijking met de blanke
Canadezen. Een van de redenen hiervoor is dat hun cultuur voor de aankomst van blanken geen
geschreven taal kende. In plaats daarvan uitten zij hun cultuur en geloof via snijwerk, tekeningen,
manden,… . Kunst werd een manier van leven. Een tweede reden voor het groot aantal artiesten is
hun economie. Indianen verkopen hun kunst- en snijwerken sinds meer dan honderd jaar, meer
bepaald sinds het begin van de 17e eeuw. Een derde factor die meespeelt is dat kunst historisch
gezien een tijdsdodende bezigheid is geweest voor de Inuïten die in tijden van felle koude hun
woning niet konden verlaten.
Vraag 1: Indianen begonnen hun kunst te verkopen
1.
in de jaren 70
2.
in de vroege jaren 80
3.
in de 17e eeuw
4.
onlangs
Vraag 2: Volgens dit paragraaf is de kwaliteit van Indiaanse kunst verbeterd door
1.
de hogere verkoopcijfers van zeepsteen snijwerken
2.
de nieuwe interesse in hun kunst
3.
de lagere verkoopcijfers in de vroege jaren 80
4.
de economische crisis
xi
Paragraaf 9
Uit een rondvraag van het christelijke ziekenfonds CM blijkt dat één op vijf ouders zijn kinderen
nooit straf geeft. Het gaat goed met de relatie tussen ouders en kinderen in Vlaanderen. Zo
omschrijven bijna acht op de tien kinderen de band met hun ouders als openhartig, vertrouwelijk,
vriendschappelijk of liefdevol. De meeste gezinnen werken ook behoorlijk democratisch. Zo
bepalen ruim vier op de tien ouders de regels en afspraken samen met hun kinderen. In slechts een
op drie van de gezinnen beslissen de ouders alleen. Het merendeel van de ouders geeft hun
kinderen ook de nodige speelruimte, enkel het gebruik van tabak of drugs is niet onderhandelbaar.
Amper 6% zegt het onderwerp bespreekbaar te vinden. Kinderen die de gemaakte afspraken niet
naleven, kunnen in vier op de vijf gevallen op een stevige sanctie rekenen. De populairste straf is
om de kinderen de toegang tot de computer, gsm of televisie voor geruime tijd te ontzeggen of te
beperken. Op de tweede plaats komt de fysieke straf, waarbij kinderen in de hoek moeten staan,
straf schrijven of klusjes moeten doen. De top drie wordt vervolledigd door het geven van
huisarrest. Opvallend is nog dat jongere ouders vaak veel strenger zijn dan oudere. Jongere ouders
van gemiddeld 38 jaar verkiezen strenge en duidelijke regels, terwijl veertigers meer voor
keuzevrijheid en inspraak te vinden zijn. Nog oudere koppels, gemiddeld 46 jaar, verkiezen dan
weer de totale vrijheid. De meeste ouders geven hun eigen kroost vaak ook de opvoeding die ze
zelf als kind kregen. Uit het onderzoek blijkt voorts dat negen op tien van de ouders opvoeding als
hun exclusieve bevoegdheid zien. Amper 2% vindt dat de grootste rol wellicht weggelegd is voor
een school of een andere pedagogische instelling.
Vraag 1: Welke straf wordt volgens het paragraaf het meest gegeven?
1.
huisarrest
2.
gsm in beslag nemen
3.
in de hoek staan
4.
tabak verbieden
Vraag 2: Wat valt uit het vorige paragraaf af te leiden?
1.
Jonge ouders laten vaker toe dat hun kinderen roken in vergelijking met wat oudere ouders
2.
Binnen de meeste gezinnen laten ouders hun kinderen niet toe inspraak te hebben in de opgestelde
regels
3.
Ouders die als kind veel straf kregen geven hun eigen kinderen meer speelruimte
4.
Het gebruik van tabak en drugs wordt in de meeste gezinnen afgekeurd
xii
Paragraaf 10
Vroeger werden tatoeages gebruikt om ziektes of boze geesten af te weren. De afbeelding van een
sterk dier (leeuw of draak) moest de drager van de tatoeage extra kracht geven. Ook kregen
misdadigers en oorlogsgevangenen een tatoeage, zodat ze altijd herkenbaar waren. Het woord
"tatoeage" is afgeleid van het woord "tattau". "Tattau" is een woord uit Haiti en betekent:
"markeren". Tegenwoordig nemen mensen een tatoeage vooral om hun lichaam te versieren.
Vroeger werd met een scherp voorwerp een snee in de huid gemaakt. In de wond werd dan een
kleurstof gelegd die uit planten werd gehaald. Ook werd met scherpe punten van een plant in de
huid geprikt. Daarna werd in de wond roet en bessensap gewreven. Tegenwoordig wordt een
machine gebruikt die een naald snel laat trillen. De naald gaat door een buisje, zodat de naald recht
blijft en geen verkeerde bewegingen kan maken. De tatoeage veroorzaakt een soort schaafwonde
in de huid. De korst die hierbij ontstaan mag niet worden afgekrabd. 6 weken lang mag de tatoeage
niet in de felle zon komen, want dan gaat de kleur van de tatoeage verbleken. Degene die de
tatoeage uitvoert, heeft meestal handschoenen aan en gebruikt schone naalden. Eerst maakt hij de
huid waar de tatoeage moet komen, schoon en haalt met een scheermes alle huidhaartjes weg. Een
speciaal schoonmaakmiddel desinfecteert de huid. Dan tekent hij met een stift de vormen van de
tatoeage. Voor een spiegel kan de klant bekijken, of de tekening op de goede plaats zit. Als de
klant tevreden is, kan de tatoeage beginnen.
Vraag 1: Wat is de oorspronkelijke betekenis van het woord ‘tatoeage’?
1.
Krassen
2.
Kleuren
3.
Markeren
4.
Snijden
Vraag 2: Wat is er correct volgens deze paragraaf?
1.
Misdadigers kregen vroeger tatoeages zoals een leeuw of een draak
2.
Vroeger gebruikte men scherpe planten in plaats van een naalden bij het zetten van tatoeages.
3.
Tatoeages worden al jaren gezet omdat mensen dat mooi vinden
4.
Roet en bessensap werden vroeger gebruikt om de schaafwonde te onstmetten
xiii
Bijlage 3: lijst met oude en nieuwe woorden
Oude woorden
Woord
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
PET
GIF
ZALF
MEST
KUST
BOUW
MIST
HARK
BAND
SNEE
ROET
FRUIT
MARKT
STRAF
LEEUW
NAALD
KORST
BODEM
HAVER
ZETEL
KOUDE
TABAK
EIKEN
VLUCHT
VRACHT
SNEEUW
KROOST
DOUCHE
TOILET
PIRAAT
LADDER
LAWAAI
WAPENS
BERGEN
MANDEN
VOEDING
ONKRUID
AARDBOL
STATION
MISDAAD
FABRIEK
MAKE-UP
SPIEGEL
RIMPELS
STRALEN
JUNGLES
WINKELS
KOPPELS
ARMOEDE
MACHINE
INKOMEN
ZONLICHT
KOELKAST
SCHEUTEN
log frequentie
(0,3-1,9)
voorstelbaarheid
(4-7)
1,2788
0,699
0,9031
0,699
1,7243
1,3222
1,0414
0,301
1,8751
0,7782
0,4771
0,699
1,8325
1,6902
1,3617
1,2041
1,1139
1,6902
0,4771
1,1761
0,6021
1,1139
1,0414
1,7634
0,699
1,5911
0,4771
1,2304
1,2788
0,6021
1,1461
1,4914
1,8513
1,7404
1,301
1,415
0,8451
0,4771
1,6532
1,3424
1,6435
0,7782
1,7076
1,0414
1,3802
1
1,7782
0,699
1,3222
1,7853
1,6435
1,3617
0,9031
0,9031
6,8
4,43
5,83
5,9
6,43
5,33
6,1
6,4
6,27
6,23
5,21
6,21
6,35
4,77
6,65
6,58
5,67
5,43
5,23
5,63
5,2
6,5
6,43
5,47
5,03
6,8
5,53
6,48
6,47
5,4
6,73
6,43
5,97
6,6
4,27
4,33
5,5
6,37
6,73
4,77
5,97
6,43
6,76
5,57
5,03
6,07
4,47
4,33
4,43
5,47
(Fr) 4,1
6,17
5,7
4,75
xiv
Letters
Lettergrepen
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
E/M
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
2
2
2
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
M
E
E
E
E
E
E
E
E
E
M
M
M
E
E
E
E
E
E
E
E
M
M
M
M
M
E
E
E
E
E
M
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
BADKAMER
COMPUTER
TAPIJTEN
VLIEGVELD
INDUSTRIE
ARTIESTEN
DISCOTHEEK
DIERENTUIN
STOFZUIGER
INSTELLING
TUINMANNEN
BESCHERMING
RESTAURANTS
VRACHTWAGENS
HANDSCHOENEN
TIJDSCHRIFTEN
1,3802
1,6902
1,2304
1,301
1,5051
0,7782
0,4771
0,8451
0,4771
1,8451
0,8451
1,5911
1,6532
1,301
1,1139
1,5911
6,63
6,5
6,13
6,23
(Eng) 5,77
5,63
5,57
6,65
6,73
(Fr) 5,18
6,1
4,63
6,41
6,43
6,56
6,3
log frequentie
(0,3-1,9)
1,2304
1,4472
1,0414
1,7634
1,6335
0,7782
0,301
0,699
1
0,699
0,6021
1,8062
1,0792
1,0792
1,8129
0,4771
1,5682
1,2553
1,5682
1,4624
0,4771
1,5682
1,8325
1
1,5185
0,301
1,4771
1,1461
1,4314
1,8633
1,6128
1,6532
voorstelbaarheid
(4-7)
5,96
6,63
4,24
6,82
6,13
6,5
5,8
6,67
6,6
4,77
6,67
5,77
4,16
6,3
6,87
6,37
5
6,65
5,3
6,63
6,27
6,7
6,27
5,7
6,13
4,73
4,35
6,63
6,8
5,7
4,47
6,63
8
8
8
9
9
9
10
10
10
10
10
11
11
12
12
13
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
E
E
M
E
E
M
E
E
E
E
M
E
M
M
M
M
Gemiddelde log frequentie: 1,194
Gemiddelde voorstelbaarheid: 5,817
Nieuwe woorden
Woord
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
ERF
IJS
EED
BUS
KAMP
KURK
FUIF
POMP
WORM
WORP
WESP
DONS
ECHO
OVEN
MAAN
WILG
LIED
SNOR
CHEF
VLAG
SLEE
KLOK
PRINS
BEURS
PLEIN
PLONS
SCHOT
KRAAN
LAARS
SPOOR
TOCHT
BRAND
xv
Letters
Lettergrepen
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
E/M
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
GRAAF
SLANG
DEKEN
KOPER
NEGER
ZEGEL
AREND
OLIJF
BALIE
BELEG
MOLEN
GEBIT
VODDEN
KIPPEN
SCHOFT
SCHELP
GRACHT
VLECHT
GRIJNS
SCHERM
STRAND
STRUIK
MASKER
BALPEN
LETSEL
SPELER
BALLET
CADEAU
KRATER
STAPEL
BOCHEL
FLESJE
KAMPEN
STENEN
TRONEN
COUPES
OEVERS
AKKER
STEKKER
PORTIER
CONCERT
SCHEDEL
VOETBAL
MONSTER
GEWICHT
DRUPPEL
STADION
RECHTER
AFGROND
KAUWGOM
DAGBOEK
KETTING
YOGHURT
GEHUCHT
VLEKKEN
TRAPPEN
TOETSEN
KNOPPEN
KRASSEN
DANSERS
LENGTES
ZOLDERS
FEESTEN
1,3802
1,4314
1,6232
1,1761
1,4624
0,7782
0,6021
0,4771
0,9031
0,7782
1,0414
1,0414
5,7
1,5185
1
0,9542
1,1139
0,7782
1,1139
1,301
1,7076
1,4771
1,2553
0,301
0,4771
1,4914
0,6021
0,7782
0,699
1,4314
0,4771
1
1,6335
1,3979
0,4771
0,9542
1,4914
1,2041
0,301
1,4914
1,1761
1,2788
0,7782
1,3424
1,6232
1,415
0,699
0,301
1,0792
0,301
1,3802
1,301
0,4771
0,699
1,4314
1,3979
1,3617
1,4771
0,7782
0,6021
1,4314
1,301
1,7782
4,53
6,7
6,17
4,03
6,63
6,23
6,1
6,36
5,47
5,17
6,87
6,73
5,7
6,73
4,5
6,63
6,47
6,3
5,63
6,37
6,71
6,45
6,3
6,9
5,31
4,8
6,4
6,03
5,97
5,37
6,2
6,9
6,13
6,77
5,83
5,1
6,26
6,13
6,57
5,9
5,4
6,37
6,63
6,07
4,9
6,13
6,5
5,67
6,03
6,13
6,07
6,37
6,41
6,33
5,97
6,68
4,8
6,1
5,17
6,1
4,3
6,73
6,07
xvi
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
M
M
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
M
M
M
M
M
M
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
M
M
M
M
M
M
M
M
M
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
MOORDEN
GALERIJ
MAZELEN
MASSAGE
RECLAME
THEATER
PARAPLU
SCHUTTER
SCHILDER
PASPOORT
ROLSTOEL
SCHERVEN
KOSTUUM
ROLLETJE
OVERHEMD
TELEGRAM
DEFENSIE
KONIJNEN
RECEPTEN
HOOFDPIJN
TOESPRAAK
WANDELING
ONDERKANT
GERECHTEN
GEVECHTEN
BUITENLAND
VOORZITTER
ACHTERBANK
GYMNASTIEK
SLAAPKAMER
VERKIEZING
SPIEGELTJE
AFBEELDING
VIERKANTEN
STRELINGEN
SLACHTOFFER
SINTERKLAAS
PRESIDENTEN
BOOMGAARDEN
SCHOENMAKERS
GROOTMOEDERS
VERJAARDAGEN
ONDERBROEKEN
VERPLEEGSTERS
VUILNISBAKKEN
1,6532
0,9542
0,4771
0,6021
1,3424
1,2304
0,9542
0,6021
1,4472
1,1761
0,7782
1
1,0792
0,301
1,301
0,9542
1,0414
1,3617
1,2788
1,301
1,1461
1,4914
0,9542
1,3802
1,3802
1,5051
1,6812
0,8451
0,6021
1,6335
1,3424
0,301
1,2041
1,4314
0,4771
1,716
0,9031
1,7076
0,9031
0,6021
1,4624
1,3222
0,9031
1,4314
0,699
4,9
5,57
4,9
5,77
5,07
6,03
6,7
5,57
6,23
6,63
6,83
6,6
6,3
5,4
6,65
6,4
4,97
6,63
5,3
4,03
5,67
5,7
4,33
5,03
4,9
5,73
5,77
6
5,8
6,35
4,2
6,76
4,93
6,13
5,6
4,87
6,97
6,13
6,37
5,58
6,5
4,33
6,6
6,73
6,63
Gemiddelde log frequentie: 1,152
Gemiddelde voorstelbaarheid: 5,918
xvii
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
12
12
12
12
13
13
2
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
M
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
M
M
E
E
E
E
M
M
E
E
E
E
M
M
E
E
E
E
E
E
E
E
M
M
E
E
M
M
M
M
M
M
M
M
Bijlage 4: Metaal checklijst
Datum
NAAM
Gewicht
Allergieën
Studie
VOORNAAM
Geboortedatum
Heeft u ooit al één van volgende chirurgische interventies ondergaan:
-cardiovasculair
-neurologisch
Heeft u onlangs een chirurgische interventie ondergaan (voorbije 3 maanden)
Ja/neen
Ja/neen
Ja/neen
Heeft u ooit een oogverwonding opgelopen (bv door een metalen voorwerp)
Ja/neen
Draagt u één van volgende voorwerpen:
-Pacemaker
-Clips of vasculaire stents (agv een aneurysma)
-Artificiële hartklep
-Geïmplanteerde neurostimulator (pijn,Parkinson, epilepsie,..)
-Auditief of cochleair implantaat
-Minipomp (insuline, pijnstillers,…)
-Spiraaltje
-Kunstgewricht of prothese
-Botfracturen die werden hersteld adhv een metalen draad, platen, vijzen,
nagels,…
-Metalen hechtingen
-Obussplinters
-Tandprotheses
-Tatoeages, permanente make-up, piercing
-Andere (gelieve te vermelden)
Heeft u volgende voorwerpen correct achtergelaten in de vestiaire:
-Bril
-Verwijderbare mondstukken
-Oorapparaten
-Juwelen (oorringen, ketting, armband, haarspelden, piercing, ring,..)
-Uurwerk
-Portefeuille
-Magnetische kaarten (bankkaart, reiskaart,..)
-Potloden en balpennen
-Sleutels
-Muntstukken
-Zakmes, nagelknipper, nagelvijl,
-Aanstekers
-Metalen knoppen
-Riem
-Schoenen
-GSM,bieper
Heeft u ooit al een MR scan ondergaan?
Zoja, wanneer:
Ja/neen
Ja/neen
Ja/neen
Ja/neen
Ja/neen
Ja/neen
Ja/neen
Ja/neen
Ja/neen
Ja/neen
Ja/neen
Ja/neen
Ja/neen
Ja/neen
Ja/neen
Ja/neen
Ja/neen
Ja/neen
Ja/neen
Ja/neen
Ja/neen
Ja/neen
Ja/neen
Ja/neen
Ja/neen
Ja/neen
Ja/neen
Ja/neen
Ja/neen
Ja/neen
Ja/neen
xviii
Bijlage 5: MEG-MRI coregistratie
1.
2.
1.
Digitalisatie van linker en rechter tragus, nasion, hoofd- en gezichtpunten, EEG
elektroden en HPI coils met het Polhemus Fastrak systeem geeft aanleiding tot een
hoofd coördinatenstelsel.
2.
Manuele alignering van de gedigitaliseerde punten met de NMR beelden van de
proefpersoon (= MEG-MRI coregistratie).
xix
Bijlage 6: Opmaak sferisch hoofdmodel
Om een sferisch hoofdmodel te verkrijgen dient men punten vast te leggen op de NMR
beelden zodanig dat de volledige hersencortex (cerebrum en cerebellum) wordt afgebakend.
Vervolgens wordt de best passende sfeer berekend die deze punten omvat.
xx
Bijlage 7: scores voorstelbaarheid verkregen via vragenlijsten
Woorden paragrafen
met voorstelbaarheid <4
Woorden
paragrafen
Woorden paragrafen met
oorspronkelijk Franse of
Engelse voorstelbaarheid
WOORD
Fruit
Groei
Contrast
Uitstel
Vakbond
Roet
Manden
Waarheid
Kern
Tochten
Bonen
Aanblik
Bergen
Kroost
Vandaag
Industrie
Voorjaar
Leger
Aandacht
Bescherming
Gok
Test
Winkels
Artiesten
Diploma
Conflict
Vracht
Bron
Machine
Glorie
Mosselen
Hervorming
Suiker
Voeding
Geboorte
Hiaat
Douche
Programma
Leeuw
Inenting
Jacht
Maat
Heimwee
Naald
Korst
Dierentuin
Aangelegenheid
Bouw
Jargon
PP1
5
2
3
1
2
7
7
1
6
4
7
4
7
5
2
5
5
5
1
4
1
2
6
5
3
2
6
3
5
1
7
1
5
4
4
1
7
4
7
4
4
2
1
7
7
7
2
5
1
PP2
7
1
2
1
4
6
7
3
5
3
7
4
6
5
2
3
5
5
3
3
6
4
7
6
6
6
5
6
7
5
7
1
7
7
7
1
7
7
7
7
7
3
2
7
7
7
1
4
3
PP3
6
2
3
1
3
5
7
1
4
3
7
4
7
6
2
6
1
7
1
3
1
3
6
6
7
2
6
4
7
1
7
1
7
7
5
1
7
4
7
6
6
1
1
7
7
7
2
5
1
PP4
7
3
3
3
3
5
7
2
4
4
7
5
7
5
4
5
4
7
5
5
3
7
7
7
7
6
3
3
6
5
7
2
7
7
7
1
7
2
7
7
5
3
2
7
7
7
1
5
1
xxi
PP5
7
2
4
1
5
5
7
1
4
4
7
5
7
3
2
7
1
7
4
5
1
7
7
6
6
5
5
7
6
1
7
1
7
6
6
1
7
5
7
5
6
2
1
7
5
7
1
5
1
GEMIDDELDE
6,40
2,00
3,00
1,40
3,40
5,60
7,00
1,60
4,60
3,60
7,00
4,40
6,80
4,80
2,40
5,20
3,20
6,20
2,80
4,00
2,40
4,60
6,60
6,00
5,80
4,20
5,00
4,60
6,20
2,60
7,00
1,20
6,60
6,20
5,80
1,00
7,00
4,40
7,00
5,80
5,60
2,20
1,40
7,00
6,60
7,00
1,40
4,80
1,40
SD
0,89
0,71
0,71
0,89
1,14
0,89
0,00
0,89
0,89
0,55
0,00
0,55
0,45
1,10
0,89
1,48
2,05
1,10
1,79
1,00
2,19
2,30
0,55
0,71
1,64
2,05
1,22
1,82
0,84
2,19
0,00
0,45
0,89
1,30
1,30
0,00
0,00
1,82
0,00
1,30
1,14
0,84
0,55
0,00
0,89
0,00
0,55
0,45
0,89
Kleuterschool
Indeling
Hectares
Kampen
Streng
Handeling
Klas
Thee
Trut
Ingreep
Scheuten
Straf
Snee
Tapijten
Tuinmannen
Vliegveld
Totaal
Wapens
Zeehond
Tijdschriften
Koelkast
Eiland
Appels
Wolk
Tip
Brandhout
Inval
Markt
Kust
Toilet
Vorst
Centrum
Instinct
Stofzuiger
Vlucht
Eiken
Inzet
Tabak
Schandaal
Bewoners
Handelaars
Zalf
Kabaal
Spiegel
Trui
Onkruid
Kanker
Staart
Hark
Pet
Eieren
Komeet
Kalmte
Oogst
Kleuters
Kenmerk
Kreeften
Gif
Mist
Organen
Richtlijn
Gas
Keuze
5
2
4
4
3
3
3
4
2
2
5
2
6
7
5
6
1
7
7
6
7
4
6
6
1
6
1
5
4
6
5
2
1
7
5
5
2
6
1
3
3
6
6
6
6
6
5
6
7
7
7
6
2
2
5
2
6
2
5
5
1
5
1
7
2
4
6
3
3
6
7
5
6
6
5
6
7
7
7
1
7
7
7
7
7
7
7
1
7
2
7
7
7
5
4
3
7
4
3
3
7
4
5
5
7
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
3
7
7
2
7
3
7
7
2
7
1
6
2
5
5
1
1
6
7
6
1
7
6
7
7
7
7
4
7
7
7
7
7
7
7
2
6
1
5
6
7
3
4
1
7
3
5
1
6
1
4
6
7
1
7
7
7
4
6
7
7
7
7
2
5
6
2
7
7
7
6
1
6
2
7
3
2
2
4
1
7
7
6
5
1
4
6
7
7
7
2
7
7
7
7
7
7
7
1
7
5
7
7
7
2
5
1
7
7
2
1
6
2
5
5
7
3
7
7
7
4
7
5
7
7
3
2
3
7
2
7
6
7
5
2
2
1
xxii
6
1
3
4
4
1
7
7
5
1
2
5
6
7
6
7
1
7
6
7
7
4
7
7
1
5
1
5
6
7
4
3
2
7
6
6
3
7
5
4
4
7
5
7
7
7
5
7
6
7
7
7
5
5
6
1
7
4
7
6
3
6
4
6,20
2,00
3,60
4,20
3,00
1,80
5,80
6,40
4,80
3,00
4,20
4,40
6,20
7,00
6,40
6,80
1,80
7,00
6,80
6,80
7,00
5,80
6,80
6,80
1,20
6,20
2,00
5,80
6,00
6,80
3,80
3,60
1,60
7,00
5,00
4,20
2,00
6,40
2,60
4,20
4,60
6,80
4,20
6,80
6,80
6,80
5,00
6,60
6,40
7,00
7,00
6,00
2,80
4,40
6,20
1,80
6,80
4,40
6,60
5,80
1,80
5,20
1,80
0,84
0,71
1,14
1,48
1,22
1,10
1,64
1,34
1,64
2,35
2,59
1,52
0,45
0,00
0,89
0,45
1,30
0,00
0,45
0,45
0,00
1,64
0,45
0,45
0,45
0,84
1,73
1,10
1,22
0,45
1,30
1,14
0,89
0,00
1,58
1,64
1,00
0,55
1,82
0,84
1,14
0,45
2,17
0,45
0,45
0,45
1,22
0,55
0,89
0,00
0,00
1,73
1,30
1,95
0,84
0,45
0,45
2,07
0,89
0,84
0,84
1,92
1,30
Stralen
Handschoenen
Vet
Neerslag
Schimmel
Fabriek
Klacht
Rang
Ronde
Knollen
Specht
Koers
Rimpels
Krabben
Pels
Klimaat
Schorsing
Band
Aardbol
Kast
Inkomen
Sterren
Hoofdstad
Principe
Komst
Spraak
Zetel
Olie
Badkamer
Sneeuw
Geleerde
Lawaai
Tarwe
Mest
Leraar
Koude
Make-up
Kracht
Plaag
Tenen
Voedsel
Misdaad
Snavel
Kritiek
Soort
Computer
Instelling
Maïs
Station
Restaurants
Weekend
Nieuws
Kwaliteit
Boomstam
Mode
Kwestie
Vrachtwagens
Bodem
Lafaard
Pinksteren
Manier
Armoede
Student
5
5
5
6
5
5
1
1
1
5
6
2
5
4
5
5
1
2
6
7
1
6
2
1
1
6
6
6
6
7
3
6
5
6
4
6
6
2
1
6
3
3
5
1
1
6
1
5
6
6
3
1
2
5
5
1
5
3
1
2
1
5
4
3
7
7
7
7
7
3
2
7
7
7
7
7
7
7
3
2
7
7
7
4
7
5
4
3
3
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
5
4
7
7
7
7
3
3
7
7
7
7
7
6
7
3
7
7
4
7
7
2
1
1
3
7
6
7
5
6
6
7
1
1
3
6
7
5
6
7
6
2
2
2
6
7
6
6
6
1
4
4
7
7
7
7
6
5
6
7
7
6
6
4
4
6
7
4
6
2
2
6
5
7
7
7
5
4
2
6
6
1
7
6
2
1
1
4
6
3
7
7
7
7
7
2
3
3
6
7
7
7
7
7
4
1
5
7
7
2
7
4
1
1
2
7
7
7
7
5
2
7
7
7
6
7
2
1
7
7
2
7
2
1
7
2
7
7
7
3
5
3
7
6
1
7
6
3
3
3
7
7
xxiii
5
7
6
5
6
6
2
5
5
6
6
6
6
7
5
5
1
6
7
7
5
7
4
1
2
4
7
6
7
7
5
5
6
7
6
5
6
5
3
7
6
6
6
3
2
7
7
7
7
7
5
6
3
6
5
1
7
6
4
3
1
7
5
4,40
6,60
6,00
6,20
6,20
6,40
1,80
2,40
3,80
6,00
6,60
5,40
6,20
6,40
6,00
3,80
1,40
4,40
6,60
7,00
3,60
6,60
4,20
1,60
2,20
3,80
6,80
6,60
6,80
7,00
5,20
5,00
6,20
6,80
6,20
6,00
6,40
3,60
2,60
6,60
6,00
4,40
6,20
2,20
1,80
6,60
4,40
6,60
6,80
6,80
4,40
4,60
2,60
6,20
5,80
1,60
6,60
5,60
2,40
2,00
1,40
5,20
5,80
1,34
0,89
1,00
0,84
0,84
0,89
0,84
1,67
2,28
0,71
0,55
2,07
0,84
1,34
1,00
1,30
0,55
2,30
0,55
0,00
2,07
0,55
1,48
1,34
1,30
1,48
0,45
0,55
0,45
0,00
1,48
1,87
0,84
0,45
1,30
0,71
0,55
1,52
1,52
0,55
1,73
2,07
0,84
0,84
0,84
0,55
2,79
0,89
0,45
0,45
1,34
2,30
0,55
0,84
0,84
1,34
0,89
1,52
1,14
1,00
0,89
1,79
1,30
Besmetting
Munten
Zonlicht
Proeven
Meting
Milt
Jungles
Serie
Bandieten
Piraat
Meerderheid
Landschap
Haver
Misbruik
Situatie
Koppels
Discotheek
Sensatie
Psycholoog
Mening
As
Ladder
Spreiding
Talent
Steun
2
2
6
2
2
1
6
1
7
7
1
5
6
1
1
4
6
2
3
1
6
7
2
1
1
7
7
7
7
5
7
7
6
7
7
1
7
7
3
2
7
7
5
3
3
7
7
1
1
1
5
7
7
3
2
5
6
2
6
7
3
4
4
1
1
5
7
2
6
1
5
6
2
2
2
6
7
7
5
3
7
6
1
7
7
2
6
6
2
1
5
7
3
5
1
6
7
2
1
1
xxiv
4
7
6
4
4
4
6
5
6
7
4
6
5
3
1
6
7
5
5
1
6
7
2
2
2
4,80
6,00
6,60
4,20
3,20
4,80
6,20
3,00
6,60
7,00
2,20
5,60
5,60
2,00
1,20
5,40
6,80
3,40
4,40
1,40
6,00
6,80
1,80
1,40
1,40
1,92
2,24
0,55
1,92
1,30
2,49
0,45
2,35
0,55
0,00
1,30
1,14
1,14
1,00
0,45
1,14
0,45
1,52
1,34
0,89
0,71
0,45
0,45
0,55
0,55
1=P1
xxv
6=P6
7=P7
DUUR HERKENNNING = 19min 27sec
1
1
1
1
restaurants
badkamer
stofzuiger
hark
zetel
tapijten
make-up
R
I
I
I
I
I
I
I
7/7
0
1
6
winkels
inkomen
markt
industrie
artiesten
manden
koude
8=P8
R
I
I
I
I
I
I
I
7/7
R
I
I
I
I
I
I
I
7/7
TOTAAL RECALL = 70/70
H
I
I
I
I
0
I
I
6/7
3=P3
aardbol
station
vlucht
koelkast
douche
toilet
tijdschriften
1
1
H
I
I
I
I
I
I
I
7/7
1
0
R
I
I
I
I
I
I
I
7/7
6
5
R
H
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
7/7 7/7
2=P2
8
fruit
voeding
gif
bodem
onkruid
haver
mest
6
dierentuin
bergen
jungles
mist
eiken
sneeuw
scheuten
DUUR LEZEN = 64min
LEESDUUR (MIN)
MC
FEITELIJK
LOGISCH
PARAGRAAF
WOORDEN
R
H
zalf
I
I
bescherming I
0
pet
I
I
rimpels
I
I
tuinmannen I
I
stralen
I
I
zonlicht
I
I
7/7 6/7
LEESDUUR (MIN)
7
MC
FEITELIJK
1
LOGISCH
0
PARAGRAAF
WOORDEN
CV
9=P9
0
1
6
straf
band
tabak
computer
koppels
kroost
instelling
1
1
7
kust
piraat
wapens
ladder
vracht
armoede
misdaad
4=P4
R
I
I
I
I
I
I
I
7/7
R
I
I
I
I
I
I
I
7/7
H
I
I
I
I
I
I
I
7/7
H
I
I
I
I
I
I
I
7/7
10=P10
1
1
6
leeuw
snee
roet
handschoenen
naald
korst
spiegel
1
0
7
discotheek
fabriek
bouw
machine
vliegveld
vrachtwagens
lawaai
5=P5
R
I
I
I
I
I
I
I
7/7
R
I
I
I
I
I
I
I
7/7
H
I
I
I
I
I
I
I
7/7
H
I
0
0
I
I
I
I
5/7
TOTAAL HERKENNING oud = 61/70 nieuw= 138/140
H
I
0
0
I
I
I
I
5/7
H
I
0
0
I
I
0
I
4/7
Bijlage 8 : gedragsresultaten geheugentaak
xxvi
MC
MC
DUUR LEZEN = 54min
1
1
R
H
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
X
I
I
7/7 6/7
R
H
I
I
I
I
I
0
I
I
I
0
0
0
I
I
6/7 4/7
7=P9
1
1
6
straf
band
tabak
computer
koppels
kroost
instelling
1
1
6
kust
piraat
wapens
ladder
vracht
armoede
misdaad
2=P4
R
H
I
I
I
0
I
I
I
I
I
I
I
X
0
I
6/7 5/7
R
H
I
I
I
I
0
I
I
I
0
0
I
X
0
X
4/7 4/7
DUUR HERKENNNING = 19min 38sec
6
LEESDUUR (MIN)
FEITELIJK
LOGISCH
restaurants
badkamer
stofzuiger
hark
zetel
tapijten
make-up
6=P7
WOORDEN
PARAGRAAF
1
0
4
LEESDUUR (MIN)
FEITELIJK
LOGISCH
discotheek
fabriek
bouw
machine
vliegveld
vrachtwagens
lawaai
1=P5
WOORDEN
LDB
PARAGRAAF
8=P3
R
H
I
I
I
I
I
I
0
I
I
I
I
0
I
I
6/7 6/7
R
H
I
I
I
0
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
7/7 6/7
TOTAAL RECALL = 62/70
1
0
5
aardbol
station
vlucht
koelkast
douche
toilet
tijdschriften
1
1
5
zalf
bescherming
pet
rimpels
tuinmannen
stralen
zonlicht
3=P1
9=P2
R
0
I
I
I
0
I
I
5/7
R
I
I
I
I
I
I
I
7/7
H
0
X
I
I
I
I
I
5/7
H
I
I
I
I
I
I
I
7/7
TOTAAL HERKENNING
1
0
6
fruit
voeding
gif
bodem
onkruid
haver
mest
1
1
6
winkels
inkomen
markt
industrie
artiesten
manden
koude
4=P8
10=P6
R
H
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
7/7 7/7
R
H
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
7/7 7/7
oud = 57/70 nieuw= 128/140
1
0
5
dierentuin
bergen
jungles
mist
eiken
sneeuw
scheuten
1
1
5
leeuw
snee
roet
handschoenen
naald
korst
spiegel
5=P10
xxvii
DUUR LEZEN = 62min
LEESDUUR (MIN)
MC
FEITELIJK
LOGISCH
WOORDEN
PARAGRAAF
LEESDUUR (MIN)
MC
FEITELIJK
LOGISCH
WOORDEN
JV
PARAGRAAF
7=P2
R
H
I
I
I
I
I
I
I
I
0
I
I
I
I
I
6/7 7/7
R
H
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
0
X
I
I
6/7 6/7
DUUR HERKENNNING = 19min 17sec
1
1
0
1
fruit
voeding
gif
bodem
onkruid
haver
mest
7
R
H
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
7/7 7/7
6
restaurants
badkamer
stofzuiger
hark
zetel
tapijten
make-up
1
1
1
1
6=P7
2=P6
dierentuin
bergen
jungles
mist
eiken
sneeuw
scheuten
6
R
H
I
0
I
I
I
I
I
I
I
0
I
I
I
I
7/7 5/7
7
kust
piraat
wapens
ladder
vracht
armoede
misdaad
1=P4
8=P8
1
1
6
9=P10
discotheek
fabriek
bouw
machine
vliegveld
vrachtwagens
lawaai
4=P5
R
I
I
I
I
I
0
I
6/7
R
I
I
I
I
I
I
I
7/7
H
I
I
I
I
I
I
I
7/7
H
I
I
I
I
I
I
I
7/7
TOTAAL HERKENNING
0
0
R
H
I
I
leeuw
I
I
snee
I
I
roet
I
I
handschoenen
I
I
naald
I
I
korst
I
I
spiegel
7/7 7/7
6
R
H
I
0
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
0
0
6/7 5/7
TOTAAL RECALL = 63/70
0
1
6
winkels
inkomen
markt
industrie
artiesten
manden
koude
1
1
5
straf
band
tabak
computer
koppels
kroost
instelling
3=P9
10=P3
R
H
I
I
I
I
I
I
0
0
0
0
I
I
I
I
5/7 5/7
R
H
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
0
0
I
0
6/7 5/7
oud = 61/70 nieuw= 136/140
1
1
6
aardbol
station
vlucht
koelkast
douche
toilet
tijdschriften
1
1
7
zalf
bescherming
pet
rimpels
tuinmannen
stralen
zonlicht
5=P1
xxviii
1=P3
0
1
7
kust
piraat
wapens
ladder
vracht
armoede
misdaad
7=P10
R
H
I
I
I
I
I
I
I
0
I
I
I
I
0
X
6/7 5/7
DUUR HERKENNNING = 18min 50sec
1
1
R
H
R
H
I
I
leeuw
I
I
I
I
snee
I
I
I
I
roet
I
I
I
I handschoenen I
I
I
I
naald
I
I
I
I
korst
0
I
I
I
spiegel
I
I
7/7 7/7
6/7 7/7
6
0
0
0
1
6=P4
2=P8
winkels
inkomen
markt
industrie
artiesten
manden
koude
6
R
H
I
I
0
0
0
0
I
X
I
I
I
I
I
I
5/7 4/7
6
aardbol
station
vlucht
koelkast
douche
toilet
tijdschriften
DUUR LEZEN = 64min
LEESDUUR (MIN)
MC
FEITELIJK
LOGISCH
WOORDEN
PARAGRAAF
LEESDUUR (MIN)
MC
FEITELIJK
LOGISCH
WOORDEN
AR
PARAGRAAF
8=P5
R
H
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
7/7 7/7
R
H
I
I
I
I
0
I
I
I
I
I
0
I
I
I
5/7 7/7
TOTAAL RECALL = 59/70
1
1
6
discotheek
fabriek
bouw
machine
vliegveld
vrachtwagens
lawaai
1
1
7
dierentuin
bergen
jungles
mist
eiken
sneeuw
scheuten
4=P6
9=P1
R
I
I
I
I
I
I
I
7/7
R
I
I
0
I
0
I
I
5/7
H
I
I
I
I
I
I
I
7/7
H
I
I
I
I
I
I
I
7/7
TOTAAL HERKENNING
0
1
5
zalf
bescherming
pet
rimpels
tuinmannen
stralen
zonlicht
1
1
7
straf
band
tabak
computer
koppels
kroost
instelling
4=P9
10=P7
R
H
I
0
I
I
I
I
0
I
I
I
I
I
0
I
5/7 6/7
R
H
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
0
I
I
I
6/7 7/7
oud = 64/70 nieuw=137 /140
0
1
8
restaurants
badkamer
stofzuiger
hark
zetel
tapijten
make-up
1
0
6
fruit
voeding
gif
bodem
onkruid
haver
mest
5=P2
Bijlage 9: ERF hits en correcte verwerpingen
Rechter frontotemporaal verschil
Linker frontaal verschil
ERF
ERF
MEG0313
(fT/cm) 20
MEG1211
200
(fT)
10
100
-200
200
400
600
800
1000
1200
1400
-10
200
-200
-20
-30
600
800
-100
Tijdstip
Hit
Correcte Verwerping
400
Hit
Correcte Verwerping
(ms)
1000
1200
1400
Tijdstip
(ms)
Rechts
Links
Linker pariëtaal verschil
ERF
MEG1812
(ft/cm)
40
20
200
-200
400
600
800
1000
1200
1400
-20
-40
Hit
Correcte Verwerping
xxix
Tijdstip
(ms)
Bijlage 10: verschil ERF hits en correcte verwerpingen
Linker frontaal verschil
ERFhit-ERFcv
MEG0313
(fT/cm)
Rechter frontotemporaal verschil
ERFhit-ERFcv
MEG1211
(fT) 200
20
100
10
200
-200
400
800
600
1000
1200
-200
1400
400
600
800
1000
1200
1400
-100
-10
-20
200
Tijdstip
SD= 3,81 fT/cm
(ms)
-200
Tijdstip
SD= 16,18 fT
(ms)
Linker pariëtaal verschil
30
MEG1812
ERFhit-ERFcv
(fT/cm)
20
Legende
10
-200
-10
SD = standaard deviatie
200
400
-20
SD= 4,87 fT/cm
-30
600
800
1000 1200
1400
Tijdstip
(ms)
xxx
= magnetisch signaal van
2SD tot 3 SD/ -2SD tot -3SD
= magnetisch signaal van
-2SD tot 2 SD
Bijlage 11: Spatiële topografie van het magnetisch veld ter hoogte van de schedel aangevuld
met de dipolen verantwoordelijk voor de verschillen in ERF tussen hits en
correcte verwerpingen
= dipool
1. Linker pariëtaal verschil
tijdstip= 477ms post-stimulus
Hits
Correcte
verwerpingen
xxxi
2. Linker frontaal verschil
tijdstip= 831ms post-stimulus
Hits
Correcte
verwerpingen
xxxii
3. Rechter frontotemporaal verschil
stimulus
tijdstip= 962ms post-
Hits
Correcte
verwerpingen
xxxiii
Download