SW990097 Niveau

advertisement
Geheugen en taal
Onderwijsinstit
uut:
Psychologie
Studiepunten:
7
Code:
SW990097
Niveau:
Blok:
1A
Onderdeel van programma:
Specialisatie Psychonomie: cognitieve ergonomie, Psychonomie: menselijke functies,
variant B: biopsychologie, Psychonomie: neuropsychologie, Psychonomie: theoretische en
experimentele psychologie, Spec. biologische en neuropsychologie, hoofdrichting PSN,
Spec. cognit. en toegepaste psychologie hoofdrichting PSN
Toegangseisen:
1.
Psychologische functieleer (SW970126)
U moet het propedeuse examen behaald hebben
Voertaal:
Nederlands
Inhoud:
Leerdoel
Inzicht krijgen in de theorieën en onderzoeksresultaten op het terrein van geheugen(stoornissen)
en taal(verwerving).
Inhoud
Geheugen en taal zijn cruciaal voor het alledaagse functioneren, aangezien deze functies ons in
staat stellen informatie op te slaan en terug te halen, en te communiceren met anderen. In deze
cursus komen deze twee onderwerpen achtereenvolgens aan bod. In het eerste deel wordt
ingegaan op theorieën en onderzoeksresultaten met betrekking tot het menselijk geheugen. Er
kunnen binnen het geheugen verschillende aspecten onderscheiden worden, zoals de opslag,
verwerking en het terughalen van informatie. Tevens kan het geheugen opgesplitst worden in
een aantal (deels) onafhankelijke deelsystemen met eigen karakteristieken, zoals bijvoorbeeld het
episodisch en semantisch geheugen. Een aantal actuele thema’s zal aan bod komen, zoals de
neurologische grondslagen van geheugen en de daarbij behorende stoornissen, het
autobiografisch geheugen, het werkgeheugen en het onderscheid tussen impliciete en expliciete
geheugenmaten.
In het tweede deel van de cursus worden de cognitieve processen die van belang zijn bij het
verwerven, het begrijpen (lezen en luisteren) en het produceren van taal behandeld.
Verschillende belangrijke aspecten van taal worden behandeld: taalverwerving, de relatie taaldenken, syntax en semantiek, woordherkenning en het begrijpen van teksten. Ook zal ingegaan
worden op stoornissen in de taal, zoals afasie en dyslexie. Op verschillende momenten zal de
relatie tussen taal en geheugen besproken worden. Bij de tekstverwerking wordt bijvoorbeeld
nagegaan welke (interferentie)processen zich voordoen en welke geheugenrepresentaties
gebruikt en opgeslagen worden. Ook bij woordherkenning en bij de ontwikkeling van het
mentale lexicon zal de nauwe relatie met geheugenprocessen worden uitgewerkt.
In overleg met de coördinator kunnen het geheugendeel en het taaldeel van de cursus
afzonderlijk voor 4 studiepunten afgerond worden.
Contactpersoon:
Docenten:
Drs. R.P.C. Kessels
Dr. E.M.H. Assink
Drs. R.P.C. Kessels
Werkvormen:
Hoorcollege 1 x per week 2
uur
Toetsen:
Toets A (Toets A; 50 pt.)
Toets B (Toets B; 50 pt.)
Materialen:
Boek : Boek voor geheugen: Haberlandt, K. (1999). @Human Memory: Exploration and
[email protected] Boston: Allyn and Bacon.
Boek : Boek voor taal: Carrol, D.W. (1999). @The Psychology of [email protected] (3rd ed.).
Pacific Grove, CA: Brooks/Cole Publishing Company.
Boek : Boek voor taal: Ellis, A.W. (1993). @Reading, writing and dyslexia: A cognitive
[email protected] (2nd ed.). Psychology Press.
?
Kosten:
Download