Verslag - Meeuwen

advertisement
GEMEENTERAAD VAN donderdag 23 februari 2017
Dagorde
001
Akteneming van het ontslag als schepen en gemeenteraadslid van de heer Johan Bongaerts,
1ste schepen.
002
Aanstelling Hanne Schrooten als schepen.
003
Buitengewone toelage KSK Meeuwen voor de vervanging van een mazoutketel.
Goedkeuring.
004
Onderhandse aankoop woning Weg naar Opoeteren 33 (4/B/553C3) en een perceel
bouwgrond (4/B/553S2) te Gruitrode. Goedkeuring.
005
Opmaak beheersplan beschermd monument Commanderij Gruitrode. Goedkeuring bestek.
Toegevoegd punt op verzoek van de fractie N-VA
006
Status ontzandingsdossier
Openbare Vergadering
Aanwezig: Ceyssens Lode - voorzitter
Bongaerts Johan, Plessers Kurt, Goossens Marco, Geusens Koen – schepenen
Schepers Ludo, Koolen Helena, Leyssen René, Haex Leo, Thys Rik, Van Hoef Meg, Vankevelaer Erik,
Schouteden Rob, Beelen Bart, Feyen Kurt, Schrooten Hanne, Schonkeren Jan, Nijs Ellen, Haex Rob,
Doumen Gert, Breemans Sigrid, Creemers Patrick – raadsleden
Jacobs Lydia - OCMW-voorzitster
Bodeux Guy - secretaris
Verontschuldigd:Schuermans Jochen - raadslid
Zitting van 20.00 uur tot 20.33 uur. De voorzitter opent de zitting om 20.00 uur. Er zijn geen
opmerkingen over het verslag van de vorige zitting.
001.
AKTENEMING VAN HET ONTSLAG ALS SCHEPEN EN GEMEENTERAADSLID VAN DE
HEER JOHAN BONGAERTS, 1STE SCHEPEN.
Overeenkomstig het gemeentedecreet heeft schepen Johan Bongaerts, bij schrijven van 10 februari
2017, zijn schriftelijk ontslag voor zijn mandaat als gemeenteraadslid en schepen aangeboden aan
de voorzitter van de gemeenteraad. De voorzitter heeft dit schrijven op 10 februari 2017 in
ontvangst genomen.
Kennisname.
002.
AANSTELLING HANNE SCHROOTEN ALS SCHEPEN.
Ingevolge het ontslag van de heer Johan Bongaerts als schepen wordt de voorgedragen kandidaatschepen, mevrouw Hanne Schrooten, verkozen verklaard in de rangorde van de akte van
voordracht.
Op de vraag van fractie N-VA of er in deze niet kan bespaard worden door het met een schepen
minder te doen, stelt de burgemeester dat reeds eerder, bij de vervanging van schepen Van Hoef,
werd beslist het met een schepen minder te doen. Vandaag dit aantal nog verminderen wordt niet
als realistisch beschouwd.
003.
BUITENGEWONE TOELAGE KSK MEEUWEN VOOR DE VERVANGING VAN EEN
MAZOUTKETEL. GOEDKEURING.
Er wordt een buitengewone toelage verleend aan KSK Meeuwen als gemeentelijke financiële
tussenkomst voor het vervangen van de mazoutketel.
Goedkeuring met eenparigheid van stemmen.
Besluit 2GR17003
004.
ONDERHANDSE AANKOOP WONING WEG NAAR OPOETEREN 33 (4/B/553C3) EN EEN
PERCEEL BOUWGROND (4/B/553S2) TE GRUITRODE.
De gemeente gaat over tot de onderhandse aankoop van een perceel grond met een vrijstaande
woning gelegen Weg naar Opoeteren 33 en een naastliggend perceel bouwgrond, kadastraal
gekend 4de Afdeling Sectie B 553C3 en 553S2, eigendom van Ine Witters, Raf Verhaeststraat 79 bus
201 te 9050 Gent-Brugge. Het gaat om een strategisch perceel dat aansluit bij het masterplan dat
werd opgemaakt voor de site ‘commanderij Gruitrode’. Het goed wordt aangekocht tegen de prijs
van 414.000 €.
Fractie N-VA geeft aan dat de grond aan de overkant van de drukke verkeersas Weg naar Opoeteren
gelegen is, hetgeen verkeerstechnisch niet optimaal lijkt. De vraag wordt gesteld of niet beter zou
kunnen bekeken worden of ‘Hoeve Goyens’ (die mogelijk aan te kopen valt) geen beter alternatief
zou zijn. De burgemeester stelt dat betreffende hoeve niet te koop staat. De Weg naar Opoeteren
zal echter, na de huidige wegeniswerken veel veiliger zijn, en voorzien worden van een veilige
wandelstrook. Op de vraag van of het pand zal blijven leegstaan stelt de burgemeester dat het nog
te vroeg is hierover uitspraak te doen. Vandaag is de aankoop een strategische beslissing, die op
korte termijn diende genomen te worden. Er zal bekeken worden welke bestemming de grond best
dient te krijgen. Fractie N-VA stelt dat het masterplan op deze wijze onmiddellijk 0,5 Mio EURO
duurder wordt, waarop de burgemeester repliceert dat dit maar zo zal zijn indien de gemeente het
gaat ontwikkelen. Hiervoor is het vandaag echter nog te vroeg. Vanuit fractie MG wordt de vraag
gesteld of het strategisch karakter van de grond dan enkel slaat op de ligging alleen. De
burgemeester herhaalt dat niets qua bestemming vandaag is uitgesloten, doch dat de tijd nu te kort
is om deze bestemming al te kennen.
Goedkeuring met 15 stemmen voor van de fractie CD&V, 4 stemmen voor van de fractie MG en 4
stemmen tegen van de fractie N-VA.
Besluit 2GR17004
005.
OPMAAK BEHEERSPLAN BESCHERMD MONUMENT COMMANDERIJ GRUITRODE.
Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. 2017/04 en de raming voor de
opdracht “Opmaak beheersplan beschermd monument Commanderij Gruitrode”, opgesteld door de
technische dienst. De raming bedraagt € 60 000 excl. btw of € 72 600 incl. 21% btw. De opdracht
wordt gegund bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. De uitgave voor deze
opdracht is voorzien in het investeringsbudget gemeente van 2017, op budgetcode 214000-200739/GEM.
Goedkeuring met 15 stemmen voor van de fractie CD&V, 4 stemmen voor van de fractie MG en 4
onthoudingen van de fractie N-VA.
Besluit 2GR17005
Toegevoegd punt op verzoek van de fractie N-VA
006.
STATUS ONTZANDINGSDOSSIER
De lange periode van windstilte rond de mogelijke zandontginning van de Donderslagheide Oost te
Meeuwen-Gruitrode en Grote Heide Noord en West te Opglabbeek wekt bij de N-VA fractie toch
enige vragen op.
Te weten dat het hier gaat over een waardevol groengebied, de te ontginnen gebieden worden
omschreven als volgt:
‐
Donderslagheide Oost : grootste deel aangeduid op gewestplan als natuurgebied, overige deel
landschappelijk waardevol gebied en bosgebied. Langs westzijde sluit dit gebied aan op het
natuurgebied bovenloop Abeek en het militair domein. De noordelijke grens wordt gevormd
door de Donderslagbeek, een zijloop van Abeek. In het noordwesten grenst het deelgebied aan
de ankerplaats vallei van de Abeek en Plokrooi.
Naast deze waardevolle omschrijvingen wordt dit deelgebied wat betreft archeologie als heel rijk
gebied bestempeld cfr : Centrale Archeologische inventaris.
- Grote Heide Noord &West; aangeduid op gewestplan als agrarisch gebied en waardevol
agrarisch gebied. Ten noorden sluit dit deelgebied aan op een bestaande bosstructuur met
landduinen en vennen namelijk reservaatgebied Ruiterskuilen.
Gezien het bosbestand in Vlaanderen gestaag jaar na jaar verminderd en ook hier in onze gemeente
weeral een waardevol natuur- landschappelijk en agrarisch gebied dreigt te verdwijnen, willen wij als
N-VA voorkomen dat er ook in onze gemeente natuur en bosgebieden opgeofferd worden onder
druk van de zand en grindlobby en louter korte-termijn geldgewin.
Vandaar deze vragen:
1. Wie maakt deel uit van stuurgroep voor het opmaken van het Gemeentelijk Ruimtelijk
Uitvoeringsplan?
2. Heeft er reeds een plenaire vergadering plaats gehad? Zo ja kunnen we hiervan het verslag
krijgen.
3. Is er al een voorontwerp GRUP overgemaakt aan de gemeente ?
Milieu gerelateerde vragen.
4. Is het verantwoord dit waardevol gebied te ontginnen voor het mogelijke geldgewin?
5. Hoe voorkomt men : a. het uitdrogen van de boven - en middenloop Abeek ?
b. het uitdrogen van de vennen ruiterskuilen en andere?
Economisch gerelateerde vragen.
6. Resulteert deze ontginning in meer tewerkstelling voor onze fusiegemeente, of creëren we een
beperkte tewerkstelling met verkeersoverlast op de N76? ( op en af rijdend vrachtvervoer)
7. Welk is de geschatte opbrengst van deze mogelijke ontginning en waarvoor zullen deze gelden
aangewend worden?
8. Is er momenteel een acuut tekort aan bouwzanden in de bouw- en betonnijverheid ? Wordt er
voldoende rekening gehouden met de recuperatie van bouwzand uit bouwmaterialen?
Financieel gerelateerde vragen.
9. Kan het zijn dat deze mogelijke ontginning dient als pasmunt voor de geleden schade van
sommige ontginners bij Solterheide?
10. Hoeveel bedraagt de geschatte opbrengst van deze ontginning en waarvoor worden deze
gelden aangewend?
Algemene vraag
11. Vindt u dat deze ontzanding een meerwaarde oplevert aan onze nieuwe fusiegemeente?
Antwoord van de burgemeester :
- 19/07/2013: mededeling Vlaamse Regering ivm het verzekeren van de zandbevoorrading op
middellange termijn – procesafspraken om te komen tot een startbeslissing.
o Bijkomende ontginning voor Dragracem;
o Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek zijn gebieden waar al een draagvlak is;
o opmaak agenderingsnota.
-
Op 4 april 2014 besliste de Vlaamse Regering op voorstel van de minister van Financiën,
Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport Philip Muyters en de minister van Leefmilieu,
Natuur en Cultuur Joke Schauvliege het volgende:
De Vlaamse Regering beslist om te starten met de procedure voor de opmaak van een
gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) met de aanduiding van bijkomende gebieden
voor de winning van oppervlaktedelfstoffen, meer bepaald Donderslagheide Oost en Grote
Heide Noord en West. Het GRUP kadert ook de herbestemming, nabestemming en
ordening van die gebieden na ontginning binnen de geldende beleidskaders voor het
gebied.
-
-
29/04/14: startvergadering opmaak GRUP waarbij de projectstructuur werd toegelicht. RUP
wordt opgemaakt door RUP-team (beperkte groep) en teruggekoppeld naar begeleidingsgroep
(gemeenten, adviesinstanties, …). Als plannen concreter dan ook middenveld betrekken.
o RUP-team: beperkt en bestaat uit ambtenaren ALBON, AGP,studiebureau van initiatiefnemers, aangevuld met vertegenwoordigers gemeente MG en Opglabbeek en afgevaardigden van Scania
o Begeleidingsgroep: RUP-team uitgebreid met belangrijkste adviesinstanties: ANB, ADLO,
OE, AO en provincie Limburg
01/07/2014: 1ste begeleidingsgroep GRUP
-
29/09/2014: overleg landschapsvisie
-
22/10/2014: 2de begeleidingsgroep GRUP
o Toelichting landschapsvisie
o Starten met de opmaak van een plan-MER(kennisgevingsnota)
o Bijkomende boringen om de geologische situatie van de ondergrond beter in kaart te
brengen
-
30/06/2015: RUP-team
o Aanpak en timing plan-MER (probleem met opmaak plan-MER aangesteld door privé
initiatiefnemers)
-
07/12/2015: RUP-team
o Er wordt stand van zaken gegeven
o Ontginners zijn bezig met verder uittekenen van ontginning en nabestemming + uittekenen
varianten voor Scania + bezig met onderzoeken ihkv opmaak plan-MER + voorstel
communicatietraject
o Gemeente Meeuwen-Gruitrode geeft duidelijk aan dat de onzekerheden m.b.t. verkoop van
gemeentegronden aan Dragracem van de baan moeten zijn vooraleer
een communicatietrajact kan opgesteld worden.
- 10/03/16: RUP-team
o Stand van zaken gegeven
o Verdere uittekening ontginning/nabestemming + verdere uittekening varianten Scania +
verloop onderzoek ihkv plan-MER + communicatie
Geen nieuwigheden, eerst overleg met gemeente opstarten.
Gemeente heeft ondertussen juridisch advies ingewonnen bij Wim Mertens (aangesteld 18/01/2016)
+ overleg met Dragracem en Wim Mertens op 18/03/16.
Uitgangspunten gemeente om ontzanding te realiseren:
‐ Verhogen natuurwaarden Duinengordel
‐ Uitbreiding scania
‐ Bestendigen landbouw
Financiële meerwaarde voor gemeente.
Namens de gemeenteraad
secretaris
voorzitter
Download