Verslag - Meeuwen

advertisement
GEMEENTERAAD VAN 28-1-2016
Dagorde
Aanpassing personeelsbehoefteplan en personeelskader.
Aanduiding plaatsvervanger op de algemene vergaderingen van Cipal.
Aanduiding afgevaardigde in de Interlokale Vereniging Noord-Limburgs Kunstonderwijs pa
NIKO vzw.
004 Aanduiding afgevaardigde in het Platform Noord-Limburg Werkgroep RESOC Limburg.
005 Aanduiding plaatsvervanger in de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw.
006 Aanduiding plaatsvervanger in het Beheerscomité van de interlokale vereniging zonder
rechtspersoonlijkheid “Duinengordel”.
007 Straatnaam nieuwe wegenis verkaveling Mevitae in binnengebied langs Torenstraat.
Definitieve vaststelling Erfstraat.
008 Onderhandse verkoop van hout aan koopmannen, dienstjaar 2016. Goedkeuring.
009 Wijziging verkeerssituatie in Bosdijkstraat, Lijsterstraat, Luythegge, Olmenstraat, Opstraat
en gedeelte fietsroutenetwerk tussen knooppunt 34 en zijweg Ophovenstraat.
Goedkeuring.
Besloten vergadering
010 Gemeentepersoneel: verlening ontslag en toekenning vervroegd pensioen Henriette
Plessers.
Toegevoegd punt op verzoek van de fractie MG
011 Klacht selectieprocedure
Toegevoegde punten op verzoek van de fractie N-VA
012 Ondertekening Meeuwen-Gruitrode: “Verklaring van de burgemeesters tegen armoede”.
013 Opzegging overeenkomst gebruiksrecht Cipal-softwarepakketten Chrion en Ithaca.
001
002
003
Openbare Vergadering
Aanwezig: Ceyssens Lode – voorzitter
Bongaerts Johan, Plessers Kurt, Goossens Marco, Geusens Koen – schepenen
Schepers Ludo, Koolen Helena, Leyssen René, Haex Leo, Thys Rik, Van Hoef Meg, Vankevelaer Erik,
Schouteden Rob, Beelen Bart, Schuermans Jochen, Feyen Kurt, Schrooten Hanne, Schonkeren Jan,
Nijs Ellen, Haex Rob, Doumen Gert, Breemans Sigrid, Creemers Patrick – raadsleden
Bodeux Guy - secretaris
Verontschuldigd: Jacobs Lydia - OCMW-voorzitster
Zitting van 20.00 uur tot 20u50 uur. De voorzitter opent de zitting om 20.00 uur. Er wordt gemeld
dat bij agendapunt 17 van voorgaand verslag de namen van raadslid Haex en Geussens dienen
toegevoegd te worden. Er zijn verder geen opmerkingen over het verslag van de vorige zitting.
001.
AANPASSING PERSONEELSBEHOEFTEPLAN EN PERSONEELSKADER.
In het personeelskader worden volgende zaken gewijzigd:
- de functie van secretaris wordt geschrapt in het gemeentelijke organogram daar de OCMWsecretaris deze functie waarneemt;
- op D-niveau wordt het kader uitgebreid met 1VTE (klusjesman), te voorzien via contractuele
invulling
- de functietitels worden aangepast aan de geactualiseerde functiebeschrijvingen
Goedkeuring met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT 1GR16001
002.
AANDUIDING PLAATSVERVANGER OP DE ALGEMENE VERGADERINGEN VAN CIPAL.
De raad duidt Erik Vankevelaer aan als plaatsvervanger op de vergaderingen in de dienst verlenende
vereniging CIPAL voor de resterende duur van de legislatuur.
Aanduiding.
BESLUIT 1GR16002
003.
AANDUIDING AFGEVAARDIGDE IN DE INTERLOKALE VERENIGING NOORDLIMBURGS KUNSTONDERWIJS PA NIKO VZW.
De raad duidt Kurt Plessers aan als afgevaardigde in het beheerscomité algemene vergadering van
de Interlokale Vereniging Noord-Limburgs Kunstonderwijs pa Niko vzw voor de resterende duur van
de legislatuur.
Aanduiding.
BESLUIT 1GR16003
004.
AANDUIDING AFGEVAARDIGDE IN HET PLATFORM NOORD-LIMBURG WERKGROEP
RESOC LIMBURG.
De raad duidt Johan Bongaerts als afgevaardigde op de algemene vergadering van het Platform
Noord-Limburg Werkgroep RESOC Limburg voor de duur van de resterende duur van de legislatuur.
Aanduiding.
BESLUIT 1GR16004
005.
AANDUIDING PLAATSVERVANGER IN DE VERENIGING VAN VLAAMSE STEDEN EN
GEMEENTEN VZW.
De raad duidt Johan Bongaerts aan als plaatsvervanger op de algemene vergadering van de
Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw voor de resterende duur van de legislatuur.
Aanduiding.
BESLUIT 1GR16005
006.
AANDUIDING PLAATSVERVANGER IN HET BEHEERSCOMITÉ VAN DE INTERLOKALE
VERENIGING ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID “DUINENGORDEL”.
De raad duidt Marco Goossens aan als plaatsvervanger in het Beheerscomité van de interlokale
vereniging zonder rechtspersoonlijkheid "Duinengordel" voor de resterende duur van de legislatuur.
Aanduiding.
BESLUIT 1GR16006
007.
STRAATNAAM NIEUWE WEGENIS VERKAVELING MEVITAE IN BINNENGEBIED
LANGS TORENSTRAAT. DEFINITIEVE VASTSTELLING ERFSTRAAT.
Op 27/07/2015 werd een verkavelingsaanvraag goedgekeurd voor het verkavelen van een
binnengebied langs de Torenstraat op het perceel kadastraal gekend 1ste Afdeling Sectie B 594H in
13 loten voor open en/of gekoppelde bebouwing rond een openbaar domein met woonerfkarakter.
In de verkaveling wordt nieuwe wegenis voorzien en omdat het noodzakelijk is om aan deze straat
een nieuwe naam te geven werd aan de Heemkring De Reengenoten gevraagd om een aantal
voorstellen te doen. De Reengenoten stelden volgende straatnamen voor: Haakstraat, Erfstraat en
Halfpadstraat. De voorstellen werden voor advies voorgelegd aan de vergadering van de cultuurraad
van 22/09/2015. De cultuurraad adviseert om de nieuwe straat Erfstraat te noemen. Het college stelt
in zitting van 5 oktober 2015 de “Erfstraat” voor.
De gemeenteraad nam op 29 oktober 2015 een princiepsbeslissing waarna een openbaar onderzoek
werd gehouden van 16/11/15 tot en met 15/12/15. In het kader van het openbaar onderzoek werden
geen bezwaren ingediend.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de benaming “Erfstraat” definitief vast te stellen.
Goedkeuring met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT 1GR16007
008.
ONDERHANDSE VERKOOP VAN HOUT AAN KOOPMANNEN, DIENSTJAAR 2016.
Onderhandse verkoop aan de kooplieden van hout uit de gemeentebossen, dienstjaar 2016,
georganiseerd door het Agentschap Natuur en Bos te Bree. Zijnde 176 stuks wassende bomen (111³)
met een schattingsprijs van 2 500,00 EUR, exclusief BTW en kosten, gelegen in Leemakker zone
26a.
Goedkeuring met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT 1GR16008
009.
WIJZIGING VERKEERSSITUATIE IN BOSDIJKSTRAAT, LIJSTERSTRAAT, LUYTHEGGE,
OLMENSTRAAT, OPSTRAAT EN GEDEELTE FIETSROUTENETWERK TUSSEN
KNOOPPUNT 34 EN ZIJWEG OPHOVENSTRAAT.
Door het provinciebestuur wordt er een subsidie toegekend mbt het onderhoud fietsroutenetwerk.
Om deze te bekomen dienen er verkeersbeperkende maatregelen ingesteld te worden in de
Bosdijkstraat, Lijsterstraat, Luythegge, Olmenstraat, Opstraat en gedeelte fietsroutenetwerk tussen
knooppunt 34 en zijweg Ophovenstraat.
Fractie N-VA stelt akkoord te gaan met dit punt, aangezien verkeersveiligheid prioritair is in hun
programma. Wel stelt zich de vraag waar in de straat dit bord het best zou geplaatst worden, en of
huidige plaatsbepaling wel de beste is. Schepen Bongaerts licht toe dat aangegeven plaats
aangewezen is. Bijkomend stelt de fractie dat dit agendapunt dient te kaderen in een ruimer debat
over verkeersveiligheid, gelinkt aan de conceptnota die ondermeer door de burgemeester in het
Vlaams Parlement werd ingediend. De burgemeester stelt dat dit vandaag niet het voorwerp van de
vergadering uitmaakt, en dat de fractie, zo zij dit wenst, dit item steeds kan agenderen op de
hiervoor voorziene wijze.
Goedkeuring met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT 1GR16001
Besloten Vergadering
010.
GEMEENTEPERSONEEL: VERLENING ONTSLAG EN TOEKENNING VERVROEGD
PENSIOEN HENRIETTE PLESSERS.
Aan mevrouw Henriette Plessers wordt vanaf 1 juni 2016 eervol ontslag verleend voor het bekomen
van een vervroegd pensioen als ambtenaar bij het gemeentebestuur.
Met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT 1GR16010
Toegevoegd punt op verzoek van de fractie MG
011.
KLACHT SELECTIEPROCEDURE
In het verslag van het schepencollege van 14 december 2015 wordt in punt 9 melding gemaakt van
de briefwisseling van het Agenschap Binnenlands Bestuur mbt een klacht omtrent het examen
deskundige milieu. Daarbij heeft een kandidate de rangschikking na de selectieprocedure in vraag
gesteld. Het College heeft besloten, na grondige studie van de stukken in de procedure, zijnde de
resultaten van de schriftelijke proef, de resultaten van de mondelinge proef en de persoonlijkheidsvragenlijst van de betreffende kandidaat, de vergelijking hiervan met de verwachtingen uit de
functiebeschrijving en het competentieprofiel, dat de selectieprocedure op objectieve wijze werd
gevoerd waaruit blijkt dat de klaagster niet de beste kandidaat was. Fractie MG vraagt of dit besluit
ter kennis werd gebracht van betrokken klager, al dan niet middels toedoen van het Agentschap
Binnenlands Bestuur, alsook of er nog reactie van betrokken kandidaat kwam.
Schepen Bongaerts stelt : het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) heeft de betrokkene op de
hoogte gesteld van de resultaten van de examens en van de conclusie na onderzoek van de klacht.
In de brief van ABB naar de betrokkene staat letterlijk geschreven: “Ik zie geen redenen om in dit
dossier op te treden. Er wordt geen verder gevolg gegeven aan deze klacht.” Of de betrokkene hier
verder op wenst in te gaan, weten wij niet, ook deze communicatie gaat naar ABB.
Vanuit fractie MG wordt gevreesd dat dit dossier mogelijk de toets van Raad van State niet zou
doorstaan, zo er procedure zou komen, en dit om redenen van motivering.
Toegevoegde punten op verzoek van de fractie N-VA
012.
ONDERTEKENING MEEUWEN-GRUITRODE: “VERKLARING VAN DE BURGEMEESTERS TEGEN ARMOEDE”.
Kinderen hebben in België, in vergelijking met de rest van de Belgische bevolking, een verhoogd
armoederisico. In 2014 bedroeg het armoederisico bij kinderen tussen 0 en 17 jaar 18,8%, terwijl dat
cijfer voor de hele Belgische bevolking 15,5% bedroeg. Er zijn indicaties dat het aantal kinderen met
een armoederisico toeneemt. Op het Vlaamse niveau maakt men een prioriteit van
kinderarmoedebestrijding, ondermeer in het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding van minister
Homans. Ook onze federale regering zet hoog in op armoedebestrijding. Zo werkt staatssecretaris
voor Armoedebestrijding Elke Sleurs op dit moment aan een derde Federaal plan
Armoedebestrijding en wordt op administratief niveau al druk overlegd over een tweede Nationaal
plan Kinderarmoedebestrijding dat ook dit jaar het licht moet zien. Daarnaast nodigde de
staatssecretaris einde februari 2015 alle burgemeesters uit om de ‘verklaring van de burgemeesters
tegen kinderarmoede’ te ondertekenen. Volgens de laatste cijfers van de POD Maatschappelijke
Integratie hebben inmiddels een honderdtal burgemeesters uit België, van allerlei politieke kleuren,
deze verklaring ondertekend.Volgens onze laatste informatie werd deze verklaring tot op heden nog
niet ondertekend door de burgemeester van onze gemeente. De medewerking van de steden en
gemeenten, het beleidsniveau dat het dichtst bij de inwoners staat, is essentieel om een
geïntegreerde aanpak een kans op slagen te geven. Voorschoolse kinderopvang, prenatale zorgen,
steun bij de opvoeding, preventie van afwezigheid op school, overlegplatformen over
kinderarmoede, … de lokale overheden spelen ontegensprekelijk een zeer belangrijke rol. De N-VA
is er dus van overtuigd dat ook Meeuwen-Gruitrode niet kan achterblijven in deze problematiek en
vraagt met aandrang de burgemeester om deze verklaring te ondertekenen en over te maken aan
de bevoegde federale administratie. Daarnaast hoopt de fractie dat het niet enkel bij ondertekenen
blijft, maar dat de gemeente actief de aangegane engagementen zal ondersteunen. Concreet
worden volgende vragen gesteld :
1. Is het de intentie van de burgemeester om deze verklaring te ondertekenen? Indien niet, waarom?
Indien ja, wanneer zal deze verklaring ondertekend worden.
2. Hoe is de situatie in onze gemeente aangaande kinderarmoede? Zijn hier statistieken van en kan
men een gedetailleerde toelichting geven over de maatregelen die onze gemeente neemt?
Schepen Goossens geeft toelichting bij de cijfers in de gemeente en stelt : Kinderarmoede is geen
fenomeen dat op zichzelf staat, maar is een som van sociale uitsluitingsmechanismen. Onze
transversale organisatiestructuur geeft extra mogelijkheden om kinderarmoede te detecteren en
ermee om te gaan. We hebben een duidelijk zicht op de situatie in onze gemeente. Vandaag
voorzien we al volgende maatregelen:
- Voorzien in financiële steunverlening;
- Trajectbegeleiding via onze dienst tewerkstelling en opleiding voor kwetsbare gezinnen;
- Integrale hulpverlening, met bijzondere aandacht voor kwetsbare gezinnen;
- Cliëntoverleg organiseren waarbij de verschillende partners (scholen, CLB’s, hulpverleningsinstanties) met de hulpvragers samen zoeken naar oplossingen die de ontwikkeling van alle
gezinsleden ten goede komen;
- Samenwerking met tolkdiensten omwille van taalkundige belemmeringen, om zo de toegang
tot gezondheidszorg te verbeteren;
- Sociaal Verhuur Kantoor Noord-Limburg huurt woningen in voor kwetsbare doelgroepen/
gezinnen die moeten voldoen aan criteria op vlak van woonkwaliteit;
- Participatie: Financiële ondersteuning bieden aan kwetsbare gezinnen in de betaling van
lidgelden, deelnamekosten culturele activiteiten, aanbod van groepsactiviteiten, tussenkomst in
schoolonkosten, tussenkomst in sociale vakanties,…;
- Sociaal tarief kinderopvang;
- Sociaal culturele participatiemiddelen;
- MEGA project voor kinderen 6e leerjaar, waarin ze sociale vaardigheden en weerbaarheid ontwikkelen (link met alcohol en drugpreventie);
- Project kindvriendelijkheid waarbij we kinderrechten omzetten in concreet beleid;
- Aanbod opvoedingswinkel, met daarin specifiek aanbod voor kwetsbare gezinnen;
- Organiseren van adviesraden zoals jeugdraad, lokaal overleg kinderopvang, lokaal overleg
opvoe-dingsondersteuning waarin we noden en behoeftes willen detecteren en van daaruit
zoeken naar gepaste oplossingen;
- Ondersteuning en overleg met partners uit het onderwijs, aanwezig in onze gemeente;
- Netwerk kansengroepen en vrije tijd;
- Ontwikkeling Huis van het Kind (startfase). Het Huis van het Kind is een samenwerkingsverband
dat initiatieven (professioneel en vrijwillig) bundelt inzake preventieve gezinsondersteuning,
opvoedingsondersteuning en sociale cohesie. Het richt zich tot aanstaande gezinnen en
kinderen en jongeren van 0-24 jaar. Het samenwerkingsverband biedt kansen naar o.a.
kinderarmoede door:gericht acties ondernemen t.a.v. gebruikers die nog niet bereikt worden,
overlap wegwerken tussen de verschillende actoren, middelen bundelen om lacunes in het
aanbod preventieve gezinszorg aan te pakken, initiatieven nemen om gebruikersparticipatie
structureel en maximaal te verankeren in het Huis vh Kind, zorgafstemming organiseert voor
individuele gebruikers, middelen voorziet voor coördinatie en kwaliteitsbewaking van het
aanbod ondergebracht in het Huis van het Kind. Eerder genoemde acties kunnen in dit
samenwerkingsverband geïntegreerd behandeld worden.
Aangegeven wordt dat de verklaring nog zal ondertekend worden.
013.
OPZEGGING OVEREENKOMST GEBRUIKSRECHT CIPAL-SOFTWAREPAKKETTEN
CHIRON EN ITHACA.
In het verslag van het schepencollege stond vermeld dat Cipal de opzegging van de overeenkomst
voor het gebruik van de toepassingen Chiron (voor zaalverhuur) en Ithaca (voor materiaalverhuur)
heeft aangekondigd, met ingang van 1 juli 2017. Reeds meerdere malen heeft onze N-VA fractie de
opmerking gemaakt dat de softwarepakketten en IT-infrastructuur hoge kosten inhouden voor onze
gemeente. Om die reden heeft de fractie enkele vragen :
- Wat is de reden voor de opzegging? Heeft dit te maken met overdracht naar AGB of is er een
andere reden?
- Wat zal de financiële impact zijn van deze aangekondigde opzegging?
- Welke alternatieve softwarepakketten worden geëvalueerd?
- Welke alternatieve aanbieders zullen worden aangeschreven?
Schepen Bongaerts : in de opzeggingsbrief van Cipal staat: “De programma’s Chiron en/of Ithaca
werden vele jaren geleden door Cipal zelf ontwikkeld en zijn intussen technologisch gedateerd. Een
nieuwe oplossing die beter voldoet aan hedendaagse gebruikersverwachtingen dringt zich dan ook
op.” De opzegging gebeurt dus door Cipal zelf. Daarnaast heeft Cipal beslist om niet zelf meer te
gaan ontwikkelen maar op de markt te gaan kijken. Cipal wil dan ook eerstdaags starten met de
inrichting van een raamovereenkomst en een opdrachtencentrale voor de levering, ingebruikstelling
en exploitatie van de meest geschikte alternatieve oplossing op de markt. Cipal heeft dit gedaan via
een onderhandelingsprocedure met bekendmaking. Hieruit zijn de volgende aanbieders en
programma’s geëvalueerd: - 2rivers nv, Gent (geen eindscore gekregen owv te weinig info); - e2e
nv, Gentbrugge (eindscore 87); - Syx Automations nv, Ieper (eindscore 76,4). Uiteindelijk werd er,
via een werkgroep waarin gebruikers van een aantal besturen zaten (ook één van onze
medewerkers), dus gekozen voor End-2-End met hun programma Facilitator. De gemeente is nog
steeds vrij om eventueel voor een andere aanbieder te kiezen. Het financiële plaatje kan pas
gemaakt worden wanneer er beslist wordt met welke toepassing de gemeente verder in zee gaat.
Qua timing kijken we eerder richting 2017 om een nieuw pakket/module aan te kopen en te
installeren. Dat betekent dat we dit jaar offertes moeten opvragen en een eindbeslissing nemen.
Namens de gemeenteraad
secretaris
voorzitter
Download