Pijnbestrijding met strontium-chloride - Folders

advertisement
Nucleaire Geneeskunde
Pijnbestrijding met strontiumchloride
Slingeland Ziekenhuis
Patiënteninformatie
i
Algemeen
Uw arts heeft met u een behandeling met strontium-chloride afgesproken. Strontium-chloride is een radioactieve stof die in de botten wordt
opgenomen. Botpijn, bijvoorbeeld bij uitzaaiingen van kanker in het
bot, kan hierdoor sterk verminderen. Deze pijnvermindering kan een
aantal weken aanhouden. Deze behandeling is om pijn te bestrijden,
het heeft geen genezend effect op uw ziekte. Indien nodig, kan de behandeling met strontium-chloride worden herhaald.
Deze folder geeft u informatie over de behandeling met strontiumchloride.
Voorbereiding
U heeft in de afgelopen weken een botscan gehad.
Er is bij u bloed geprikt om de aanmaak van uw bloedcellen te bepalen.
Voor de behandeling mag u gewoon eten en drinken.
Opname
Voor de behandeling met strontium-chloride wordt u een dag opgenomen in het ziekenhuis. Dit houdt in dat u 's ochtends wordt opgenomen en aan het eind van de middag weer naar huis gaat.
Meldt u zich op het afgesproken tijdstip bij de medewerker van de receptie bij de hoofdingang. Vervolgens gaat u naar een verpleegafdeling.
Behandeling
Op de verpleegafdeling krijgt u van de verpleegkundige een infuus in
uw arm. Daarna gaat u naar de afdeling Nucleaire Geneeskunde. U
krijgt hier, via het infuus in uw arm, de vloeistof met de strontiumchloride toegediend. Dit duurt ongeveer een half uur.
Daarna gaat u terug naar de verpleegafdeling. De rest van de dag
dient u op de verpleegafdeling te blijven. Een deel van de vloeistof
wordt niet in de botten opgenomen en plast u uit. Omdat dit radioactieve vloeistof is, dient u op het toilet van de verpleegafdeling te plassen. Indien u incontinent bent, krijgt u deze dag mogelijk een urinekatheter.
Tijdens uw verblijf op de verpleegafdeling kunt u gewoon bezoek ontvangen.
Bijwerkingen
Het is mogelijk dat u de eerste 72 uur na toediening meer pijn heeft.
Daarna treedt het effect van de behandeling op. Na de behandeling
met strontium-chloride ontstaat regelmatig een verminderde aanmaak
van bloedcellen, waardoor de hoeveelheid witte bloedcellen en bloedplaatjes circa 3 tot 5 weken na de behandeling afneemt. U zult hier
waarschijnlijk niets van merken. Na 8 weken is dit meestal hersteld.
Met behulp van bloedonderzoek wordt dit gecontroleerd.
Bloedonderzoek
Na de behandeling dient u meerdere keren bloed te laten prikken om
de afname van bloedcellen te controleren. Uw behandelend arts maakt
voor u afspraken voor het bloedprikken.
Adviezen voor thuis
In de eerste week na toediening van strontium-chloride is het mogelijk
dat een deel van de radioactieve vloeistof het lichaam nog via de urine
verlaat. Daarom is het belangrijk dat u in deze week de volgende adviezen opvolgt:
Drink 2 tot 2,5 liter per dag (tenzij dit van de cardioloog niet mag).
Zittend plassen (ook voor heren), tweemaal het toilet doorspoelen
en daarna grondig uw handen wassen.
Als u urine op het toilet morst, maakt u dit met tissues schoon. Gebruik hierbij plastic handschoenen. Vervolgens doet u de handschoenen en tissues in een plastic zak en gooit die met het gewone
huisvuil weg.
Maak het toilet minstens eenmaal per dag schoon. Draag hierbij
plastic handschoenen en gebruik gewone schoonmaakmiddelen.
Als er radioactieve urine op kleding of beddengoed terechtkomt,
wast u die apart in de wasmachine. Daarna kunt u het weer gewoon gebruiken.
In geval van incontinentie gebruikt u een week lang incontinentiemateriaal. Gebruik bij wisseling van het materiaal plastic handschoenen. Verzamel het gebruikte materiaal in een plastic zak en
gooi deze met het gewone huisvuil weg.
De straling die strontium-chloride uitzendt, heeft een kort bereik en is
buiten het lichaam niet te meten. Mensen om u heen lopen dus geen
risico van bestraling. Daarom zijn er geen regels over lichaamscontact
met andere personen.
Vragen
Mocht u nog vragen hebben, stel ze dan gerust aan uw behandelend
specialist of aan de medewerkers op de afdeling Nucleaire Geneeskunde. De afdeling Nucleaire Geneeskunde is op werkdagen van 08.30 t/m
17.00 uur bereikbaar op telefoonnummer (0314) 32 95 13.
Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens
over u vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt,
de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit
van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis.
Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie
het 'Privacyreglement Patiënten', verkrijgbaar bij Bureau Patiëntenvoorlichting).
Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken
bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede
behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de
keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan.
Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.
Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een
samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg
buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw
rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op
www.slingeland.nl (klik op: Patiënteninfo > Folders).
Slingeland Ziekenhuis
Kruisbergseweg 25
Postadres:
Postbus 169
7000 AD Doetinchem
Telefoon: (0314) 32 99 11
Internet: www.slingeland.nl
Nr. 1752-mei 17
Download