inschrijvingsformulier - Faculteit Rechtsgeleerdheid

advertisement
INSCHRIJVINGSFORMULIER
Postgraduaat Bemiddeling specialisatiemodule “familiale bemiddelaar”
Academiejaar 2017 – 2018
Ondergetekende
Naam en voornaam
Woonplaats
(volledig adres)
Geboortedatum
Geboorteplaats
E-mailadres
Telefoon en/of GSM
Eventueel
correspondentieadres
(indien verschillend van woonplaats)
Vooropleiding(en)
Eventuele ervaring
met bemiddeling
Beroep / werksituatie
PAV Bemiddeling – FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID –
Tiensestraat 41 bus 3440– 3000 Leuven
Administratieve coördinatie: Mieke Denys 016 32 54 84 [email protected]
Algemene coördinatie: Greet De Wulf 016 37 25 79 [email protected]
schrijft zich hierbij in voor het Postgraduaat Bemiddeling ingericht door de KU Leuven (aankruisen wat van
toepassing is):
Volledige opleiding (september 2017 – juni 2018)
Basismodule (september 2017 – januari 2018)
Specialisatiemodule (februari 2018 – juni 2018)
en ontvangt meteen na de inschrijving een voorschotfactuur van € 250.
Ondergetekende kiest voor volgend betalingsschema voor het resterende saldo (aankruisen wat van toepassing is):
Inschrijving voor de volledige opleiding. U ontvangt een factuur voor het resterende bedrag van 2.700 € bij de
aanvang van de basismodule (september 2017).
Inschrijving voor de basismodule. U ontvangt een factuur voor het resterende bedrag van 1.450 € bij de
aanvang van de basismodule (september 2017).
Inschrijving voor de specialisatiemodule. U ontvangt een factuur voor het resterende bedrag van 1.350 € bij
de aanvang van het academiejaar (september 2017).
Wanneer u de volledige opleiding volgt kan u een aanvraag doen voor gespreide betaling (1450 euro in september
2017 en 1250 euro in januari 2018), zie verder.
Ondergetekende meldt daar bij gebruik te zullen maken van (aankruisen wat van toepassing is):
KMO-portefeuille (info en voorwaarden via
http://www.agentschapondernemen.be/themas/kmo-portefeuille)
Ondergetekende kiest ervoor de facturen te laten opmaken aan(aankruisen wat van toepassing is)
Op eigen naam en woonplaats (cfr. supra)
Op naam van het bedrijf (aanvullen indien van toepassing):
NAAM
ONDERNEMINGSNUMMER
BTW-NUMMER (indien BTW-plichtig)
STRAAT + NUMMER
POSTCODE
GEMEENTE
Ondergetekende bevestigt dat hij/zij wenst in te schrijven voor de trainingsgroep (praktijklessen) die hoofdzakelijk
doorgaan op (aankruisen wat van toepassing is) OPGELET ! De vorming van de trainingsgroep op dinsdag kan in dit
stadium nog niet gegarandeerd worden (en is afhankelijk van de aard en de hoeveelheid der inschrijvingen):
Maandag (18u30 – 21u30) en Zaterdag (9u30 – 16u30)
Dinsdag (9u30 – 16u30) en Zaterdag (9u30 – 16u30)
Ondergetekende bevestigt zijn akkoord met de hiernavolgende voorwaarden van inschrijving
Om als cursist aanvaard te worden moet een vragenlijst ingevuld worden, gevolgd door een intakegesprek, daarna
wordt een bevestiging verstuurd van de aanvaarding als kandidaat. De aanvaarde kandidaat moet zich naderhand
zelf aan de KU Leuven inschrijven van 16 augustus 2017 tot en met 11 oktober 2017 in de Universiteitshal,
Naamsestraat 22, 3000 Leuven. Meer informatie via
http://www.kuleuven.be/studentenadministratie/inschrijvingen/.
Gegevens van de aanbieder:
KU Leuven
2
Oude Markt 13, Bus 5005, 3000 Leuven
Tel.: 016/32 40 10
Fax.: 016/32 40 14
[email protected]
[BTW: BE 0419.052.173]
Rekeningnummer 432-0000011-57
Elke factuur dient binnen de 30 dagen na datum van de factuur betaald te worden op het adres van de aanbieder,
met vermelding van de op de factuur aangegeven gestructureerde mededeling. Bij niet-betaling van het
verschuldigde bedrag op de vervaldag van de factuur, is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling vanaf
die vervaldag een intrest van 10% per jaar op dat bedrag verschuldigd, vermeerderd met een forfaitaire
schadevergoeding van 10% op dat bedrag, met een minimum van 50 euro.
De niet-betaling van een factuur op de vervaldag heeft de onmiddellijke opeisbaarheid van alle nog openstaande
facturen van de cliënt tot gevolg, zelfs de niet-vervallen, zonder rekening te houden met de voordien toegestane
betalingsvoorwaarden.
De betaling zonder enig voorbehoud van een gedeelte van het gefactureerde bedrag geldt als aanvaarding van
die factuur. Gedeeltelijke betalingen worden door de aanbieder aanvaard onder alle voorbehoud en zonder enige
nadelige erkentenis. Zij worden eerst toegerekend op de eventueel gemaakte gerechtskosten, daarna op de
vervallen rente, vervolgens op de forfaitaire schadevergoeding en ten slotte op de hoofdsom. De aanbieder houdt
zich het recht voor om bij niet-betaling door de klant de nog niet geleverde prestaties t.a.v. hem te annuleren of de
uitvoering ervan op te schorten, op voorwaarde dat zij de klant hiervan schriftelijk op de hoogte brengt.
Indien de cursist gebruik wenst te maken van “KMO-portefeuille”, dan moet de cursist deze bij de bevoegde
instanties zelf tijdig aanvragen. De aanvraag van deze subsidie ontslaat de cursist niet van de plicht de facturen tijdig
te betalen.
Er dient verplicht een voorschot te worden betaald van 250 euro meteen na de inschrijving. Het resterende saldo
van 2.700 euro voor de volledige opleiding kan gespreid (1450 euro in september en 1250 euro in januari 2018)
worden betaald indien dit vooraf werd aangevraagd bij administratief coördinator van de opleiding
([email protected]). Indien de cursist inschrijft enkel voor de basismodule of enkel voor de
specialisatiemodule kan er geen gespreide betaling aangevraagd worden.
Het recht om de opleiding te volgen en de examens af te leggen, vervallen zodra de uiterste betaaldatum
overschreden wordt.
In geval van annulering van de inschrijving wordt het voorschot niet terugbetaald. Een annulering van deelname aan
de opleiding dient schriftelijk worden gericht aan de coördinator van de opleiding FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID,
T.a.v. Greet De Wulf, Tiensestraat 41 bus 3413, 3000 Leuven . In geval van annulering wordt bovendien 50 euro in
rekening gebracht voor de gemaakte administratiekosten.
Bij annulering na 15 september 2017 blijft het volledige cursusbedrag verschuldigd.
Onder annulering wordt verstaan: het afmelden en/of niet verschijnen op de permanente vormingsactiviteit om
welke reden dan ook, behoudens gevallen van bewezen overmacht.
De aanbieder kan tot aan de start van de opleiding deze annuleren in geval van overmacht. Daarmee wordt
gelijkgesteld de gevallen waarin er te weinig inschrijvingen zijn (waardoor de kosten-baten-analyse negatief uitvalt),
of de lesgever(s) niet beschikbaar zijn/is, zonder dat de cursist recht heeft op welkdanige schadevergoeding ook,
behoudens de volledige terugbetaling van het eventueel reeds betaalde studiegeld.
De aanbieder behoudt zich het recht voor om zijn algemene verkoopsvoorwaarden te wijzigen, zonder de cursist er
persoonlijk van op de hoogte te brengen en zonder dat de cursist aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.
Op de lopende verkoopsovereenkomsten blijven evenwel de algemene verkoopsvoorwaarden gelden die van
toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop.
De studiegelden kunnen steeds gewijzigd worden door de aanbieder, zonder voorafgaand bericht aan de cursist.
3
Zodra echter een inschrijving is gebeurd, geldt het studiegeld dat van toepassing was op het ogenblik van de
inschrijving.
Noch de inschrijving, noch de deelname aan de permanente vormingsactiviteit doen in hoofde van de cursist
een recht ontstaan op de overname of verspreiding van de inhoud of vorm van de permanente vormingsactiviteit.
Ieder geschil met betrekking tot de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van de gesloten
verkoopsovereenkomsten en de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden vallen uitsluitend onder de
bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven. Deze rechtbanken worden
uitdrukkelijk door de cursist en de aanbieder als de enig bevoegde jurisdicties erkend en aanvaard.
Ieder geschil tussen de klant en de aanbieder wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. De aanbieder
verbindt zich ertoe de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten
opzichte van de verwerking van persoonsgegevens na te leven.
Datum en handtekening
voorafgegaan door de
vermelding “gelezen en
goedgekeurd”:
4
Download