1 Betekenis en beschrijving van het Belgische

advertisement
1 Betekenis en beschrijving van het Belgische
handelsverkeer
1.1 Internationale context
Wat is WTO?
Wereldhandelsorganisatie
Analyseer de gegevens?
·
3 Grootste uitvoerlanden
Ø VS
Ø Duitsland
Ø China/VK
·
Ø
Ø
Ø
3 grootste invoerlanden
VS
Duitsland
China/VK
·
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
België
9e exporteur van goederen
15e exporteur van diensten
12e importeur van goederen
15e importeur van diensten
België importeert ± 2,3% en exporteert ± 2,5%
4 Mondiale samenwerking: internationaal handelsverkeer.
4.1 De Wereldhandelsorganisatie (WTO)
Wanneer bevonden zich de eerste overeenkomsten plaats?
Na de 2de wereldoorlog via de GATT (General Agreement on Tarrifs ande Trade)
Wat is de GATT?
is de naam van een internationaal handelsverdrag en de (informele) organisatie daaromheen.
Kort na de Tweede Wereldoorlog werd besloten tot een verdrag ter bevordering van vrije handel
tussen de deelnemende landen door het verlagen en vereenvoudigen van invoerheffingen. Al voor
de verdragssluiting - die uiteindelijk nooit heeft plaatsgevonden - trad het handelspolitieke deel van
het verdrag alvast voorlopig in werking per 1 januari 1948.
Wat zijn de GATT rondes?
In verschillende zogenoemde GATT-rondes werden de afspraken keer op keer aangepast
Aangezien de nodige formaliteiten echter nimmer hadden plaatsgevonden, kon geen
samenwerkingsovereenkomst met de Verenigde Naties worden gesloten. Pas in 1993, met de
Uruguay-ronde, werd besloten tot het oprichten van een formele organisatie: de
Wereldhandelsorganisatie
In welk jaar is de GATT een permanent orgaan geworden van de internationale handel(WTO)?
1995à tijdens de Uruguay ronde
Wat is de belangrijkste principe van de WTO (vroeger GATT)?
De niet discriminatieà dit komt tot uiting in de zogenaamde clausule van de meest
begunstigde natie
Uitzondering: à Aan landen die samen een vrijhandelszone of douane-unie vormen
à Ontwikkelingslanden
à een lager tarief toestaan aan 1 handelspartner moet men automatisch ook toekennen
aan alle andere landen die lid zijn van WTOà 153 landen
àBesluiten binnen de WTO worden genomen bij consensus(= ik zie dat zitten)
à Iedere lidstaat heeft 1 stem en moet dus worden overtuigd om akkoord te gaan
Wat gebeurde in het jaar 1988?
Toenemende globarisering
kritiek van de anders globalisten op vrije
marktprincipes
ontstaan na WO2 vanuit het Marshallplan
meer voor industrielanden
5 Vormen van Economische integratie
5.4 Economische Unie
Wat is de Europese Unie?
·
·
·
Europese Unie
27 lidstaten
Samenwerking op politiek, economisch en juridisch vlak
Welk verdrag werd in het jaar 1960 opgesteld?
Benelux Economische Unie
à Niet van gekomen à onvoldoende of helemaal geen coördinatie op het vlak van de
economische politiek
Welk verdrag werd in het jaar 1992 opgesteld?
Verdrag van Maastricht
leidde tot de euro
Wanneer trad de EU in werking?
1 november 1993
Monetaire unieà 1 januari 1999 à 11 landen
Geef me het onderscheid tussen Eu en de EMU.
EMU = Economische en Monetaire Unie
moeten fases ondergaan om in de EMU
terecht te komen en kunnen dan met de Euro betalen
EU
zijn de landen die nog niet aan de EMU hebben deelgenomen en dus nog niet
met de euro betalen
6 Ontwikkelingslanden
6.1 Enkele kenmerken van ontwikkelingslanden
Wat is een ontwikkelingsland?
Geen derdewereldland
Wanneer spreekt men van een land dat het een ontwikkelingsland is.
Als men grote onderlinge verschillen heeft.
Welke kenmerken heeft zo een land?
·
·
laag BBP per capita (op basis van koopkrachtpariteit)
armoedegrens is 1,25 USD per dag
àVooral Afrikaanse landen
Welke landen komen nu op?
NIC
= New industrial Countries
Vb. Singapore, Zuid-Korea, Hong Kong
Er zijn tal van manieren om inkomensongelijkheid te meten. Geef me er paar.
· Decielenmethode:
Hierbij worden de inkomenstrekkers gerangschikt volgens de grootte van hun inkomen, te beginnen
met de laagste inkomen. (zie tabel 8.5. p 312)
·
Lorezocurve:
kan in 1 oogopslag een beeld geven van het verschil tussen arm en rijk.
Hoe verder van diagonaal, hoe ongelijker de inkomens
à 45 ° lijn geeft gelijke inkomensverdeling weer
·
Gini-coëfficient:
§ Gebaseerd op fiscale aangiften
§ Is een momentopname
§ Absolute gelijkheid
rem op economische inzet
à Verhouding van de oppervlakte tussen de Lorenzocurve en de Diagonaal
Altijd tussen 0 en 1
Geef me andere manieren om de levensstandaard te meten.
·
·
·
Levensverwachting
Alfabetiseringsgraad
HDI (Human Development Index) (tabel 8.7. p 315)
Wat is de HDI?
Sociaal –Economische maatstaaf
Bestaat uit 3 dimensies
·
·
·
Levensduur
Opleidingsniveau
Levensstandaard
àGetal tussen 0 en 1, hoe dichter bij 1, hoe beter
Ingedeeld in 4 groepen
·
·
·
·
Zeer hoge ontwikkeling ( HDI in het hoogste kwartiel)
Hoge menselijke ontwikkeling ( HDI in tweede kwartiel)
Middelmatige menselijke ontwikkeling ( HDI in derde kwartiel)
Lage menselijke ontwikkeling ( HDI in laagste kwartiel)
Wat is HDR?
Human Development Report
Wat is MOD?
Milleniumontwikkelingsdoelstellingen
Wat is UNDP?
Het ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (United Nations Development Programme UNDP) is een onderdeel van de Verenigde Naties en de grootste ontwikkelingshulporganisatie ter
wereld.
à voorziet ontwikkelingslanden - met de name de minst ontwikkelde landen - van advies, training en
materiaal om armoede te bestrijden en ontwikkeling te stimuleren.
àUNDP voert daarbij zelf geen projecten uit maar organiseert en financiert deze, waarbij de
uitvoering aan andere VN organisaties wordt uitbesteed.
Wat is HDI?
De Index van de menselijke ontwikkeling (ontwikkelingsindex) of Human Development Index (HDI)
van de Verenigde Naties meet voornamelijk armoede, analfabetisme, onderwijs en
levensverwachting in een bepaald
Download