Staking 30 januari 2012

advertisement
STAKING 30 JANUARI 2012
Informatievergadering COV Antwerpen
Klik om de stijl
te bewerken
Manifestatie
2 december
2012
• Onrechtvaardige sanering
– De sterkste schouders moeten de zwaarste
lasten dragen!
MAAR het gewicht van de saneringen ligt
vooral bij werknemers en sociale uitkeringen
– Besparingen
2
•
Werkloosheid
•
Pensioenen werknemers en overheidspersoneel
•
Afbouw tijdskrediet, loopbaanonderbreking,
brugpensioenen,…= afbouw sociale maatregelen
INFO VERGADERINGEN STAKING 30 januari 2012 COV
Klik om de stijl
te bewerken
Manifestatie
2 december
2012
– Geen aanzet tot meer en betere banen
– Geen perspectieven voor opleiding,
begeleiding en tewerkstelling voor zwaarst
getroffen groepen
www.cov.be
www.degevolgen.be
www.degevolgenvoordeopenbaresector.blogspot.com
3
INFO VERGADERINGEN STAKING 30 januari 2012 COV
Klik om
stijl te bewerken
Staking
22de
december
2012
• Ingrepen op de pensioenreglementering
– Langer werken
60j
62j
•
Vervroegd pensioen van
•
Voorwaarde 40 loopbaanjaren (vroeger 5)
naar
– Lager pensioen
•
Beperking gelijkgestelde perioden
•
Berekening op gemiddelde salaris laatste 10 jaren
(vroeger laatste 5 jaren)
• Zonder sociaal overleg, eerst gestart na
kerstvakantie en na stemming in parlement
4
INFO VERGADERINGEN STAKING 30 januari 2012 COV
Klik om
stijl te2012
bewerken
Staking
30de
januari
• Overleg over regeerakkoord verloopt zeer traag
met weinig positieve vooruitzichten
Onduidelijkheid alom!
• Nieuwe begrotingscontrole februari 2012
Vrees voor nieuwe besparingen op rekening van
werknemers en sociaal gerechtigden
• Aanvallen op
index en indexaanpassingen
De maat is vol !
5
INFO VERGADERINGEN STAKING 30 januari 2012 COV
Informeren,
sensibiliseren…
Klik om de stijl te bewerken
…en staken
• VOOR een rechtvaardige fiscaliteit
– Strijd tegen fraude maar ook tegen
onrechtvaardigheid…
 een voorbeeldje…
6
INFO VERGADERINGEN STAKING 30 januari 2012 COV
Klik om de stijl te bewerken
Ondernemerschap
en belasting
•
•
Kosten en extra kosten…
–
200.000€ inkomen aan commissies in de vennootschap, 90.000€ kosten voor
woning en wagen(s)
–
Om belasting te ontwijken, aankoop buitenverblijf  extra kost in
vennootschap van 80.000€
Een bescheiden loon maar leven in luxe…
–
•
7
Wedde 12.000€ op jaarbasis want bvba betaalt woning, nutsvoorziening,
wagens, telefonie, restaurantkosten en zelfs modieuze Italiaanse schoenen
stond als werkkledij in de boekhouding…
Belastingsdruk 0%
INFO VERGADERINGEN STAKING 30 januari 2012 COV
Klik om de stijl te bewerken
Ondernemerschap
en belasting
Maar er is nog meer…
•
Wegens laag activiteitsinkomen heeft de man recht op 610 €
belastingkrediet en ontvangt hij 250 € van het Vlaams Gewest
•
Met het aanslagbiljet kan de ondernemer
–
zelfs aanspraak maken op gratis huisvuilzakken van zijn gemeente,
–
krijgen de kinderen sociaal tarief in de stedelijke opvang
–
en zal hij 1200 l gratis stookolie krijgen als stedelijke tegemoetkoming voor
de sociaal zwakkeren…
En dit is nog maar een kleine vis…
8
INFO VERGADERINGEN STAKING 30 januari 2012 COV
Informeren,
sensibiliseren…
Klik om de stijl te bewerken
…en staken
• VOOR leefbare uitkeringen en behoud
van de koopkracht
– Ter vrijwaring van dreigende armoede
– Voor het behoud van de index en
indexaanpassingen
9
INFO VERGADERINGEN STAKING 30 januari 2012 COV
Overzicht
invloeden
Klik om de stijl te bewerken
regeerakkoord DI RUPO I
•
10
Blinde jacht op jongeren, werkzoekenden en werklozen
–
Inschakelingstijd en -uitkering
–
Passende dienstbetrekking
–
Degressieve werkloosheidsuitkeringen
•
Afbouw loopbaanonderbrekingen 
•
Inbreuk op de pensioenmaatregelen 
–
Minimumleeftijd en loopbaanvoorwaarde
–
De refertewedde
–
Loopbaanonderbreking max. 12 maanden aanneembaar
INFO VERGADERINGEN STAKING 30 januari 2012 COV
Klik om /dewerkloosheid
stijl te bewerken
Jongeren
• Inschakelingstijd (voorheen wachttijd)
– 12 maanden i.p.v. 9 maanden

– Vanaf eerste maand activeringsbeleid VDAB
• Inschakelingsuitkering
– Enkel na 3 positieve evaluaties uitkering
– Na 3 jaren: einde uitkering
(behalve gezinshoofden, alleenstaanden en
werkloze koppels)
• RVA kan schorsen
11
INFO VERGADERINGEN STAKING 30 januari 2012 COV
Klik om /dewerkloosheid
stijl te bewerken
Jongeren
• Passende dienstbetrekking
– tot 31-12-2011  : Binnen een straal van 25
km EN dagelijkse verplaatsing < 4 uren
– vanaf 01-01-2012  : alle aangeboden jobs
binnen een straal van 60 km moeten worden
aanvaard, ongeacht afwezigheid langer dan 12
uren of verplaatsingstijd langer dan 4 uren
–
12
Zonder aanpassing in de regelgeving zal dit OOK
voor reaffectatie van toepassing zijn!
INFO VERGADERINGEN STAKING 30 januari 2012 COV
Klik om /dewerkloosheid
stijl te bewerken
Jongeren
Gezinshoofd
Vroeger
Alleenstaand
Nu
Vroeger
3 maanden 65%
12 maanden
Nu
Samenwonend
Vroeger
3 maanden 65%
60%
Nu
3 maanden 65%
55%
9 maanden 60%
Maand 13 tot
maximaal
maand 24
Maand 25 tot
maximaal 48
21 maanden 60%
55%
55%
60%

degressieve
afbouw tot
forfait van…
50%
degressieve
afbouw tot
forfait van…

Vanaf maand 49
tot…
40 %
3 maanden
40%
1.069,38
euro/maand
898,30
euro/maand
Forfait
€15/dag
degressieve
afbouw tot
forfait van…

474,50 euro/maand
2044 euro/maand voor een gezin met 2 volwassenen en 2 kinderen
Armoedegrens
973 euro/maand voor een alleenstaande
13
INFO VERGADERINGEN STAKING 30 januari 2012 COV
Klik om de stijl te bewerken
Loopbaanonderbrekingen
• Recht op de gewone
loopbaanonderbreking
van 72 naar 60 maanden (01-01-2012)
– Thematische LBO worden niet meegerekend
• Tegen 2020 verdere afbouw  :
* OF nog slechts 1 jaar recht op gewone
volledige loopbaanonderbreking
* OF nog slechts 2 jaar recht op gewone
halftijdse loopbaanonderbreking
* OF 5 jaren 1/5
14
INFO VERGADERINGEN STAKING 30 januari 2012 COV
Klik
om de stijl te bewerken
Loopbaanonderbrekingen
• Specifieke loopbaanonderbreking op het
einde van de loopbaan (GLPBO 50+):
 Toegang tot en het recht op verhoogde
uitkeringen op 55 jaar: GLPBO
55+
(Uitzonderingen voor de zware beroepen die
tegelijk knelpuntberoepen zijn)
15
INFO VERGADERINGEN STAKING 30 januari 2012 COV
Klik om de
stijl te bewerken
Vervroegd
pensioen
• Verhoging minimum leeftijd
van 60  naar 62  jaar
– Wet spreekt nu enkel over ambten met
tantième 1/60
– Onderwijs met tantième 1/55 is voorwerp
van sociaal overleg met uitkomst vóór
01-03-2012, echter zonder enige garanties!
16
INFO VERGADERINGEN STAKING 30 januari 2012 COV
Klik om de
stijl te bewerken
Vervroegd
pensioen
• Loopbaanvoorwaarden
– 40 loopbaanjaren,
vroeger 5!
•
Werkelijk gepresteerd
•
Aanneembare diensten + diplomabonificatie
en legerdienst ?
– Indien te weinig overheidsdiensten
→ ook diensten werknemer en zelfstandige
17
INFO VERGADERINGEN STAKING 30 januari 2012 COV
Klik om de
stijl te bewerken
Vervroegd
pensioen
in orde als
Jaar
Min. leeftijd
Loopbaanvoorwaarde
2012
60j
5 loopbaanjaren
2013
60j 6m
38 loopbaanjaren
60j bij 40 loopbaanjaren
2014
61j
39 loopbaanjaren
60j bij 40 loopbaanjaren
2015
61j 6m
40 loopbaanjaren
60j bij 41 loopbaanjaren
62j
40
loopbaanjaren
60j bij 42 loopbaanjaren
2016
18
Uitzonderingen
61j bij 41 loopbaanjaren
INFO VERGADERINGEN STAKING 30 januari 2012 COV
Vervroegd
pensioen
Klik om de stijl te bewerken
toekomst VTBS 56+ 58+?
• Toekomst VTBS 56+ 58+ ?

– “Mag geen meerkost betekenen voor
Vlaamse Regering!”
– Behoud van “een” vorm van
uitstapregeling?
– Overgangsmaatregelen zijn nu nog niet
opgenomen…
– …
19
INFO VERGADERINGEN STAKING 30 januari 2012 COV
Vervroegd
pensioen
Klik om de stijl te bewerken
voorbeeld
• Peter (onderwijzer) (°30-11-1951), VB 24/24 ,
– 60 jaar op 30-11-2011
– 36 loopbaanjaren voor recht en berekening
pensioen op 30-11-2011
 vervroegd pensioen v.a. 01-12-2011 (60 jaar)
• Veerle (kleuterjuf)(°30-11-1955), VB 24/24,
– 60 jaar op 30-11-2015
– 36 loopbaanjaren voor recht en berekening
pensioen op 30-11-2015 (te jong, te weinig gewerkt!!…)
 vervroegd pensioen v.a. 01-12-2019 (64 jaar)
20
INFO VERGADERINGEN STAKING 30 januari 2012 COV
Vervroegd
pensioen
Klik om de stijl te bewerken
voorbeeld
•
Marc, onderwijzer ASV (°21-12-1963), VB 22/22,
–
60 jaar op 21-12-2023
–
42 loopbaanjaren voor recht en berekening pensioen
op 31-12-2023
 vervroegd pensioen v.a. 01-01-2024 (60 jaar)
•
Marc, onderwijzer ASV (°21-12-1963), VB 22/22,
–
GLBO 50+
op
01-09-2014,
–
Heeft slechts 40 loopbaanjaren voor recht en
berekening pensioen op 31-08-2027
 vervroegd pensioen v.a. 01-09-2027 (64,5 jaar)
21
INFO VERGADERINGEN STAKING 30 januari 2012 COV
Klik om de stijl te bewerken
•
Marc, onderwijzer ASV (°21-12-1963), VB 22/22,
–
GLBO op 01-09-2014 (validering?), dan is hij 50 + telt
maar voor 1/2
–
GLPBO 55+ op 01-09-2019,
–
40 loopbaanjaren voor recht en berekening pensioen
slechts op 31-08-2027
telt ook maar voor ½!!
 pensioen v.a. 01-09-2027 (64,5 jaar)
22

INFO VERGADERINGEN STAKING 30 januari 2012 COV
Klik om de stijl
te bewerken
Refertewedde
gem.
10 jaren
• Tot 31-12-2011
RP = aanneembare diensten x refertewedde
= gem. bezoldiging (gekoppeld aan de VB)
van de laatste 5 jaren) x 1/ 55
• Vanaf 01-01-2012
RP = aanneembare diensten x
refertewedde (gem. bezoldiging gekoppeld
aan de VB van de laatste 10 jaren) x 1/ 55
•
23
Wellicht behalve voor wie op 1/1/ 12 50 j is
INFO VERGADERINGEN STAKING 30 januari 2012 COV
Klik om de stijl
te bewerken
Refertewedde
gem.
10 jaren
• Laatste baremaverhoging (MAX= 27 j
weddenanc.) meer dan 10 jaren vóór
pensionering
→ géén verandering in pensioenberekening
•
Wél impact op
- personeelsleden met vervroegd pensioen wegens
lichamelijke ongeschiktheid
-
Personeelsleden met korte(-re)
onderwijsloopbaan
• Maar wat als 10j vervolgens 20j (30j) wordt?
24
INFO VERGADERINGEN STAKING 30 januari 2012 COV
Refertewedde
gem.
10
jaren
Klik om de stijl te bewerken
voorbeeld
• Els, Adm. mdw., korte(-re) loopbaan
– Barema 158 - VB 36/36 - 61 j - 190,7789
maanden diensten (≈ 15j en 6m)
– Bruto maandbedrag
refertewedde 10 jaren t.o.v. 5 jaren
→ € 56 minder pensioen per maand
25
INFO VERGADERINGEN STAKING 30 januari 2012 COV
Refertewedde
gem.
10
jaren
Klik om de stijl te bewerken
voorbeeld
• Jo, directeur, pensioen wegens ziekte
– Barema 828 - VB 24/24 - 47 j 315,7047 maanden diensten (≈ 26j en 4m)
– Bruto maandbedrag
refertewedde 10 jaren t.o.v. 5 jaren
→ € 94 minder pensioen per maand
26
INFO VERGADERINGEN STAKING 30 januari 2012 COV
Loopbaanonderbreking
Klik om de stijl te bewerken
Eén jaar gratis aanneembaar
• Tot 31-12-2011
– Max. tot 20 – 25 % van de gehele
loopbaan
– 12 maanden gratis aanneembaar
– Bijkomend 24 maanden indien kind < 6 j.
– Mogelijkheid tot validering tot 60 maanden
27
INFO VERGADERINGEN STAKING 30 januari 2012 COV
Loopbaanonderbreking
Klik om de stijl te bewerken
Eén jaar gratis aanneembaar
• Vanaf 01-01-2012
– Behalve aanvraag vóór 28-11-2011
– Max. 12 maanden aanneembaar
– ½ of 1/5 LBO na de leeftijd van 55 jaar
→ beperking wordt verhoogd met 24 tot 60
maanden als overgangsmaatregel
– Thematische LBO vereisen geen validatie
28
INFO VERGADERINGEN STAKING 30 januari 2012 COV
Klik om de stijl te bewerken
Loopbaanonderbreking
- voorbeeld
• Lies, onderwijzeres, bevalt op 29-01-2011
•
aansluitend op het bevallingsverlof neemt ze
VLBO OV tot 30-06-2011
•
start op 01-09-2011 een gewone VLBO tot
31-08-2013. (2j)
 24 maanden LBO tellen mee voor de berekening
van haar rustpensioen
29
–
2,5 maanden VLBO OV
–
+ 9,5 maanden gratis aanneembaar (want aanvang
vóór 01-01-2012)
–
+ 12 maanden gratis aanneembaar voor een
kind < 6 jaar)
INFO VERGADERINGEN STAKING 30 januari 2012 COV
Loopbaanonderbreking
Klik om de stijl te bewerken
voorbeeld
• Joke, onderwijzeres, bevalt op 29-01-2012
•
aansluitend op bevallingsverlof neemt ze
VLBO OV tot 30-06-2012
•
start op 01-09-2012 de gewone VLBO tot
31-08-2014
14,5 (ipv 24,5) maanden LBO tellen voor
betrokkene mee voor de berekening van haar
rustpensioen
–
2,5 maanden VLBO OV
–
+ 12 maanden gratis aanneembaar
Joke verliest daardoor netto € 28 pensioen
per maand (+ ruim 2 loopbaanjaren).
30
INFO VERGADERINGEN STAKING 30 januari 2012 COV
DANK VOOR JE AANDACHT EN
JE SYNDICALE STRIJD
VEEL SUCCES!
Download