Nieuwe Duurzame Zorg ONDERWERP KANSEN LUCRUM LEDEN

advertisement
Populatie-, vraag- en toekomstbestendige
Woon/zorg oplossingen
 ONTWIKKELINGEN
ONDERWERP
 Transformatie van de langdurige zorg
 Sterke toename vergrijzing
 Meer zelfredzaamheid/eigen verantwoordelijkheid
 Scheiden van wonen en zorg
 Speelruimte woningbouwcorporaties en banken is beperkt
 Geen aanbod voor medium tot hoge inkomens (boven + EUR 27.000,-)
 Sterke vraag naar nieuwe combinaties van woon/zorg oplossingen
 Marktbenadering zorgorganisatie belangrijk voor bestaansrecht
Nieuwe Duurzame Zorg
 BEDREIGINGEN
ONDERWERP
ONVOLDOENDE MARKTGERICHTHEID
ONRENDABEL VASTGOED
BESTAANSRECHT IN HET GEDING
GEEN GELD VOOR INNOVATIE
KRIMPREGIO
HOE GROEIEN IN EXTRAMURALE ZORG
Nieuwe Duurzame Zorg
BEDREIGING NAAR KANS: Andere aanpak
 VAN
ONDERWERP
Grond/pand
Risico aankoop
Bestemming /
herbestemming
procedures
Vindt bewoner
en
investeerder
Aanzienlijk risico op
leegstand pand
Traditionele Ontwikkeling
vs.
gewenste aanpak
Demografie
Vraag/be
hoefte
Woon/zorg
faciliteiten
Benodigde
ruimte
Managed risico;
huurder al bekend &
gecontracteerd
Nieuwe Duurzame Zorg
BEDREIGING NAAR KANS: Demografische analyse
 VAN
ONDERWERP
De beste plek voor de 65 – 75 jarigen is om
dichtbij de faciliteiten te kunnen wonen
waardoor men langer zelfstandig thuis kan
wonen
Een eventuele koppeling met de onderzoekdata van TopTalent/Saxion kan een krachtige
combinatie vormen.
Nieuwe Duurzame Zorg
ANALYSE : Quick scan Vriezenveen
 DEMOGRAFISCHE
ONDERWERP
• De 75 tot 85-jarigen en 85+’ers stijgen relatief het meest
• De 65 tot 75-jarigen nemen in absolute zin het meest toe
• De overige groepen nemen in aantal af
Nieuwe Duurzame Zorg
75+ op BAG-niveau
 DEMOGRAFIE:
ONDERWERP
• De meeste 75+’ers ten zuiden van de straat ‘Westeinde’
• BAG: Basisadministratie Adressen en Gebouwen
Nieuwe Duurzame Zorg
Leeftijd naar inkomen
 DEMOGRAFIE:
ONDERWERP
• Zowel absoluut als relatief gezien steeds meer midden/hoge inkomens,
minder lage inkomens
Nieuwe Duurzame Zorg
Inkomens op BAG-niveau
 DEMOGRAFIE:
ONDERWERP
• De meeste lage inkomens ten zuiden van de straat ‘Westeinde’
• Combinatie van 75+ en inkomen: veel ouderen met lagere inkomens, maar in de
toekomst steeds meer midden en hoge inkomens (zie vorige grafieken)
Nieuwe Duurzame Zorg
 ZORGVRAAG:
ONDERWERP Prognose gebruik intramuraal
• Vooral toename psychogeriatrische zorg (ZZP 5 en 7): 26 plekken
• Somatisch toename van 9 plekken, afbouw ZZP 1 t/m 3 en deels 4
Nieuwe Duurzame Zorg
 ZORGVRAAG:
ONDERWERP Gebruik intramuraal naar leeftijd
• Toename vooral bij 85+’ers, voor zowel psychogeriatrische als somatische zorg
Nieuwe Duurzame Zorg
 ZORGVRAAG:
ONDERWERP Gebruik intramuraal naar leeftijd en inkomen
• Absoluut gezien vooral toename bij 85+’ers met lage en middeninkomens; relatief
vooral bij ouderen met middeninkomens (en hoge inkomens, maar deze aantallen
zijn absoluut gezien laag)
Nieuwe Duurzame Zorg
 ZORGVRAAG:
ONDERWERP Instellingen met meer dan 20 75-+ers
• Mogelijke instellingen op basis van CBS Bevolking 6PPC 2015, BAG, Zorg op de
Kaart, Kies beter en Internet
Nieuwe Duurzame Zorg
 ZORGVRAAG:
ONDERWERP Prognose gebruik extramurale zorg
• Extramurale zorg neemt extra toe door afbouw ZZP 1t/m4
• Het beleid heeft met name effect op 85+’ers en 75-85
Nieuwe Duurzame Zorg
 ZORGVRAAG:
ONDERWERP Extramuraal naar leeftijd en inkomen
• Absoluut: toename midden (75-85) en laag/midden (85+)
• Relatief: toename midden en hoge inkomens (maar aantal ouderen met hoge
inkomens is absoluut gezien zeer laag)
Nieuwe Duurzame Zorg
 DIENSTEN
ONDERWERPSC&CI
 Populatie gerichte vernieuw/nieuwbouw woon/zorg oplossingen (incl. zorginnovatie
en duurzaamheid)
 Laagschaalniveau demografische-, inkomens- en zorgvraagdata (CBS, RIVM, CIZ etc).
Prognosemodel langdurige zorg van heden tot 2040
 Hoogwaardige beleggingsfondsen infrastructuur (incl. lokaal maatwerk)
 Multidisciplinaire vraaggedreven aanpak inclusief ontwikkeling, analytische
research, financiele planning, bouwtechniek en innovatie
 Service-concepten
 Financial risk oplossingen
Nieuwe Duurzame Zorg
 DIENSTEN
ONDERWERPSC&CI
INTRAMURALE - EN EERSTELIJNS ZORG
 Vergroten liquiditeit en solvabiliteit zorgexploitant door het overnemen van
zorgvastgoed door SCCI mits er sprake is van een toekomstbestendige populatie.
Langdurige huurcontracten met de zorgexploitant vormen de basis.
 Varianten mogelijk op het moment dat een “goede” exploitatie wordt aangeboden.
EXTRAMURALE- EN PARTICULIERE ZORG
 Hoofdhuurderschap wordt uitgevoerd door SCCI, leegstandsrisico bij SCCI.
 Zorgexploitant verleent via eigen commercie de zorg aan individuele huurders of
wordt, mits er aan kwaliteitscriteria wordt voldaan, via SCCI collectief bij de
huurders onder de aandacht gebracht. De zorgexploitant is altijd zelf
verantwoordelijk voor de uitvoering en de kwaliteit van de zorg.
MAATWERK
 Diverse andere proposities mogelijk afhankelijk van behoefte. Bijvoorbeeld
propositie voor woningbouwcorporaties, hybride constructies met banken etc.
Nieuwe Duurzame Zorg
 KANSEN
ONDERWERP
LUCRUM LEDEN
POPULATIE- EN MARKTGERICHT
ONDERNEMEN
GROEIEN IN
GROEIEN IN
ONVOLDOENDE MARKTGERICHTHEID
PARTICULIERE MARKT
EXTRAMURALE ZORG
ONRENDABEL VASTGOED
UITBESTEDEN
ZORGVASTGOED
BEKOSTIGING
EN
BESTAANSRECHT
ININNOVATIE
HET GEDING
DUURZAAMHEIDALS ONDERDEEL
VAN FONDS (in onderzoek)
GEEN GELD VOOR INNOVATIE
EEN LUCRUM
VERBETERING LIQUIDITEIT
ZORGVASTGOED FONDS
EN SOLVABILITEIT
KRIMPREGIO
(in onderzoek)
HOE GROEIEN IN EXTRAMURALE ZORG
Nieuwe Duurzame Zorg
 CONDITIES
ONDERWERP & VOORWAARDEN
 Due diligence en risico-analyse vooraf
 ROZ voorwaarden (intramuraal)
 Een langdurig huurcontract met een zorgorganisatie in geval SCCI een pand
overneemt
 Opstellen en monitoren van een servicelevel/performance agreement met een
zorgorganisaties waarmee SCCI een langdurig huurcontract heeft
 Betaling van de inzet van de strategische assets van SCCI wat betreft kennis, data en
netwerk in het geval een zorgorganisatie, los van een beleggingstransactie vanuit
SCCI, daarvan gebruik wenst te maken
Nieuwe Duurzame Zorg
Download