De Geest in je en de Geest op je

advertisement
De zalving in mij: de Geest in mij
De zalving op mij: ik in de Geest
water jou: reinigt je van binnen
water
je: reinigt je van buiten
Joh 4:14
Het water dat ik geef, zal in u worden tot een fontein
2Cor 1:22
de Geest tot onderpand in onze harten heeft gegeven
Joh 14:16
De Geest der waarheid .....blijft bij u en zal in u zijn
Rom 8:9
Gij, in de geest, .., indien de Geest Gods in u woont
Rom 8:11
maakt uw lichaam levend door zijn Geest die in u woont
1Joh 4: 4
Groter is Hij die in u is, dan hij die in de wereld is
1Joh 2:27
De zalving blijft in u, en gij hebt niet nodig dat iemand
1Joh 2:27
De zalving blijft in u, en gij hebt niet nodig dat iemand
Joh. 4:14
De inwendige fontein (water voor jezelf)
Efeze 1:14
Het zegel van Gods eigendom
Rom 8:16
De innerlijke Getuige
Rom 8:16
De Geest v/h zoonschap
2 Cor 1:22
De Geest als onderpand van ons erfdeel
Joh 14:17
De Trooster, de Geest der waarheid
Joh 16:12
De Geest van leiding (Leidsman)
1 Joh 2:27
De innerlijke Leraar
*
De Helper voor onze persoonlijke groei
*
De Helper om de vrucht v/d Geest te ontplooien
Luc 4:18
De Geest des Heren is op mij, omdat Hij mij gezalfd heeft
Luc 24:49
En zie, Ik doe de belofte mijns Vaders op u komen
Hand 1: 8
Gij zult kracht ontvangen, wanneer de Geest over u komt
Hand 2:3
zette zich op een ieder van hen; en zij werden allen vervuld
Hand 10:44 Terwijl Petrus nog sprak, viel de Heilige Geest op allen
Hand 19: 6
Toen Paulus handen oplegde, kwam de Geest over hen
Is er om anderen te dienen en niet voor jezelf
Is gegeven voor de openbaring van de gaven v/d Geest
Wordt gegeven om de werken van Jezus te doen
Komt door geloof, dorsten, wachten
Wordt gegeven om het evangelie v/h koninkrijk te prediken
Deze zalving valt als een mantel op je (Elia & Elisa)
Produceert kracht om weerstand te bieden en te getuigen
Wordt gegeven om Gods Koninkrijk te openbaren
Is dezelfde Geest als waarmee Jezus werd gedoopt
De zalving op ons openbaart:
Gods koninkrijk in de wereld
De gaven van de Geest
De kracht van Jezus
De zalving in ons openbaart:
Gods koninkrijk in ons
De vrucht van de Geest
Het karakter van Jezus
Gods autoriteit
Gods integriteit
Wat Jezus doet
Wie Jezus is
De zalving op ons:
De zalving in ons:
-is uitwendig - uitademen
- inademen - is inwendig
-is als de ranken - botten
- vlees - is als de vrucht
-is als elektriciteit
-is als het vuur
-is als het water
-is als de lamp die licht geeft
-is de haard waarin het brandt
-is als de rivierbedding
2 Tim 1:7 God heeft ons niet gegeven een geest van
lafhartigheid, maar van kracht, liefde en bezonnenheid.
Kracht
Bezonnenheid
Liefde
1 Kor 12
1 Kor 14
1 Kor 13
Gaven vd Geest
-balans-
Vrucht vd Geest
Gods kracht op je
-balans-
Gods karakter in je
Download