04-2006

advertisement
Verslag DWZ 04/04/’06
Derde Wereldraad Zoersel
p.a. Erik Fuhlbrügge
Afdeling Welzijn
Halle-Dorp 37
2980 Zoersel
Tel.: 03/380 13 95
E-mail: [email protected]
Beste medewerker,
Hierbij ben je vriendelijk uitgenodigd op onze volgende bijeenkomst, op dinsdag 2 mei
om 20.30 u in het Zonneputteke.
AGENDA :
1. Goedkeuring vorig verslag
2. Mededelingen vanuit het college
3. Varia
4. Nieuws uit de werkgroepen
-
Scholenwerking
-
Noord Zuidconvenant
-
Centraal project Kerstmarkt
-
11.11.11
-
Parkmuzaiëk
5. Agenda voor de volgende vergadering
Groetjes,
1
Verslag DWZ 04/04/’06
Verslag Derde Wereldraad 04/04/’06
Aanwezig: Hilde Filliers, Maria Willems, Ilse Verijcken, Lut Van Rossem, Laetitia
Jansseune, Bob Peeters, Erik Fuhlbrügge
Verontschuldigd: Gaby Van Dyck, Rita Debaere, Liliane De Cat , Monique De
Temmerman, Willy Kennis, Aleide Delagrou , Filip Vanleene, Jan Van Riel, Clothilde
De Schutter
1. Goedkeuring vorig verslagen
De verslagen van februari en maart werden pas verstuurt.
2. Mededelingen van het college




Netwerk Vlaanderen roept de gemeentes op om de Birmese democraten te
steunen. De financiële dienst heeft een brief naar onze huisbankier gestuurd
met de vraag om met deze kwestie rekening te houden betreffende hun
beleggingsportefeuilles.
Amnesty International bedankt Zoersel voor de geleverde steun.
Bob heeft op de jeugdraad uitgelegd wat de Noord Zuidconvenant is en hoe zij
daaraan kunnen meewerken. Bob heeft ook uitleg gegeven bij de poging om
een fair trade gemeente te worden.
De wereldmissiehulp geeft een reeks concerten (zie bijlage).
3. Varia
Bob heeft een nieuwsbrief van de gemeentelijke basisschool van Zoersel ontvangen
waarin vermeld wordt dat het 4de leerjaar ons voorjaarsproject heeft bezocht.
Ilse heeft haar steun verleend bij het project van PC Bethaniën in verband met
Broederlijk Delen. Het was een geslaagd project.
Het Atheneum van Oostmalle heeft nog oude schoolbanken over.
Via de
vergadering vernemen we dat Wereldmissiehulp dergelijke zaken komt ophalen.
Laetitia heeft een aanvraag gedaan bij de cultuurdienst voor het benefietconcert (zie
vorige verslagen). Ze zal ook het Davidsfonds contacteren met de vraag of zij dit
project mee willen ondersteunen. De Trappisten van Westmalle ondersteunen dit
project mee. De DWZ staat voor het overige bedrag van 400€ garant. Alle andere
partners zijn natuurlijk welkom.
Het concert zal doorgaan op zondag, 17 december in de namiddag.
Hilde heeft een artikel bij uit de Gazet van Antwerpen. Het gaat over het bezoek van
21 klassen aan het voorjaarsproject. Ook in de Streekkrant is een artikel
verschenen.
Hilde heeft een interview gegeven aan 11.11.11 voor en artikel in “Pagina 11” over
het organiseren van een lokale 11.11.11-actie.
2
Verslag DWZ 04/04/’06
4. Nieuws uit de werkgroepen:
4.1 Scholenwerking:
De gemeentelijke basisschool van Halle heeft een aanvraag ingediend voor een
éénmalige projectsubsidie (zie bijlage). De DWZ zal het voor het ganse bedrag
tegemoetkomen.
4.2 Noord Zuidconvenant:
Dankzij
de
convenant
is
Erik
vanaf
nu
halftijds
belast
met
ontwikkelingssamenwerking. Deze halftijdse invulling dient om de convenant uit te
werken en is niet bedoeld om bestaande activiteiten van de DWZ over te nemen.
Bob en Erik zullen samen bekijken welke stappen er genomen moeten worden om
ons operationeel actieplan uit te voeren.
Er zal alvast een persmap en een documentatiemap worden aangemaakt zoadat
deze kunnen verwerkt worden in de evaluatie van dit operationeel actieplan.
We zullen ook een folder maken om scholen en jeugdverenigingen duidelijk uit te
leggen in welke mate zij een beroep kunnen doen op het extra budget voor
sensibilisering (zie operationeel actieplan).
4.3 Evaluatie voorjaarsproject:
Op de opening in de Bijl waren er een 50-tal bezoekers.
Voor de rest was er vooral op zondag interesse van het bredere publiek.
De workshops “Koken” , waar ook mensen van KAV aanwezig waren, en “Juwelen
maken” waren beide volzet. Bij deze laatste workshop was het eindresultaat zeer
geslaagd maar de manier van lesgeven was nogal onvriendelijk.
De film was schitterend maar er was zeer weinig publiek (12 pers.).
Door afwezigheid van Erik was er dit jaar minder reclame gemaakt dan andere jaren.
Het scholenproject was zeer geslaagd. Paul heeft weer het beste van zichzelf
gegeven. Het was ook inhoudelijk zeer goed opgebouwd. Het niveau lag volgens
een leerkracht van het 6de echter soms een beetje hoog. Zij heeft dan ook
aangeboden om volgende keer mee te helpen.
Misschien kunnen we in het algemeen meer evaluatiemomenten organiseren.
4.4 De 11.11.11-actie:
Begin mei weten we meestal meer over de komende actie. We zullen de
jeugdverenigingen zo snel mogelijk verwittigen zodat ze met de datum rekening
kunnen houden.
Dit jaar valt 11 november in het actieweekend zodat de meeste winkels in dat
weekend gesloten zijn. Misschien moeten we het actieweekend dan een weekend
vervroegen.
We zullen bevragen welke winkels er dan open zijn.
4.5 Parkmuzaïk:
/
3
Verslag DWZ 04/04/’06
4.6 Jaarverslag:
Zie bijlage
4.7 Kerstmarkt:
Ilse heeft als voorzitster van de welzijn –en gezondheidsraad van Zoersel aan het
college van burgemeester en schepenen gevraagd om met een paar mensen samen
te zitten om duidelijke afspraken te maken betreffende de adviesfunctie van de
verschillende adviesraden. Dit zal op het volgende college worden besproken.
5. Volgende vergadering
Op dinsdag, 2 mei om 20.30 u in het Zonneputteke.
4
Verslag DWZ 04/04/’06
BIJLAGE 1
5
Verslag DWZ 04/04/’06
6
Verslag DWZ 04/04/’06
BIJLAGE 2
Aanvraag subsidie “Sensibilisering”
Naam: Gemeentelijke basisschool 'Pierenbos'
Adres: Halle-Velden 2
Gemeente: Halle-Zoersel
Postcode: 2980
Telefoonnummer: 03/383 47 17
E-mail: [email protected]
Naam organisator: Gemeentelijke basisschool 'Pierenbos'
Datum van de activiteit: 24 april 2006 tot 5 mei 2006
Waar vindt de activiteit plaats? Gemeentelijke basisschool 'Pierenbos'
Omschrijving van de activiteit:
Er valt iets uit de lucht. een
project gedurende twee weken met een aantal
gemeenschappelijke momenten en een aantal klasmomenten. We voorzien ook
klasdoorbrekende activiteiten en een slotmoment waarop de ouders van de kleuters
uitgenodigd worden. De lagere school sluit mee aan op 5 mei.
Doelstelling:
Het leren kennen van het dagelijkse leven in andere continenten, met het oog op een open
houding tegenover en een respectvolle kijk op andere volkeren.
We willen de kinderen laten kennismaken met vreemde talen, eetgewoonten, woningen,
kleding, onderwijs, uit andere continenten zonder te vervallen in stereotypen.
Voor welke doelgroep is deze activiteit?
kleuters en kinderen van de lagere school
Aantal verwachtte deelnemers, bezoekers, …?
100 kleuters, 176 kinderen van de lagere school en de ouders van de kleuters (ongeveer 80)
Hoe maken jullie de activiteit bekend?
Via de nieuwsbrief van de school.
In welke zin is de activiteit informerend, sensibiliserend of educatief?
Op een wereldkaart worden de verschillende landen gesitueerd aan de hand van souvenirs.
Er zijn materialenkoffers met foto`s, kookboeken, muziek, dansjes, prentenboeken. Dit alles
vanuit de idee: zo leven wij. De kinderen werken in hun eigen klas rond een bepaald
continent. In de tweede week gaan de kinderen op bezoek in de andere continenten.
In de lagere school werken we rond spelen in Afrika.
Met welk land, thema, problematiek heeft het te maken?
7
Verslag DWZ 04/04/’06
België (West-Europa), China (Azië), Mexico (Midden-Amerika), Nigeria (Afrika)
Voor welke onkosten verwacht u een bijdrage van de DWZ?
Voor de kleuters begroten we het geheel op 165 euro waarvan 65 euro voor educatief
materiaal en 100 euro voor de hapjes en drankjes uit de andere landen. Ook op de
oudernamiddag zijn er hapjes voorzien.
Voor de lagere school bedragen de onkosten 70 euro voor Alfa Turnhout + 0.30 euro
verplaatsingskosten.
Kleur Bekennen financiert van dit geheel 65 euro.
Hoeveel medewerkers zijn er? 25
Wanneer en hoe voorziet u een evaluatieverslag?
Het project zal geëvalueerd worden door de personeelsleden. Een verslag wordt opgemaakt
voor Kleur Bekennen.
8
Verslag DWZ 04/04/’06
BIJLAGE 3
DERDE WERELDRAAD
ZOERSEL
JAARVERSLAG
2005
9
Verslag DWZ 04/04/’06
INHOUD :
I.
Algemeen
I.1. Situering van de DWZ
I.2. Situering Noord-Zuidconvenant
I.3. Doelstellingen
I.4. Verdeelsleutel
I.5. Structuur
II.
Werkingsverslag
II.1. Werking DWZ
II.2. Informatie en sensibilisatie
II.3. Zoerselse projecten
II.4. 11.11.11
II.5. Broederlijk Delen
III.
Financieel verslag
IV.
Bijlagen
10
Verslag DWZ 04/04/’06
I. Algemeen
I.1. Situering van de DWZ
De gemeentelijke Derde Wereldraad Zoersel (verder DWZ) werd opgestart in 1983. Op 26
september 1985 besliste de gemeenteraad de DWZ te erkennen als gemeentelijke
adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking en derdewereldproblematiek. In 2005 vierde
DWZ dus zijn 20-jarig bestaan.
De DWZ is tevens:
 een organisatie die initiatieven i.v.m. ontwikkelingssamenwerking ontplooit;
 een forum en ontmoetingsplaats voor individuen.
I.2. Convenant Noord-Zuid met de Vlaamse gemeenschap.
De gemeente Zoersel heeft intussen ook, dankzij de DWZ, de Noord-Zuidconenant met de
Vlaamse gemeenschap ondertekend.
De convenant is bedoeld om het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking binnen de
gemeente en het gemeentebestuur in het bijzonder te vergroten.
Er bestaat een convenant zonder stedenband en een convenant met stedenband.
Het is onze bedoeling om binnen de drie jaar klaar te staan voor een stedenband. De
stedenband is een partnership tussen Zoersel en een gemeente of stad uit het zuiden. Het
is onder andere de bedoeling om elkaars bestuursniveau te ondersteunen.
Na een geweigerde aanvraag voor een convenant mèt stedenband in maart 2005 hebben we
onze convenant herschreven. In september hebben we dan opnieuw een aanvraag gedaan,
dit maal zonder stedenband. Onze aanvraag werd goedgekeurd.
We hebben deze convenant getekend voor de periode 2006-2008. Voor meer info zie
www.zoersel.be.
I.3. Doelstellingen
De DWZ streeft volgende doelstellingen na:
 Samen
met
het
gemeentebestuur
een
beleidsvisie
ontwikkelen
inzake
ontwikkelingssamenwerking;
 Het voeren van een permanent bewustmakingsbeleid naar de overheid, de bevolking, de
medewerkers van de DWZ, de Plaatselijke Openbare Bibliotheken, de
scholengemeenschap en de (jeugd)verenigingen;
 Het steunen van personen en projecten actief in de derde wereld;
 Het ondersteunen en deelnemen aan derdewereldactiviteiten van organisaties zoals
Oxfam Wereldwinkel, Amnesty International, 11.11.11, Broederlijk Delen, … en van
plaatselijke verenigingen die aan O.S. doen.
Een greep uit de belangrijkste doelstellingen voor de toekomst :
 Het verder zetten van de inspanningen die de gemeente in het verleden leverde inzake
ontwikkelingssamenwerking, concreet 0,7 % van de gewone begroting;
 De oprichting van een infotheek, in samenwerking met Oxfam Wereldwinkel en met de
inzet van vrijwilligers. Via tijdschriften, naslagwerken, internet, … kan men er kennis
vergaren over alle beleidsdomeinen i.v.m. ontwikkelingssamenwerking;
11
Verslag DWZ 04/04/’06
 Ondersteuning van initiatieven inzake duurzame ontwikkeling in de armste landen, met de
klemtoon op eerlijke prijzen voor basisgrondstoffen, technologieën voor milieuvriendelijke
productie, …;
 Aandacht voor de huisvesting, opvang en integratie van asielzoekers die aan Zoersel zijn
toegewezen, in samenwerking met het OCMW;
 Verschillende personen of groepen in Zoersel hebben directe of indirecte contacten met
projecten in de derde wereld. Om deze contacten aan te moedigen en meer mensen
daarbij te betrekken, is het wenselijk een steun aan Zoerselse projecten te voorzien;
 Nog andere doelstellingen zijn in het kort: vredeseducatie, bevorderen van
verdraagzaamheid en solidariteit, integratie van kansarmen, vermindering schuldenlast
van de derde wereld (vb. tobintaks).
 Initiatieven nemen of ondersteunen met het doel de Milleniumdoelstellingen van de V.N.
te bereiken.
I.4. Verdeelsleutel
De gemeente reserveert een deel van haar middelen voor ontwikkelingssamenwerking. De
gemeenteraad besliste op 22 mei 1986 om de toelage voor ontwikkelingssamenwerking
jaarlijks met € 7 436,81 te laten aangroeien tot 0,7 % van de gewone begroting en bepaalde
een verdeelsleutel. In 1999 bereikten we dit plafond bijna met een totaalbedrag van € 96
678,47.
Op 26 februari 1998 en 26 april 2001 werd de verdeelsleutel door de gemeenteraad herzien.
Op dit ogenblik geldt het volgende:
 7,5 % van de totale toelage wordt toegewezen aan de Roemeense zustergemeente
Crucea
Het resterende bedrag wordt als volgt verdeeld:




32 % wordt toegewezen aan projecten van de 11.11.11-actie.
28 % is bestemd voor projecten van Broederlijk Delen.
20 % is voorzien voor de Zoerselse projecten.
20 % van de toelage is voor projecten in Zoersel ter informatie en bewustmaking van de
bevolking over de derdewereldproblematiek, met inbegrip van noodhulp.
Dit is het budget voor sensibilisatie. Met het budget sensibilisatie organiseert de Derde
Wereldraad zelf activiteiten in Zoersel of steunt ze activiteiten en organisaties in Zoersel
die openstaan voor sensibilisatie voor derde wereldproblematiek.
De DWZ beslist over de besteding van de middelen toegewezen aan de posten “Zoerselse
projecten” en “sensibilisatie”.
De laatste herziening hield voornamelijk een verhoging van de steun aan “Zoerselse
projecten” in. Hoewel projecten, die professioneel opgevolgd worden door de niet
gouvernementele organisaties, zoals 11.11.11 en Broederlijk Delen, zeker een garantie
bieden voor een goede besteding van de financiële middelen, zijn er toch enkele redenen
die pleiten voor een verhoging van de steun aan “Zoerselse projecten”. Een toenemend
aantal personen in Zoersel hebben immers directe of indirecte contacten met projecten in
de Derde Wereld en doen beroep op de Derde Wereldraad om deze projecten financieel
te steunen.
12
Verslag DWZ 04/04/’06
I.5. Structuur
De DWZ is samengesteld uit:
 de schepen van ontwikkelingssamenwerking;
 een gemeentelijke ambtenaar voor ontwikkelingssamenwerking;
 stemgerechtigde leden : personen uit de gemeente, die vanuit hun betrokkenheid tot de
Derde Wereldproblematiek meer dan de helft van de maandelijkse vergaderingen
bijwonen;
 medewerkers : personen van binnen of van buiten de gemeente, die wensen betrokken te
zijn bij de werking van de DWZ;
 Soms worden specialisten uitgenodigd om te discussiëren over bepaalde thema’s (vb.
vredesproblematiek, asielbeleid) of komen er afgevaardigden van verschillende
organisaties binnen of buiten Zoersel hun werking toelichten. Regelmatig brengen
dorpsgenoten verslag uit over hun reizen naar of hun verblijf en werk in
ontwikkelingslanden.
Naast de maandelijkse vergaderingen wordt er in werkgroepen vergaderd. Deze
werkgroepen hebben een permanent karakter (11.11.11, Scholenwerking, Over de
Grenzen Heen) of richten zich op bepaalde projecten of organisaties (vb.
voorjaarsproject). Alle personen uit de gemeente zijn van harte welkom op de
vergaderingen.
De DWZ vergadert elke eerste dinsdag van de maand, telkens om 20.30 u in het
Zonneputteke.
Na een grondige evaluatie van het voorbije werkjaar wordt in september telkens een nieuw
jaarplan opgemaakt. Daaraan gekoppeld werd er een matrixstructuur opgemaakt, met
eindverantwoordelijken en medewerkers voor de verschillende programmaonderdelen.
13
Verslag DWZ 04/04/’06
II. Werkingsverslag
II.1. Werking DWZ
In 2005 vergaderde de Derde Wereldraad 11 maal, in principe elke eerste dinsdag van de
maand behalve in de maand augustus. De tweede week van januari ging de bijeenkomst
door onder de vorm van een diapresentatie over Bolivia met aansluitend een
nieuwjaarsreceptie.
Van elke vergadering wordt een verslag gemaakt, dat ruim wordt verspreid in Zoersel.
Algemeen willen we dan in het kader van dit werkingsverslag opmerken dat de meer
gedetailleerde informatie over de werking van DWZ in de maandelijkse verslagen kan
worden teruggevonden. Deze verslagen worden hier niet in bijlage meegegeven, maar aan
elk lid van het college en de gemeenteraad werden deze in de loop van het jaar toegestuurd.
Buiten deze maandelijkse bijeenkomsten organiseerde de DWZ twee maal een GROZ
(Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking Zoersel).
De DWZ stelde namelijk vast dat heel wat organisaties en individuen die - al dan niet
zijdelings - met ontwikkelingssamenwerking begaan zijn (door bijvoorbeeld mee te werken
aan een actie), niet in deze adviesraad vertegenwoordigd zijn. Daarom werd op deze
vergaderingen
iedereen
uitgenodigd
die
rechtstreeks
of
sporadisch
met
ontwikkelingssamenwerking te maken krijgt, zoals de scholen, de jeugdverenigingen, enz.
Dit is een gelegenheid om de werking van de DWZ toe te lichten, te informeren aangaande
subsidiemogelijkheden, gemeenschappelijke initiatieven of ideeën uit te werken,
programma’s op elkaar af te stemmen, ...
Om de problematiek, de ontwikkelingen, ... i.v.m. ontwikkelingssamenwerking te helpen
verduidelijken kan ook beroep gedaan worden op externen.
II.2 Informatie en sensibilisatie
II.2.1. Het scholenaanbod
In het begin van het schooljaar worden de schooldirecties van de verschillende basisscholen
in de gemeente benaderd om de werking van DWZ toe te lichten.
Tijdens dit bezoek kunnen dan ook de aantallen doorgeven worden van de benodigde
abonnementen op "SamSam" (een tijdschrift over ontwikkelingssamenwerking speciaal voor
kinderen). De inhoud van deze tijdschriften kan klassikaal besproken worden om de
kinderen te sensibiliseren.
Scholen kunnen de NCOS-kalenders bestellen. Bij deze kalenders hoort ook een speciaal
educatief project dat in de klas gebruikt kan worden en dat gerelateerd is naar de foto's van
de kalender.
We leggen ook uit dat er verschillende instanties zijn die alles voorhanden hebben om
lessen, acties e.d. over ontwikkelingsamenwerking en derde wereldlanden te documenteren
en om activiteiten te kunnen organiseren.
Scholen die dat wensen, kunnen steun vragen aan de DWZ voor bepaalde onkosten als het
over een goedgekeurd project gaat met betrekking tot derdewereldproblematiek.
Net als vorig jaar organiseerde de kleuterschool van de Antoniusschool een Afrika-project.
Het project liep van maandag 2 tot en met vrijdag 13 mei. Op dinsdag 10 mei zijn ze op
uitstap geweest naar Tervuren waar de kinderen een rondleiding kregen en workshops. De
14
Verslag DWZ 04/04/’06
inkom en de helft van de vervoersonkosten werden door de DWZ betaald, mits de
vermelding van de DWZ. Op de andere dagen waren er activiteiten zoals Afrikaans dansen,
djembé, knutselen, ...
II.2.2. De Plaatselijke Openbare Bibliotheek
De DWZ doet suggesties aan de Plaatselijke Openbare Bibliotheek voor de aankoop van
wereldliteratuur.
II.2.3. Animatie in Zoersel
De algemene doelstelling van deze activiteiten is het positieve en culturele aspect van de
derde wereld te promoten in Zoersel (complementair aan de Zoerselse projecten). Uit
ervaringen en getuigenissen weten we dat dit voor de derde wereld zeer belangrijk is en dat
de plaatselijke bevolking wenst dat we hier in het westen zeker niet alleen de negatieve kant
van hun samenleving tonen.
In de maandelijkse vergaderingen en via kleinere werkgroepen wordt er concreet vorm
gegeven aan de verschillende activiteiten die onder animatie vallen. Na afloop gebeurt er
een evaluatie.
A. Djembé-cursus
Deze cursus begint telkens in september en loopt door in het voorjaar van het volgende jaar.
Voor 2005 betekende dat er een cursus liep van 14 januari tot en met 20 mei 2005 en van 30
september tot en met 16 december 2005. Zoals voorheen hebben we nog steeds een groep
van 30 tot 40 geïnteresseerden. Jules M’Bengue leert hen in drie groepen (beginners,
eerste en tweede gevorderden) Afrikaanse ritmes op een West Afrikaanse tamtam, de
djembé. Ook Afrikaanse dans en zang worden uitgeprobeerd. De drempel voor de cursus
wordt bewust zeer laag gehouden: voor elke cursist is een djembé voorzien, per les betaalt
men 5 euro, m/v van 12 tot 82!
Het enige verschil met vorige jaren is ons
abonnementsysteem waarbij betaald wordt voor een lessenreeks van tien lessen, wat
duidelijk de opkomst en kwaliteit ten goede komt. Als afronding van de cursus laten we de
mensen steeds kennismaken met enkele aspecten van de Senegalese keuken.
Eén maal per jaar organiseert Jules M’Bengue ter ondersteuning van een bepaald project in
Dakar (straatkinderen, schoolmateriaal) een grote djembéhappening in Brussel waar de
leerlingen dan een stuk opvoeren. In 2005 vond deze happening plaats op 26 februari.
Deze cursus blijft een financieel autonoom project waar we enkel gebruik maken van de
gemeentelijke infrastructuur.
B. Voorjaarsproject
Voor de zevende opeenvolgende keer organiseerde de Derde Wereldraad Zoersel van 28
februari tot en met 27 maart een cultureel voorjaarsproject. De DWZ sloeg hiervoor verder de
handen in elkaar met de cultuurdienst van de gemeente, de Plaatselijke Openbare
Bibliotheek en vzw ‘t Vlot. Voorgaande jaren waren er projecten rond Mongolië (1999),
Brazilië (2000), Cuba (2001), Mali (2002), Tibet (2003) en West-Afrika (2004). In 2005 stond
het Latijns-Amerikaanse land Bolivië centraal.
Overzicht activiteiten
1. Fototentoonstelling
Fotograaf Paul Van Wouwe is in de loop van de voorbije voorjaarsprojecten een vaste
waarde geworden. Hij reisde verschillende keren door verschillende landen en continenten.
In 2005 selecteerde hij de meest karakteristieke foto’s van zijn reizen naar Bolivië. Ook
amateurfotograaf Paul Van Nylen bezocht zijn schoonzus Els Van Hoecke in La Paz en
15
Verslag DWZ 04/04/’06
bracht een bezoek aan haar projecten. Beide fotografen lieten in hun foto’s zoveel mogelijk
het dagdagelijkse leven van de gewone Boliviaan op een pakkende wijze zien.
Speciaal aan de fototentoonstelling was de plaats waar de foto’s werden tentoongesteld.
Verschillende Zoerselse bakkers waren bereid om hun etalage ter beschikking te stellen.
Naast de foto’s werden er ook een aantal kunst- en gebruiksvoorwerpen tentoongesteld en
enige achtergrondinformatie over het land gegeven.
van maandag 28 februari tot en met zondag 27 maart
plaatsen: In Sint-Antonius: Bakkerij Max - Handelslei 16, Bakkerij Bethanie - Handelslei 250,
Bakkerij Melis - Handelslei 105, Bakkerij Guy Verellen - Zoerselsesteenweg 35
In Halle: Bakkerij Sint Martinus - Sint-Martinusstraat 24, Bakkerij Bart Stuer - Halle-Dorp 121
In Zoersel: Bakkerij De Proost-Segers - Dorp 95, Bakkerij Leo Frans - Zandstraat 1
2. POB-hoekje
In de bibliotheek van Zoersel kon men terecht voor een apart hoekje met boeken en CD’s
van en over Bolivia.
van maandag 28 februari tot en met zondag 27 maart tijdens openingsuren POB Zoersel
plaats: POB Zoersel, Zonneputteke
3. Diavoorstelling
Paul Van Nylen is amateur-fotograaf en reisde in 1999 naar La Paz in Bolivia om zijn
schoonzus Els Van Hoecke te bezoeken. Hij maakte met haar een trip door het land om haar
projecten te zien. Hij toonde zijn diareeks en vertelde zijn belevenissen.
donderdag 10 maart om 20 uur
plaats: Koetshuis
aantal deelnemers: 20
4. Boliviaans koken
De Boliviaanse Beatriz Estrada zorgde voor sfeer en bracht haar verhaal over het leven in
haar land. Ondertussen bereiden we samen een Boliviaanse maaltijd. Beatriz gebruikte
hiervoor traditioneel Boliviaanse producten, waaronder quinoa, een graan uit de Andes. Ze
gaf ook heel wat informatie over de voedingswaarde, teeltwijzen, geschiedenis, …
maandag 14 maart om 20 uur
plaats: Zonneputteke
aantal deelnemers: 20 (was volzet)
5. Scholenproject
Ook de leerlingen van de Zoerselse scholen kwamen aan hun trekken, zoals tijdens de
voorbije voorjaarsprojecten, en dit na grondige voorbereiding en begeleiding door Paul Van
Wouwe. Opgebouwd rond het dagelijks leven in Bolivië heeft vzw ‘t Vlot een verzameling
samengesteld met allerlei kunst- en gebruiksvoorwerpen. Daarnaast werd er een video
getoond en konden de leerlingen zelf een kunstwerkje maken.
Bedoeling was dat de kinderen kennismaakten met het dagelijkse leven, zoals het zich
afspeelt in Bolivië. Voor elk kind was er, aangepast aan de graad, een werkboekje waarmee
ze voor, tijdens en na het bezoek verder weg konden. Aan de leerkrachten boden we een
uitgebreide brochure met achtergrondinformatie aan. Dit aanbod kon opnieuw op veel
enthousiasme rekenen bij zowel leerlingen als leerkrachten !
Aantal deelnemende scholen : 5
aantal klassen: 23
aantal leerlingen : 550.
Evaluatie
16
Verslag DWZ 04/04/’06
Gebaseerd op de reacties die we van verschillende kanten hebben gekregen op het project
(zie ook evaluaties door scholen) en onze eigen indrukken hebben we op de derde
wereldraad van april 2005 het voorjaarsproject als geslaagd geëvalueerd.
C.
Parkmuzaïek
Zoals ieder jaar proberen we, samen met de organisatoren, het publiek warm te krijgen voor
vormen van dans en muziek, die in andere delen van de wereld zeer populair zijn.
We opteren meestal voor erg toegankelijke maar daarom niet banale muziekvormen.
Daarnaast laten we toe aan de verschillende gekende organisaties zoals Oxfam
Wereldwinkel, Amnesty International, Monnikenheide, e.a. om hun werking voor te stellen.
Ook de Zoerselse projecten krijgen zo de mogelijkheid om een breder publiek te bereiken.
Op 19 augustus was het de beurt aan Jules M’Bengue en zijn groep Teranga. Jules
M’Bengue is voor Zoersel al lang geen onbekende meer, al jaren is hij het kloppend hart van
de wekelijkse djembécusus. Deze vrijdag trad hij op met zijn eigen Afrikaanse groep
Teranga . Zij brachten opzwepende Westafrikaanse zang en muziek met traditionele
instrumenten zoals djembé, doun-doun, sabar, tama balafon, kora .
D. 20-jarig bestaan Derde Wereldraad
Zoals in de inleiding al vermeld, vierde DWZ dit jaar zijn 20-jarig bestaan. Naar aanleiding
hiervan organiseerde DWZ in samenwerking met De Bijl tussen 5 en 27 november de
fototentoonstelling 'Insjallah mevrouw, ontmoetingen (z)onder de boerka' van fotografe Lieve
Blancquaert. De tentoonstelling, bestaande uit een reeks vrouwenportretten, vertelt De
ontluisterende realiteit die Lieve Blanquaert en Annemie Struyf tijdens hun risicovolle
onderneming ontdekten in Afghanistan.
Op 25 november kwam Lieve Blancquaert voor een volle zaal ‘De Bijl’ een lezing geven,
waarbij ze aan de hand van beelden en talrijke anekdotes haar versie van de onthutsende
ontmoetingen in Afghanistan gaf. DWZ organiseerde deze avond samen met de POB.
E. Over de Grenzen Heen
Derde Wereldraad Zoersel zorgde voor een stand waarbij de werking van onze adviesraad
werd voorgesteld en waarin eveneens de 11.11.11-actie centraal stond. Via het NCOS
secretariaat in Antwerpen huurden we een tentoonstelling met foto’s over ‘De Tijd Loopt’ in
het kader van de Milleniumdoelstellingen van de Verenigde Naties.
Ook voor de animatie voor de kleintjes werd gezorgd: zaterdag en zondag kwam Lut van
Rossum Mandala’s maken en Anke De Peuter maakte dieren met o.a. ijzerdraad. Verder
zijn Amanda en Pegalie komen haarvlechten.
Ook het traditionele Djembéoptreden lokte veel toeschouwers. Ook van de partij was de
traditionele Ger (Mongoolse nomadentent).
II.3. Zoerselse projecten
Zoerselse projecten zijn projecten in ontwikkelingslanden waar inwoners van Zoersel op één
of andere manier mee verbonden zijn. Door de binding met Zoersel en dankzij de uitstraling
die de plaatselijke contactgroepen aan deze projecten geven (opzetten of deelnemen aan
activiteiten en informatie verspreiden in Zoersel) dragen deze projecten bij tot de
sensibilisatie van de bevolking.
Om als ‘Zoersels project’ in aanmerking te komen moet het project aan de volgende
voorwaarden voldoen :
17
Verslag DWZ 04/04/’06
-
-
Er moet een duidelijk verband zijn tussen het project en inwoners van de gemeente
Zoersel.
Het land waarbinnen het project wordt gerealiseerd moet voorkomen op de lijst van
de UNDP (United Nations Development Program) onder lage of middencategorie van
de Human Development Index (voor meer informatie zie www. undp.com).
De indiener(s) moeten jaarlijks een formele steunaanvraag indienen bij de Derde
Wereldraad
Op het einde van elk jaar moet de indiener een verslag overmaken aan de Derde
Wereldraad over de besteding van de toegekende middelen.
Het project moet een positieve impact hebben op het vlak van de ontwikkeling en als
zodanig aanvaard zijn door de Derde Wereldraad.
De Derde Wereldraad wenst eveneens via brieven, beeldmateriaal of conferenties
geregeld op de hoogte te worden gehouden van de projectactiviteiten.
De Zoerselse projecten die in 2005 werden gesteund, zijn:
1. Kameroen, Kumbo Diocese, contactpersoon: Willy Kennis
2. Mongolië, Zusters van de Jacht (project mentaal gehandicapte kinderen),
contactpersoon : Jan Campforts.
3. Congo, Mokambi, contactpersoon: Miel Kint
4. Ecuador, Hogar para Todos, schoolkinderen, contactpersoon : Monique De
Temmerman
5. Senegal, Kokobo, contactpersoon : Josée Pluym
6. Kameroen, Cozoego, contactpersoon Aleide Lagrou
7. Togo, watervoorziening, contactpersoon : Tona Kokou / Redgi De Deken
8. Bolivia, Sentec, contactpersoon: Paul Van Nylen
9. Congo, Action preventive SIDA, contactpersoon: Clothilde De Schutter
II.5. 11.11.11
Het actieweekend viel dit jaar op 12 en 13 november. Als politiek thema stonden de
millenniumdoelstellingen centraal. Deze werden in 2000 door 191 landen erkend.
De millenniumdoelstellingen voor 2015 zijn:
1. Het aantal mensen dat in extreme armoede leeft, is gehalveerd ten opzichte van 1990.
Dit geldt ook voor het aantal mensen dat honger lijdt;
2. Alle kinderen op de wereld volgen basisonderwijs;
3. Meisjes krijgen dezelfde kansen als jongens, in het basis- en middelbaar onderwijs
reeds in 2005, tegen 2015 op alle onderwijsniveaus;
4. Het sterftecijfer van kinderen onder de vijf jaar is met twee derde teruggebracht ten
opzichte van 1990;
5. De moedersterfte is met driekwart teruggebracht ten opzichte van 1990;
6. Er is een halt toegeroepen aan de verspreiding van HIV/Aids, malaria en andere ziektes;
7. We voeren overal een goed milieubeleid en het onomkeerbare verlies van natuurlijke
hulpbronnen is gestopt. Het aantal mensen zonder toegang tot veilig drinkwater is
gehalveerd en de levens-omstandigheden van ten minste honderd miljoen mensen in
sloppenwijken is aanzienlijk verbeterd;
8.
Wereldwijd wordt samengewerkt op het gebied van ontwikkeling. Er zijn
afspraken over goed bestuur, landen voeren eerlijke handel met elkaar en er is een
eerlijk financieel systeem op poten gezet. Het schuldenprobleem van
ontwikkelingslanden is opgelost en de ontwikkelingslanden beschikken over nieuwe
technologieën. Samen met ontwikkelingslanden is er fatsoenlijk werk voor jongeren
gecreëerd.
Voor de financiële actie heeft iedere provincie een partner. Voor Antwerpen was dat in 2005
India, meer bepaald de organisatie SWATE. SWATE is een sterke vrouwenbeweging in de
18
Verslag DWZ 04/04/’06
zuidelijke deelstaat Tamil Nadu. Ze zet de onderdrukking van de vrouw op de politieke
agenda en brengt vrouwen samen om tegenmacht op te bouwen en gezamenlijke problemen
aan te pakken. Dat kan gaan over illegale alcohol of over zandwinning in de rivier met
desastreuze effecten op de watertoevoer. Uit de sterke mobilisatie voor de eerste
Wereldvrouwenmars groeide MAPOVI, een vrouwenbeweging tegen armoede en geweld in
heel Tamil Nadu.
De
actie
in
Zoersel
liep
tijdens
het
weekend
van
11-13
november.
Deelgemeente ZOERSEL organiseerde een verkooppunt aan supermarkt 't Centrum, terwijl
gemotiveerde vrijwilligers en jeugdverenigingen de huis aan huis verkoop op zich namen.
Deelgemeente SINT-ANTONIUS organiseerde verkooppunten aan de bibliotheek, supermarkten Colruyt en Delhaize en Oxfam Wereldwinkel.
Deelgemeente HALLE: Op het dorpsplein werd met sfeervolle zakmuziek, pannenkoeken,
glühwijn, affiches en ballonnen op zaterdagvoormiddag de 11.11.11-actie duidelijk in de
schijnwerpers gezet.
De opbrengst van de 11.11.11-straatactie 2005 zoals hierboven werd beschreven, bedroeg
7888,67 euro. Alweer een meeropbrengst in vergelijk met het jaar voordien van 403 euro.
Derde Wereldraad is uitermate tevreden met dit mooie resultaat dat met de hulp van vele
vrijwilligers, jong en oud, kon worden bereikt.
Straatactie
300 x 30 €
gemeentelijke toelage
diversen
Totaal
2003
6593,96
3859,82
27183
608,61
38245,39
2004
7485,39
1551,26
21997
359,21
31392,68
2005
7888,67
2067
23247
321,09
33523,76
II.6. Broederlijk Delen
In het Noorden ... werken aan sensibilisatie.
Hier bij ons, op lokaal vlak, zijn heel wat vrijwilligers actief om de christelijke inspiratie van
“delen met de armen” uit te dragen. Via lokale werkgroepen, vaak verbonden aan parochies
of
federaties,
worden
sensibilisatieactiviteiten
opgezet
om
de
zin
van
ontwikkelingssamenwerking uit te dragen en gestalte te geven. Verder zijn de
scholengemeenschappen vaak heel actief in het opzetten van allerhande activiteiten rond
ontwikkelingssamenwerking. De inzet van de leerkrachten in de scholen in Zoersel en Malle
is lovenswaardig. Ze geven aan de kinderen, de naar leeftijd aangepaste informatie rond de
derde wereld problematiek en schetsen de werking van Broederlijk Delen in deze context.
Met het aangepaste lesmateriaal krijgen de kinderen in de lokale lagere scholen inzicht in de
leefwereld van hun leeftijdsgenoten in het Zuiden. Met name de Antoniusschool heeft actief
contact met de Derde Wereldraad. Ook de werkgroep pastoraal van het Psychiatrisch
centrum Bethaniën AZ Sint-Jozef maakt elk jaar veel werk van de actieperiode Broederlijk
Delen. De lokale werkgroep van Broederlijk Delen heeft hierin een coördinerende rol en zorgt
voor lesmateriaal, logistieke ondersteuning en begeleiding. Op nationaal en internationaal
vlak voert Broederlijk Delen, in samenspraak met andere ngo's, acties tegen de oorzaken
van armoede.
19
Verslag DWZ 04/04/’06
III. Financieel verslag
Financieel verslag Derde Wereldraad 2005 door May Faes op 27/01/2006
2005
Gemeentelijke toelage
Uitgaven
Saldo
Info en sensibilisatie
14530
10957,83
3572,17
4200
5,38
overboeking van 2004
Noodhulp
4205,38
overboeking noodhulp
voor 2006
Noodhulp
4200
Hongersnood Niger
Tsunami Zuid-Oost Azië
Aardbeving Pakistan
1000
2500
700
Informatie en sensibilisatie
3577,55
10957,83
Bankkosten zichtrekening
Bankkosten spaarrekening
28,63
50,08
Projecten DWZ
*Scholenwerking
*Voorjaarsproject Bolivia
*Parkmuzaiek
*Kerstmarkt
*11.11.11
*Lidmaatschap Klimaatverbond
*Tentoonstelling i.v.m. 20 jaar DWZ
*Werkingskosten
*Vorming
1394,70
3614,30
1010,91
548
2058,17
180
382,01
80,25
60,00
Steun aan projecten van derden
*Zoego
*Mokambi
853,76
697,02
Opbrengst 11 11 11
Straatactie
300 x 30 €
gemeentelijke toelage
diversen
Totaal
2003
6593,96
3859,82
27183
608,61
38245,39
2004
7485,39
1551,26
21997
359,21
31392,68
2005
7888,67
2067
23247
321,09
33523,76
20
Download