Zelfcheck Inkoop Jeugd-GGZ

advertisement
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Zelfcheck Inkoop Jeugd-GGZ (1)
•
De Jeugd-GGZ wordt per 1 januari 2015 onderdeel van het integrale systeem van de zorg voor jeugd. Iedereen
beseft dat dit een complex vraagstuk is dat vraagt om zorgvuldig handelen. Enerzijds willen we als gemeenten
zorgen voor een zorgvuldige transitie waarin zorgcontinuïteit, beperkte frictie en een goede infrastructuur voor
Jeugd-GGZ gegarandeerd is, anderzijds willen we noodzakelijke stappen zetten in de richting van innovatie
van de jeugdhulp.
•
Relatief laat werd bekend (februari 2014 na een landelijk akkoord met de verzekeraars) dat de inkoop van
Jeugd-GGZ al in 2014 door gemeenten zou moeten worden uitgevoerd. Het is geen eenvoudige opgave dit
alles op een dergelijke korte termijn in goede banen te leiden. Als onderdeel van het landelijk akkoord is
afgesproken dat verzekeraars een adviserende rol hebben.
•
Om gemeenten verder te ondersteunen bij deze opgave is een landelijk Ondersteunings-programma JeugdGGZ opgericht dat ondersteuning kan bieden aan regio’s die daar behoefte aan hebben. Het
Ondersteuningsprogramma heeft een eigen plek op de website van de VNG. Op deze website is alles te
vinden vanuit het Ondersteuningsprogramma, zoals het aangeboden cursusmateriaal van de Masterclasses
Inkoop Jeugd-GGZ en een sectie met Veelgestelde vragen die zeer regelmatig wordt bijgewerkt.
•
Om zelf na te kunnen gaan of er onderdelen van de Jeugd-GGZ zijn waarop uw gemeente een beroep wil
doen voor verdere ondersteuning is deze ‘Zelfcheck Inkoop Jeugd-GGZ’ opgesteld.
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Zelfcheck Inkoop Jeugd-GGZ (2)
•
De ‘Zelfcheck Inkoop Jeugd-GGZ’ kan voor gemeenten en regio’s die al ver zijn met de Jeugd-GGZ gelden als
ruggensteun; een bevestiging dat inderdaad aan de meeste dingen al is gedacht. Voor gemeenten en regio’s
die nog minder ver zijn kan de Zelfcheck gelden als inventarisatie en startpunt voor verdere activiteiten of het
formuleren van een eventuele ondersteuningsvraag. Mocht dat laatste het geval zijn in uw regio: neem dan
snel contact op met het Ondersteuningsprogramma om samen verdere stappen te bespreken!
•
Goed te weten is ook dat niet alles tegelijk geregeld hoeft te zijn. Sommige delen van de Jeugd-GGZ zouden
idealiter af moeten zijn voordat de inkoop (contractering) plaatsvindt, sommige delen pas bij het vaststellen van
de begroting, en weer andere delen mogelijk uiterlijk bij de inwerkingtreding van de Jeugdwet per 1/1/2015.
Met dat doel zijn in bijgaande Zelfcheck ook vakjes opgenomen met de tekst ‘Mijlpaaldatum?'. Het vraagteken
zegt het al: of uw gemeente voor het betreffende punt een mijlpaal wil stellen en op welke datum precies, dat
kunt u zelf bepalen.
•
Voor alle vragen en vormen van ondersteuning in de regio is er het landelijk Ondersteuningsprogramma
Jeugd-GGZ. Dat Ondersteuningsprogramma is van en voor gemeenten, en ondersteunt vooral op uw verzoek.
Daarom is het belangrijk dat u ons weet te vinden, via:
www.vng.nl/otd
Mail: [email protected]
Tel. 070-3738398
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Zelfcheck Inkoop Jeugd-GGZ
Gericht op zorgcontinuïteit per 1/1/2015
Mijlpaaldatum?
Check?
1. Het gemeentelijk Jeugd-GGZ beleid draagt bij aan een 'zachte landing' van de
decentralisatie Jeugd.
Uitwerking
en
informatie
2. Het huidige aanbod, gebruik en bekostiging van de Jeugd-GGZ is afdoende in beeld.
Uitwerking
en
informatie
3. Er zijn duidelijke samenwerkingsafspraken gemaakt met andere gemeenten over wie
wat doet in de gemeentelijke Jeugd-GGZ-portefeuille (lokaal/regionaal/bovenregionaal)
Uitwerking
en
informatie
4. Er zijn adequate afspraken gemaakt om de toegang tot de Jeugd-GGZ te borgen.
Uitwerking
en
informatie
5. Er is voor het contracteren van Jeugd-GGZ een inkoopprocedure, bekostigingsstrategie en wijze van (voor)financiering van aanbieders gekozen.
Uitwerking
en
informatie
6. De gemeente sluit conform landelijke afspraken aan bij de prestaties en tarieven
zoals landelijk voor volwassenen worden vastgesteld door de Nza.
Uitwerking
en
informatie
7. Er zijn afdoende afspraken gemaakt met de zorgaanbieders over zorgcontinuïteit
zodat deze per 1/1/2015 is gegarandeerd.
Uitwerking
en
informatie
8. De gegevensuitwisseling tussen partijen die samenwerken met de Jeugd-GGZ is
georganiseerd
Uitwerking
en
informatie
9. Administratieve voorzieningen en benodigde ICT voor declaratieverkeer en betaling
van Jeugd-GGZ zijn ingericht.
Uitwerking
en
informatie
10 Het monitoren van financiële uitputting, facturatie en controle van verrichte levering
is ingeregeld.
Uitwerking
en
informatie
Algemene informatie:
FAQ
JGGZ
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
• Handreiking functioneel ontwerp Zorg voor
jeugd
•Bestuurlijk akkoord GGZ 2013-2014
Jeugd-GGZ specifieke informatie:
• Onderhandelingsresultaat ZN en VNG: Voorstel
Inkoop Jeugd-GGZ
• Op weg naar Inkoop Jeugd-GGZ
1. Het gemeentelijk Jeugd-GGZ beleid draagt bij aan een 'zachte
landing' van de decentralisatie Jeugd
1. De gemeentelijke visie op decentralisatie, transformatie Jeugd en invullen van
'jeugdhulpplicht' is (kwalitatief en kwantitatief) specifiek gemaakt voor JeugdGGZ.
2. Het gemeentelijke Jeugd-GGZ beleid respecteert de landelijke gemaakte
afspraken over de 'zachte landing' van de Jeugd-GGZ, met oog voor tijdig
inzetten transformatie.
3. Het gemeentelijke Jeugd-GGZ beleid houdt expliciet rekening met de te
verwachten effecten (en beperkingen) ten gevolge van overeengekomen
overgangsmaatregelen.
4. De gemeente heeft de toegang voor jeugdigen met een trajectduur van meer
dan één jaar geregeld.
5. Er is een structurele relatie met de zorgverzekeraars en betrokken zorgaanbieders met afspraken waardoor de continuïteit van zorg bij overgang
18- naar 18+ is geregeld.
6. De gemeente heeft afspraken gemaakt over hoe jeugdigen en ouders die per
1/1/2015 over een indicatie beschikken maar nog geen zorg ontvangen, deze
zorg gaan ontvangen.
Mijlpaaldatum?
Check?
Algemene informatie:
FAQ
JGGZ
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
• Handreiking financiën en de 3 decentralisaties
• Factsheet beleidsinformatie
• Handreiking bekostigingsmodellen Jeugd
• Functioneel ontwerp ‘zorg voor de jeugd’
• Toelichting Macrobudget Jeugd
Jeugd-GGZ specifieke informatie:
• Aantallen jongeren in gefinancierde jeugdzorg
(CBS)
2. Het huidige aanbod, gebruik en bekostiging van de Jeugd-GGZ is
afdoende in beeld
1. De gemeente heeft de huidige aantallen jeugdigen binnen de Jeugd-GGZ die
haar gemeente toekomen afdoende in beeld.
2. De gemeente heeft huidige bekostiging en geldstromen binnen de Jeugd-GGZ
die met deze jeugdigen gemoeid zijn afdoende in beeld.
3. De gemeente heeft zicht op de aard van het zorggebruik, bijvoorbeeld de
verhouding van zorg die is aan te merken als generalistische basis GGZ en
specialistische GGZ.
4. De gemeente heeft een beeld van de te verwachten ontwikkeling van zorgvraag
(kwantitatief en kwalitatief) aan Jeugd-GGZ.
5. De gemeente heeft een beeld van de mate waarin budgetten toereikend zullen
zijn voor de te verwachten zorgvraag naar Jeugd-GGZ.
6. De gemeente heeft een plan hoe (bijv. via besparingsmogelijkheden door
transformatie) zorgvraag en budget passend gemaakt kunnen worden.
Mijlpaaldatum?
Check?
Algemene informatie:
FAQ
JGGZ
• Handreiking integrale samenwerking
• Bovenlokale Samenwerking Voor de Jeugd
• Handreiking OpdrachtgeverOpdrachtnemerschap
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Jeugd-GGZ specifieke informatie:
• Boven lokale zorg voor de jeugd
• Raamovereenkomsten en regionale
modelovereenkomsten voor functies binnen J-GGZ
3. Er zijn duidelijke samenwerkingsafspraken gemaakt met andere
gemeenten over wie wat doet in de gemeentelijke inkoop van JeugdGGZ (lokaal, regionaal, bovenregionaal)
1. De gemeenten hebben de onderlinge samenwerking op inkoop van Jeugdhulp
(taken, uitvoeringswijze (hoe?), partners, samenwerkingsvorm, rechtsvorm)
vastgesteld.
2. De gemeenten hebben de onderlinge organisatorische samenwerking op
inkoop van Jeugdhulp specifiek gemaakt voor de inkoop van Jeugd-GGZ.
3. De gemeenten beschikken over een nadere uitwerking van de inkoop van
Jeugd-GGZ waarbij onderling duidelijk is afgesproken wie verantwoordelijk is
voor welk processtap.
4. De gemeenten hebben afspraken gemaakt over en zijn bekend met de
modelovereenkomsten voor bovenregionale zorgfuncties (o.a. LVB ZZP4).
5. De gemeenten zijn bekend met en maken gebruik van de raamovereenkomsten voor landelijke zorgfuncties GGZ (onder andere eetstoornissen,
autisme, persoonlijkheidsstoornissen).
6. De gemeenten hebben een Jeugd-GGZ team samengesteld waarbij voldoende
capaciteit en de belangrijkste competenties (zoals (J)GGZ, inkoop, financiën)
zijn verzameld om de inkoop van Jeugd-GGZ het hoofd te bieden.
Mijlpaaldatum?
Check?
Algemene informatie:
FAQ
JGGZ
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
•Checklist Toegang
Jeugd-GGZ specifieke informatie:
• Beantwoording Kamervragen over toegang tot de
Jeugd-GGZ
4. Er zijn adequate afspraken gemaakt om de toegang tot de JeugdGGZ te borgen
1. De gemeente heeft de (wettelijk gemandateerde) medische verwijzers in de
Jeugd-GGZ (huisarts, jeugdarts, medisch specialist) in beeld.
2. De gemeente past de 'Norm van Verantwoorde Werktoedeling' toe bij de verwijzing
naar J-GGZ en heeft bij verordening vastgelegd hoe deze Toegang en verwijzing
plaatsvindt als onderdeel van de inrichting van het lokale Jeugddomein.
3. De gemeente heeft de medische verwijzers geïnformeerd over de ingekochte JeugdGGZ, zowel de Jeugd-GGZ die onderdeel uitmaakt van de vrijtoegankelijke als de
niet-vrijtoegankelijke jeugdhulp.
4. De gemeente heeft afspraken gemaakt met de medische verwijzers over de
samenwerking met gemeentelijke georganiseerde toegang, rekeninghoudend met
privacyaspecten van de zorgvrager.
5. De gemeente heeft afspraken gemaakt met de medische verwijzers over het
evalueren van de verwijzingen naar de vrij- en niet-vrijtoegankelijke Jeugdhulp.
6. Er is een communicatie- en informatieplan voor de bewoners van de gemeente
waaruit blijkt hoe zij een beroep kunnen doen op Toegang tot jeugdhulp (vrij- en
nietvrij-toegankelijke), waaronder Jeugd-GGZ.
Mijlpaaldatum?
Check?
Jeugd-GGZ specifieke informatie:
FAQ
JGGZ
• Op weg naar Inkoop Jeugd-GGZ
•Factsheet Contract
• Modelcontracten
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
5. Er is voor het contracteren van Jeugd-GGZ een inkoopprocedure,
bekostigingsstrategie en wijze van (voor)financiering van aanbieders
gekozen.
1. De gemeente beschikt over een inkoopstrategie voor de contractering van
Jeugd-GGZ die een voldoende mate van keuzevrijheid voor jeugdigen en ouders
biedt (o.a. gezindte).
2. De gemeente heeft voor het contracteren van Jeugd-GGZ een inkoopprocedure
vastgesteld die zich verhoudt met de algemene aanbestedingsbeginselen
('2B-regime').
3. De gemeente heeft een bekostigingsstrategie voor de Jeugd-GGZ gericht op
sturen en beheersen van kosten, door bijv. financieren basisvoorzieningen, volumeof budgetmaximering, beïnvloeden en sturen van toegang, budgetmonitoring, etc.
4. De gemeente heeft afspraken met zorgaanbieders over hoe de verleende
Jeugd-GGZ zorg zal worden (voor)gefinancierd.
5. De gemeente heeft specifieke afspraken met (collectieven van) vrijgevestigden
over hoe met hen wordt omgegaan, ook als zij niet (op voorhand) gecontracteerd
worden.
Mijlpaaldatum?
Check?
Algemene informatie:
FAQ
JGGZ
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
•Tarieven Basis GGZ 2014
• Tarieven gespecialiseerde GGZ 2014 1
• Tarieven gespecialiseerde GGZ 2014 2
•Toelichting op tariefberekening gespecialiseerde
GGZ en forensische zorg
• Tarieven AWBZ-zorgaanbieders 2014
• Tarieven NHC en NIC bestaande zorgaanbieders
2014
• Tariefbeschikking dyslexiezorg 2014
• Factsheet Prestaties en Tarieven
6. De gemeente sluit conform landelijke afspraken aan bij de prestaties
en tarieven zoals landelijk voor volwassenen worden vastgesteld door
de NZa
1. De gemeente heeft afspraken gemaakt met zorgaanbieders die aansluiten bij de
huidige hoofdstructuur in de volwassen GGZ van 'prestaties' (declaratietitel) in
de Generalistische Basis-GGZ en 'DBC’s' in de Specialistische GGZ.
2. De gemeente gebruikt de specifieke toevoegingen voor de Jeugd-GGZ,
waaronder consultatie(functie). Deze worden momenteel landelijk ontwikkeld.
3. De gemeente maakt tariefsafspraken met zorgaanbieders die zich verhouden tot
de huidige maximale tarieven die door de NZA gesteld worden.
4. De gemeente maakt - binnen genoemde kaders van de landelijke structuren afspraken over volumes, prestaties (aantal cliënten en behandelintensiteit) en
tarieven met de aanbieders van Jeugd-GGZ om haar beleidsdoelen te realiseren
5. De gemeente heeft bepaald hoe zij haar beleidsvrijheid wenst in te zetten ten
behoeve van afspraken met zorgaanbieders over kennisdeling, innovatie,
preventie, et cetera.
Mijlpaaldatum?
Check?
Algemene informatie:
FAQ
JGGZ
• Focuslijst voor gemeenten
• Continuïteit van zorg voor de Jeugd 2015-2017
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
7. Er zijn afdoende afspraken gemaakt met de zorgaanbieders over
zorgcontinuïteit
1. Er is een transparant inkoopproces dat bekend is bij (potentiële) aanbieders van
Jeugd-GGZ waarbij duidelijk gemaakt wordt welk type contract verstrekt gaat worden
aan verschillende soorten aanbieders (groot, klein, vrijgevestigd, enz.).
2. De gemeente heeft duidelijkheid over toereikendheid van beschikbaar budget
voor Jeugd-GGZ als onderdeel van de gehele Jeugdhulp en heeft afspraken
gemaakt over omgang met eventueel tekort of overschot.
3. De gemeente heeft vormen van doorlopend overleg met zorgaanbieders
ingericht (bijv. 'inkooptafels') waar besproken wordt hoe zorgcontinuïteit te
realiseren is.
4. De gemeente heeft een goed vindbaar en toegankelijk aanspreekpunt voor
vrijgevestigden en communiceert duidelijk over hoe de contractering van
vrijgevestigden wordt vormgegeven.
5. Afspraken rondom zorgcontinuïteit in RTA’s (bijv. budgetgaranties) zijn
uitgewerkt en vertaald in concrete toezeggingen (bijv. 'budgetbrieven') aan
aanbieders Jeugd-GGZ.
Mijlpaaldatum?
Check?
Algemene informatie:
• MvA omtrent gegevensuitwisseling Jeugdhulp
• Factsheet CORV
• Ondersteuning bij aansluiting gemeenten op
CORV
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
8. De gegevensuitwisseling tussen partijen die samenwerken met de
Jeugd-GGZ is georganiseerd
1. De door de gemeente gemaakte afspraken rond gegevensuitwisseling zijn
gericht op 'doelinformatie'; in lijn met het doel van de Jeugdwet, bevorderlijk
voor de hulpverlening en werkbaar voor de zorgvrager.
2. De door de gemeente gemaakte afspraken rond gegevensuitwisseling
verhouden zich met de toepasselijke wettelijke kaders als WGBO, BIG,
Cliëntenrecht en Wbp.
3. Daar waar Jeugd-GGZ wordt verleend in het ‘gedwongen kader’ ziet de
gemeente toe op aansluiting van de gegevensuitwisseling op CORV
(Collectieve Opdracht Routeer Voorziening).
Mijlpaaldatum?
Check?
FAQ
JGGZ
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
9. Administratieve voorzieningen en benodigde ICT voor declaratieverkeer en betaling van Jeugd-GGZ zijn ingericht
1. Er is afstemming en overeenstemming met gemeenten in de regio over de
manier van verantwoorden en declareren door zorgaanbieders.
2. Er is overeenstemming met zorgaanbieders over hoe declaraties kunnen worden
ingediend, zich verhoudend tot landelijke afspraken (o.a. gebruik VECOZO-portaal).
3. Backoffice administratieve en ICT voorzieningen van de gemeenten zijn ingericht
om declaraties van zorgaanbieders op de overeengekomen wijze te ontvangen.
4. Er zijn back-up afspraken gemaakt voor het geval de declaratie op de overeengekomen wijze bij zorgaanbieders onverhoopt mocht mislopen.
5. Er is een proces ingericht om ontvangen declaraties en facturen te betalen.
Mijlpaaldatum?
Check?
FAQ
JGGZ
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
10. Het monitoren van financiële uitputting, facturatie en controle van
verrichte levering is ingeregeld
1. De gemeente kent vormen van materiële controle op de levering van zorg die
specifiek toegepast kunnen worden op Jeugd-GGZ.
2. De gemeente kent vormen factuur/declaratiecontrole van zorg die specifiek
toegepast kunnen worden op Jeugd-GGZ.
3. Er zijn maatregelen afgesproken om bij te sturen wanneer de levering of
declaratie afwijkt van de contractuele afspraken.
4. Er is een vorm van budgetmonitoring (financiële uitputting) en overige
managementrapportage ingericht voor Jeugd-GGZ.
5. Er is een gemeentelijk of regionaal aanspreekpunt voor Jeugd-GGZ aanbieders
(instellingen en vrijgevestigden) rond contractzaken en geschillen.
Mijlpaaldatum?
Check?
Download