Organic Scorecard Meer inzicht in het ontstaan van knelpunten in

advertisement
Organic Scorecard
Meer inzicht in het ontstaan van knelpunten in uw organisatie? Weten wat voor persoon u
nu echt in huis haalt? De cultuur van een afdeling of team in kaart brengen? Of wilt u het
gedrag van uw werknemers sturen, maar weet u niet hoe? Maak kennis met de Organic
ScoreCard.
Waarom de Organic ScoreCard?
De Organic ScoreCard is een nieuw, uniek en bijzonder diagnostisch instrument dat
bewustzijn meet. Bewustzijn ligt ten grondslag aan gedrag. De Organic ScoreCard gaat in
het meten van bewustzijn dus een stap verder dan andere assessments, die slechts de
uiting van gedrag meten.
Door bewustzijn van een persoon te meten, kan er een meer waarheidsgetrouwe
weergave van het karakter gegeven worden dan wanneer u uit moet gaan van het
plaatje dat die persoon zelf schetst. U kunt hierbij denken aan eigenschappen, talenten,
ambities, drijfveren en ook mogelijke blokkades. Door te kijken naar het bewustzijn, kan
iets gezegd worden over het gedrag wat iemand zal vertonen. Bewustzijn ligt tenslotte
ten grondslag aan gedrag. Probeert u dus het gedrag van uw medewerkers te begrijpen
of te sturen, dan is uw moeite effectiever wanneer er gestuurd wordt op
bewustzijnsverandering.
Toepassingen

Enkele voorbeelden van toepassingen van de Organic ScoreCard zijn:

Het vaststellen van het profiel van een sollicitant;

Het bepalen van knelpunten van individuen of groepen mensen;

Het meten van het ontwikkeltraject van een individu of van een organisatie als
geheel bij afname van herhaalde testen.

Het in kaart brengen van cultuurverschillen tussen verschillende afdelingen binnen
een organisatie of tussen vergelijkbare afdelingen bij fusies of overnames.
Hoe het in zijn werk gaat
De assessment gaat van start op het moment dat uw kandidaat of medewerker een
vragenlijst invult. Hieruit volgt een uitgebreide kaart van verschillende
bewustzijnsniveau's. Een Organic Coach zal de kaart interpreteren en deze in een
individueel gesprek toelichten. Alles bij elkaar kost het u per assessment maximaal
anderhalf uur. Het assessment kan toegepast worden op één persoon of op een groep,
op één moment of op meerdere tijdstippen.
De gedachte achter de Organic ScoreCard©
De Organic ScoreCard© is ontstaan vanuit de gedachte dat elke organisatie een levend
geheel is en bestaat uit levende onderdelen. Het geheel kan alleen groeien als alle
individuele delen groeien. Een goede groei kan alleen ontstaan als er structureel
aandacht aan duurzame ontwikkeling wordt besteed. Dus als er, naast de gewenste
resultaten en de vereiste procedures en werkwijzen, tevens aandacht besteed wordt aan
hen die een organisatie vorm en inhoud geven.
De Organic ScoreCard© is een instrument om intrinsieke - de mens eigen - talenten,
ambities, drijfveren en groeimogelijkheden in kaart te brengen. Zo wordt duidelijk hoe
een individu op dit moment vanuit zijn of haar kern functioneert en welke mogelijkheden
hij of zij heeft om daar verandering of verbetering in aan te brengen. De context is sterk
bepalend voor de interpretatie van de scores. Daarom worden de scores altijd in het licht
van die context bekeken.
Een score is nooit goed of slecht; de context bepaalt of iemand daar minder of meer in
past. Het invullen van de vragenlijst is niet in een sociaal gewenste richting te sturen,
omdat de vragen zich richten op (bewuste en onbewuste) kernaffiniteiten. Er ontstaat
daardoor een volstrekt eerlijk en open beeld van wie iemand momenteel werkelijk is en
waar zijn of haar kansen en capaciteiten liggen. De Organic ScoreCard© is de opening
naar groei en ontwikkeling en de beste weg naar een win‐win situatie voor mens en
organisatie.
Bewustzijn
In zijn algemeenheid geldt dat mensen zich bewust zijn van bepaalde aspecten van
zichzelf en hun wereld en op basis van dit bewustzijn handelen. Andersom houden
mensen zich niet bezig met zaken waar ze zich niet van bewust zijn. Bewustzijn bepaalt
gedrag en gedrag bepaalt of iemand gelukkig en effectief is of kan zijn in zijn of haar
leven. Dit heeft betrekking op werk, gezin, vriendenkring en alle organisaties waarmee
diegene te maken heeft.
Mensen zijn in voortdurende ontwikkeling. Vanuit zichzelf, maar soms ook onder invloed
of druk van hun omgeving. In ontwikkeling kunnen mensen tegen zichzelf oplopen. De
gewenste ontwikkeling komt niet goed van de grond. Er ontstaat een tegengesteld
relatiepatroon tussen wat is en wat wenselijk zou zijn. Doordat de Organic ScoreCard
deze relaties in uw bewustzijn haarscherp aantoont, is het mogelijk zodanig te
interveniëren dat groei in de gewenste of noodzakelijke richting natuurlijk en in volledige
acceptatie kan verlopen.
Er zijn 3 aspecten waar iemand zich bewust van kan zijn:

Identiteit: Het zelf. Bij dit aspect van bewustzijn kijken we naar:
- De relatie tussen het individu en de mensen daaromheen (het collectief)
- Wat het individu ervaart (innerlijk) en laat zien (uiterlijk)

Omgeving: De invloed van omgeving op iemand. Bij dit aspect kijken we naar:
- De omgeving die wel (intern) en niet (extern) beïnvloed kan worden
- De daar levende denkbeelden en heersende systemen

Tijd: De invloed van tijd op iemand. Hierbij kijken we naar:
- Dat wat voor waar aangenomen wordt (perceptie) en dat wat is (werkelijkheid)
- Hoe het individu zich verhoudt tot het verleden en de toekomst.
De resulterende grafiek
In de grafiek die ontstaat na het invullen van de vragenlijst, ziet men steeds drie kleuren
terugkeren. Deze kleuren bepalen het soort bewustzijn, oftewel iemands houding ten
opzichte van de door een domein voorgestelde gedragsuitingen.
Als soorten bewustzijn onderscheiden we:

Rood: dit staat voor passie, beweging en initiatief met als valkuil onrust en
onzekerheid.

Blauw: dit staat voor stabiel, voorspelbaar, degelijk en betrouwbaar. De valkuil is
starheid en zekerheid zoeken.

Geel: dit staat voor vertrouwen, liefde en rust met als valkuil afstandelijkheid en
passiviteit.
Als het gaat om de hoogte van een score, geldt dat de:

binnenste cirkels een indicatie zijn van een lager bewustzijn. Soms is er sprake
van een blinde vlek. Dit vraagt om een serieuze blik op uzelf. Voor mensen die u
heel goed kennen (bijv. uw partner) is dit herkenbaar.

middelste cirkels gemiddelden aangeven. Scores hier tekenen uw gemiddelde
‘state of mind'. Uw directe omgeving (o.a. familie en goede vrienden) herkent u
hierin.

buitenste cirkels wijzen op in u sterk herkenbaar gedrag. Scores hier worden de
‘contactscores' genoemd omdat de mensen die relatief het verst van u verwijderd
zijn, u voornamelijk hieraan kennen.
Oorsprong
De OSC is voortgekomen uit de organische systeemtheorie van TransMind. Deze theorie
is ontwikkeld gedurende twintig jaar interim management bij bedrijven in zwaar weer. Ze
leert leidinggevenden en managers om te gaan met de vragen die vroeger alleen bij
bedrijven op de rand van de afgrond golden, maar vandaag voor bijna alle bedrijven
lijken te gelden:

Hoe om te gaan met sterk verminderde klant-, werknemers-, en
leveranciersloyaliteit?

Hoe om te gaan met de allesoverheersende dwang van aandeelhouders c.q. KPI's?

Hoe om te gaan met de sterk toegenomen onvoorspelbaarheid van nieuwe
producten, markten en al dan niet verborgen concurrenten?
Met andere woorden: geen tijd, geen geld, geen vertrouwen en geen veiligheid van
weten en ervaring meer.
Dat vroeg en vraagt om een nieuwe manier van kijken naar organisaties. Kijken naar wie
een organisatie uitmaken (haar werknemers), naar het speelveld waarin een organisatie
moet overleven en naar de lessen die te trekken zijn uit het verleden, om ook op de
lange termijn te kunnen overleven.
In de hectische praktijk van bijna-faillissementen betekende dat een bijzonder sterke
afhankelijkheid van de overgebleven medewerkers. Van wat zij wisten (en ze wisten
meestal onvoorstelbaar veel), wat zij gevonden hadden van het beleid van managers en
directeuren, waar de fouten gemaakt waren, en, natuurlijk van ultiem belang, hoe uit de
ontstane situatie te komen.
Door iedereen optimaal in zijn of haar spoor te krijgen, door alle verantwoordelijkheid die
gedelegeerd kon worden (en dat was meestal bijna alles) ook neer te leggen bij de
mensen over wiens werk het ging, trokken werknemers samen de kar weer vlot. In
sommige gevallen hebben we gezien dat de nieuwe directeur/manager na de crisis de
touwtjes weer in handen nam, met het voorspelbare gevolg van desinteresse bij de
werknemers en afnemende resultaten.
De systeemtheorie van TransMind geeft geen antwoorden, simpelweg omdat er geen
standaard antwoorden zijn. Sterker nog: elke theorie of elk model dat deze belofte in
zich bergt, is niet geschikt voor de uitdagingen van vandaag.
De TransMind theorie kijkt niet naar het gewenste resultaat om vervolgens alles daaraan
aan te passen, maar naar de mensen die het werk moeten doen:

Zitten ze op hun plek?

Hebben ze kwaliteiten waar ze nog niet volledig gebruik van maken?

Kunnen ze geholpen worden om wel volledig in hun kracht te komen?
Dat betekent in de eerste plaats kijken naar wie medewerkers écht zijn, ze herkennen en
erkennen in wie ze op dit moment zijn en ze begeleiden in hun stappen voorwaarts. Door
gericht te werken aan bewustzijnsontwikkeling worden mensen veel beter in staat
gesteld om ‘om zichzelf heen te lopen'. Dat levert in organisaties op dat mensen
makkelijker, alleen of met elkaar ‘om probleemstellingen heen kunnen lopen'. Hierdoor
worden betere besluiten breder gedragen en wordt de ontwikkeling richting een
gezondere organisatie met betere resultaten mogelijk gemaakt.
Vervolgens wordt gekeken naar de voorwaarden waaraan medewerkers, maar ook hun
organisatie, moeten voldoen om tot een optimale samenwerking te komen, waarin de
belangen van elk individu en dat van de organisatie in elkaars verlengde gezien worden.
Om die eerste stap, het kennen van medewerkers, goed te kunnen zetten, heeft
TransMind de Organic ScoreCard© ontwikkeld. Naar blijkt de enige diagnostiek die de
benodigde diepgang biedt om daadwerkelijk te weten wie wat kan en hoe daar te komen.
Vanuit innerlijke drive in plaats vanuit aangeleerd en gecontroleerd gedrag. Bovendien is
de Organic ScoreCard© een snelle, laagdrempelige methodiek, niet beïnvloedbaar in
enige wenselijke richting, gebaseerd op boven- én onderbewustzijn. Daarmee geeft de
OSC een realistische kijk achter de schermen van buitenkant gedrag en zogeheten
gewenste profilering.
Positionering
Omdat alle gedrag voortkomt uit bewustzijn, is de Organic ScoreCard© gebaseerd op de
universele en eeuwenoude indeling van bewustzijn in de aspecten identiteit, omgeving en
tijd. Universeel omdat deze driedeling zowel in de Europese als in de Chinese filosofie
terugkomt. Eeuwenoud omdat vanaf Jeremiah deze driedeling steeds wederkerend door
filosofen en wetenschappers benoemd is. TransMind heeft veel onderzoek gedaan naar
zowel deze universaliteit als naar de historische oorsprong. De gehanteerde indeling blijkt
daaruit diepgaand verankerd in de mens; onontkoombare oorsprong van elke vorm van
gedrag. Daarmee is duidelijk geworden waarom de kracht van de uitkomsten zo
beduidend veel sterker en zeggender is dan van elke andere bekende methodiek.
Nevenstaand schema is door meer dan 150 klanten van TransMind ingevuld, waardoor de
plaatsbepalingvan de Organic ScoreCard© een zekere mate van objectivering heeft
gekregen.
De genoemde drie aspecten zijn langs de lijnen van vier natuurlijke polariteiten elk
opgedeeld in twaalf bewustzijnsdomeinen. Voorts kent het bewustzijn van ieder mens
een driegelaagdheid: emotioneel bewustzijn, rationeel bewustzijn en vertrouwensbewustzijn. Tezamen geeft dat 36 meetpunten van bewustzijn, in de Organic
ScoreCard© op een 100-puntsschaal. Dat geeft een uniek beeld van iedere deelnemer.
Omdat bewustzijn in beweging is en voortdurend verandert (althans op een zeker
niveau), laten opvolgende grafieken van mensen ook beweging zien, afhankelijk van tijd,
omstandigheden en persoonlijke situatie. De door TransMind ontwikkelde
correlatiemetingen van individuele Organic ScoreCards (tweede kwadrant van
bovenstaand schema) geven de achterliggende stabielere karakterstructuur weer, die
een veel tragere veranderbeweging laat zien.
Langs een andere as (niet in de tijd, maar in teams, groepen, organisaties) leveren
correlatiemetingen de gemeenschappelijke kenmerken op. Daarmee de onderliggende
dynamiek, vaak verborgen voor het directe zicht, meestal bijzonder krachtig in beweging
en besluitvorming.
Tenslotte
Voor meer informatie of voor een offerte kunt u contact opnemen met één van onze
collega’s op telefoonnummer 085 48 98 485 of via [email protected]
Download