Bevallen in het ziekenhuis

advertisement
Bevallen in het ziekenhuis
Middels dit boekje willen wij u informeren over bevallen in het
TweeSteden ziekenhuis. Wij hopen hiermee een antwoord over de
gang van zaken in ons ziekenhuis. Voor vragen heeft u de mogelijkheid deze te stellen aan uw arts, verloskundige of de medewerkers
van de polikliniek gynaecologie en de verloskamers. Alle bevallingen
vinden plaats in het TweeSteden ziekenhuis, vestiging Tilburg. Dit
geldt dus ook patiënten waarvan de poliklinische controles worden
gedaan bij een gynaecoloog in Waalwijk.
1. Zwangerschapscontrole
Tijdens uw zwangerschap wordt u regelmatig gecontroleerd door uw arts.
Deze controles zijn bedoeld om eventuele problemen in de ontwikkeling van
de zwangerschap te ontdekken en/of te voorkomen. Voor patiënten die naar
de polikliniek gynaecologie in Waalwijk zijn verwezen, blijft het gedurende de
gehele zwangerschap mogelijk onder controle van de gynaecoloog in Waalwijk te blijven. De eerste controle bij de gynaecoloog is in de regel wat uitgebreider dan de daarop volgende controles. Uw behandelend arts bespreekt
samen met u het beloop van uw zwangerschap, de bevalling en het kraambed. Ook wordt bij de eerste controle de datum vastgesteld, waarop de bevalling wordt verwacht. Een normale zwangerschap duurt tussen de 37 en 42
weken, met een gemiddelde van 40 weken.
De zwangerschapscontroles vinden aanvankelijk om de vier tot zes weken
plaats. Later wordt dit om de drie weken, daarna om de twee weken en in de
laatste maand elke week. Iedere zwangerschapscontrole bestaat uit een aantal vaste onderzoeken:
• meten van uw bloeddruk en gewicht
• bepalen van de groei van baarmoeder en uw kind
• echo ter controle van de hartslag, placenta, ligging van uw kind en de
hoeveelheid vruchtwater
• bepalen van de ligging van het kind (vanaf 32 weken)
Een aantal malen in de zwangerschap wordt een bloedonderzoek verricht. Op
indicatie kan tevens een urineonderzoek worden verricht.
2. Aanvullende onderzoeken
Echoscopie
Een veel gebruikt onderzoek tijdens de zwangerschap is het echoscopisch
onderzoek. Dit is een pijnloos onderzoek waarbij, met behulp van geluidsgolven, de zwangerschap zichtbaar kan worden gemaakt op een beeldscherm.
De meest voorkomende redenen voor een echo-onderzoek zijn het bepalen
van de zwangerschapsduur en het bepalen van de grootte en de ligging van
het kind. Het echo-onderzoek vindt plaats op de polikliniek gynaecologie of
op de afdeling echografie. Voor onderzoek op de afdeling echografie wordt
een aparte afspraak gemaakt.
CTG
Het CardioTocoGram (afgekort CTG) wordt ook wel het hartfilmpje genoemd.
Tijdens dit onderzoek worden, met behulp van een apparaat, de harttonen
van uw kind vastgelegd. Uit het patroon van de harttonen kan een indruk
worden verkregen van de conditie van uw kind. Een CTG kan zowel tijdens
de zwangerschap als tijdens de bevalling worden gemaakt. Een CTG wordt
alleen gemaakt als daarvoor reden is.
Vruchtwateronderzoek en/of vlokkentest
Wanneer u 36 jaar of ouder bent of als in uw familie of die van uw partner
bepaalde afwijkingen voorkomen, is het mogelijk prenatale diagnostiek te
laten verrichten. Of u hiervoor in aanmerking komt, zal uw arts of verloskundige met u bespreken. Hij/zij informeert u over de onderzoeken.
3. Voorbereiding op de bevalling
U heeft de mogelijkheid zich op verschillende manieren voorbereiden op de
bevalling. Over de bevalling en de periode ervoor zijn verschillende boeken
te lezen. Daarnaast zijn de volgende activiteiten ontwikkeld om u voor te bereiden op hetgeen wat komen gaat.
Zwangerschapsgymnastiek
Bij zwangerschapsgymnastiek leert u zich voor te bereiden op de bevalling.
De cursussen beginnen meestal vanaf de 26e week van uw zwangerschap. U
kunt zich opgeven bij Thebe | Thuiszorg in Tilburg of in uw woonplaats.
Alternatieve voorbereiding op uw bevalling
Naast zwangerschapsgymnastiek kunt u ter voorbereiding op uw bevalling
ook andere cursussen volgen zoals yoga, haptonomie of zwemmen.
Terra Centrum voor Geboortezorg
Terra, Centrum voor Geboortezorg, is een samenwerkingsverband
tussen tien verloskundigenpraktijken in de regio Midden-Brabant,
Thebe | Kraamzorg en het TweeSteden ziekenhuis. De verloskundigenpraktijken, Thebe | Kraamzorg en het Tweesteden ziekenhuis zijn
elk op hun eigen locatie te vinden. Daarnaast is er ook een centrale
locatie waar wij ons ambulant centrum hebben ondergebracht. Hier
hebben verloskundigenpraktijken De Zon, De Vlinder en Eva – buiten
spreekuren op hun eigen locatie – ook spreekuur. Dit ambulant
centrum is te vinden in het TweeSteden ziekenhuis. Meer informatie
kunt u vinden op www.terrageboortezorg.nl.
Voorlichtingsavond bevallen
Het TweeSteden ziekenhuis (vestiging Tilburg) organiseert regelmatig een
informatieavond “bevallen in het ziekenhuis” voor zwangere vrouwen en hun
partner. Dit is een gezamenlijke groepsvoorlichting met alle eerstelijnspraktijken, Thebe|Kraamzorg en het TweeSteden ziekenhuis die een samenwerking zijn aangegaan. De datum, tijd en plaats van deze avonden worden bekend gemaakt via de polikliniek gynaecologie, uw verloskundigenpraktijk of
www.terrageboortezorg.nl. U kunt zich aanmelden via de polikliniek
gynaecologie tel.nr. 013-4655266 of via de website.
Op deze informatieavond krijgt u voorlichting over bevallen en pijnbehandeling, kunt u de zwangerschapsmarkt, de verloskamers en
Terra Thebe | De Meiboom bezoeken en heeft u de mogelijkheid om vragen
te stellen.
Wijze van bevallen
Wij adviseren u om u goed te laten informeren over de diverse manieren
waarop u kunt bevallen en dit te bespreken met uw arts of verloskundige.
U kiest in principe zelf de methode waarin u zich het meest op uw gemak
voelt. Wij komen hierin zoveel mogelijk aan uw wensen tegemoet.
Ziekenhuisopname tijdens de zwangerschap
Indien er zich onverhoopt problemen voordoen in de zwangerschap dan kunt
u dag en nacht contact opnemen met de verloskamers (telefoon: 013 - 465
5358). Indien er een reden tot opname bestaat zal deze opname altijd in het
TweeSteden ziekenhuis, vestiging Tilburg zijn. Dit geldt dus ook voor patiënten uit Waalwijk.
Project thuiscontrole
Door complicaties tijdens de zwangerschap kan ziekenhuisopname voor u
noodzakelijk zijn. In een aantal gevallen kan uw gynaecoloog besluiten dat u
in aanmerking komt voor deelname aan het thuiscontrole project. De reden
hiervoor zal hij met u bespreken. Als voor thuiscontrole wordt gekozen, worden de noodzakelijke controles dagelijks bij u thuis uitgevoerd en besproken
met uw behandelend gynaecoloog.
Lactatiekundige
Voor advies en begeleiding bij de borstvoeding is er een lactatiekundige
werkzaam in ons ziekenhuis. Zij is ook aanwezig tijdens de informatieavond
over borstvoeding (zie hieronder) en de voorlichtingsavonden voor
zwangeren. Het TweeSteden ziekenhuis beschikt over het WHO/Unicef
certificaat ‘zorg voor borstvoeding’ ofwel het certificaat
‘Baby Friendly Hospital’.
Informatieavonden over borstvoeding
Borstvoeding Brabant organiseert onder andere in nauwe samenwerking met
het TweeSteden ziekenhuis, Thebe|Kraamzorg en de regionale verloskundigen, cursussen borstvoeding voor (aanstaande) moeders, hun partners en
andere belangstellenden. De cursussen vinden maandelijks plaats en worden
verzorgd door Jacqueline van den Berg, lactatiekundige TweeSteden ziekenhuis en Lidwine Schoonhoff, prelogopedist en ervaren borstvoedingsdeskundige. Meer informatie vindt u op www.tweestedenziekenhuis.nl/events.
4. De bevalling
Wanneer moet u naar het ziekenhuis?
Voordat u naar het ziekenhuis komt, willen wij graag dat u eerst even belt
naar de verloskamers (telefoon: 013-4655358), zodat wij op uw komst zijn
voorbereid. Ook patiënten die onder poliklinische controle zijn van een gynaecoloog in Waalwijk, moeten naar Tilburg bellen en bevallen dus ook in
het TweeSteden ziekenhuis, vestiging Tilburg.
U belt naar de verloskamers:
• als u regelmatige weeën heeft, om de vijf minuten of minder
• als u vochtverlies heeft wat u niet op kunt houden
• als u pijnlijke harde buiken heeft en nog niet uitgerekend bent
• als u bloedverlies heeft ook al zijn er nog geen of weinig weeën
• als u duidelijk minder leven voelt
Bij ongerustheid mag u altijd bellen.
Wat neemt u mee?
Tijdens de bevalling adviseren wij een ruim T-shirt of nachthemd dragen.
Verder raden wij u aan mee te nemen:
• uw identiteitsbewijs
• kleding en (voedings-) BH om na de bevalling te dragen
• toiletartikelen
• badslippers
•
•
•
•
fototoestel
evt. lectuur
2 euro muntstuk voor leenrolstoel
evt. versnaperingen (koelkastje op de kamer aanwezig)
Voor de baby neemt u mee:
• kleertjes
• maxi-cosi en reiszak
Uw partner
Uw partner en/of anderen naasten zijn uiteraard welkom op de verloskamers.
Voor 1 persoon bieden wij de faciliteiten om in uw bevalsuite te overnachten.
Indien u meerdere mensen bij uw bevalling aanwezig wilt laten zijn
adviseren wij u te overleggen met de dienstdoende verpleegkundige op de
verloskamers.
De placenta
De placenta wordt, in principe door het ziekenhuis, ter verbranding afgevoerd. Als u daartegen bezwaar heeft maakt u dat aan de arts of de verpleegkundige kenbaar.
Pijnbehandeling tijdens bevalling
Pijnstilling gedurende de bevalling is 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar. Voor de verschillende vormen van pijnbehandeling en verdere
uitleg hierover verwijzen wij u naar de folder ‘pijnbehandeling tijdens de bevalling’. Deze folder is beschikbaar op onze website.
De kunstverlossing
Soms is het nodig om een zuignapje op het hoofd van uw kind te plaatsen
om de bevalling makkelijker en/of sneller te laten verlopen. Dit wordt
vacuümextractie genoemd. Afhankelijk van het verloop van de bevalling zal
hiervoor gekozen worden. Zelden wordt een tangverlossing gedaan, om het
laatste gedeelte van de bevalling sneller te laten verlopen.
Soms eindigt de bevalling in een keizersnede. Dit gebeurt onder plaatselijke
verdoving via een ruggenprik en bij uitzondering onder algehele narcose.
Uw partner, of andere naaste, mag altijd bij de keizersnede aanwezig zijn.
5. Na de bevalling
Als u in het ziekenhuis bevallen bent, wil dit niet zeggen dat u ook uw
kraambed in het ziekenhuis doorbrengt. Wanneer er geen medische reden is
om het kraambed in het ziekenhuis door te brengen, mag u na de bevalling
weer naar huis. U heeft de mogelijkheid uw kraambed door te brengen in
kraamhotel Terra Thebe | De Meiboom, zie verderop in deze folder.
De baby
Afhankelijk van de gezondheidstoestand van u en uw kind wordt er naar
gestreefd om uw kind direct na de bevalling bij u neer te leggen.
Uw kind zal het eerste uur ongestoord huid op huid contact krijgen.
Direct huid op huid contact tussen u en uw kind direct na de geboorte heeft
diverse positieve effecten op uw kind. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt
dat na huid op huid contact de pasgeborene:
• sneller zelf de borst zal nemen
• een stabielere en normalere huidtemperatuur heeft
• een stabielere en normalere hartslag en bloeddruk heeft
• hogere bloedsuikers heeft
• minder snel huilt
• waarschijnlijk een langere exclusieve borstvoedingsperiode heeft
Kort na de geboorte onderzoekt de arts of de verloskundige die de bevalling
heeft geleid uw kind. Op indicatie wordt advies gevraagd van de kinderarts.
Ieder kind krijgt na de geboorte vitamine K toegediend. Krijgt uw kind borstvoeding dan adviseren wij u dit thuis gedurende 3 maanden voort te zetten.
Bij flesvoeding is dit niet nodig omdat dit voldoende vitamine K bevat.
Controle van het kraambed en kraamzorg na de bevalling
Na thuiskomst komt uw verloskundige gedurende de kraamtijd bij u kijken
hoe alles verloopt. Deze controles moet u zelf in de zwangerschap regelen
met een verloskundigenpraktijk bij u in de buurt, bij voorkeur in de 5e of 6e
maand. De kraamzorg moet u uiterlijk in de 4e maand regelen met
een kraamzorgbureau naar keuze.
Moederkindafdeling
Als u het kraambed in het ziekenhuis doorbrengt in verband met een medische indicatie, wordt u na de bevalling overgebracht naar onze moederkindafdeling. Deze afdeling beschikt over comfortabele éénpersoonskamers. Uw
kind verblijft bij u op de kamer, ook als het in een couveuse verblijft.
Op de moederkindafdeling geldt een open bezoekregeling.
Wij vragen u echter wel om rekening te houden met uw rustmomenten. Het
is altijd mogelijk dat de vader/partner blijft overnachten op uw kamer. Hiervoor stellen wij faciliteiten ter beschikking.
Het voeden van uw baby kan altijd "op verzoek" gebeuren, zowel bij borstvoeding als bij flesvoeding, tenzij er een ander voedingsadvies door de gynaecoloog of kinderarts is voorgeschreven. Heeft u speciale wensen, maak
deze dan kenbaar bij de verpleegkundige, het is immers belangrijk dat uw
kraamtijd prettig verloopt.
Het is ook mogelijk om opgenomen te worden op Terra Thebe | De Meiboom, het kraamcentrum van Thebe en het TweeSteden ziekenhuis. Deze
afdeling in het ziekenhuis heeft naast kraamhotelkamers ook kamers voor
opnames van moeder en kind met een lichte medische indicatie. Als dit voor
u of uw kind van toepassing is dan zal uw behandelend arts u hierover informeren.
6. Terra Thebe | De Meiboom
Wanneer u wenst kunt u, zonder medische indicatie, gebruik maken van een
kraamhotelkamer. U krijgt dan 24-uurs zorg en begeleiding tegen dezelfde
kosten als kraamzorg thuis.
Het Kraamhotel De Meiboom beschikt over diverse faciliteiten, zoals: tweepersoonskamers met telefoon en televisie. Daarnaast is er een keuzemenu
van maaltijden. Genoemde faciliteiten zijn er - tegen betaling - ook voor uw
partner. In de Meiboom werkt een team van gekwalificeerde kraamverzorgsters, zodat er dag en nacht deskundige zorg voor u en uw kind aanwezig is.
Gedurende het verblijf wordt u, indien u dat wenst, begeleid bij de verzorging van uw baby.
7. Belangrijke telefoonnummers en adressen
Polikliniek gynaecologie
013-465 52 66
Verloskamers, 1b
013-465 53 58
Afdeling Moeder en kind, 2b
013-465 53 47
www.tweestedenziekenhuis.nl
Thebe kraamzorg
www.thebe.nl/kraamzorg
0900-8122
Download