s:\sekret\notul\teksten\agenda\SChagd

advertisement
Provincie Vlaams-Brabant
GEMEENTE LINTER
Lijst van de beraadslagingen van de gemeenteraad.
(in uitvoering van art. 252,§1 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005)
ZITTING VAN 05 MAART 2012.
DAGORDE
OPENBARE ZITTING
Goedkeuring verslag vorige vergadering.
1
De notulen van de vergadering van 30 januari 2012 worden goedgekeurd.
2
Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het wegverkeer –
herinrichten van de zone dertig aan het kruispunt van de Zandstraat
met de Kareelovenstraat te Wommersom.
Omdat in het vorige gemeentelijk aanvullend politiereglement op het wegverkeer –
herinrichting van de zone 30 aan het kruispunt van de Zandstraat met de Kareelovenstraat te
Wommersom een herhalingsbord stilstaan- en parkeerverbod voorbij de Kareelovenstraat
ontbrak, werd voorgesteld om dit aan het huidige reglement toe te voegen.
Hierdoor zal volgende verkeerssituatie onveranderd blijven:
-
In de Zandstraat zal een zone 30 gelden van het bord aan de Kwakkelstraat tot het bord
aan de Hereblokstraat.
- Er zal een stilstaan- en parkeerverbod gelden in de Zandstraat aan beide zijden van de
straat, 20 meter voor en na het kruispunt met de Kareelovenstraat
Voor het herinrichten van de zone dertig aan het kruispunt van de Zandstraat met de
Kareelovenstraat te Wommersom dient enkel nog een Bord E3 met onderbord Xa aan de kant
van de school op 5 meter na het Kruispunt Zandstraat, Kareelovenstraat (richting Oplinter)
bijgeplaatst te worden.
De gemeenteraad keurt het voorgelegde politiereglement op het wegverkeer goed.
3
Verkeer – Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het
wegverkeer – Dellenbosweg aanduiding bebouwde kom met
F1A en F3A borden
Vanaf 05/03/2012 zal er in de Dellenbosweg een bijkomende signalering van de
agglomeratiegrens voorzien worden teneinde de bijhorende snelheidsbeperking op te leggen.
Volgende signalisatie zal hiervoor geplaatst worden:
- Bord F1a in de Dellenbosweg aan de rechterzijde richting Eliksemstraat geplaatst ter hoogte
van de reeds aanwezige borden in de Eliksemstraat
- Bord F3a in de Dellenbosweg aan de linkerzijde richting Eliksemstraat eveneens ter hoogte
van de aanwezige borden in de Eliksemstraat
De raad keurt het voorgelegde politiereglement op het wegverkeer goed.
4
Sociale Woningen Landen – buitengewone algemene
vergadering - aanpassing statuten en aanstelling
afgevaardigde.
De buitengewone algemene vergadering van Sociale Woningen Landen zal plaatsvinden op 29
maart 2012.
De dagorde is als volgt: Aanpassing van statuten.
De raad heeft beslist de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Sociale
Woningen van Landen goed te keuren en de gemeentelijke vertegenwoordiger, dhr. Fed Miliaux
op te dragen dit eveneens te doen.
Aanpassing retributiereglement Grabbelpaswerking.
5
Het retributiereglement, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 21 april 2008, werd
als volgt aangepast:



Afschaffen aankoop grabbelpassjaal € 3,00
Verduidelijking van de leeftijd van deelnemers aan de grabbelpas
Afschaffen van vermindering in retributie kinderen uit eenzelfde gezin (onduidelijkheid
van toepassing + omwille van de lage kostprijs)
 Verduidelijking van het terugbetalen van de retributie bij annulering
 Verduidelijking inschrijvingsmomenten
De raad keurt het aangepaste retributiereglement goed.
6
Goedkeuring gebruik nieuw digitaal stemsysteem.
De Vlaamse Regering besliste tot de aankoop van nieuwe digitale stemsystemen en
om deze vervolgens in bruikleen aan te bieden aan een aantal gemeenten.
De gemeenten die de nieuwe stemsystemen willen gebruiken bij de verkiezingen van 14 oktober
2012 moeten daartoe een gemeenteraadsbeslissing nemen waarin zij deze bruikleen
aanvaarden
onder de voorwaarden dat zij:
‐ instaan voor de opslag van de stemapparatuur;
‐ een onderhoudscontract afsluiten en alle onderhoudskosten en herstellingskosten ten laste
nemen
met uitzondering van die op de dag van de verkiezingen;
‐ de apparatuur beheren als een goede huisvader.
De raad heeft beslist om de bruikleen van het digitale stemsysteem, dat door de Vlaamse
overheid wordt aangeboden, te aanvaarden met bovenvermelde voorwaarden.
7
Milieujaarprogramma 2012.
De raad neemt kennis van het milieujaarprogramma 2012.
Jaarlijks wordt het milieujaarprogramma opgemaakt en overgemaakt aan LNE Vlaanderen
zoals voorzien in de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en het Vlaams Gewest.
PUNTEN MINDERHEIDSFRACTIE
8
Voorbereiding fietsseizoen 2012.
Omdat binnen enkele weken het fietsseizoen 2012 begint stelt de Open Vld-fractie voor om
volgende voorbereidingen te treffen:
- verharden en nivelleren Getedijk vanaf de watermolen te Drieslinter tot aan de Getebrug aan
de Getestraat te Neerlinter;
- aanbrengen van een trilplaat op het einde van de fietsroute op de oude spoorweg te
Drieslinter alvorens de fietsers komende van Neerlinter het Stationsplein oprijden.
Deze lijst wordt bekendgemaakt door aanplakking aan het gemeentehuis gedurende 20 dagen
vanaf 06/03/2012.
Namens het College:
O.B.
De gemeentesecretaris,
De Burgemeester,
I. Draelants
M. Wynants
Download