Duurzame ontwikkeling: een kans voor de chemie

advertisement
Duurzame
ontwikkeling: een
kans voor de chemie
Solvay Way is het initiatief voor maatschappelijke en ecologische verantwoordelijkheid en speelt een
centrale rol in de visie van de Groep om een model voor een duurzame chemie te worden. Solvay
Way is dan ook een groeipijler met als doel de ontwikkeling van duurzame chemie door duurzame,
milieuvriendelijke werkwijzen en productiemethoden die bijdragen aan het van veiligere en
gezondere levenswijzen en consumptiepatronen.
Jacques Kheliff, Algemeen Directeur Duurzame Ontwikkeling Solvay
“Pragmatisme en mobilisatie”
Solvay Way vertaalt onze
ambitie voor een duurzamere
ontwikkeling in concrete
handelingen. We hebben dit
veeleisende initiatief samen
met het bijhorende referentie-instrument ontwikkeld,
zodat elke speler van de Groep, van manager tot operator,
zich het duurzaam engagement van de Groep eigen kan
maken. De kracht van Solvay Way is zijn pragmatisme.
Het integreert de bestaande programma’s en indicatoren,
hetbeoogt geen omwenteling te veroorzaken, maar
vragen te stellen. Elke eenheid, elke medewerker wordt
uitgenodigd om zich af te vragen welke invloed zijn
34
activiteiten, zijn praktijken, zijn processen, zijn producten
heeft ten opzichte van zijn stakeholders.
Al onze medewerkers, op elk niveau, dienen een
specifieke rol te spelen in Solvay Way. Daarom wordt
de variabele verloning van onze 7 500 managers voor
10 % afhankelijk van MVO, een duidelijk teken van het
engagement van Solvay voor duurzame ontwikkeling.
Nu al heeft 100 % van de eenheden van de Groep
hun werkwijzen geëvalueerd en voor 2014 de gebieden
vastgelegd waarop vooruitgang kan worden geboekt:
deze snelle toe-eigening reflecteert de sterke interne
mobilisatie en waarborgt het halen van onze doelstellingen
voor 2020.
Solvay - Jaarverslag 2013
arbeidshygiëne voor de mensen die op de vestigingen
aanwezig zijn; een omzetgroei te behalen met producten die beantwoorden aan de uitdagingen van duurzame ontwikkeling; een voortdurende verbetering van
de prestaties van technologieën en procedés; een
vermindering van de ecologische voetafdruk; en de ontwikkeling van een rijk en evenwichtig sociaal overleg.
Solvay Way zit stevig verankerd in de dagelijkse activiteiten en wordt toegepast met een een referentie-instrument op basis van best practices van de Groep.
Engagementen op het hoogste niveau
_Duurzame ontwikkeling is een prioriteit voor onze chemici. Zij
staan aan de basis van de transformatie van grondstoffen en industriële middelen
zijn zij zo ook verantwoordelijk voor de economische, sociale en ecologische voetafdruk van hun producten. Solvay was een voorloper in het rekening houden met
deze processen en werkwijzen.
Vandaag de dag is duurzame ontwikkeling een drijvende kracht in de strategie van
de Groep. De meeste activiteiten richten zich op markten verbonden aan belangrijke uitdagingen voor onze aarde.
Het duurzaamheidsinitiatief Solvay Way dat in 2013 werd uitgerold, heeft als doel om
de Groep’s vooruitgang in de duurzame chemie te versnellen. De hoofddoelstellingen
zijn: het bereiken van uitmuntendheid op het vlak van veiligheid, gezondheid en
Solvay heeft ervoor gekozen om zijn initiatief op één
lijn te brengen met de meest veeleisende referenties
wereldwijd. Als lid van het Global Compact van de
Verenigde Naties, publiceert de Groep jaarlijks een
gedetailleerd verslag van zijn activiteiten. De Groep
onderschrijft eveneens de verbintenissen van het
wereldhandvest Responsible Care, een programma
voor continue verbetering opgericht door de chemische industrie en de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen.
Zie voor een meer gedetailleerd overzicht het Rapport
voor Duurzame Ontwikkeling 2013: www.solvay.com
Solvay Way, voor een 360°
verantwoordelijkheid
De engagementen ten opzichte van de
belanghebbenden
_Het Solvay Way referentie-instrument bevat 48 punten voor
verbetering, opgedeeld in 23 engagementen ten opzichte van de belanghebbenden.
Dit rooster wordt door de eenheden van de Groep gebruikt om hun werkwijzen te
evalueren. Onder leiding van de Directie voor Duurzame Ontwikkeling en gesteund
door een netwerk van 200 “kampioenen” en “correspondenten”, ging dit referentie-instrument in 2013, van kracht in alle vestigingen, die intussen hun eerste zelfevaluatie hebben gedaan. Met deze jaarlijkse balans kunnen zij een actieplan vast
leggen om hun vak nog beter te beoefenen.
Het Solvay Way referentie-instrument voldoet aan de nieuwe internationale
ISO 26000 norm en zijn prestaties worden jaarlijks geëvalueerd en nagegaan
door middel van externe audits. Solvay is een actief lid van de IIRC (International
Integrated Reporting Council(1)) en maakt deel uit van de piloot-werkgroep die
toegevoegde waarde wil geven voor de financiële en niet-financiële gegevens in een
geïntegreerd verslag.
Hoof doelstellingen voor 2020
Solvay heeft 13 hoofd doelstellingen vastgelegd rond vijf thema’s, die te maken
hebben met milieubescherming, innovatie, veiligheid en ontwikkeling van de
medewerkers. Voorbeelden zijn een vermindering met 10 % van de broeikasgasuitstoot en het verbruik van primaire energiel, evenals een reductie met 25 %
van de luchtemissies van potentieel verzurende stoffen. Er wordt een grootscheepse actie opgezet zodat alle nieuwe producten tegemoetkomen aan de
hoogste criteria die door het Sustainable Portfolio Management (SPM) tool
worden gemeten. De Groep verbindt zich er ook toe om in de volgende vijf jaar
een risicoanalyse te maken van al zijn vestigingen en om alle medewerkers op
te leiden volgens het Solvay Way initiatief.
Solvay - Jaarverslag 2013
Klanten_Solvay heeft zich ertoe geëngageerd om zijn
markten te vernieuwen, analyseren en ontwikkelen volgens MVO(2) en om zijn MVO-initiatief toe te passen aa
(1) Internationale Raad voor geïntegreerde rapportage.
(2) MVO: Maatschappelijk verantwoord ondernemen.
5 actiepijlers
1. Het hoogste niveau van veiligheid, gezondheid en
hygiëne behalen voor iedereen aanwezig op onze
vestigingen;
2. Het aandeel van onze omzet te vergroten met
markten of met activiteiten die tegemoetkomen aan
de behoeften van duurzame ontwikkeling;
3. De voortdurende verbetering van de kennis en
prestaties van onze technologieën, procedés en
producten, zodanig dat schadelijke gevolgen voor het
milieu en op personen worden beperkt tijdens de hele
levenscyclus van onze producten;
4. Het terugdringen van broeikasgassenemissies,
energie- en waterverbruik, en de negatieve gevolgen
voor de bodem-, water- en luchtkwaliteit , evenals
het verbruik van grondstoffen en met name
niet-hernieuwbare grondstoffen;
5. Het ontwikkelen van een rijk en evenwichtig sociaal
overleg met de nationale en internationale
personeelsvertegenwoordigers.
35
aa op de klantenrelaties, met name in de beheersing van de risico’s die met
producten te maken hebben.
Nu klanten met steeds strengere reglementeringen en veeleisendere vragen van consumenten worden geconfronteerd, waakt Solvay over de veiligheid van zijn producten
tijdens hun hele levensduur en werkt hij continu aan het verminderen van de impact
ervan. De Groep heeft naar de markten geluisterd en een visie ontwikkeld waarmee
het kan antiperen op hun behoeften die een gerichte O&I mogelijk maakt. Alle innovaties worden geëvalueerd en getoetst aan aan de criteria van de SPM-methode.
�
Prestatie
Gemeenschappen
�
Klanten
Medewerkers_Solvay zet zich in voor de veiligheid en
gezondheid van zijn bij de medewerkers op het werk.
Daarbij garandeert de Groep de naleving van hun sociale rechten en een gelijke behandeling en bevordert
tevens de kwaliteit van de sociale dialoog te bevorderen
en de medewerkers te mobiliseren.
Als voorloper op het vlak van sociaal beleid, beschouwt
Solvay talenten als de grootste rijkdom van de Groep en
hun ontplooiing is dan ook een doelstelling: hij heeft zich
ertoe verbonden hun vaardigheden en inzetbaarheid
te ontwikkelen.
Voortgang
�
Implementatie
�
Introductie
Leveranciers
Medewerkers
Investeerders
Onze planeet
Onze planeet_Solvay zet zich in om milieubeheer te
bevorderen, zuinig om te springen met natuurlijke
grondstoffen, de negatieve invloed van zijn activiteiten
op het milieu te beperken, de biodiversiteit in stand te
houden en een duurzame invloed uit te oefenen.
Het is de ambitie van Solvay om een steeds milieuvriendelijker chemie aan te bieden, zowel door zijn producten
als door zijn werkwijzen. De Groep engageert zich ertoe
om de ecologische voetafdruk van zijn productieprocedés terug te schroeven en zijn energie-efficiëntie te
vergroten. Hij geeft voorrang aan het gebruik van hernieuwbare en herbruikbare grondstoffen, samen met een
lager energie- en grondstoffenverbruik. Het beschermen
van de watervoorraden is een essentieel doel: tegen
2020 moet de uitstoot van potentieel eutrofiërende stoffen met 20 % zijn verminderd en het verbruik van gronden drinkwater met 10 % zijn verlaagd.
Jyrki Raina, Secretaris-Generaal van IndustriALL Global Union
“IndustriALL, een wereldwijd akkoord
dat vooruitgang biedt voor iedereen”
Voor IndustriALL komt
het erop aan dat
multinationals zich
correct en waardig gedragen en de rechten van
hun werknemers overal ter wereld in acht nemen.
De wereldwijde MVO-overeenkomst die met Solvay
werd gesloten, is voor ons optreden van groot
belang. Het bevestigt dat sociaal overleg op
internationaal niveau mogelijk is en dat het veel te
bieden heeft voor een groep die wereldwijd actief
is. Solvay verbindt zich ertoe om de internationale
sociale normen na te leven in al zijn activiteiten –
ook in de landen die deze verdragen nog niet
hebben geratificeerd. Hij engageert zich er ook toe
36
Solvay - Jaarverslag 2013
om zijn praktijken ter plaatse te laten beoordelen.
Voor zowel Solvay als voor ons is het een proces
dat grote betrokkenheid vergt. Jaarlijks zullen
er twee beoordelingsmissies ter plaatse komen:
één voor de veiligheid, een andere voor de
toepassingen van de overeenkomst zijn geheel milieubescherming, salarisniveau, relaties
met de leveranciers. Concreet zullen onze
vertegenwoordigers de werknemers ontmoeten om
de praktijken van de Groep in situ te bestuderen en
verbeteringen voor te stellen. Deze overeenkomst
concretiseert de visie van IndustriALL dat sociaal
overleg een bron is voor wederzijdse vooruitgang
– een visie die we graag delen met Solvay.
Een erkende niet-financiële
prestatie
Duurzamere leveringen
Solvay werkt mee aan de oprichting van “Samen voor een duurzame
ontwikkeling”, een initiatief van zes grote chemiebedrijven die ernaar streven de
transparantie en duurzaamheid van de toeleveringsketen te versterken. Het is
gebaseerd op audits en regelmatige beoordelingen van de duurzame praktijken
van de leveranciers aan de hand van sociale en milieucriteria. Het voordeel voor
de leveranciers is nu slechts één formulier hoeven te raadplegen dat op een
online platform beschikbaar is voor alle opdrachtgevers. Tijdens de eerstefase
in 2013 heeft Solvay meer dan 500 beoordelingen en audits geleid.
In 2013 kreeg het MVO-initiatief van de Groep
erkenning met de opname in de DJSI Europe index.
Solvay is ook opgenomen in de niet-financiële indexen
FTSE4Good en NYSE Euronext Vigeo World 120.
Investeerders_Solvay verbindt zich ertoe om op een verantwoordelijke manier toegevoegde waarde te creëren en risico’s te beheren, om te zorgen voor de verspreiding van en de inachtneming van de best practices op het vlak van management
en bestuur en om ethisch en transparante te communiceren.
Door toepassingvan de strengste praktijken van goed bestuur, en regelmatige en
volledige publicatie van de resultaten en strategische visie van de Groep voldoet
Solvay aan de eisen die de marktautoriteiten en investeerders hebben op het
gebied van transparantie en nauwgezetheid. De erkenning door niet-financiële
indexeringsinstanties in 2013 draagt bij aan de waarde van de Groep.
die als doel hebben omduurzame waarde voor iedereen te creëren. Hun betrokkenheid bij de Groep wordt
gevoed door informatiecampagnes, regelmatig overleg, opleidingen en evaluaties.
Leveranciers_Solvay engageert zich ertoe om de MVO-prestaties van zijn aankopers te beoordelen. De Groep streeft er ook naar om de relaties met zijn leveranciers
te optimaliseren volgens twee prioriteiten: bepalen wat hij van hen verwacht op het
vlak van verantwoordelijkheid en deze criteria opnemen in de selectieprocedures;
hun MVO-prestaties sturen en evalueren. Solvay wenst vertrouwensrelaties op te
bouwen met zijn leveranciers gebaseerd op gedeelde ethiek en duidelijke principes
Gemeenschappen_Solvay engageert zich voor een
duurzame integratie van zijn vestigingen op hun locaties
door het beheersen van de industriële risico’s, de risico’s verbonden aan de toeleveringsketen en door
voortdurende versterking van zijn preventie-initiatieven.
Solvay heeft een vertrouwensrelatie opgebouwd buurtbewoners van haar industriële vestigingen, door middel
van dialoog, duidelijke informatie en strikte procedés
om risico’s en hinder te beheersen. Vooral ten aanzien
van transport heerst er een verhoogde waakzaamheid,
waarbij de hele toeleveringsketen betrokken is.
Joel Quintart, Occupational Safety Corporate Process Manager
“De veiligheidscultuur integreren
in een gedragsverandering”
Eén van de prioriteiten
van Solvay is om de
frequentiegraad van
ongevallen waarbij medische zorg vereist is (MTAR),
structureel terug te dringen. Twee jaar geleden
hebben we belangrijke acties gelanceerd op het
vlak van risicopreventie, waarbij we de belangrijkste
ongevalgevoelige scenario’s opnieuw hebben
onderzocht, systematisch de ongevallen hebben
geanalyseerd en sensibiliseringscampagnes
hebben gestart voor managers en medewerkers.
Solvay - Jaarverslag 2013
Zo is de frequentiegraad van ongevallen waarbij
medische zorg vereist is, in de afgelopen twee
jaar tijd gedaald van 2,92 naar 1,06 ongevallen
per miljoen gewerkte uren. De doelstelling is
om dit aantal nog verder terug te dringen door
een gedragsverandering. De operatoren krijgen
opleidingen over nieuwe preventiereflexen.
We willen ook in de hele Groep de verbeteringen
doorvoeren die we hebben gedaan aan
installaties waar problemen mee waren.
37
Op het terrein
“Productveiligheid:
een unieke expertise”
“Onze portefeuille grondig
onderzocht uitdagingen van
duurzame ontwikkeling”
GRETA VANMARCKE, CORPORATE PROCESS MANAGER
OF PRODUCT REGULATORY AFFAIRS & PRODUCT STEWARDSHIP
MICHEL WASHER, DEPUTY CHIEF SUSTAINABILITY OFFICER
Onze producten op een verantwoorde manier beheren,
betekent voor onshet altijd beter doen en de reglementeringen
overtreffen, of het nu Europese reglementeringen zoals
REACH zijn, of nationale verordeningen. Zo hebben wij op
wereldwijd niveau een vrijwillig initiatief opgestart voor de
opvolging van “Zeer zorgwekkende stoffen”(1), om deze
zoveel mogelijk te beperken. Mijn team heeft als opdracht
toezicht te houden op hun wereldwijde toepassing en op de
conformiteit met de interne procedures. We zijn trots op de
erkenning die we door deze expertise hebben gekregen: zo
is Solvay sinds 2014 voorzitter van de Strategy Implementation Group (SIG) Product Stewardship van CEFIC(2).
Bij Solvay beschikken we over een schitterende tool: de Sustainable
Portfolio Management (SPM)-methode. Eén as op de SPM-matrix
meet de impact van onze productieprocedés, de andere as evalueert de afstemming van onze producten op de noden van duurzame
ontwikkeling. We hebben al 65 % van onze omzet met deze
methode geanalyseerd en eind 2015 moet dit minstens 80 % zijn.
In 2020 willen we dat 20 % van onze omzet zich in de “Star”(3)
categorie van SPM bevindt. We zijn trots op deze aanpak, die als
een referentie wordt gezien en die we voor iedereen beschikbaar
zullen stellen, bijgestaan door de deskundige die ons heeft geholpen
met de uitwerking ervan.
“MVO bonus: een drijvende
kracht voor Solvay Way”
“Energiekentering: een aanbod
op maat van de uitdagingen”
SANDRINE ROCHAT, GBU ENGINEERING PLASTICS – GLOBAL HSE
& PRODUCT STEWARDSHIP MANAGER, SOLVAY WAY CHAMPION
PHILIPPE ROSIER, PRESIDENT OF ENERGY SERVICES
Als “Kampioen” ben ik belast met de promotie en implementatie
van de ‘beste toepassingen’ van Solvay Way in mijn GBU. Vanaf
dit jaar is 10 % van de variabele verloning van de managers
verbonden aan het behalen van concrete doelstellingen op het
vlak van duurzame ontwikkeling. Het is duidelijk dat deze “bonus”
een efficiënte wereldwijde implementering van het initiatief heeft
bevorderd, en een snelle realisatie van onze twee belangrijkste
jaardoelstellingen: de opname van de Groep in belangrijke niet-financiële indexen en de opleiding, mobilisatie van de teams en
realisatie van de Solvay Way zelfevaluaties in al onze vestigingen.
Voor Solvay is energiekentering zowel een uitdaging als een toekomstige markt. We dragen er op verschillende manieren aan bij door
onze milieuvriendelijke procedés en door mee te werken aan de
opmars van de energiebronnen van de toekomst. Zo ontwikkelen we
voor de gasindustrie, een erg dynamische sector in de Verenigde
Staten, oplossingen die minder water verbruiken. Op het gebied
van hernieuwbare energie investeren we in de getorreficieerde
biomassa-industrie, een brandstof die kolen zal kunnen vervangen
voor de grootschalige productie van elektriciteit en warmte. We implementeren ook ons programma voor energie-efficiëntie, Solwatt, in de
vestigingen van de Groep met het doel om het energieverbruik van de
Groep nog met 10 % terug te dringen tegen 2020.
(1) SVHC: “Substances of very high concern”. Hieronder vallen stoffen die door het programma REACH als kankerverwekkend, mutageen en toxisch voor de voortplanting
(CMR) worden beschouwd, en de hormoonontregelaars. (2) Confédération Européenne des Fédérations de l’Industrie Chimique, Europese Raad van de chemische nijverheid.
(3) SPM Star: in lijn met de noden van duurzame ontwikkeling EN met een versnelde groei.
38
Solvay - Jaarverslag 2013
Download