Analysetabel derde graad Mensbeeld Wereldbeeld

advertisement
Deze tabel werd samengesteld met materiaal (en de omzettingen) dat door collega’s werd aangebracht in de basismodules en de vervolgmodules van
Back to the Point 2014-2015
Analysetabel derde graad
Mensbeeld
Wereldbeeld
Godsbeeld
God is volmaakte liefde. God kan alles
wat onaf is, compleet maken.
1.
1 KOR
Zonder liefde stelt de mens niets
voor. Waarachtige liefde doet de
mens zichzelf overstijgen.
De wereld is onvolmaakt en niets
is echt blijvend. Enkel ‘echte
liefde’ kan meebouwen aan een
betere wereld.
2a
natuurbeh
eer
antopocentrisme
De mens mag vrij doen met zijn
omgeving wat hij wil. De mens is niet
verantwoordelijk voor de gevolgen
daarvan.
De wereld is te ontginnen en staat
ter beschikking van de mens.
2b
natuurbeh
eer
De mens is een nestbevuiler, hij
gedraagt zich als een parasiet op het
natuurlijk systeem.
De wereld is een samenspel van
cultuur en natuur. Die twee
zouden beter op mekaar moeten
worden afgestemd.
De mens is de beHEERder over de
schepping. (rentmeesterschap) Hij
mag de schepping gebruiken maar
De wereld is een schepping, die
goed is. De wereld mag worden
gebruikt maar is niet van de mens
De
‘groene
jongen’
2c
natuurbeh
eer
God als schepper.
christelijk
e kijk op
natuur
moet er ook verantwoordelijkheid
voor dragen.
3.
Meander
T5
p. 9 Citaten 1
De mens weet wat goed, correct is,
maar wordt voortdurend verleid om het
niet te doen.
Meander
T5
p. 9 Citaten 5
Meander
T5
p. 11 - 3)
Normen &
waarden
Meander
T5
p. 13 Doordenke
rtje
Om te kunnen genieten heeft een mens
grenzen nodig.
Meander
T5
p. 14-15 Bestaan er
christelijke
waarden?
zelf.
Regels & wetten zijn afhankelijk van
maatschappelijke veranderingen.
(t.o.v. maakbaarheid van de wereld)
De mens is een sociaal wezen én zich
bewust van zijn sterfelijkheid. Daarom
kan een mens pas een goed leven
hebben als hij goed doet voor anderen.
Een christelijk wereldbeeld kan niet
zonder Agapè. Dit houdt in:
- dienstbaar zijn
- vergevingsgezind
- engagement vanuit solidariteit
God = een vergevende vader-figuur.
Meander
T5
p. 17 Kohlberg
(morele
ontwikkelin
g van de
mens)
Meander
T5
p. 18 - I
Have a
Dream
(M.L.King)
Meander
T5
p. 24 - …
de skyline
van elke
religie
Meander
T5
Meander
T5
p. 28 Carole
Smit
Meander
T5
P. 28 -
Het menselijke morele besef kent een
vaste, stapsgewijze evolutie, waarbij
geen stap kan worden overgeslagen.
Wereldbeeld dat streeft naar
absolute gelijkwaardigheid van alle
mensen.
Boeddhisme: De mens vindt van nature
geluk als resultaat van goede daden.
Hindoeïsme: God is de bron van geluk,
geluk is God's beloning voor innerlijke
goedheid.
Jodendom: De mens zal gelukkig zijn
door goede werken gebasseerd op de
10 geboden.
Islam: God beloont goede werken met
gelukkig zijn.
God bestaat bij de gratie van de mens en
vooral wanneer de mens in nood is.
De wereld moet vrij zijn, d.w.z. dat
iedereen zijn visie/geloof moet
kunnen tonen in de publieke ruimte.
Tom
Lanoye
4. Verhaal
van de
barbier :
barbier
God bestaat niet want ik zie onvoldoende
resultaten van zijn bestaan: er lijden is in
de wereld (ziekte, gebrekkige mensen…).
Een liefdevolle God zou dit niet toelaten.
4. Verhaal
van de
barbier :
klant
5. ‘Happy’
van
Pharell
Williams
door 6
Iraniërs
5.b
‘Happy’
van
Pharell
Williams:
overheid
God bestaat, maar sommige mensen
komen niet tot God omdat mensen de
keuze niet maken om naar God op zoek te
gaan.
- Mens is vrij en en mag zijn geluk
nastreven en tonen hoe en met wie hij
wil
- Mens is niet gemaakt om ongelukkig
te zijn
mens moet eerbied betonen, moet
vrouwen beschermen (sluier), moet zich
net en deftig (kuis)…
- Samen-zijn leidt tot gelukkig zijn.
samenleving is gebaat bij gelukkige,
vrije, blije mensen
De samenleving moet mensen vrij
laten.
- God wil dat mensen blij zijn en zich vrij
kunnen bewegen
- God wil dat mensen kunnen genieten en
levensvreugde ervaren
- God legt niet op dat vrouwen moeten
gesluierd zijn op straat
Er moeten normen en duidelijke
gedragsregels gelden in de
samenleving. De organisatie van de
samenleving en de regels moeten
gebaseerd zijn op godsdienst.
God(sdienst) is serieus, daar valt niet mee
te lachen, …
6.A. The
boy in the
stripped
pyjama:
vader
De mensen zijn niet gelijk: er zijn
mensen die mogen/moeten uitgeroeid
worden.
De samenleving moet geleid worden
vanuit een ideologie . Met
ideologieën kun je de wereld beter
maken.
6.b. The
boy in the
stripped
Pyjama:
zoon
Er zit goedheid in elk mens.
Een samenleving wordt verrijkt door
diversiteit.
Ideologie als afgod
De fragmenten van “The boy in the stripped Pyjama” zijn geknipt voor het handboek Echo7
7.een
leven
zonder
sociale
media
De mens heeft heel veel technische
mogelijkheden tot communicatie maar
heeft nood aan echte communicatie.
De samenleving stelt sociale media
te vaak als doel i.p.v. als middel.
7b.doorsn
ee llng en
soc.media
De mens is niets zonder soc. Media.
De samenleving draait op sociale
media.
8a. De 10
woorden :
situatie in
Egypte
8b. De 10
De mens is zoekend;
In de samenleving onderdrukken de
sterken de zwakkeren.
De goden zijn eigengemaakte goden, bv.
de god van het geld.
De mens moet leven in verbondenheid
Een 10 geboden kunnen leiden tot
God is diegene die zijn volk uit de slavernij
woorden : met God en in verbondenheid met de
een land/samenleving waar mensen
situatie
medemens. Elk mens is immers een
echt vrij zijn en in vrede
aan de
schepsel van God.
samenwonen.
Sinaï-berg
8: Moet je horen, Nico Ter Linden, p 152 (Exodus 20, Deuteronomium 5)
9a. Rijke
De mens kan het eeuwig leven
jongeling: verwerven door de wet na te leven.
de rijke
jongeling
9.b. De
Niemand kan zich volledig ‘goed’
De materiële samenleving kan ons
rijke
noemen. Je kan jezelf niet redden.
verhinderen om het Rijk Gods te
jongeling: De mens moet alles kunnen achterlaten bereiken.
Jezus
voor het koninkrijk Gods.
10
Vrijheid is essentieel voor de mens. Ook De samenleving wordt helemaal
Cartoon
voor zijn godsdienst.
aangetast als er aanslagen zijn op
vrijheid.
11.a The
De mens kan de werkelijkheid in
life of Pi.
verschillende verhalen vertellen. Daarbij
01.43 kan hij de werkelijkheid mooi zien (we
01.53
kunnen in relatie treden met mekaar)
als rauw (we brengen in mekaar het
De
slechtste naar boven).
schrijver
vs de
inspecteu
rs
11bThe
De mens kan zijn eigen verhaal
life of Pi
vertellen.
01.43 01.53
:het
heeft geleid.
God gaat een verbond aan met de mens.
God kan je bereiken door Zijn wetten na te
leven.
Wat onmogelijk is voor de mens is
mogelijk voor God. Om God te bereiken
moet je de sprong naar het onbekende
maken.
Geen enkele God legitimeert daden van
geweld. Geweld doet afbreuk aan God.
In God geloven is kiezen voor het betere
verhaal. God is hoe we de wereld willen
zien/maken.
verhaal
met de
dieren
11. c
verhaal
zonder de
dieren
12. De
jongeling
van Naïn:
stoet van
de dood
12.b De
jongeling
van Naïn:
stoet van
Jezus
13. relatie
mens-dier
De mens moet functioneel en rationeel
benaderd worden.
De samenleving wil normale
verhalen. Plausibele feiten die voor
iedereen aannemelijk zijn.
Enkel empirische werkelijkheid telt.
De mens is een speelbal van het
lot/God. De mens kan alles verliezen,
zelfs hoop.
De wereld is onbeweeglijk. Als het
slecht met je gaat, sta je snel buiten
de maatschappij.
God is verantwoordelijk voor het lijden.
Lijden is een straf van God.
Elke mens heeft hoop en liefde nodig.
Elke mens is de moeite waard om
opgevist te worden, ook al ziet die
mens zelf geen hoop meer.
Er kan een nieuwe dynamiek in de
wereld worden binnengebracht.
God is zichtbaar in de mens die zich laat
raken door het lijden, er niet wil in blijven
steken en actie onderneemt.
God is een God van het leven.
De mens is de heerser die alles bepaalt. Antropocentrisch wereldbeeld. De
Meestal kijkt de mens door een
maatschappij bekijkt alles in functie
utilitaristische bril naar dieren.
van nut voor de mens.
Download