Checklist FP - De PensioenPartners

advertisement
Vragenlijst Persoonlijk Financieel Overzicht (zakelijk)
CLIËNT 1
Achternaam
Geslacht
Voorletters
Roepnaam
Adres
Tel. Privé
Postcode / Woonplaats
Mobielnr.
Geboortedatum
Tel. Werk
Burgerservicenummer (BSN)
Geb. Plaats
Emailadres
Nationaliteit
Uw opleidingsniveau
HBO
WO
Overig
Man
Roker
Ja
Vr.
Nee
Heeft u na leeftijd 15 in het buitenland gewoond? Zo ja hoeveel jaren?
CLIËNT 2
Achternaam
Geslacht
Voorletters
Roepnaam
Adres
Tel. Privé
Postcode / Woonplaats
Mobielnr.
Geboortedatum
Tel. Werk
Burgerservicenummer (BSN)
Geb. Plaats
Emailadres
Nationaliteit
Uw opleidingsniveau
HBO
WO
Overig
Man
Roker
Ja
Vr.
Nee
Heeft u na leeftijd 15 in het buitenland gewoond? Zo ja hoeveel jaren?
GEGEVENS KINDEREN
Roepnaam
Voorletters
Achternaam
Geb. Datum
Thuiswonend?
Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee
Kinderen financieel steunen tot leeftijd?
Verwachting kinderen thuiswonend tot leeftijd?
JURIDISCHE GEGEVENS
Datum
Burgerlijke staat
Gehuwd
Voorwaarden
Gem. v. goederen
Gescheiden
Cliënt 1
Cliënt 2
N.v.t.
Geregistreerd partnerschap
Ja
Nee
N.v.t.
Samenlevingscontract
Ja
Nee
N.v.t.
Nee
N.v.t.
Testament
Ja
 Nee
Samenwonend
Alleenstaand
Huwelijkse voorwaarden
De PensioenPartners
1 januari 2017
INKOMENSSITUATIE
Cliënt 1
Loondienst
Zelfstandig
Werksituatie
Cliënt 2
ZZP’er
DGA
Loondienst
Zelfstandig
ZZP’er
DGA
Beroep
Aard dienstverband
Aard dienstbetrekking
Intentieverklaring
%
Fulltime
Parttime
Fulltime
Parttime
Vast
Tijdelijk
Vast
Tijdelijk
Ja
Nee
N.v.t.
Ja
Nee
%
N.v.t.
Datum indiensttreding
Bruto inkomen per maand
euro
Vakantiegeld / 13 maand
%
Overig inkomen vast
euro
euro
Overig inkomen variabel
euro
euro
Totaal bruto jaarinkomen
euro
euro
e
euro
Ja
Nee
%
Ja
Nee
OVERIGE INKOMENSBESTANDDELEN
Cliënt 1
Netto onkosten per maand
Auto van de zaak
Cliënt 2
euro
Ja
Bedrag bijtelling per jaar
euro
Nee
Ja
euro
Nee
euro
EIGEN WONING
Eigen woning?
Ja
Nee
Op naam van
Beide
Cliënt 1
Zo nee, huurbedrag:
Cliënt 2 Verhouding
Vrije verkoopwaarde
euro
Eigen grond
Aankoopwaarde
euro
Erfpacht Duur
WOZ waarde / jaar
euro
Type woning
(jaar)
euro
Aankoopdatum:
Rijtjeshuis
Twee onder één kap
Vrijstaand
Appartement
TWEEDE WONING
Tweede woning?
Ja
Nee
Op naam van
Beide
Cliënt 1
Cliënt 2 Verhouding
Vrije verkoopwaarde
euro
Eigen grond
Aankoopwaarde
euro
Erfpacht Duur
WOZ waarde / jaar
euro
Type woning
(jaar)
Aankoopdatum:
Rijtjeshuis
Twee onder één kap
Vrijstaand
Appartement
De PensioenPartners
1 januari 2017
GEGEVENS HUIDIGE HYPOTHEEK
Hypotheekdeel 1
Hypotheekdeel 2
Hypotheekdeel 3
Bank / Instelling
Hypotheeksom
euro
euro
euro
%
%
%
Hypotheekvorm
Ingangsdatum
Looptijd
Rentepercentage
Box 1 / Box 3
Rentevast periode
Datum renteherziening
Datum afloop renteaftrek
HYPOTHEEK AFLOSSINGSVERZEKERING / -REKENING / -CONSTRUCTIE
Aflossing deel 1
Aflossing deel 2
Aflossing deel 3
Opbouw kapitaal
euro
euro
euro
Garantiebedrag
euro
euro
euro
Prognose van de uitkering
euro
euro
euro
Prognose %
%
%
%
Bank / instelling
KEW / SEW / BEW clausule
Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee
Ingangsdatum
Looptijd
Risicodekking
euro
Verzekerde(n) cliënt
euro
1
2
1
euro
2
1
2
Premie / annuïteit / inleg
euro
euro
euro
Evt. afkoopwaarde
euro
euro
euro
SPAREN / BELEGGEN / VERPLICHTINGEN

Wat is het bedrag dat u op dit moment maandelijks / jaarlijks ‘vrij’ spaart?
€

Ontvangt u momenteel een voorlopige teruggaaf (IB), en zo ja voor welk bedrag? €
SPAREN / BELEGGEN
Rekening 1
Rekening 2
Rekening 3
Bank / Instelling
Saldo
Jaarrendement / dividend
euro
±
euro
%
±
euro
%
±
%
Soort rekening
Ten name van cliënt
1
2
1
2
1
2
Doelstelling
De PensioenPartners
1 januari 2017
BEDRIJFSSPAREN
Cliënt 1
Deelname
Ja
Deelname aan
Spaarloon
Spaarbedrag p/jaar
Max. bedrag
Cliënt 2
Nee
Saldo
Ja
Levensloopregeling
Nee
Spaarloon
euro
Levensloopregeling
Max. bedrag
euro
euro
euro
Doelstelling
PERSOONLIJKE VERPLICHTINGEN / LENINGEN
Verplichting 1
Verplichting 2
Verplichting 3
Bank / Instelling
Soort verplichting
DK
PL
DK
PL
DK
PL
Saldo / limiet
Rente % / Duur
%
Maandtermijn
euro
BKR Codering
Ja
%
%
%
%
euro
Nee
Ja
%
euro
Nee
Ja
Nee
Doel lening
ALIMENTATIEVERPLICHTING
Cliënt 1
Cliënt 2
Bedrag aan ex-partner
euro
euro
Bedrag aan kinderen
euro
euro
Duur uitkering
UW PENSIOENVOORZIENINGEN
Huidig pensioen
Kopie UPO / Pensioenopgave(n)
Vorige pensioenen
Kopie UPO / Pensioenopgave(n)
NABESTAANDENVOORZIENINGEN (kopie beschikbaar?)
Cliënt 1
ANW- hiaat verzekering
Ja
Eigen bijdrage per jaar
Nee
Cliënt 2
___________
euro
Ja
Nee
___________
euro
ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVOORZIENINGEN (kopie beschikbaar?)
Cliënt 1
WIA verz. (max. SV loon)
Tot percentage / vast bedrag
Ja
Tot
WIA verzekering (excedent)
Tot percentage / vast bedrag
Eigen bijdrage per jaar
Nee
% /
Ja
Tot
Cliënt 2
Ja
euro
Tot
Nee
% /
euro
Nee
% /
Ja
euro
Tot
euro
Nee
% /
euro
euro
(beide)
De PensioenPartners
1 januari 2017
AANVULLENDE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVOORZIENINGEN (kopie beschikbaar?)
Cliënt 1
Cliënt 2
Verzekeraar
Ingangsdatum
Einddatum
Soort dekking
Woonlast
Dekking
AO
Verzekerd bedrag
_______
WW
Woonlast
EA
AO
euro
_______
WW
EA
euro
BESTAANDE LEVENS- / SPAARVERZEKERINGEN (kopie beschikbaar?)
Verzekering 1
Verzekering 2
Verzekering 3
Verzekeraar
Soort verzekering
Polisnummer
Verzekeringnemer
Verzekerde(n)
Ingangsdatum
2
Cliënt 1
Cliënt
Cliënt 1
Cliënt 1
Cliënt 1
Cliënt
Cliënt 2
Cliënt 1
Cliënt 2
Cliënt 1
Cliënt 2
Cliënt 2
2
Einddatum
Uitkering bij leven
euro
euro
euro
Gegarandeerd kapitaal
euro
euro
euro
Uitkering bij overlijden
euro
euro
euro
Premie per jaar
euro
euro
euro
Box 1 / Box 3
Doelstelling
Ingevuld op:
te
:
Naam
:
De PensioenPartners
1 januari 2017
CHECKLIST DOCUMENTEN
Algemeen Personalia en B.V.
Samenlevingscontract
Huwelijkse voorwaarden
Testament(en)
Echtscheidingsconvenant
Kopie legitimatiebewijzen
Arbeidsovereenkomsten
Uittreksels Kamer van Koophandel
Statuten
Aandeelhoudersovereenkomst
Managementovereenkomst
Rekening Courant overeenkomst
Financieringsovereenkomst
Pensioenovereenkomst
Pensioenberekening Eigen Beheer
Inkomenspositie
De meest recente aangifte inkomstenbelasting (niet de aanslag) van u en uw partner
De meest recente jaarrekeningen en/of geconsolideerde jaarrekening
Actuele salarisgegevens (laatste jaaropgave en recente loonstrook)
Pensioenrechten, inclusief oude rechten (Uniforme Pensioenoverzichten / uitdraai pensioen
én overlijden op “mijnpensioenoverzicht.nl”)
Lijfrenteverzekeringen & Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (kopie polis)
Inschatting van het benodigde netto besteedbaar inkomen
Woning en hypotheek
Hoogte en ingangsdatum van de hypothecaire geldlening (kopie hypotheekakte)
Rentevoet van de geldlening plus einddatum rentevaste periode (kopie verlengingsvoorstel)
Levensverzekeringen die gesloten zijn samen met de hypotheek (kopie polis)
Bovenstaande gegevens betreffende een eventuele tweede woning
Vermogen van u en uw partner
Overzicht van effectenportefeuille(s) en spaargelden
Vermogen opgebouwd in spaar- en levensverzekeringen (kopie polissen)
Overzicht van schulden met de condities waartegen de leningen zijn gesloten en het doel
Betrokkenen
Naam bedrijf, adresgegevens, contactpersoon, telefoonnummer en email gegevens van
bijvoorbeeld accountant, notaris, fiscalist, assurantieadviseur, etc. 
Wensen, doelstellingen en actuele vragen
Welke specifieke onderwerpen wilt u ons voorleggen?
Welke wijzigingen zijn er te verwachten in uw persoonlijke financiële situatie?
Wat zijn uw financiële doelstellingen op de korte en de lange termijn?
Op welke leeftijd wilt u stoppen met werken?
Overig:
Let op: Wij hebben niet alleen uw gegevens nodig maar indien van toepassing ook die van uw partner!
De PensioenPartners
1 januari 2017
Download