- Vakgroep geschiedenis Havo en VWO

advertisement
Informatie over de eindtoets van geschiedenis van periode 2.
Leerstof:
Tijdvak 4: Tijd van steden en staten. (1000-1500)
Periode: Middeleeuwen.
Paragraaf 4.1:
begrippen: handel, ambacht, gilden, Hanze.
Paragraaf 4.2:
begrippen: patriciërs, schepenen, het gemeen.
Paragraaf 4.3:
begrippen: wereldlijk macht macht, geestelijkheid, Investituurstrijd.
Paragraaf 4.4:
begrippen: christelijke expansie, kruistocht, Jihad.
Paragraaf 4.5:
begrippen: staatsvorming, centralisatie en uniformering, particularisme.
Tijdvak 5: Tijd van ontdekkers en hervormers (1500-1600) zestiende eeuw.
Periode: Vroegmoderne Tijd.
Paragraaf 5.1:
begrippen: wereldbeeld, factorijen, conquistadores.
Paragraaf 5.2:
begrippen: humanisme, Renaissance, erfgoed.
Paragraaf 5.3:
begrippen: ketter, katholicisme, kerkhervorming, reformatie, protestantisme, contrareformatie,
inquisitie.
Paragraaf 5.4:
Gewestelijke staten, Staten-Generaal, Unie van Utrecht, Acte van Verlatinghe, Vrede van Munster.
Tijdvak 6: Tijd van regenten en vorsten (1600-1700) zeventiende eeuw.
Periode: Vroegmoderne Tijd.
Alleen Paragraaf 6.1
begrippen: kapitalisme, economie, stapelmarkt, wereldeconomie, handelskapitalisme, Verenigde
Oost-Indische Compagnie (VOC), mercantilisme.
Kun je een antwoord geven op de onderstaande leerdoelen?
Wanneer je sommige leerdoelen moeilijk vindt kun je juist die paragraaf nog eens goed bestuderen.
Leerdoelen per paragraaf staan achter elk hoofdstuk. LET OP DIT ZIJN LEERDOELEN HAVO!
VWO leerdoelen!
Opbouw van de eindtoets:
De eerste vragen gaan over de kenmerkende aspecten van tijdvak 4 en tijdvak 5 en paragraaf 1 van
tijdvak 6 (die je moet je kennen)
Bijvoorbeeld: noem de kenmerkende aspecten van tijdvak 5.
Je krijgt ongeveer 7 vragen die te maken hebben met de leerdoelen van de paragrafen die je moet
leren.
Je krijgt een chronologische volgorde vraag over de gebeurtenissen van de HC Republiek.
Je krijgt een aantal vragen met bronnen over de HC Republiek.
Je krijgt een vraag met een bron die gaat over 'betrouwbaarheid' van de bron.
Download