stembiljet-retour-voorbeeldbrief

advertisement
Dit is een juridisch document, de houder van dit document is zelf verantwoordelijk hier voor, en dient dit document geheel
goed door te lezen alvorens evt. te beantwoorden, en dient bovendien dit document zelf goed te bewaren / beheren .
Gemeente ( hier de naam en het adres van uw gemeente invullen )
Mijn kenmerk ; ( hier het door u zelf te bedenken kenmerk vermelden )
Onderwerp ; Juridische kennisgeving, tot het NIET VERLENEN van mijn blanco volmacht !
Bijlage, s ; ( hier evt. het totaal aantal bijlage,s vermelden )
Dit document bevat ; ( hier het totaal aantal pagina,s vermelden ) pagina,s
Hier uw woonplaats en datum invullen
Kennisgeving aan de Agent/Vertegenwoordiger is kennisgeving aan de Opdrachtgever.
Kennisgeving aan de Opdrachtgever is kennisgeving aan de Agent/Vertegenwoordiger.
De Ondergetekende ben ik , als ook ik de Ondergetekende ben.
Lecturi Salutem .
Hierbij doe ik ondergetekende, u de door uw organisatie, aan mij toegezonden z.g. stempas retour komen
.
Reden ;
Op dit document berust GEEN auteursrecht , het is een ieder vrij toegestaan dit document voor zichzelf aan te
passen , en te gebruiken !
Dit is een juridisch document, de houder van dit document is zelf verantwoordelijk hier voor, en dient dit document geheel
goed door te lezen alvorens evt. te beantwoorden, en dient bovendien dit document zelf goed te bewaren / beheren .
Wellicht is hier op zelfs art 3:44 lid 3 Awb op van toepassing, welke luid ;
Bedrog is aanwezig wanneer iemand een ander tot het verrichten van een bepaalde rechtshandeling
beweegt door enige opzettelijk daartoe gedane onjuiste mededeling, door het opzettelijk daartoe
verzwijgen van enig feit dat de verzwijger verplicht was mede te delen, of door een andere kunstgreep.
Aanprijzingen in algemene bewoordingen, ook al zijn ze onwaar, leveren op zichzelf geen bedrog op.
Naar mijn vrije mening, verzwijgt u voor mij, mij in te lichten dat als ik hier aan mee doe, ik slechts instem
met het het huidige systeem, en voor de periode van 4 jaar mijn blanco volmacht verleen, aan de thans
nog niet eens bekend zijnde vertegenwoordigers van slechts ca. 350.000 mensen in Nederland, welke lid,
of sympathisant zijn van 1 der politieke partijen in Nederland .
Daar mede roept u mij op tot het plegen van een strafbaar feit, zoals vermeld in art.140 wvs, welke luid ;
Deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven, wordt gestraft met
gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.
Ik ondergetekende ben volgens de Universele Rechten Van de Mens ( 1789 ), welke door “het
BEDRIJF” staat der Nederlanden, in 1948 vrijwillig is ondertekend, als een vrij, soeverein, en “wakker
mens” geboren.
Ik ondergetekende leef volgens ;
de Universele Rechten Van de Mens ( 1789 ) .
het handvest van de aarde .
het handvest voor compassie .
het Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten ( IVBPR ) .
en de natuurwetten .
Ik ondergetekende ondervind in mijn dagelijks leven zeer veel hinder van schending van ; mijn geboorte
& mensenrechten, om te leven als vrij & soeverein mens, welke worden gepleegd door vermeende
vertegenwoordigers van slechts 300 tot 350.000 mensen ( politici & ambtenaren ), die lid of
sympathisant zijn van een der politieke partijen, in Nederland .
Het gebied wat geografisch word aangeduid als “de staat der Nederlanden” telt iets meer dan 17.000.000
inwoners .
Slechts 300 tot 350.000 mensen, die lid of sympathisant zijn van een der politieke partijen, in Nederland,
ca. slechts 2,5% van de bevolking van dit land, maken in het huidige “CORRUPTE SYSTEEM” middels
“HUN zichzelf legaliserende vertegenwoordigers” uit wat die 17.000.000 inwoners, allemaal wel NIET
MOETEN, en MOGEN etc. etc.
Vele van die leden van een der politieke partijen, in Nederland, hebben zich gesetteld op sleutel
Op dit document berust GEEN auteursrecht , het is een ieder vrij toegestaan dit document voor zichzelf aan te
passen , en te gebruiken !
Dit is een juridisch document, de houder van dit document is zelf verantwoordelijk hier voor, en dient dit document geheel
goed door te lezen alvorens evt. te beantwoorden, en dient bovendien dit document zelf goed te bewaren / beheren .
& machtsposities, in bestuursorganen, bedrijfsleven, instellingen, en verenigingen, en houden middels
hun machts posities andere leden van politieke partijen, in Nederland, vrienden , kennissen, familie etc.
de hand boven het hoofd, en bevoordelen zichzelf, en deze
Als ik al z.g. zou gaan stemmen, waartoe u mij oproept, is m.i. INSTEMMEN met het huidige
CORRUPTE systeem het enige, wat ik formeel doe.
En verleen ik hier mede voor 4 jaar mijn goedkeuring, en medewerking aan de handelingen van
onderdrukking, bedrog, uitbuiting, en afpersing .
En zal ik verder mijn mond dicht moeten houden, ik zou dan immers hebben “INGESTEMD” met de
handelwijze, welke worden gepleegd door de vertegenwoordigers van die 300 tot 350.000 mensen, die lid
of sympathisant zijn van een der politieke partijen, in Nederland .
Deze ziekelijke z.g. democratisch gekozen lieden, weigeren zelfs het totaal verouderde, en corrupte
systeem, te veranderen, en bepalen, en veranderen de spelregels ter hunner gunste .
Ze weigeren te luisteren naar, en plegen misdaden tegen hen, die zij zeggen te vertegenwoordigen etc.
Slechts enkele voorbeelden hier van zijn ;
Voorbeeld 1. SLAVERNIJ & DICTATUUR !!!!
Het onder valse voorwendselen, onder dwang creeren, en in stand houden van fictieve NATUURLIJKE
PERSONEN, SLAVENSTATUS ( BSN nummer etc. )
Het geboren worden is een ernstige misdaad, want er MOET VERPLICHT AANGIFTE van gedaan
worden, Art. 1:19e.2 BW, welke luid ; tot de aangifte is verplicht de vader.
Gesteld kan worden dat de vader / geboorteaangever middels Art. 1:19e.2 BW word gedwongen tot
geboorte aangifte, en word geindoctrineerd door “een vertegenwoordiger van “de staat der
Nederlanden”.
Er word heel veel voor de vader / geboorteaangever verzwegen, n.l. dat er door de “VERPLICHTE
AANGIFTE”, een fictieve NATUURLIJK PERSOON ( slavenstatus ), en geheime trust fondsen op de
pasgeborene / aangegeven MENS van vlees, en bloed worden aangemaakt !
Naar aller waarschijnlijkheid zijn op het boven vermelde, zelfs enige wetsartikelen uit het Wetboek van
strafrecht,Titel XVIII. “misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid”, art. 273 t/m art. 285b van
toepassing.
Zie ; http://familie-van-egdom.webklik.nl/page/de-macht-van-de-vroegere-adelen-de-burger-slavenstatus-
Op dit document berust GEEN auteursrecht , het is een ieder vrij toegestaan dit document voor zichzelf aan te
passen , en te gebruiken !
Dit is een juridisch document, de houder van dit document is zelf verantwoordelijk hier voor, en dient dit document geheel
goed door te lezen alvorens evt. te beantwoorden, en dient bovendien dit document zelf goed te bewaren / beheren .
Het negeren, ontkennen, en tegenwerken van de menselijke soevereine status, van / voor inwoners van
het gebied wat thans geografisch bekend staat als “staat der Nederlanden”, en het onder valse
voorwendselen, onder dwang creeren, en in stand houden van fictieve NATUURLIJKE PERSONEN,
SLAVENSTATUS ( BSN nummer etc. )
Is een misdaad , en in strijd met ; de Universele Rechten Van de Mens ( 1789 ), het handvest van de
aarde, het handvest voor compassie, het Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke
rechten ( IVBPR ), en de natuurwetten
Derhalve wijs ik u op ; art 228 BW 6, welke luid ;
Een overeenkomst die is tot stand gekomen onder invloed van dwaling, en bij een juiste voorstelling
van zaken niet zou zijn gesloten, is vernietigbaar.
Ik wijs u ook op ; Art 3:33 BW boek 3
Concluderend ; er zijn geen “vrijwillig afgesloten contracten”, en er was zeker sprake van dwang,
beschreven in ; Art. 1:19e.2, dit betekend vernietiging van rechtshandelen, door wederrechtelijk
handelen, zie art 44 BW 3 dit vernietigt dat rechtshandelen, en dit word bevestigend in art 49 en 50 BW
3
Indien er door , een mens van vlees en bloed op het boventaande, gewezen word, en om verandering /
ontbinding word verzocht, word dit door de “VERMEENDE VOLKS VERTEGENWOORDIGERS” , en / of
hun HUURLINGEN ( ambtenaren ) genegeerd .
Voorbeeld 2 Hoogverraad, wegens het samenzweren van deze Regering, en alle voorgaande
Regeringen met Banken, Media, Multinationals, EU, EC.
Voorbeeld 3. Opzettelijk zonder democratische steun, en tegen de wil van het volk, bevoegdheden over
gedragen aan een niet gekozen, en ondemocratische instantie, die is opgericht door een op Nazi
gestoelde ideologie, het concept van de Europese Unie is namelijk al uitgedacht door de Nazi’s .
De huidige Europese Unie komt helemaal overeen met de plannen, en het ontwerp voor een Europese
Economische Gemeenschap, zoals die destijds ontwikkeld is door leidende nationaal socialisten onder
voorzitterschap van Dr. Walter Funk , deze was Naziminister voor economie en president van de Duitse
Reichsbank.
In de zomer van 1942, toen de nazi legers geheel Europa , en een groot deel van de Sovjet Unie onder
de voet hadden gelopen .
Kwam de Reichsbank al met plannen voor een na oorlogse monetaire unie.
De centrale Reichsbank , in samenwerking met het Ministerie van Economie , ontvouwde een plan voor
een monetaire unie voor een groot deel van Europa, met de Deutsche Reichsmark als dominerende
valuta.
Op dit document berust GEEN auteursrecht , het is een ieder vrij toegestaan dit document voor zichzelf aan te
passen , en te gebruiken !
Dit is een juridisch document, de houder van dit document is zelf verantwoordelijk hier voor, en dient dit document geheel
goed door te lezen alvorens evt. te beantwoorden, en dient bovendien dit document zelf goed te bewaren / beheren .
Het Duitse Nazi plan voor de Europese economische en monetaire eenwording is beschreven in een
boek met de titel ;
Das wirtschaftliche Gesicht des neuen Europa : Vortrag zur Eröffnung der vom Verein Berliner
Kaufleute und Industrieller ... veranstalteten Vortragsreihe "Europäische
Wirtschaftsgemeinschaft" am 15. Januar 1942
Het is in de Duitse taal geschreven door ; door Walther Funk, en uitgebracht, door de uitgever ; Otto von
Holten te Berlijn, in 1942 .
Het boek bevat essays, geschreven door belangrijke industriëlen , bankiers en economen van het Derde
Rijk en is uitgegeven door de Berlijnse Industrie und Handelskammer in samenwerking met de
Economische Hogeschool in Berlijn (Wirtschafts-Hochschule).
“De Nazi blauwdruk voor een verenigd Europa komt verbluffend veel ( op 2 zaken na ) overeen met de
structuur van de huidige Europese Unie , zoals wij die nu kennen.”
Mogelijk is slechts het enige verschil dat de Nazi's "de Reichsmark" wilden als europees betaalmiddel ,
omdat ze zelf niet op het woordje "EURO" kwamen .
Aan het boek hebben onder andere meegewerkt, de eerder genoemde Walter Funk , die een beschrijving
gaf van het economische karakter van het nieuwe Europa .
Dr. Emil Woermann , professor aan de Universiteit van Halle , die het toekomstige landbouwbeleid
beschreef.
Dr. Anton Reithinger , werkzaam bij IG Farben, hij gaf een exposé van het nieuwe industriële Europa .
Staatsecretaris Gustav Koenings , die een beschrijving van een Europees verkeersbeleid gaf .
Dr. Bernhard Benning, directeur van de Reichs-Kreditanstalt A.G. , hij werkte de economische politiek
van de Nazi’s uit, t.w. het vraagstuk van de Europese wisselkoersen, en het komen tot één Europese
munt .
Verder bevat het boek essays over een verenigde arbeidsmarkt, een verenigde agrarische markt en
algemene principes van Europese samenwerking .
Opvallend is ook dat de NAZI auteurs Groot Brittannië liever buiten het verenigde Europa wilden houden,
en ook al plannen hadden voor een Europese Centrale Bank .
Wellicht heeft dit iets te maken met de BREXIT ???
Nog een opvallend feit van overeenkomsten in het boek is, dat concurrentie moet worden tegengegaan ,
het is vrij baan voor de grote industrieën .
Die het voor het zeggen zouden krijgen in de Nazi visie, op het Verenigde Europa .
Alle betalingen tussen de lidstaten zouden verlopen via deze Europese Bank, die ook garant zou staan
voor grote exportkredieten .
Op dit document berust GEEN auteursrecht , het is een ieder vrij toegestaan dit document voor zichzelf aan te
passen , en te gebruiken !
Dit is een juridisch document, de houder van dit document is zelf verantwoordelijk hier voor, en dient dit document geheel
goed door te lezen alvorens evt. te beantwoorden, en dient bovendien dit document zelf goed te bewaren / beheren .
Ook zou deze bank bepaalde rechten hebben over het financieel beheer, van de afzonderlijke centrale
banken , van de lidstaten .
Er zijn sterke vermoedens dat men heeft geprobeerd het in 1942 uitgegeven boek van de
aardbodem te doen laten verdwijnen .
Van de massale uitgave tijdens de Nazi periode zijn er nu, voor zover bekend slechts 7 á 8 edities over,
van dit boek, en dan ook nog veelal alleen nog maar in een kopievorm .
Waar zijn al die vele verkochte orginele exemplaren toch gebleven ?
Hadden de opdrachtgevers van die vreselijke NAZI praktijken ( de zionisten, banken , en industrieelen )
net na afloop van WO 2, soms al plannen om het NAZI rijk op een later tijdtip weer voort te zetten soms ?
Moest het “geheim” van “Das wirtschaftliche Gesicht des neuen Europa : Vortrag zur Eröffnung der
vom Verein Berliner Kaufleute und Industrieller ... veranstalteten Vortragsreihe "Europäische
Wirtschaftsgemeinschaft" am 15. Januar 1942”, ca. 55 jaar verborgen blijven ?
Waarom is deze bovenstaande wetenschap niet bij “het volk” bekend ?
Voor zover bekend zijn er dus ca. 8 edities ( en dan ook nog veelal alleen nog maar in een kopievorm )
over .
Eén van de kopieen bevind zich in het British Museum, en één in de Staatsbibliotheek te Berlin .
Volgens ; http://www.worldcat.org/title/wirtschaftliche-gesicht-des-neuen-europa-vortrag-zur-eroffnungder-vom-verein-berliner-kaufleute-und-industrieller-veranstalteten-vortragsreihe-europaischewirtschaftsgemeinschaft-am-15-januar-1942/oclc/247006514&referer=brief_results#borrow
Zijn er ook nog op de 6 onderstaande plaatsen afschriften aanwezig ;
1 ) International Institute of Social History (IISG) te Amsterdam, 1019 AT Netherlands
2 ) NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies te Amsterdam, 1016 CJ
3 ) Erasmus University Rotterdam - Universiteitsbibliotheek te Rotterdam, 3062 PA
4 ) Staats- und Universitätsbibliothek Bremen SuUB Bremen te Bremen, 28359 Duitsland
5 ) Deutsche Nationalbibliothek te Frankfurt am Main, D-60322 Duitsland
6 ) Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften (ZBW), Leibniz-Informationszentrum
Wirtschaft, Standort Kiel te Kiel, D-24105 Duitsland
Alle in het door de NAZI,s, in 1942 uitgebrachte boekwerk “Europäische Wirtschaftsgemeinschaft”.zijn op
de 2 genoemde uitzonderingen na,verder ontwikkeld door de persoon van WALTER HALLSTEIN .
WALTER HALLSTEIN is een vooraanstaande Nazi jurist, en thans de hoofdarchitect van de 'EU Brussel'.
Op dit document berust GEEN auteursrecht , het is een ieder vrij toegestaan dit document voor zichzelf aan te
passen , en te gebruiken !
Dit is een juridisch document, de houder van dit document is zelf verantwoordelijk hier voor, en dient dit document geheel
goed door te lezen alvorens evt. te beantwoorden, en dient bovendien dit document zelf goed te bewaren / beheren .
Meer info vind u op ;
http://wo2waarheden.jouwweb.nl/het-1000-jarig-reich-is-nooit-verdwenen-het-laait-weer-op
Voorbeeld 4. Het samenspannen en onderdrukken van eigen bevolking op basis van een lidmaatschap
van criminele organisaties ( EU, VN, IMF, Bilderberggroep, NATO ) om een fascistische dictatuur te
steunen, tegen de wil van de bevolking,
Voorbeeld 5. Het onder valse voorwendselen aan de macht gekomen door deze huidige Regering Rutte
II met een overvloed aan leugens, bedrog, manipulatie van overheden, Media en de Kerk tegen de
bevolking.
http://www.niburu.nl/historische-rechtszaak-tegen-vaticaan-en-koningin-elizabeth/
http://www.niburu.nl/strafzaak-tegen-britse-kroon-en-vaticaan-hoe-nu-verder/
Voorbeeld 6. Het plegen van diefstal van de Nederlandse burger bij het invoeren van de Euro, met een
waarde vermindering van 13% ten opzichte van de GULDEN per 1 januari 2002, het structureel
onteigenen op illegale gronden van de Burgers, middels CO2 heffingen, belastingen en accijnzen, met als
doel bewust de ondergang van de Economie te bewerkstelligen, en armoede te creëren. Artikel 310
Wetboek van strafrecht
Voorbeeld 7. Het overdragen van GELD CREATIE aan een particuliere instelling die ook nog onterecht
een onschendbaarheid geniet, volgens de door de EU, en onwettige ondemocratische instelling.
Geld wordt gecreëerd uit het niets, het heeft enkel de waarde die we samen afspreken, maar ook hier
wordt door het bijdrukken van geld uit het niets, de waarde van de bestaande hoeveelheid mee
ondermijnt.
En volgens de inflatie de spaarders en rekening houders op een slimme manier onteigend.
Deze instellingen kunnen niet aantonen, dat de gelden die worden verstrekt, 3 generaties in hun bezit
zijn.
Tevens hebben ze geen tegenwaarde, die een aflossing rechtvaardigen.
Zie link van bijlage. https://www.youtube.com/watch?v=VhirLohgDRc&list=HL1403007864&index=6
Voorbeeld 8. Door het instemmen van onze Regering, en op grote schaal verspreiding van zeer
schadelijke Chemicaliën, als Barium, Strontium, Aluminium, en overige schadelijke Chemicaliën, waarbij
Poging tot doodslag ten laste gelegd wordt.
Deze stoffen die door de Chemische, en Farma-industrie op grote schaal geproduceerd worden met een
winstoogmerk, en deze door de NATO stelselmatig over ons verspreid worden ( Chemtrails ) en
eveneens vergiftiging van het drinkwater. http://worldtruth.tv/busted-pilot-forgets-to-turn-off-
chemtrails-while-landing/
Op dit document berust GEEN auteursrecht , het is een ieder vrij toegestaan dit document voor zichzelf aan te
passen , en te gebruiken !
Dit is een juridisch document, de houder van dit document is zelf verantwoordelijk hier voor, en dient dit document geheel
goed door te lezen alvorens evt. te beantwoorden, en dient bovendien dit document zelf goed te bewaren / beheren .
Voorbeeld 9. Het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel ( Chemtrails ) door deze Farma en Chemische
industrie.
Om ons ziek te maken, en de leefomgeving opzettelijk zware schade toe brengen, aan oppervlaktewater
en lucht, waardoor een ontzettende bodemvervuiling plaatsvindt.
Voorbeeld 10. Het discrimineren van een deel van de samenleving, (werklozen en bijstand ontvangers)
door stigmatisering op valse gronden, die het gevolg zijn van genomen regeringsbeleid, met als doel de
samenleving opzettelijk te destabiliseren, en spanningen onder de bevolking aan te wakkeren.
Voorbeeld 11. Het onthouden van Basisbehoeften aan de sociaal zwakkeren, dit met ingang van 1 juli
2014 dus betreffende voedsel, kleding en woonruimte (ouderen bestelen van hun opgebouwde rechten)
Waar zijn die 50,9 miljard euro's van / uit het Spaarfonds voor de AOW gebleven?
Hier is wederom diefstal, en machtsmisbruik gepleegd : http://www.sdnl.nl/kluun.htm
Voorbeeld 12. Het willen invoeren van dwangarbeid ( slavernij ) per 1 januari 2015.
Dit door mensen, die mede door de schuld van deze regering, in deze positie terechtgekomen zijn, te
verplichten werkzaamheden te verrichten, op basis van dwang, met sancties als strafkorting op hun WWB
uitkering.
Voorbeeld 13. Zonder toestemming van, en zonder draagkracht onder de bevolking Soevereine staten
onderdrukken, middels ( medewerking aan ) oorlogvoering ( Balkan oorlogen, Syrië, Libië, onderdrukking
in Oekraïne, Irak, Afghanistan )
Dit alles om landen te destabiliseren, en in de schulden te dwingen, waardoor grondstoffen van
betreffende landen legaal gestolen kunnen worden door multinationals, die binnen de EU voor deze
wetgevingen lobbyen.
Voorbeeld 14. Deze Regering verzaakt zijn plicht om Burgers die in een vreemde krijgsmacht
deelnemen, aan schending van de mensenrechten, door moordpartijen en overige barbarijen, het
Nederlanderschap met bijbehorende rechten te ontnemen.
Voorbeeld 15. Het opzettelijk negeren van de toestroom asielzoekers.
Het weigeren om de grenzen te sluiten voor personen die op valse gronden, onterecht en met hulp van
de EU, en Ontwikkelingssamenwerking, nu een massaal toestromen van andere culturen, en Nederland
overspoelen .
Om daarna weer door deze Regering een voorkeursbehandeling te geven aan de nieuwkomers.
Dit op kosten van de Autochtone bevolking, die een gelijke behandeling onthouden wordt.
Voorbeeld 16. Door de jaren van wanbeleid en zonder toestemming van de Nederlandse bevolking de
staatsschuld laten oplopen in 14 jaar tijd met meer dan € 250 miljard .
Op dit document berust GEEN auteursrecht , het is een ieder vrij toegestaan dit document voor zichzelf aan te
passen , en te gebruiken !
Dit is een juridisch document, de houder van dit document is zelf verantwoordelijk hier voor, en dient dit document geheel
goed door te lezen alvorens evt. te beantwoorden, en dient bovendien dit document zelf goed te bewaren / beheren .
Tot een totaalbedrag van ca. € 454 miljard, en we moeten bovendien ook nog garant staan voor € 620
ESM.
Ten tijde van de “Bataafse Republiek”, dus ten tijde van voor de div. zich opvolgende bezettingen had
de “Bataafse Republiek”, 0,0 florijn / gulden staatsschuld !
Ik voel me gegijzeld door misdadige politici, en regeringen:
http://www.nrcnext.nl/blog/2012/05/25/next-checkt-nederland-geeft-het-esm-een-blanco-cheque/
Voorbeeld 17. Het bewust kapot maken van de middenstand, door het opleggen van lastenverzwaringen
voor burgers, ten voordele van de lastenverlichting van de Multinationals, en uitbreiden van overheden,
burgers op te zadelen met de gevolgen van deze wandaden.
Voorbeeld 18. Landverraad, door de staat op te heffen, tegen de wens van de bevolking ( Grondwet
referendum 2005, 63% tegenstemmen )
En deze met een verdrag van Lissabon alsnog aan ons opdringen, als zijnde een voldongen feit. ( Door
samenwerken met een totaal corrupte NAZI ACHTIGE en niet transparante instelling als de EU )
Voorbeeld 19. Meewerken aan een ( Coup Détat ) staatsgreep tegen alle aangesloten lidstaten van de
Europa, om de EU-dictatuur vanuit de EU door te drukken .
Met als doel een ongewenste onwettige Federale Europese Regering mogelijk te maken, onder dwang
van het monetaire systeem, industrie en Bankenunie, ondersteund door massale Media propaganda.
Voorbeeld 20. Het op grote schaal steunen door deze Regering van het commerciële belang, van
Multinationals, en daarmee het schenden van mensenrechten .
Dit door het opdringen van GMO voedsel (genetisch gemanipuleerd), Farma industrie .
Banken die geld scheppen uit het niets, door list en bedrog.
Voorts het zich willen onderwerpen aan Verdragen van vreemde mogendheden als de EU, met een niet
transparante onderhandeling over de TTIP, welke niet in ons belang is.
Voorbeeld 21. Belangenverstrengeling van STAAT, Banken, Koningshuis, Media en Industrie, om een
fascistische dictatuur door te drukken, en het creëren naar een onmenselijke samenleving .
Door het openlijk steunen van pedofilie, en schenden van de rechten van de zwakkeren uit onze
samenleving .
Met als doel om de massa te onderdrukken, en uit te buiten, door machtsmisbruik.
Voorbeeld 22. Klasse justitie toe te passen, door ongelijke behandeling bij eerder genoemde feiten .
Waar aantoonbare feiten opzettelijk worden gebagatelliseerd of ontkend.
Op dit document berust GEEN auteursrecht , het is een ieder vrij toegestaan dit document voor zichzelf aan te
passen , en te gebruiken !
Dit is een juridisch document, de houder van dit document is zelf verantwoordelijk hier voor, en dient dit document geheel
goed door te lezen alvorens evt. te beantwoorden, en dient bovendien dit document zelf goed te bewaren / beheren .
Dit gefaciliteerd door het Feit, dat er geen zelf corrigerend, en controlerend orgaan in dit Landsbestuur is
ingebouwd als een Constitutioneel Hof .
Die toetst of regeringsbesluiten voldoen aan de grondwet, daar de Eerste Kamer belanghebbende is
vanuit de midden, grootbedrijven en multinationals worden wetten niet op rechtmatigheid en
onpartijdigheid getoetst.
Voorbeeld 23. Door het onrechtmatig opeisen van de erfenis van Koning Willem III, de huidige
‘Koninklijke familie’ wederom ten onrechte aanspraak maakt op het koningschap .
Aangezien deze ‘rechten’ zijn verspeeld bij het uitbreken van de Tweede Wereld oorlog in 1940 toen
Wilhelmina Nederland in de steek heeft gelaten .
Zij had voor de Duitse inval al vele van haar kostbaarheden overgebracht naar Engeland, en loog
bovendien later ook nog , dat zij NIETS wist van een naderende duitse inval .
Dat de Duitsers in Nederland, Belgie, etc. zouden invallen wist zij al in Januari 1940,
Zij en de opperbevelhebber der Nederlandse strijdkrachten, werden n.l. per koerier gewaarschuwd door
de opperbevelhebber van het leger van Belgie !
Waarna zij vervolgens terstond begon haar bezittingen over te brengen naar Engeland !
Dit nadat er te Vucht ( Belgie ) een Duitse messerschmidt was neergestort, met 2 officieren, en
belangrijke documenten aan boord !
Zie ;
https://www.webklik.nl/user_files/2014_10/564705/De%20eerste%20%20Duitse%20adelaar%20viel%20t
e%20Vucht%20beveiligde%20versie.pdf
Mede door de “laffe vlucht” van Wilhelmina, kwam Nederland onder Duits bestuur te vallen, en is het
formeel door toenmalige wetgeving, tot op heden zo gebleven !.
Hierdoor is de grondwet die nu wordt gehanteerd onwettig, en vallen we ten gevolge van de handelingen
van Koningin Wilhelmina, als een provincie onder Duitsland
Zie link bijlage van de brief aan Maxima, die de hier benoemde feiten ondersteunen.
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/27-mei-2012-brief-aan-maxima-over-nederland-bestaat-niet.pdf
En ; https://www.youtube.com/watch?v=wr7a5RJaUho
Of is Nederland gewoon slechts tot 1 groot bedrijventerrein, van Het bedrijf “STAAT DER
NEDERLANDEN” verworden soms ?
Want Het bedrijf “STAAT DER NEDERLANDEN” is o.a., net als bedrijven als Phillips, Talpa, Heineken,
Grolls etc. geregistreerd bij het UCC in Amerika, welke een soort wereld kamer van koophandel is, als
menshouderij ( slavenhandel wellicht ??? ), en wel onder registratie no ; 0001008288.
Op dit document berust GEEN auteursrecht , het is een ieder vrij toegestaan dit document voor zichzelf aan te
passen , en te gebruiken !
Dit is een juridisch document, de houder van dit document is zelf verantwoordelijk hier voor, en dient dit document geheel
goed door te lezen alvorens evt. te beantwoorden, en dient bovendien dit document zelf goed te bewaren / beheren .
Het bedrijf “STAAT DER NEDERLANDEN”, is tevens als bedrijf bekend bij, DNBi risk management, (
Dun & Bradstreet ) te Rotterdam, onder D-U-N-S® nummer ; 40-200-0004
Zie desgewenst ; https://www.webklik.nl/user_files/2014_10/564705/Staat_der_Nederlanden.pdf
Voorbeeld 24 Op grond van gelijke behandeling in rechten en plichten, verwijs ik tevens naar een
aangifte van strafbare feiten gepleegd door de toenmalige Koningin Beatrix, Beatrix van Oranje Nassau
en haar familie, gepleegd te samen met minister Benk Korthals, in Bangkok in het jaar 2000 (ontucht met
een minderjarig kind, op een openbare locatie die zichtbaar was vanaf de straat).
Bron: zie diverse linken met onderbouwde feiten. http://maudoortwijn.files.wordpress.com/2013/11/briefartikel-12-procedure- mo-nov-23-2013-hoofd.pdf
http://maudoortwijn.wordpress.com/2014/06/13/artikel-12-procedure-bericht-ontvangen-leest-u-zelf-hetdossier-nog-eens/
http://rondehuis.blogspot.nl/
Was (is) er sprake van een grootschalig Koninklijk Pedofiel Netwerk, in en rond “HET RONDE HUIS bij
Nunspeet, en begon hier de collaboratie met Nazi Duitsland ?
Oordeelt u zelf over de volgende intriges. ( bron o.a. krant Nunspeet 1976 )
Voorbeeld 25 Door het systematisch doden van pasgeborenen, en jonge kinderen in Ierland door
prominenten volgens de informatie die bekend gemaakt werd door Kevin Annett, via Youtube,
Geeft dit aanleiding tot een uitgebreid onderzoek door het OM en justitie, te verifiëren of personen als
wijlen Prins Friso, Minister President Mark Rutte, investeerder Soros zich schuldig hebben gemaakt om
op jonge weerloze kinderen te jagen voor eigen seksueel genot en opwinding .
Zie link met de aantijging. https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/extra-het-explosieveartikel-over-elsevier-arendo-joustra-oltmans-en-friso-de-friso-brief-van-oltmans-het-demminkcommentaar-van-joustra
https://www.youtube.com/watch?v=VhirLohgDRc&list=HL1403007864&index=6
Voorbeeld 26 Voorgaande regeringen, evenals het huidige kabinet Rutte II, hebben door minachting van
de Nederlandse burgers/kiezers gehandeld als een bezettingsmacht.
Door keer op keer totaal de wil van het volk te negeren, ongeacht verkiezingsuitslagen, hen zo doende in
een nep democratie te hebben gelokt ( denk aan EU referendum, denk aan Ukraine referendum ) .
Het uiteindelijke doel is het Nederlandse volk stapje na stapje (bij het uitblijven van weerstand hier tegen!)
te onderwerpen aan de Nazi dictatuur, die vanaf eind 30-er jaren als een min of meer ‘verborgen agenda’
de politieke richting heeft bepaald.
Op de keeper beschouwd is deze ideologie (deze stamt zelfs van voor de Eerste Wereld Oorlog), nooit
weggeweest.
Op dit document berust GEEN auteursrecht , het is een ieder vrij toegestaan dit document voor zichzelf aan te
passen , en te gebruiken !
Dit is een juridisch document, de houder van dit document is zelf verantwoordelijk hier voor, en dient dit document geheel
goed door te lezen alvorens evt. te beantwoorden, en dient bovendien dit document zelf goed te bewaren / beheren .
Als een smeulend vuurtje aanwezig, om dan eind dertiger jaren weer in volle hevigheid te ontvlammen.
Diegenen (politici en anderzijds) die willens en wetens het huidige beleid / systeem steunen, of willen
handhaven, maken zich schuldig aan hoogverraad, poging tot doodslag, het toebrengen van zwaar
lichamelijk letsel, het bewust vernietigen van een gezonde leefomgeving, afpersing, en het dwingen tot
slavernij .
Dit hand in hand gaand met het tolereren van machtsmisbruik .
Ik zou deze lijst met voorbeelden nog ellenlang kunnen aanvullen !
Zoals al omschreven claimt ondergetekende zijn “ vrije geboorte rechten”, zoals omschreven in ;
de Universele Rechten Van de Mens ( 1789 ).
Het handvest van de aarde .
Het handvest voor compassie .
Het Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten ( IVBPR ).
En de natuurwetten .
En stelt dat er met bovenstaand gedachten goed in het achterhoofd, geen enkele andere macht boven
mij is, dan mijn ouders, evt. mijn grootouders, en de creator van deze planeet waarop ik woon, en leef .
Ik ondergetekende heb op GEEN ENKELE WIJZE, de behoefte om aan andere mensen, met wellicht een
totaal ander gedachten goed dan ik zelf heb, mijn wil, en of levenswijze op te leggen, ik laat hen vrijelijk
in vrede leven, zoals ik zelf ook in vrede met anderen leven wil .
Ik ondergetekende heb derhalve absoluut GEEN enkele behoefte, aan onderdrukkers, en afpersers,
welke zich “volksvertegenwoordigers” / politici plachten te noemen .
Welke van mij, middels het instemmen met het / hun systeem, c.q. het listig bedachte spel “verkiezingen”
, van mij graag een blanco volmacht voor hun criminele praktijken , voor de komende 4 jaar zouden
willen krijgen
Juridische Kennisgeving
Ik ben in ID’entiteit’ publiekrechtelijk voornamelijk persoon HIER UW NAAM INVULLEN , in mijn
status van Autonoom Kosmopoliet Soeverein binnen het recht van de Verenigde Naties.
In Nederland geboren en daardoor gewettigd in het Nederlands recht; het grondrechtelijk recht van het
Koninkrijk der Nederlanden.
Op dit document berust GEEN auteursrecht , het is een ieder vrij toegestaan dit document voor zichzelf aan te
passen , en te gebruiken !
Dit is een juridisch document, de houder van dit document is zelf verantwoordelijk hier voor, en dient dit document geheel
goed door te lezen alvorens evt. te beantwoorden, en dient bovendien dit document zelf goed te bewaren / beheren .
Dat is mijn wettig en onvoorwaardelijk grondrechtelijk geboorterecht, zo ook UVRM art. 30
onvoorwaardelijk, als vrij en soeverein mens op het soeverein grondgebied van het Koninkrijk der
Nederlanden.
Ik, Hier uw voornaam invullen , verklaar als vrij mens geboren te zijn op het soeverein grondgebied van
het Koninkrijk der Nederlanden.
Een vrij mens die zich beroepen kan op alle mensenrechten, die in nationaal en internationaal recht
gegeven zijn, als wel die in verdragen vastgelegd zijn.
Overtredingen van mijn rechten zijn in het strafrecht strafbaar gesteld.
Als vrij mens, geboren op het soeverein grondgebied van het Koninkrijk der Nederlanden, heb ik ook de
bijbehorende status en bevoegdheid verkregen om, vrijelijk in mijn wil en in vrijheid van keus, gebruik te
kunnen maken van mijn privaatrechtelijk zakelijk handelend natuurlijk persoon.
Als publiekrechtelijk voornamelijk persoon kan ik er dus voor kiezen zakelijk handelend te zijn als
burger onder de voorwaarden van het Burgerlijk Wetboek / boek 1 / art. 1
Zie ook het gelijkheidsbeginsel in art. 1 van de Grondwet.
Bij deze verklaar ik mijn eigen ( volks) vertegenwoordiger te zijn, en oneindig te blijven !
Daar mede mijn stem thans geheel voor mijzelf te houden, mijn stem trek ik terug uit uw register,
mijn stem was altijd al mijn stem en exclusief voor mijzelf en nu leg ik dit expliciet en
onweerlegbaar vast in deze Juridische verklaring.
Als ik spreek of zwijg, dan is dat uit vrije wil.
Het is aan mij en aan niemand anders om mijzelf te besturen.
Het is aan mij om in de eerste plaats ‘de-facto’ te handelen in het algemeen en een ieder
verbindend belang en pas in de tweede plaats om ‘de-jure’ te handelen in het algemeen en een
ieder verbindend belang.
Ik sta onder geen beding een mandaat/bevoegdheid / machtiging af aan een ander persoon,
zijnde rechtspersoon / vereniging / ANBI, uit het publieke domein.
Ik geef geen handelsbevoegdheid aan derden, noch geef ik iemand het recht voor mij te spreken
,of te handelen.
Ik verleen niemand het recht om mij vanuit een algemene bestuurlijke regelgeving verplichtingen
op te leggen die mijn rechten schenden.
Dat is mijn besluit en niemand anders kan noch zal hier over zeggenschap hebben.
Ik geef te kennen, dat ik voor de registratie van mijn voornamelijk persoon “HIER UW NAAM IN kleine
letters invullen en mijn natuurlijk persoon ‘Hier uw naam in VET GEDRUKTE HOOFDLETTERS nooit
mijn toestemming heb gegeven aan wie dan ook.
Op dit document berust GEEN auteursrecht , het is een ieder vrij toegestaan dit document voor zichzelf aan te
passen , en te gebruiken !
Dit is een juridisch document, de houder van dit document is zelf verantwoordelijk hier voor, en dient dit document geheel
goed door te lezen alvorens evt. te beantwoorden, en dient bovendien dit document zelf goed te bewaren / beheren .
Mijn vader heeft mij destijds aangegeven bij de burgerlijke stand in Hier uw geboorteplaats, en evt land
, waarna ik door een ambtenaar, men kan mij thans niet eens meer zeggen wie deze ambtenaar was,
ingeschreven werd in het geboorteregister.
Deze verplichting werd mijn ouders door de Staat, op straffe van, middels Art. 1:19e.2 BW
opgelegd !
Dat mijn vader dit destijds in goed vertrouwen, en in onwetendheid van wat ik zelf nu weet, heeft gedaan
doet hier niets aan af.
Aldus: registratie van mijn voornamelijk persoon ‘ab van egdom en registratie van mijn privaatrechtelijk
zakelijk handelend natuurlijk persoon ‘A VAN EGDOM (waarbij aan deze laatstgenoemde persoon het
Burger Service Nummer 053230140 is toegekend) is buiten mijn vrije wil, en instemming tot stand
gekomen.
Ik geef te kennen, dat andere vormen van registratie die voortgekomen zijn uit deze basisregistratie,
zoals te zien in bijlage 2, mij evenmin verplichten tot gebruik hier van.
Deze verplichting rust wel op anderen in het publieke domein.
Met name degenen die zich hieraan verbonden hebben in de-jure en de-facto, doordat zij een ambtseed
of ambtsbelofte hebben aanvaard om mij het gebruik van dergelijke registraties, zoals hier bedoeld,
binnen de economische ruimte toe te staan.
Hetgeen geschiedt zodra ik uit eigen vrije wil een wederzijds in natte inkt getekende
overeenkomst/contract met wie dan ook wil aangaan volgens het verbintenisrecht, zoals dat in het
Burgerlijk Wetboek tot op heden is opgetekend.
Wanneer anderen in het publieke, of zakelijke domein mij willen dwingen te handelen / niet te handelen
zonder contract als hierboven omschreven, dan zal ik hierop niet ingaan.
Wel zal ik hierop mijn aangifte baseren tot strafrechtelijke vervolging, tenzij het mij uit eigen vrije wil
alsnog behaagt en tot voldoening strekt hierop in te gaan.
Burgerlijk Wetboek Boek 1
Art. 1
1. Allen die zich in Nederland bevinden, zijn vrij en bevoegd tot het genot van de burgerlijke rechten.
2. Persoonlijke dienstbaarheden, van welke aard of onder welke benaming ook, worden niet geduld.
Ik ben een vrij mens en ik ben bevoegd tot het genot van mijn burgerrechten en ik hoef geen
dienstbaarheden te dulden.
We kennen geen slavernij in Nederland, art. 4 UVRM en art. 273f SR.
Op dit document berust GEEN auteursrecht , het is een ieder vrij toegestaan dit document voor zichzelf aan te
passen , en te gebruiken !
Dit is een juridisch document, de houder van dit document is zelf verantwoordelijk hier voor, en dient dit document geheel
goed door te lezen alvorens evt. te beantwoorden, en dient bovendien dit document zelf goed te bewaren / beheren .
Dus zakelijk handelend ben ik in gelijk recht met ieder ander, en ik hoef geen zaken te doen met iemand
waar ik dat niet mee wens te doen.
Wel of niet zaken doen is mijn vrijheid van keus in mijn wil.
Welke rechten geborgd zijn onder de Grondwet Art. 1
Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.
Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond
dan ook, is niet toegestaan.
Welke rechten geborgd zijn onder de UVRM Art. 30
Geen bepaling in deze Verklaring zal zodanig mogen worden uitgelegd, dat welke Staat, groep of
persoon dan ook, daaraan enig recht kan ontlenen om iets te ondernemen of handelingen van welke
aard ook te verrichten, die vernietiging van een van de rechten en vrijheden, in deze Verklaring genoemd,
ten doel hebben.
In dit besef verklaar ik geen enkele andere autoriteit over mijn leven te dulden dan mijzelf, een
ieder heeft de verplichting jegens mij zich te gedragen in het algemeen en een ieder verbindend belang:
Niet doden / Niet dwingen / Niet stelen
Uitdrukkelijk wil ik stellen, dat ik deze verplichting zal respecteren in ieder ander, zolang ik leef.
Indien ik belaagd word, op welke wijze en door wie dan ook, dan zal ik mij proportioneel weren, om dit
onrecht te verhinderen.
Anderen in mijn directe omgeving, zoals geliefden / buren / vrienden, die mijn assistentie tot verweer
inroepen, dan wel op dat moment niet bekwaam zijn die in te roepen, maar wel naar mijn mening in
directe nood verkeren, zal ik bijstaan naar mijn beste vermogens, in hun verdediging tegen onrecht
begaan door publiekrechtelijke dan wel privaatrechtelijke dienaren, dan wel tegen zij die verkondigen
‘onbezoldigd’ dienaar in functie te zijn, en uit hoofde daarvan te handelen.
Voor gevolgschaden die ik ondervind uit welke belaging dan ook, stel ik de belager(s) zelf hoogst
persoonlijk en zonder uitstel commercieel aansprakelijk.
Nimmer zal ik instanties / rechtspersonen / juridische titels / etc. aanklagen, omdat dit ‘dode entiteiten’
c.q. ficties zijn die uitsluitend vertegenwoordigd kunnen worden door mensen van vlees en bloed.
Op dit document berust GEEN auteursrecht , het is een ieder vrij toegestaan dit document voor zichzelf aan te
passen , en te gebruiken !
Dit is een juridisch document, de houder van dit document is zelf verantwoordelijk hier voor, en dient dit document geheel
goed door te lezen alvorens evt. te beantwoorden, en dient bovendien dit document zelf goed te bewaren / beheren .
Deze mensen van vlees en bloed dragen eigen verantwoordelijkheid over hun handelen en als dit
handelen uitmond in wederrechtelijke en onwetmatige daden, dan krijgen zij persoonlijk te maken met
strafrechtelijke vervolging.
In tweevoud opgemaakt, en ondertekent te Hier uw woonplaats invullen , en daar van 1 exemplaar, na
aftekening, en afstempeling, aangeboden ter kantore van het bestuursorgaan gemeente Hier uw
woongemeente invullen
De originele, door u aan mij toegezonden stempas is toegevoegd op het exemplaar, welke is
aangeboden ter kantore van, en aan, het bestuursorgaan gemeente Hier uw woongemeente invullen ,
van deze ‘Juridische Kennisgeving
Zij vormt een onverbrekelijk geheel met deze Kennisgeving .
Met vriendelijke groet .
Hier uw naam , en complete adres gegevens
Als ter bewijs, als zijnde de auteur zijnde, van dit document , een copy van het mij in “verplichte huur”
verstrekte document ID kaart, ingevoegd op de volgende pagina
Op dit document berust GEEN auteursrecht , het is een ieder vrij toegestaan dit document voor zichzelf aan te
passen , en te gebruiken !
Dit is een juridisch document, de houder van dit document is zelf verantwoordelijk hier voor, en dient dit document geheel
goed door te lezen alvorens evt. te beantwoorden, en dient bovendien dit document zelf goed te bewaren / beheren .
De volgende afbeelding van ID kaart verwijderen, en vervangen door uw eigen ID kaart
Ter uwer controle hier onder , een handtekening van ondergetekende , welke gelijk is aan de
handtekening op het mij in “verplichte huur” verstrekte document ID kaart .
Hier uw handtekening plaatsen, welke identiek is met de handtekening op uw ID kaart
Hier onder ingevoegd, de afbeelding van het door u, aan mij verzonden document stempas ;
Onderstaand exemplaar verwijderen, en hier kopie / in scan van uw eigen toegezonden kiezers
pas plaatsen
Waarvan het originele exemplaar,is toegevoegd, aan het document, welke is aangeboden ter kantore
van, het bestuursorgaan gemeente Hilversum
Op dit document berust GEEN auteursrecht , het is een ieder vrij toegestaan dit document voor zichzelf aan te
passen , en te gebruiken !
Dit is een juridisch document, de houder van dit document is zelf verantwoordelijk hier voor, en dient dit document geheel
goed door te lezen alvorens evt. te beantwoorden, en dient bovendien dit document zelf goed te bewaren / beheren .
In duplo ( 2 voud ) aanbieden 1 door de ontvangende ambtenaar gestempeld , met gemeente, en
dagstempel & afgetekend ( liefst nog voorzien van naam, en diens nummer ) mee retour naar huis
nemen, ter bewijs van afgifte
Op dit document berust GEEN auteursrecht , het is een ieder vrij toegestaan dit document voor zichzelf aan te
passen , en te gebruiken !
Download