protocol zieke kinderen en medicijnen

advertisement
PROTOCOL ZIEKE KINDEREN EN MEDICIJNEN
In dit protocol leggen wij uit hoe je met zieke kinderen moet omgaan en wat de richtlijnen zijn bij het
toedienen van medicijnen.
Zieke kinderen
Wat is 'ziek'? Kinderen zijn ziek als:
1. hun lichaamstemperatuur boven 39 graden is;
2. ze 1-op-1 aandacht van de leidster nodig hebben;
3. ze een besmettelijke ziekte hebben.
Een kind heeft een temperatuur boven de 39 graden
Koorts is zeer kindafhankelijk. Het ene kind voelt zich met een lichaamstemperatuur van 38 graden
niet lekker, terwijl een ander kind bij een lichaamstemperatuur van 39 graden nog lekker aan het
spelen is. Sommige kinderen hebben vaak verhoging, andere kinderen hebben nooit koorts. Een kind
mag alleen op het kinderdagverblijf komen als de temperatuur onder de 39 graden is. Ook kijk je naar
het kind zelf. In principe bel je de ouders van het kind wanneer hij een temperatuur heeft van boven
de 39 graden. Je vraagt hen om hun kinderen ophalen.
Een kind heeft 1-op1 aandacht nodig
Een kind dat 1-op-1 aandacht nodig heeft, voelt zich niet lekker, om wat voor reden dan ook. Kinderen
voelen zich thuis dan het beste op hun gemak en worden sneller beter.
Een kind heeft een besmettelijke ziekte
Bij besmettelijke ziekten mag je een kind niet toelaten op het kinderdagverblijf. Er is dan een te groot
besmettingsgevaar voor andere kinderen. Bij onderstaande ziekten kun je een kind niet toelaten:
- waterpokken
- krentenbaard
- hoofdluis
Minder vaak voorkomend:
- bof
- ernstige diarree
- veelvuldig braken
- kinkhoest
- mazelen
- rode hond
- roodvonk
- RS-virus
- hersenvliesontsteking
- geelzucht
Preventie
Om besmetting binnen het kinderdagverblijf te voorkomen, moet je de volgende dingen doen:
1. Je laat kinderen met een besmettelijke ziekte niet toe op het kinderdagverblijf;
2. Je verzoekt ouders om hun zieke kinderen zo snel mogelijk op te halen;
3. Je doet alles volgens het protocol Hygiëne.
Wijze van handelen bij ziekte
Als een kind ziek wordt, noteer je de volgende gegevens in het dagschrift: de symptomen, de
temperatuur, de datum en het tijdstip. Daarna breng je de ouders op de hoogte en verzoek je hen hun
kind op te (laten) halen. Als er een besmettelijke ziekte onder de kinderen heerst, noteer je dit in de
hal. Wanneer je twijfelt, dan bel je de huisarts van Pebbels (Wolfhagen en van Overeem). Als je
onenigheid krijgt met een ouder over de ziekte en het wel of niet ophalen van het kind, volg je de
richtlijnen uit dit protocol of de richtlijnen van een GGD-arts.
Deze richtlijnen zijn aanleiding om de ouders te bellen:
- gedrag;
- lichamelijke kenmerken;
- andere signalen;
Copyright Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten 2008
- lichaamstemperatuur boven 39 graden;
- wens van de ouders wanneer ze over de situatie van hun kind geïnformeerd willen worden
(wordt op de stamkaart aangegeven).
Medicijnen
Toedienen van medicijnen
Op advies van de GGD geef je alleen medicijnen die door de (huis)arts zijn
voorgeschreven. Zorg ervoor dat ouders een verklaring ondertekenen waarop zij vermelden welk
medicijn wanneer in welke dosering moet worden toegediend. Je noteert in het dagschrift het
tijdstip van toediening.
Paracetamol
Paracetamol wordt veel gebruikt bij kleine kinderen, o.a. bij het doorkomen van tanden en kiezen
(al dan niet met koorts), na een inenting of bij pijn of koorts zonder directe aanleiding. Op advies
van de GGD geef je alleen op voorschrift van een (huis)arts een paracetamol.
Homeopathische middelen
Veel ouders geven hun kind homeopathische middelen, Vraag ouders een medicijnverklaring
daarvoor in te vullen. Een verklaring is 1 maand geldig en moet dus per maand opnieuw ingevuld
worden als een middel gedurende langere tijd wordt gegeven.
Medische handelingen
Je mag geen medische handelingen uitvoeren. Als jij denkt dat het noodzakelijk is dat er bij een kind
op het kinderdagverblijf een medische handeling verricht wordt, ga je naar de directie. Zij zal per geval
beslissen of aan dit verzoek gehoor kan worden gegeven. Hierbij volg je de regels uit de Wet BIG.
Deze wet houdt in dat
bepaalde handelingen alleen mogen worden verricht als voldaan wordt aan de volgende
voorwaarden:
1. de medische handeling moet worden verricht door iemand die daarvoor wettelijk bevoegd is
2. de persoon die de handeling verricht, moet de aanwijzingen van de opdrachtgever opvolgen
3. de persoon die de handeling verricht, moet bekwaam zijn om de handeling te verrichten
4. er wordt een aanvullende overeenkomst met de ouders afgesloten.
5. hieruit moet duidelijk blijken voor welke medische handelingen dit geldt
6. de ouders van het kind toestemming hebben verleend
7. uit dit formulier blijkt de toestemming van een arts en bovendien de beschikbaarheid,
bekwaamheid en bereidheid van de medewerkster
8. de medewerkster ontvangt aanwijzingen van de arts met betrekking tot:
- de wijze waarop de handeling moet worden uitgevoerd
- algemene aandachtspunten ter observatie na het uitvoeren van de handeling
- instructies voor het handelen bij bepaalde verschijnselen
- de arts bepaalt in hoeverre extra toezicht en tussenkomst van zijn/haar kant
noodzakelijk is. Afspraken dienen schriftelijk te worden vastgelegd.
Copyright Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten 2008
Download