adviezen voor accumulatie vloerverwarming

advertisement
COMFORT Electric Heating
adviezen voor accumulatie vloerverwarming
Vloerverwarming met accumulatie biedt heel wat voordelen: comfort, plaatsbesparing, gebruik
van het nachttarief. Bovendien is de plaatsing ervan relatief eenvoudig. Omdat accumulatie-vloerverwarming echter aan de strengste eisen van moet voldoen qua comfort en levensduur (gelijk
aan die van het gebouw) moeten de hieronder opgenomen richtlijnen voor de installatie zorgvuldig
worden nageleefd. Een nauwe samenwerking tussen ACCUBEL, de elektro-installateur en de aannemer is essentieel voor de goede afloop van de verschillende werken (isolatie, accumulatiebeton
en plaatsing van de verwarmingselementen.
ACCUBEL biedt 2 vloerverwarmingssystemen aan met alle mogelijkheden om een comfortabele
vloerverwarming te verwezenlijken:
1. vloerverwarming door middel van verwarmingskabels
2. vloerverwarming door middel van verwarmingsmatten
In beide gevallen blijft de vloeropbouw dezelfde, maar de plaatsingswijze verandert.
SPECIFIEKE VOORDELEN
- Geen enkele plaatsinname
- Gelijkmatige warmteverdeling
- Stralingswarmte voor meer behaaglijkheid
- Minder risico op condensatie
- Verwarming van de onderkant van het vertrek
- Gebruik van nachttarief
- Eenvoudige installatie
- Hoog rendement
- Duurzaam
VOORDELEN T.O.V. EEN TRADITIONELE VERWARMING
Behalve de specifieke voordelen biedt accumulatie-vloerverwarming de volgende extra voordelen:
- Geen verwarmingslokaal nodig
- Een veel hoger rendement dan bij klassieke verwarmingssystemen
- Geen gevaar voor vorstschade
- Geen onderhoud nodig
- Betaling van de energie ná het verbruik
- Veiligheid: geen verbranding, geen gevaar op gaslekken of ontploffingsgevaar
Daar bij vloerverwarming een zeer goede isolatie van het huis vereist is, daalt het verbruik en
vergroot het comfort.
Toepassingsgebied
Accumulatie-vloerverwarming wordt met succes toegepast in nieuwbouwhuizen of -appartementen, kerken, scholen, zwembaden of sporthallen. Verwarmingskabels kunnen ook aangewend
worden als antivries-installatie voor parkings, bruggen, wegen, opritten of daken. ACCUBEL staat
steeds tot uw dienst om voor uw projecten een gratis studie en elektrisch schema te maken.
Principe
Het ACCUBEL-principe is een gemengde elektrische verwarming. ’s Nachts wordt aan nachttarief
door de verwarmingsmatten de nodige warmte geproduceerd en in de vloer opgeslagen. Gedurende de dag zal deze warmte statisch, via straling afgegeven worden. Het vermogen van de verwarmingsmatten wordt zo berekend dat de temperatuur van de vloeroppervlakte niet hoger wordt
dan 24°C.
Daarom moet een aanvullende, rechtstreekse verwarming voorzien worden. Deze kan bestaan uit
convectoren, een vloerverwarmingszone of een plafondverwarming. De combinatie van accumulatie-vloerverwarming en rechtstreekse verwarming waarborgt een soepele temperatuurregeling
van het systeem.
Een regeling in functie van de buitentemperatuur en van de restwarmte in de vloer en het uitstel van
de oplading tot het einde van de nacht maakt een zeer precieze berekening van de warmtebehoefte
en dus een bijzonder energiezuinige werking mogelijk.
Vraag aan uw energieleverancier twee energietellers: een nachttarief-teller voor de accumulatie
en een dubbeluur-teller voor de rechtstreekse verwarming en de andere elektrische installaties.
Onder voorbehoud van technische wijzigingen zonder voorafgaande bekendmaking | NL CEH kabels 1
S.A. ACCUBEL | Industriestrasse 28 | B-4700 Eupen | T +32 (0)87 59 16 50 | F +32 (0)87 59 16 55 | E-mail: [email protected] | Internet: www.accubel.be
COMFORT Electric Heating
INSTALLATIE
De vloer wordt als een zwevende vloer uitgevoerd, dit geeft een uitstekende thermische en akoestische isolatie. Vaak wordt tussen het draagbeton en de isolatie een vereffenende chape gelegd
waarin de elektrische buizen worden gelegd.
1. Vloerbekleding
De vloerbekleding bestaat uit een bedekking direct op de chape of uit tegels op een zandbedding.
Normaal gezien kan ieder type van vloerbekleding gebruikt worden. We raden materialen aan die
bestand zijn tegen warmte (min. 60°C), die vormvast zijn en hun mechanische eigenschappen
behouden.
2. Accumulatiebeton
Samenstelling van 1 m³: - 800 liter gerolde kiezel 3/8
- 400 liter grof rijnzand 0,5
- 275 kg cement
- Water-cementverhouding 0,6 (gewicht water-cement)
Voorzie een betonlaag van 10 tot 12 cm.
1
2
3
4
5
6
7
Opbouw van de vloer:
1 Vloerbekleding
2 Accumulatiebeton
3 Verwarmingsmatten
4 Dampscherm
5 Isolatie
6 Vochtscherm
7 Draagbeton
Daar de warmte die in het beton kan opgeslagen worden afhangt van de dikte en de samenstelling
van het beton, moet de aannemer zich strikt houden aan de door ACCUBEL opgegeven waarden.
De water-cementverhouding dient nauwkeurig aangehouden te worden om een slechte menging
te voorkomen en het risico op luchtblazen te voorkomen. Als de verhouding klopt, zal het beton
langzaam drogen en verkleint het risico op scheurtjes.
Aan het beton mogen geen bijtende producten worden toegevoegd want die zouden de verwarmingselementen kunnen aantasten. Natriumanhydriet is te vermijden, daar dat een zoutafzetting op
PVC-leidingen veroorzaakt die het PVC verhardt. Het gebruik van producten die het uitdrogen van
het beton bespoedigen is ten strengste verboden.
De drukvastheid van het beton moet min. 225 kg/cm² bedragen en de buigspanning 40 kg/cm².
Kies een cementsoort van de vastheidsklasse 350. Gebruik enkel proper zand zonder klei, slib, leem
of andere componenten. Dikte korrel 0 tot 0,8 mm.
3. Verwarmingselementen
a) De kabels worden op dezelfde wijze aangebracht als de matten, behalve dat men op de
eerste betonlaag eerst een kippengaas moet vastspijkeren, waarop de kabels worden
vastgemaakt. In deze cataloog bieden we tevens matten aan, die eenvoudiger te installeren zijn.
b) De verwarmingsmatten worden in het accumulatiebeton gelegd op een hoogte van 3 tot
4 cm zodat ze niet onderhevig zijn aan de normale spanningen van het gebouw. Ze moeten volgens het installatieschema gelegd worden dat u van ACCUBEL krijgt. Bij de plaatsting
moet men goed opletten dat er geen lucht blijft tussen de verwarmingsmat en het accumulatiebeton. Waar er een luchtblaas zit in het beton is een hogere kabeltemperatuur nodig om de lucht te kunnen overbruggen en dit leidt tot een snellere slijtage van de kabel.
Alvorens de matten in het beton gelegd worden, moet men hun elektrische weerstand testen.
Het grote voordeel van matten is dat zij voorzien zijn van koude uiteinden. Deze bevestiging
is flexibel en steviger dan de kabel zelf, wat de aansluiting heel gemakkelijk maakt, zonder
gebruik van speciale werktuigen. De voorgestelde verwarmingsmatten zijn klaar voor gebruik
en maken een aanzienlijke tijdswinst mogelijk.
4-5-6. Isolatie en vochtscherm
Onder het accumulatiebeton legt men eerst een isolatielaag uit polyurethaan met minimum 5 cm
dikte. Men kan ook isolatie plaatsen onder het draagbeton bij vloerverwarming van een verdieping
of van een kelder. Bij de uitwerking van het project moet met de hoge temperatuur van het beton
rekening gehouden worden.
Tussen het accumulatiebeton en de isolatie moet een vochtscherm gelegd worden uit bitumenpapier of een soortgelijke folie, met een overlapping van 15 cm.
7. Het draagbeton
Het draagbeton dient om de normale spanningen van het gebouw op te vangen en moet vlak zijn.
De toegelaten toleranties mogen niet overschreden worden, anders moet een aanpassing uitgevoerd
worden.
Onder voorbehoud van technische wijzigingen zonder voorafgaande bekendmaking | NL CEH kabels 1
S.A. ACCUBEL | Industriestrasse 28 | B-4700 Eupen | T +32 (0)87 59 16 50 | F +32 (0)87 59 16 55 | E-mail: [email protected] | Internet: www.accubel.be
Download