KWALITEITSVOL WERKEN MET GERECYCLEERDE

advertisement
KWALITEITSVOL WERKEN MET
GERECYCLEERDE GRANULATEN
IN BETON
Het belang van recycling beton
Ir. Willy Goossens
19 september 2013
Wat is beton en hoe is het geëvolueerd door de eeuwen heen
- In de oudheid (Egypte, Babylonië, Grieken en Romeinen,…):
zand, grind en steenslag en een mengeling van kalk of tras
(fijngemalen tufsteen (vulkanische oorsprong))
- 1824: ontdekking van het Portlandcement of het Isle of
Portland door de Ier Joseph Aspdin
- 1845: eerste experimenten met gewapend beton
- Begin 19de eeuw gebruik van hoogoven cement
- Meer recente evoluties:


toeslagstoffen zoals: vulstof, vliegas
hulpstoffen: plastificeerders, bindingremmers,
luchtbelvormers, …
19 september 2013
Wat is groen beton en waarom het gebruiken
- In dit kader spreken we van groen beton als in een klassiek
beton bepaalde samenstellende bestanddelen vervangen
worden door materialen welke een lagere eco afdruk hebben
bv. mindere CO2 uitstoot bij de productie ervan
- Meest sprekende: beton met gerecycleerde granulaten
- Andere mogelijkheden:



Nieuwe cementsoorten
Metaalslakken (opgepast: milieuhygiëne / einde leven),
gerecycleerde zanden
Vervanging cement door oxyden en gels
- Bouwsector: verbruikt 50% van alle grondstoffen,
produceert 40% van alle afval
- Productie B&S afval: 1,5 ton/jaar/inwoner waarvan
± 40% betonpuin
19 september 2013
- Ontginning primaire materialen beperken: verbruik van
1m³ beton/jaar/inwoner
- Stortplaatsen voor recycleerbare materialen afbouwen
- CO2 uitstoot verminderen. Voornamelijk de productie van
klassiek cement draagt bij tot een hoge CO2 uitstoot
vandaar de zoektocht naar alternatieven zoals:



Hoogovencement
Betonmeel
Combinatie van oxyden en gels
19 september 2013
Regelgeving
- Zowel Europa als Vlaanderen zetten in op het duurzaam
omgaan met materialen door het sluiten van materiaalkringlopen het zogenaamde “cradle to cradle” principe
- Het Vlarema voorziet o.a. het volgende
Art. 9 §1 De Vlaamse Regering neemt de nodige passende maatregelen
om ervoor te zorgen dat:
1° het hergebruik van voorwerpen en componenten van voorwerpen en
activiteiten ter voorbereiding van hergebruik worden bevorderd;
2° afvalstoffen overeenkomstig artikel 4, §3 of artikel 8, een handeling
van hergebruik, recyclage of andere vorm van nuttige toepassing
ondergaan;
3° recyclage van een hoge kwaliteit wordt bevorderd.
- Wat betekent “hoogwaardige” toepassing in de praktijk
19 september 2013
Hoe ver staan we in Vlaanderen?
- Sinds eind jaren zeventig kennen we reeds toepassingen in
ongewapend beton voor putfunderingen en verhardingen
voor stallingen
- Periode 87-89: bouw van de Berendrechtsluis
- 1996-2001: Recyhouse in Limelette (site WTCB)
- Tweelaagse betonverharding bv. N49
- Wat kan binnen de BENOR regeling?
De Belgische norm voor stortbeton laat toe dat 20% van het
grove granulaat wordt vervangen door gerecycleerd
betongranulaat van goede kwaliteit, in beton voor niet-schadelijke
omgeving (E0) en binnenomgeving (EI), met een sterkteklasse
tot en met C25/30.
- Duurzaamheid
19 september 2013
SB 250 2.2
- Het SB 250 2.2 voorziet de mogelijkheid gerecycleerde
granulaten te gebruiken in beton voor lineaire elementen
zover ze voldoen aan de eisen van “hoogwaardigheid” en
het vervangingspercentage beperkt wordt tot 20%
7.1.1.1.B.3.2 Hoogwaardig betongranulaat
Betongranulaat volgens 2.2.6.2 dat tevens voldoet aan de
bepalingen van 7.1 en aan volgende eisen:
 d ≥ 4mm en D ≥ 10mm
 Voldoet minimaal aan de samenstellingscategorieën Rc90/
Rcu95/Ra1-/XRg0.5/FL2 van NBN en 12620
 Voldoet minimaal aan de categorieën FI20, F1,5, LA40, SSO,2,
WA10 van NBN en 162620
 Heeft een volumemassa (prd) van tenminste 2200kg/m³
 Heeft een waterabsorptie van maximaal 10%, met een variatie
van maximaal ±2% ten opzichte van de gedeclareerde waarde
- LA ‹ 35 ipv ‹ 40
- Probleem: SB eist klasse EE4 (vorst- dooi proef!)
19 september 2013
Wat brengt de toekomst?
- De productie van hoogwaardige betongranulaten in een
breekinstallatie is perfect mogelijk
- Besprekingen uitbreiding BENOR:



EE2 en EE3
C 30/37
50% vervanging in bv. ongewapend beton
- Huidige project. Vooral belangrijk voor het “documenteren”
van de realisaties (duurzaamheid)
- Aankondiging sprekers
19 september 2013
Download