Belang van Richtlijnen in de Hulpmiddelenzorg

advertisement
Belang van Richtlijnen
in de Hulpmiddelenzorg
Ingrid Ruys, diabetespodotherapeut
MMC Veldhoven
‘Er wordt in de toekomst meer gewerkt vanuit de patiënt,
wat deze wil, kan en mag (in termen van beoogd
functioneren) en wat het hulpmiddel hem of haar kan
bieden.
Dit betekent dat bij het verstrekken van hulpmiddelen niet
het hulpmiddel, maar het functioneren van de patiënt
centraal staat.’
Belang van richtlijnen in de zorg

Er zijn er te veel

Ze spreken elkaar soms tegen

We weten zelf niet altijd of ze nodig zijn of niet

Simpele standaarden voor simpele zorg

Ingewikkelde standaarden voor ingewikkelde zorg (maar dan wel veel
uitzonderingen!!)
Implementatieprobleem

Er zijn veel onderbouwde aanbevelingen beschikbaar voor
professioneel handelen in de patiëntenzorg

Naar schatting 30 tot 45% van de patiënten krijgt niet de beste zorg

Naar schatting krijgt 10 tot 20% overbodige zorg

Op veel terreinen bestaat grote onverklaarbare variatie in kwaliteit
van zorg tussen patiënten, zorgverleners en instellingen
Toenemende complexiteit van de zorg


Multi-morbide patiënten hebben nu nog vaak te maken met
tegenstrijdige adviezen, denk bijv. aan:

niet gewenste interacties tussen medicatie (wondinfectie en nierfalen)

PAV (looptraining) en voetulcus
Goede zorg is hier complexe zorg waarvoor de ‘evidence’ vaak nog
ontbreekt.
Voorbeeld in Wondzorg
Richtlijn Lipoedeem
Richtlijn Lymfoedeem
EWMA Debridement
EWMA Antimicrobials and Non-healing Wounds
EWMA Home Care-Wound Care
EWMA Managing wounds as a team
Zorgmodule Preventie Diabetische Voetulcera
Richtlijn Wondzorg
Richtlijn Amputatie en Prothesiologie onderste extremiteit
Richtlijn Cellulitis en Erysipelas van de onderste extremiteit
Richtlijn Diabetische Voet
Richtlijn Ulcus Cruris
LTA 2012 Diabetes Mellitus type 2
Multidisciplinaire samenwerking rond preventie diabetische voetulcera
Practical guidelines ulcus cruris
IWGDF Consensus Diabetic Foot
……..
Diverse hulpverleners

Voorbeeld Wondzorg

Medisch specialist

Huisarts

Wondconsulent

Physician assistant

Nurse practioner

Verpleegkundig specialist

Wondverpleegkundige

Huidtherapeut

Podotherapeut

Etc.
Wie is verantwoordelijk???
Rapport verkenning wondbehandeling in NL
Opmerkelijk

17% van de verpleegkundigen heeft een opleiding gevolgd op het terrein van
wondzorg

Geen bewijs voor bepaalde soort verbandmiddelen

Onduidelijkheid over hoofdbehandelaarschap

Gebrek aan regie waardoor er onveilige situaties ontstaan of ondoelmatige
zorg

Verschillende geldstromen Zvw (zorgverzekeringswet) of AWBZ (algemene wet
bijzondere ziektekosten

MSVT (medisch specialistische zorg thuis) kan onder ziekenhuisbudget vallen of
andere afspraken
Kwaliteitsverbetering vraagt

Toepassen van ‘evidence’ en praktijkkennis

Creativiteit en passie

Bevlogen ‘leiders’

Systematische veranderaanpak

Lange adem…..

….
Kwaliteitsverbetering:
Visie, strategie en verbeteren
Leveren:
Afspraak
nakomen en
controleren
Orienteren:
Visie, markt en
klant zijn bekend
Kiezen:
Bepalen strategie
“We doen
de juiste
dingen”
Ontwerpen:
Omschrijving
zorgaanbod in
processen
Kiezen:
Plannen:
Bepalen
Plan vanstrategie
aanpak?
“We doen de
juiste dingen
goed”
Verbeteren:
Tekortkomingen
corrigeren
Evalueren:
Resultaat
bereikt?
Transparantie

Opbouw van patiëntenpopulatie

Zorgzwaarte in beeld brengen

Gemiddelde kosten per hulpvraag
Zorgverzekeraars

Inzicht in patiëntenpopulatie en geleverde dienst/product

Diverse zorgverleners/instellingen met elkaar vergelijken

Betere afspraken met zorgaanbieders

Simpele vraag
simpele oplossing (vaste prijs)

Hoogcomplexe vraag
ingewikkelde oplossing (prijs op maat)
De innovatie

De zorg:

Multidisciplinaire wondzorg

Gespecialiseerd personeel

ICT ondersteuning (patiënt en
wondregistratie)

Regiefunctie

Integrale prestatie

De Resultaten:

Snellere wondsluiting

Minder consulten

Minder wondverbandmateriaal

Kostenbesparing
Take home message
Richtlijnen voldoen goed bij een
enkele aandoening, ze falen indien
er sprake is van verschillende
chronische aandoeningen
Download