hier

advertisement
11 juli toespraak 2014
Dames en Heren,
Collega’s uit het Schepencollege, de Gemeenteraad en de OCMW-raad,
Geachte genodigden,
Vorig jaar betreurde ik het feit dat 11 juli in Vlaanderen nog steeds geen algemeen
erkende feestdag is voor alle werknemers. Dit jaar is dat nog steeds niet het geval.
Wat overal elders kan, kan in Vlaanderen niet. Waarom niet vraag ik mij dan af. ?
Want ieder volk, iedere gemeenschap heeft recht op eigen symbolen, een vlag, een
volkslied, een nationale feestdag.
Vlaanderen heeft 11 juli gekozen als nationale feestdag, of Feest van de Vlaamse
Gemeenschap, zoals het officieel heet. Die dag in 1302 werd de Guldensporenslag
gevochten, een klinkende overwinning van een Vlaams legertje op de Franse
elitetroepen. Belangrijk, maar er zijn veel belangrijker veldslagen en oorlogen
gevoerd . De Guldensporenslag bleef gedurende jaren niet eens vernoemd (behalve
door de Doornikse historicus Poutrain die in 1749 schreef :” Nooit kostte een
veldslag zoveel illuster bloed aan Frankrijk “.)
Het was Hendrik Consciences “Leeuw van Vlaanderen” die de Guldensporenslag
maakte tot het symbool van de Vlaamse strijd. En ,zoals het in Vlaanderen
gebruikelijk is, die werd uitgelegd op uiteenlopende manieren. Voor August
Vermeylen was het een voorbeeld van “socialistische klassenstrijd”, liberalen zagen
er de vrijheidsdrang in van de Vlaamse handelssteden, en voor de VlaamsNationalisten was 1302 de voorbode van het streven naar Vlaamse autonomie.
Dit jaar wordt het begin herdacht van De Groote Oorlog, die ook Lier erg heeft
getroffen. Waarom vermeld ik de Eerste Wereldoorlog ? Omdat Albert I in het
Staatsblad van 7 augustus 1914 de oproep deed: “Herinnert U Vlamingen, den slag
der Gulden Sporen, en gij Luiker Walen dat op dit ogenblik de eer der 600
Franchimontenaars U te beurt valt”. Het was de eerste keer dat een Belgische vorst
openlijk erkende dat hij Koning was van en zich richtte tot 2 gemeenschappen, 2
entiteiten, 2 volkeren.
In haar Open brief van 11 juli 1917 herinnerde de Frontbeweging Albert I aan die
woorden, en eiste zij gelijkberechtiging voor de Vlamingen, een verklaring die door
het Belgische establishment op verontwaardiging werd ontvangen. Alhoewel 2 jaar
voor de oorlog het Waalse Kamerlid Jules Destrée ook al stelde dat er geen Belgen
bestaan.
De Eerste Wereldoorlog en zijdelings ook Albert I hebben zodoende ongetwijfeld
een belangrijke rol vervuld in het streven naar meer Vlaamse autonomie. Eerst op
cultureel vlak, nadien meer en meer op politiek vlak met het maken van eigen
structuren, een eigen Parlement en Regering, het toekennen van eigen
bevoegdheden en financiële middelen.
Dames en Heren,
De verschillende staatshervormingen zijn er altijd gekomen onder druk van
Vlaanderen, en met mondjesmaat en tegenzin vanwege het Belgisch establishment.
Hervormingen gebeurden daardoor altijd met stukken en brokken, nooit echt
fundamenteel.
Ondertussen zijn we al aan de 6° staatshervorming, maar helaas is ook deze weer
onvoldoende grondig, en leidt ze opnieuw naar onduidelijke structuren en
bevoegdheidsconflicten tussen de verschillende niveau’s.
Dames en Heren,
Vlaanderen is een rijke regio en heeft veel troeven : wij zijn een tolerante
gemeenschap, een open gemeenschap, met de Haven van Antwerpen hebben wij
letterlijk een open poort op de wereld, wij hebben schitterend presterende KMO’s,
onze productiviteit staat op een heel hoog niveau, ons onderwijs geniet hoog
aanzien, de kwaliteit van onze diensten en producten wordt alom geprezen,
niemand doet ons onze meertaligheid na. Het Planbureau en de studiediensten van
de 3 regionale overheden bevestigen vandaag dat Vlaanderen goed scoort in de
vooruitzichten tot 2019 op het vlak van de groei van het bruto binnenlands product,
het aantal bijkomende jobs en het beschikbaar jaarlijks inkomen per hoofd.
In de huidige geglobaliseerde economie en samenleving kunnen we evenwel niet
achterover leunen en wachten op wat de toekomst ons brengt. Wij moeten ons
wapenen tegen de moordende concurrentie . Wij moeten vooruit. Daartoe moet
Vlaanderen alle mogelijke middelen en instrumenten in handen krijgen om een eigen
beleid te kunnen voeren afgestemd op Vlaanderen en op Vlaamse noden. Dat geldt
evenzeer voor Wallonië, zodat we er allen beter van worden.
Daarom moet ook het federale niveau het nodige doen om de nadelen die ook
Vlaanderen ondervindt van de federale politiek wat betreft de te zware loonlasten
voor de bedrijven ,zo spoedig mogelijk ongedaan maken. Alleen zo zal het
concurrentienadeel voor onze bedrijven kunnen weggewerkt worden. Alleen zo zal er
meer kunnen geproduceerd en geëxporteerd kunnen worden. Alleen zo zullen de
werknemers meer werkelijk inkomen kunnen overhouden en zullen de
ondernemingen meer kunnen investeren. Daarom ook moet in onze sociale
zekerheid dringend orde op zaken worden gesteld. Zonder deze noodzakelijke
maatregelen zullen noch Vlaanderen, noch Wallonië goed voorbereid zijn op de
toekomst.
Er is nog werk aan de winkel, we mogen niet gewoon maar afwachten. Met de wil
van de gehele Vlaamse gemeenschap , het Vlaams Parlement en de Vlaamse
Regering moet dat kunnen gerealiseerd worden.
Ik ben er zeker van.
Frank Boogaerts
Burgemeester
Lier, 10 juli 2014
Frank Boogaerts
Burgemeester
Lier, 10 juli 2014
Download