Attestering Paritair Comité 329

advertisement
AFDELING SOCIALE ECONOMIE
EN DUURZAAM ONDERNEMEN
Koning Albert II-laan 35 bus 20
1030 BRUSSEL
www.werk.be
AANVRAAG TOT ATTESTERING IN HET KADER VAN
PARITAIR COMITÉ 329
WAARVOOR
DIENT
DIT
FORMULIER
Op 22 april 2014 werd een interministerieel protocol afgesloten
waarbij het bevoegdheidsgebied van Paritair Comité 329 werd verruimd
naar de door de Gewestelijke of Gemeenschapsoverheid erkende
initiatieven inzake de sociale inschakelingseconomie op voorwaarde
dat de betreffende initiatieven over een regionale attestering
beschikken.
Aan de hand van dit formulier kunt u als lokale
diensteneconomieonderneming een aanvraag indienen tot attestering in
het kader van Paritair Comité 329.
In dit formulier toetsen we de inhoudelijke attesteringsvoorwaarden
af zoals die vastgelegd zijn in het Koninklijk Besluit van 30
december 2014 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 28
oktober 1993 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en
de bevoegdheid van het paritair comité voor de socioculturele
sector.
WIE
VULT
DIT
FORMULIER
IN
Dit formulier moet ingevuld worden door de verantwoordelijke van de
lokale diensteneconomieonderneming die wenst te ressorteren onder
Paritair Comité 329.
AAN
WIE
BEZORGT
U
DIT
FORMULIER
U stuurt de volledig ingevulde, ondertekende en gedateerde aanvraag
per e-mail naar: [email protected].
1. GEGEVENS VAN DE AANVRAGER
Naam van de onderneming:
Straat, nummer, bus:
Postcode en gemeente:
KBO-nummer:
NACE-codes:
Huidig Paritair comité:
Naam contactpersoon:
Telefoon:
E-mailadres:
2. PERSONEEL
Om te voldoen aan de attesteringvoorwaarden moet minstens 60% van de
werknemers tewerkgesteld in de lokale diensteneconomieonderneming op
het ogenblik van deze aanvraag een doelgroepwerknemer zijn, zoals
bepaald in artikel 6 van het decreet van 22 november 2013
betreffende de lokale diensteneconomie.
Wat is het totaal aantal VTE tewerkgesteld (onder arbeidscontract
) binnen uw organisatie op datum van deze aanvraag
: ………
VTE
Gelieve een overzicht van uw volledige personeelsbestand uitgedrukt
in VTE op organisatieniveau als bijlage bij te voegen en hierbij de
personeelsleden te identificeren die tewerkgesteld zijn als
doelgroepwerknemer dan wel als begeleider in het kader van uw lokale
diensteneconomieonderneming in het bijzonder.
3. FINANCIËLE
GEGEVENS
Om
te voldoen aan de attesteringvoorwaarden moet de lokale
diensteneconomieonderneming op het ogenblik van de betreffende
aanvraag financieel gezond zijn.
Wat
is
de
liquiditeitsratio,
solvabiliteitsratio
rentabiliteitsratio van uw organisatie bij toepassing van
hieronder beschreven toelichting:
en
de
a. Liquiditeitsratio (current ratio)
Formule:
Vlottende activa / Kort vreemd vermogen
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////
Attestering Paritair Comité 329
pagina 2 van 4
b. Solvabiliteitsratio
Formule:
Eigen vermogen / Totaal vermogen X 100%
c. Rentabiliteitsratio
Formule:
(Nettowinst + betaalde rente) / Totaal vermogen X 100%
TOELICHTING
a. Liquiditeitsratio
De liquiditeitsratio beoordeelt in welke mate op korte termijn aan
de direct opeisbare schulden kan worden voldaan. De
liquiditeitsratio die in dit aanvraagformulier gehanteerd wordt, is
de current ratio. De current ratio wordt als volgt berekend:
Vlottende activa / Kort vreemd vermogen.
Vlottende activa bestaan uit middelen die binnen het jaar in geld
omgezet kunnen worden. Het kort vreemd vermogen bestaat uit schulden
met een looptijd van minder dan een jaar (middelen die slechts voor
een korte tijd beschikbaar zijn).
Indien het resultaat van de formule hoger is dan 1.0, dan is er op
korte termijn voldoende 'liquiditeit' om aan direct opeisbare
schulden te voldoen.
b. Solvabiliteitsratio
De solvabiliteitsratio beoordeelt in welke mate aan verplichtingen
kan worden voldaan. De solvabiliteitsratio wordt als volgt berekend:
Eigen vermogen / Totaal vermogen X 100%.
Het eigen vermogen bestaat uit middelen die door de aandeelhouders
werden aangebracht. Het totaal vermogen is de som van het eigen
vermogen, het kort vreemd vermogen en het lang vreemd vermogen.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////
Attestering Paritair Comité 329
pagina 3 van 4
Indien het resultaat van de formule tussen 25% en 40% ligt, dan is
er voldoende solvabiliteit.
c. Rentabiliteitsratio
De rentabiliteitsratio laat het verband zien tussen het financiële
resultaat van de onderneming en het geïnvesteerde vermogen. Hierbij
gaat het niet alleen om de kosten van het vermogen, maar ook om de
opbrengst van het totale vermogen. De rentabiliteitsratio wordt als
volgt berekend: (Nettowinst + betaalde rente) / Totaal vermogen X
100%.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////
Attestering Paritair Comité 329
pagina 4 van 4
Download