Voorwaarden Personenalarmering Sensire

advertisement
Voorwaarden Personenalarmering Sensire
Met betrekking tot de dienst personenalarmering komen deelnemer en Sensire het
volgende overeen:
Art 1. Apparatuur:
a) Sensire verhuurt aan de deelnemer alarmeringsapparatuur die bestaat uit een
ontvangsteenheid bevestigd aan de vaste telefoonaansluiting in de woning van de
deelnemer. Hierbij wordt één spatwaterdichte zender geleverd die de deelnemer bij zich
draagt. De zender kan gedragen worden bij de dagelijkse levensverrichtingen zoals
douchen. Het dragen tijdens zwemmen en sauna gebruik is niet toegestaan.
b) Sensire levert apparatuur die geschikt is voor een analoge of een digitale
telefoonverbinding. Bij wijziging van de verbinding dient de deelnemer dit vooraf aan
Sensire te melden, zodat ook de apparatuur kan worden gewijzigd.
c) Eventuele accessoires en extra geleverde zenders worden in de overeenkomst
personenalarmering vermeld met de bijbehorende kosten.
d) Sensire draagt zorg voor installatie en onderhoud van de alarmeringsapparatuur.
e) Sensire instrueert de deelnemer t.a.v. de werking en het gebruik van de
alarmeringsapparatuur.
f) Deelnemer zal, met uitzondering van een maandelijks testalarm, alleen gebruik maken
van de alarmeringsapparatuur voor een noodoproep en verklaart bekend te zijn met de
werking van de alarmeringsapparatuur.
g) De alarmeringsapparatuur is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik door de
deelnemer. De deelnemer mag de apparatuur niet aan anderen verkopen, in bruikleen
geven of verhuren of anderszins in gebruik geven.
h) De deelnemer mag geen wijzigingen aanbrengen of aan laten brengen in de apparatuur
of deze zelf of door derden laten repareren. De deelnemer dient bij storingen dit te
melden aan Sensire.
i) De alarmeringsapparatuur meldt zich automatisch op gezette tijden op de meldcentrale.
Hierdoor kan Sensire controleren of het alarmapparaat nog actief is.
j) De deelnemer zal iedere maand een alarm onder vermelding van een testmelding
uitvoeren. Hierdoor blijft de deelnemer bekend met de werking van de apparatuur.
k) De personenalarmering werkt niet wanneer er geen beschikbare telefoonverbinding is.
l) Voor het gebruik van de apparatuur zijn de artikelen 7A:1777 t/m 7A:1790 van het
burgerlijk wetboek over bruikleen van overeenkomstige toepassing behoudens artikel 7A:
1787 BW en behoudens in deze voorwaarden hiervan wordt afgeweken.
Art 2. Dienstverlening Alarmeringscentrale:
a) Deelnemer is door middel van de alarmeringsapparatuur aangesloten op de meldcentrale
van Sensire. Deze meldcentrale is 7 dagen per week 24 uur per dag bereikbaar.
b) De alarmoproep zal door centralisten onder toezicht en verantwoording van een
verpleegkundige beoordeeld worden.
c) Wanneer deelnemer alarmeert zal de centralist indien nodig en afhankelijk van de
afspraken die met de deelnemer zijn gemaakt bij de intake:
 een mantelzorger waarschuwen.
 Een beschikbare medewerker van Sensire waarschuwen.
 Bij geen gehoor via het alarm zal de centralist, proberen via de telefoon contact
te leggen met de deelnemer.
Sensire raadt de deelnemer aan om ervoor te zorgen dat er ook telefonisch contact
gezocht kan worden door de centralist met de deelnemer wanneer deze zich in de
slaapkamer bevindt. Een telefoon naast het bed kan ervoor zorgen dat er niet onnodig
medewerkers van Sensire of andere hulpdiensten ingeschakeld worden omdat de
centralist geen contact met de deelnemer kan krijgen via het alarmeringssysteem of via
de telefoon.
Voorwaarden Personenalarmering Sensire: versie 2013
Pagina 1
Art. 3. Dienstverlening inzet alarmopvolging:
a. Inzet alarmopvolging gebeurt in de volgorde zoals die is afgesproken met de deelnemer
en is vastgelegd in de overeenkomst personenalarmering.
b. In een aantal gevallen kan de centralist er voor kiezen om af te wijken van de volgorde
zoals vermeld in punt a.
Voorbeelden:
 Niet bereikbaar zijn van mantelzorger.
 Geen contact met de deelnemer.
In deze gevallen zal de centralist hulpdiensten of de beschikbaarheiddienst van Sensire
inschakelen. De kosten voor deze inzet, zijn voor rekening van de deelnemer voor zover
deze niet gedeclareerd kunnen worden onder een AWBZ indicatie.
c. In geval er sprake is van acute (nood)zorg dient de deelnemer of de mantelzorger de
huisarts, politie of andere hulpverleners zoals ambulance te waarschuwen. Indien de
deelnemer of de mantelzorger de meldcentrale telefonisch bericht dat er sprake is van
acute (nood)zorg, zal de meldcentrale deze hulpverleners inschakelen.
Art. 4. Abonnement alarmopvolging:
a. Bij een abonnement alarmopvolging kan een keuze gemaakt worden tussen:
 Een abonnement “ Personenalarmering Mantelzorg“ .
 Een abonnement “ Personenalarmering Professioneel“ .
b. Bij een abonnement “ Personenalarmering Mantelzorg” wordt na een alarmoproep,
indien nodig, door de centralist contact opgenomen met een mantelzorger zoals door de
aanvrager is opgegeven op het intakeformulier.
c. Bij een abonnement “ Personenalarmering Professioneel” wordt na een alarmoproep,
indien nodig, voorzien in een medewerker van Sensire die binnen de streeftijd van 30
minuten bij de aanvrager aanwezig zal zijn.
Art 5. Dienstverlening Sleutelbeheer:
Alarmopvolging bij het abonnement Personenalarmering Mantelzorg
a) De deelnemer en de mantelzorger regelen samen de toegang tot de woning van de
deelnemer.
b) De deelnemer zorgt ervoor dat de woning toegankelijk is in geval van een noodoproep
waarbij Sensire, of een andere hulpverlenende instantie, de opvolging over moet nemen
van de mantelzorger.
Alarmopvolging bij het abonnement Personenalarmering Professioneel
a) De deelnemer is verantwoordelijk voor de toegang tot de woning bij alarmopvolging.
b) De deelnemer is verantwoordelijk voor het sleutelbeheer en moet informatie over het
sleutelsysteem en mutaties direct aan Sensire melden.
c) In geval de woning, na een noodoproep, niet toegankelijk is voor Sensire of een andere
hulpverlener zal, indien noodzakelijk, de politie worden gewaarschuwd om toegang te
verschaffen. Wanneer hieraan kosten verbonden zijn, zijn deze voor rekening van de
deelnemer.
De deelnemer is vrij in het kiezen van een sleutelbeheersysteem. Medewerkers van Sensire
nemen geen sleutels en of lopers, om toegang te verkrijgen tot een sleutelbeheersysteem, in
bewaring. De deelnemer dient de informatie over personen, sleutelbeheersystemen en codes van
sleutelbeheersystemen( ook bij wijziging) door te geven aan Sensire zodat bij nood de toegang
tot de woning verkregen kan worden. Informatie over het sleutelbeheer wordt vastgelegd in de
systemen van de alarmcentrale van Sensire zodat de medewerker bij een eventuele noodoproep
door de centralist geinformeerd kan worden m.b.t het verkijgen van toegang tot de woning.
Zie ook bijlage sleutelbeheer.
Voorwaarden Personenalarmering Sensire: versie 2013
Pagina 2
Art 6. Kosten:
Deelnemer verplicht zich door het sluiten van de overeenkomst aan Sensire de volgende kosten
te betalen:
6.1 Kosten m.b.t. het abonnement:
a) éénmalig een entreegeld voor het aansluiten van de alarmeringsapparatuur.
b) éénmalig de kosten van een sleutelkastje indien deze door Sensire wordt geleverd.
c) per kwartaal de abonnementskosten voor de alarmeringsapparatuur met de bijbehorende
accessoires en de abonnementkosten voor het aangesloten zijn op de alarmcentrale.
d) extra administratiekosten wanneer de abonnementskosten niet d.m.v. automatische
incasso betaald worden.
De abonnementskosten (het kwartaalbedrag van punt c.) worden voorafgaande aan het kwartaal
voldaan; de eerste maand van het eerste kwartaal van de overeenkomst is gratis; er volgt geen
restitutie na het beëindigen van de overeenkomst.
6.2 Kosten m.b.t. de alarmopvolging:
a) Kosten voor de verleende zorg voortkomend uit de alarmopvolging door medewerkers
van Sensire worden door de deelnemer aan Sensire vergoed voor zover deze niet
gedeclareerd kunnen worden via een AWBZ indicatie.
b) De tarieven voor de opvolging door medewerkers van Sensire worden berekend volgens:
a. Een dagtarief per uur geldend van 7.00 uur tot 23.00 uur
b. Een nachttarief per uur geldend 23.00 uur tot 7.00 uur.
c. Per opvolging wordt standaard één uur in rekening gebracht, tenzij er langer dan
één uur zorg verleend wordt. In dat geval wordt de totale tijd die men aan zorg
verleend heeft in rekening gebracht.
De kosten voor de alarmopvolging worden maandelijks achteraf gefactureerd op basis van de
geregistreerde zorg. Deze kosten worden niet afgeschreven door een automatisch incasso. De
deelnemer ontvangt hiervoor een aparte factuur.
6.3 Tarieven Personenalarmering:
De tarieven die gehanteerd worden voor het abonnement en voor de alarmopvolging zijn te
vinden op bijlage 1, die een geïntegreerd onderdeel uitmaakt van de overeenkomst en de
voorwaarden Abonnement Personenalarmering Professioneel / Mantelzorg. De tarieven worden
jaarlijks geïndexeerd conform de CPI index.
Sensire kan de tarieven ook jaarlijks aanpassen. In dat geval zal Sensire de deelnemer hierover
voor het ingaan van de tarieven informeren. Wanneer blijkt dat de door Sensire in rekening
gebrachte bedragen aan BTW onderhevig zijn, dan zijn genoemde bedragen exclusief BTW.
Art. 7. Machtiging / facturering:
a) Deelnemer machtigt Sensire, door het invullen van het bank- girorekeningnummer op de
overeenkomst, om de kosten voor het abonnement zoals genoemd in artikel 6.1
automatisch van de opgegeven rekening af te schrijven:
b) Indien de deelnemer Sensire niet machtigt, brengt Sensire extra administratiekosten in
rekening.
c) Bij het einde van de overeenkomst zal Sensire de automatische incasso beëindigen per
de laatste dag van het lopende kwartaal.
Art 8. Aansprakelijkheid:
8.1 Sensire is niet aansprakelijk voor schade, die direct of indirect is ontstaan als gevolg van
onkundig gebruik van de apparatuur door de deelnemer of derden danwel als gevolg van
wijzigingen in de apparatuur of reparaties door de deelnemer of derden.
8.2 Sensire is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door niet eerder geconstateerde en niet
eerder gemelde storingen door de deelnemer in de apparatuur of het netwerk.
8.3 Sensire is niet aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade die het gevolg is van de
uitvoering van de overeenkomst. De aansprakelijkheid van Sensire is beperkt tot het
schadebedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van Sensire wordt uitgekeerd.
8.4 Sensire is niet aansprakelijk voor directe dan wel indirecte schade die het gevolg is van:
Voorwaarden Personenalarmering Sensire: versie 2013
Pagina 3
a. Overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan: storingen of niet goed
functioneren van het openbare elektriciteit- of telefoonleidingnet dan wel
anderszins storingen in de telefoonverbinding.
b. Het niet functioneren van de reguliere telefoonlijn.
c. Het niet functioneren van de internet- of kabelverbinding bij de deelnemer voor
telefonie.
d. Het niet functioneren van de hardware (router, modem e.d.) wanneer die niet
door Sensire geleverd is.
e. Het niet of niet direct reageren van gewaarschuwde personen of instanties, naar
aanleiding van door Sensire doorgeleide hulpvragen.
f. De handelwijze van gewaarschuwde personen of instanties na een door Sensire
gemelde noodsituatie, zoals het forceren van de woning of anderszins.
g. Schade ontstaan door het niet juist of tijdig doorgeven van wijzigingen in de
persoonlijke gegevens door de deelnemer aan Sensire.
h. Schade ontstaan doordat er geen toegang is tot de woning bij een noodoproep.
8.5 De deelnemer is gehouden, als een goed huisvader, voor de bewaring en het behoud van
de apparatuur zorg te dragen. Hij mag daarvan geen ander gebruik maken dan hetwelk de
aard der zaak medebrengt, of bij de overeenkomst bepaald is.
8.6 Verlies of beschadiging of wijziging van de (alarmerings)apparatuur doordat de deelnemer
zich niet houdt aan de afspraken of doordat hij niet als een goed huisvader voor de bewaring
van de apparatuur heeft zorg gedragen is voor rekening van de deelnemer.
Hieronder vallen tevens de kosten van vervanging, voorrijden of reparatie.
Art. 9. Klachten en Storingen aan het apparaat:
Klachten over en/of storingen aan de alarmeringsapparatuur en/of zender, dienen zo spoedig
mogelijk aan Sensire te worden doorgegeven. Sensire verplicht zich de gemelde storing of
klacht zo spoedig mogelijk te verhelpen.
Art 10. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst:
Klachten die geen storing of klacht over het functioneren van het apparaat zijn, maar wel
voortvloeien uit deze overeenkomst kunnen binnen een maand worden voorgelegd aan
Sensire. Deze handelt de klacht af volgens de klachtenregeling van Sensire. Een exemplaar
van deze regeling wordt op verzoek beschikbaar gesteld.
Art. 11. Privacy en Persoonsgegevens:
a) Deelnemer draagt de verantwoording dat Sensire steeds de juiste persoonlijke gegevens
ter beschikking heeft voor een correcte alarmafhandeling.
b) Sensire zal persoonlijke gegevens van de deelnemer vertrouwelijk behandelen en
uitsluitend voor het doel van deze overeenkomst gebruiken. Medewerkers van Sensire
werken volgens de regels van het privacyreglement van Sensire. Een exemplaar van
deze regeling wordt op verzoek beschikbaar gesteld.
Art 12. Begin en einde overeenkomst:
a) Deze overeenkomst treedt in werking op de datum van aansluiting.
b) De overeenkomst kan door ieder der partijen te allen tijde worden opgezegd, met dien
verstande, dat een opzegtermijn van een maand in acht dient te worden genomen.
c) Opzegging kan alleen schriftelijk geschieden.
d) Bij het einde van de overeenkomst stelt deelnemer direct de alarmeringsapparatuur en
de bijbehorende accessoires weer ter beschikking aan Sensire.
e) Sensire behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen en / of aan te vullen.
In dit geval heeft de deelnemer steeds het recht de overeenkomst binnen de gestelde
termijn te beëindigen.
Door ondertekening van de overeenkomst Abonnement Personenalarmering Professioneel /
Mantelzorg tekent u ook voor AKKOORD van deze Voorwaarden Personenalarmering Sensire.
Voorwaarden Personenalarmering Sensire: versie 2013
Pagina 4
Download