De overige bankdiensten en -producten

advertisement
De overige bankdiensten en -producten
De banken doen nog wat anders dan geld lenen en ontlenen en dan de betalingssystemen
beheren. Zij voeren nog tal van andere activiteiten uit en bieden hun cliënten een grote
waaier andere diensten aan.
Teneinde het hoofd te bieden aan de voortdurende inkrimping van hun rente- of intrestmarge
en aan hun cliënten een gamma van financiële producten aan te bieden dat zoveel mogelijk
beantwoordt aan hun behoeften, leggen de banken meer de nadruk op andere categorieën
van verrichtingen.
Het belangrijkste kenmerk van die transacties is dat ze worden vergoed door provisies.
Deze transacties worden niet opgenomen in de balans van de banken en daarom vallen ze
onder de categorie 'buitenbalansactiviteiten'. De buitenbalansactiviteiten van de banken
hebben in de loop van de twee jongste decennia een belangrijke groei gekend.
De buitenbalansactiviteiten in verhouding tot de balansactiviteiten







Bancassurance of het verzekeringsbankieren
Vermogensbeheer en beleggingsadvies
Wissel- en arbitragetransacties - afgeleide instrumenten
Diensten op en rond de kapitaalmarkt
Transacties op de markt van het overheidsschuldpapier
Logistieke steun aan de buitenlandse handel
Verhuur van safes
BANCASSURANCE OF HET VERZEKERINGSBANKIEREN
De jongste jaren hebben bepaalde banken een strategie inzake bancassurance of
verzekeringsbankieren ontwikkeld, die erin bestaat dat verzekerings-producten via hun eigen
distributiekanalen worden verkocht, ongeacht of de producten worden aangeboden door
verzekeringsmaatschappijen die al dan niet tot de bankgroep behoren.
De bancassurance-bedrijvigheid concentreerde zich aanvankelijk rond de klassieke
levensverzekeringsproducten (tak 21: klassieke levensverzekering, en tak 23:
levensverzekering gekoppeld aan een beleggingsfonds); bovendien hebben de banken ook
een plaats verworven op de markt van de groepsverzekeringen. In de tak ‘niet-leven’
hebben ze daarentegen de rol van de makelaars meer bevoorrecht, ofschoon sommige
banken toch ook hun eigen schadeverzekeraars hebben opgericht om producten zoals
autoverzekeringenen woningverzekeringen te verkopen.
Vanaf 1997 kwam in de schoot van de Belgische financiële sector een ruime concentratiegolf
op gang, waarbij er toenaderingen waren tussen banken en verzekeringsmaatschappijen.
Die golf van fusies en acquisities resulteerde in de vorming van doorgaans
grensoverschrijdende financiële conglomeraten.
Die bankverzekeringsgroepen bieden hun financiële diensten aan langs diverse kanalen
(eigen kantoren, makelaars, agenten, maar ook via afstandsbankieren, call centers en
internet).
De vijf belangrijkste groepen op de Belgische markt van vandaag zijn Fortis, Dexia, KBC,
ING en AXA.
VERMOGENSBEHEER EN BELEGGINGSADVIES
Het vermogensbeheer, ook wel private banking genoemd, heeft tot doel de cliënt te
helpen bij de uitwerking van een strategie om zijn hoofddoeleinden inzake vermogen te
verwezenlijken: uitbreiding en beheer van zijn kapitaal teneinde zijn projecten te kunnen
uitvoeren, zorgen voor financiële zekerheid, de overdracht van zijn goederen regelen.
Het is de taak van de bankier te zorgen voor een 'algemeen' beheer van het vermogen dat in
drie fasen kan worden samengevat:



de vermogensbalans;
de analyse van de doeleinden van de cliënt en de strategie met het oog op een
optimale samenstelling van zijn vermogen;
het in de praktijk brengen van de gekozen strategie en het beheer van het algemeen
vermogen van de cliënt.
Download