201606 Surfbus - Jasper R

advertisement
De Surf Bus
Op2junienop9junizijnertweekeerdertigderdeklassersmetdeSurfBusnaarWijkaanZee
gegaan.Dewat?DeSurfBus!Fraaieoldtimerbussen,omgetoverdtotsurfbus.Dusmetsurfboards,
chillesurfmuziekenpositievevibes.
OpnaardésurfspotvanNoord-Holland:WijkaanZee.Waaromwedaarnaartoezijngegaanwerd
‘aanboord’uitgelegd:bijWijkaanZeeloopthetNoorzeekanaaluitindeNoordzee.Daarligteen
langepier,dieervoorzorgtdaterminderstromingisendatdegolvengeorganiseerderbinnen
komenrollendanoponbeschermdeplekkenvandekust.Ietsandersdatwegeleerdhebbenaan
boordvandeSurfBus,isdatWijkookdeplekiswaarheelveelafvalaanspoeltophetstrand.Dat
komtomdatalhetzwerfafvaldatinAmsterdamopstraatwordtgegooid,uiteindelijkinhetIJterecht
komtendusviahetNoordzeekanaalophetstrandvanWijkterechtkomt.Zowordtineenszichtbaar
welkeschadeweaanrichtenalsweargelooseenplasticflesjeweggooien.
Wehebbennogveelmeer
geleerdoverdegevolgenvan
afval–metnameplastic–inde
zee.Wistjebijvoorbeelddat
plasticnietafbreektindenatuur,
maardoorverweringengolfslag
uiteenbreektinduizendenkleine
stukjes‘microplastic’.Hetzelfde
spuldatookcosmetische
productenenkunststofkleding
zitenviajouwafvoerputjeinhet
grondwaterterechtkomt!Aldie
kleinestukjesmicroplastickomen
uiteindelijkindezeeënen
oceanenterecht,waarzeeen
kolossale‘plasticsoep’vormen.
HetIJalleenalspuugt5000stuksplasticsuit….peruur!Aldatplasticenafvalwordttenonrechte
doorvissenenvogelsaangezienvoorvoedsel
enopgegeten,metallegevolgenvandien.
Plasticindezeeiseenmilieurampvan
catastrofaleomvang.Ietswaarsurfersal
jarenvoorwaarschuwen,omdatzijiedere
keeralszeinhetwaterstappen
geconfronteerdwordenmetdegevolgenvan
deplasticsoep.Eenverantwoordelijke
omgangmetdeomgevingvindensurfersom
dezeredenheelbelangrijk!
BijaankomstinWijkhebbenwedanook
meteeneen‘beachcleanup’gedaan:in
teamshebbenwehetstrandontdaanvan
allerleizwerfafval.Dewinnaarkreegeenmooieprijs:zijwerdenbijhetsurfengefilmdmeteen
GoPro.Vandezebeeldenislatereensurf
filmpjegemaakt,metmuziekeronder.
Ditwasblijkbaareengeweldige
stimulans,wanterisenormveelafval
vanhetstrandgeraapt.Vuilniszakken
vol!
Na de beach cleanup gingen we
surfen. Dat betekent: eerst een wetsuit
aantrekken. Dat is nog lastiger dan je
denkt! Eenmaal aangetrokken gingen
we met ‘buddies’ en surfplanken naar de branding toe, waar we eerst een instructie kregen:
hoe moet je opstaan, waar moet je opletten in het water. Daarna te water!
De golven waren hoger dan je zou
verwachten in Nederland. Zeker een
meter hoog en best krachtig. Opstaan was
nog wat te veel gevraagd voor wie dit de
eerste keer was… maar wat een lol
hebben we gehad met zijn allen!
Na gedane arbeid is het goed rusten. Na het douchen en omkleden stond er een gezonde,
biologische surf maaltijd klaar. Lekker!
We konden nog een beetje slacklinen, beach volleyballen, frisbeeën en voetballen op het
strand, voor het tijd was om naar huis te gaan. Feestje in de bus natuurlijk!
Download