Rondje rond de kerk - Joannes De Doper Parochie Hoofddorp

advertisement
VOORWOORD
Dit boekje is bedoeld als tekstboekje voor de doopvieringen
in onze parochie. U kunt het ook gebruiken als voorbeeld om
zelf een boekje samen te stellen voor de doop van uw eigen kind.
Wij stellen eigen creativiteit op prijs.
Wij zijn er bovendien voorstanders van dat meerdere mensen
tijdens de doopviering aan het woord zijn; het is dus goed om
iemand te vragen iets te lezen of om dat zelf te doen als ouders.
Samen zingen werkt ook verbindend.
Is er iemand die een muziekinstrument bespeeld, dan kan die
voor begeleiding zorgen.
Wij wensen u een vruchtbare voorbereiding op de doop van uw
kind toe.
Vaak wordt ons de vraag gesteld: wat kost een doop?
U zult begrijpen, dat er aan een doop kosten verbonden zijn,
maar wij laten het aan u over wat u kunt missen.
Pastor Kees van Lent:
[email protected]
Pastor Leo Mesman:
[email protected]
Paul Bindels
Voor informatie: Parochiesecretariaat:
[email protected]
Maandag t/m vrijdag 9.00 -12.00 uur tel. (023) 56 381 45
Woensdagmorgen Frea Arends
Donderdagmorgen Tiny Graafmans
November 2015
1
WELKOM
KRUISTEKEN
LIED naar keuze, zie pagina 19
NAAMGEVING met eventuele motivatie
Pastor:
Ouders:
Pastor:
Hoe wilt u dat uw kind zal worden genoemd
in de gemeenschap van Jezus?
We noemen ons kind …….
Deze naam staat voorgoed geschreven in het boek des
levens, in de palm van Gods hand.
Betekenis van de namen
1. GEBED Maak een keuze voor gebed 1 of 2
God, onze Vader
U bent de oorsprong van ons leven,
de bron waaruit ons bestaan ontspringt.
Wij danken U dat U ook ……. (naam invullen)
uit uw liefde laat geboren worden
en hem/haar aan ons toevertrouwt. (denk aan hem/haar)
Wij danken U dat U ons mensen zegent
met nieuw leven ons zo aanmoedigt
op U te blijven vertrouwen
vandaag en alle dagen. Amen.
2
2. GEBED
Heer onze God, Vader van alle mensen
wij zijn hier naar u toegekomen met ……. (naam invullen)
aan het begin van zijn/haar levensweg:
een weg van licht en donker
van vallen en opstaan.
Vandaag nemen wij ……. op
in onze geloofsgemeenschap
door het water van de doop.
Daarin vieren wij
dat het leven de dood overwint.
Weest U voor ……. een goede God,
omwillen van Jezus, die is:
vergeving van zonden, licht der wereld
die leeft door het water van de dood heen
bij U, in eeuwigheid. Amen.
Soms breekt uw licht
in mensen door
onstuitbaar
zoals een kind
geboren wordt
Huub Oosterhuis
3
DIENST VAN HET WOORD
Kies een lezing
1. LEZING MARCUS 1, 9-13
In die dagen verliet Jezus Nazareth in Galilea en liet zich in
de Jordaan dopen door Johannes. En meteen toen hij uit het
water bovenkwam, zag hij de hemel openbreken en de geest
als een duif op zich neerkomen. En er klonk een stem uit de
hemel:
‘Jij bent mijn liefste zoon, jij bent een man naar mijn hart’.
2. LEZING MARCUS 10, 13-16
Eens brachten de mensen hun kinderen bij Jezus met de
bedoeling dat hij ze zou zegenen. Maar de leerlingen
stuurden ze terug. Toen Jezus dat zag, zei hij verontwaardigd:
Laat die kinderen bij mij komen, en houdt ze niet tegen, want
het koninkrijk van God behoort aan hen die zijn zoals kinderen.
Voorwaar ik zeg u: wie het koninkrijk van God niet aanneemt
als een kind zal er zeker niet binnengaan.
En hij omhelsde en zegende hen, en hij legde hun de handen op.
Alternatieve lezingen zie pagina 18
4
Jezus heeft eens gezegd:
‘Jullie zijn het licht der wereld’.
Een stad kan niet verborgen blijven
als ze boven op een berg ligt!
Je steekt toch ook niet een lamp aan
om ze onder korenmaat te zetten.
Je zet hen op de standaard,
zodat hij licht geeft voor allen die in huis zijn.
Zo moeten ook jullie licht stralen voor de mensen
opdat zij jullie goede werken zien
en je Vader verheerlijken die in de hemel is.
BEDIENING VAN DE DOOP
5
Kies belofte 1 of 2 (bij 1 afspreken, wie voorleest)
1. BELOFTE VAN DE OUDERS
Wij willen proberen, ook omwillen van onze …….,
elkaar lief te blijven hebben in goede en kwade dagen.
Als wij vreugde aan elkaar beleven, maar ook als wij in
elkaar worden teleurgesteld.
Wij willen proberen onze ……., die nog zo weerloos is,
niet scheef te laten groeien.
Wij willen hem/haar niet leren haten, maar binnenvoeren,
in alles wat waar is.
Voor God en allen die hier aanwezig zijn, beloven wij
ons best te doen, voor ons kind een lieve vader en moeder
te zijn.
Wij hopen dat te zijn in voorspoed en gezondheid.
Wij beloven ……., op te voeden in de geest van het
evangelie.
Wij willen ons kind laten delen in het leven van Jezus
Christus.
Wij hopen dan ook dat hij/zij zal meegaan in de groep van
mensen, die het heil van Christus mogen verwachten.
Wanneer hij/zij ouder wordt en een weg gaat die niet de
onze is, ook dan zullen wij proberen hem/haar te blijven
volgen met onze liefde en belangstelling en hem/haar trouw
te blijven.
Pastor:
Peter en
Meter:
Peter en meter, belooft u een bijzondere belangstelling
en zorg te schenken aan uw petekind en met te werken
aan zijn/haar levensgeluk?
Ja. Dat beloven wij.
6
2. BELOFTE VAN DE OUDERS
Pastor:
Willen jullie als vader en moeder je kind Gods liefde
laten voelen?
Ouders:
Ja, dat willen wij.
Pastor:
Willen jullie hem/haar de weg van Jezus wijzen en het
verhaal van Jezus doorvertellen en voorleven?
Ouders:
Ja, dat willen wij.
Pastor:
Willen jullie Gods goede Geest aan je kind doorgeven
en het binnenvoeren in de kerkgemeenschap zodat het
zich daar thuis gaat voelen?
Ouders:
Ja, dat willen wij.
Pastor:
Peter en meter, jullie zijn gevraagd om hierbij te helpen.
Willen jullie op jullie manier aan ……., Gods liefde
laten voelen?
Peter en
Meter:
Ja, dat willen wij.
Pastor:
En jullie als aanwezigen, zijn jullie ook bereidt naar
wegen toe zoeken om aan onze kinderen de Blijde
Boodschap van Jezus door te geven.
Allen:
Ja, dat willen wij.
3. EIGEN FORMULERING
7
HANDOPLEGGING
Kinderen vullen de doopvont met warm water.
Arkje wordt te water gelaten
DOOPGEBED
God van het leven,
U hebt bij de schepping de aarde tevoorschijn geroepen
uit de chaos van het water.
U hebt Noach, die op u vertrouwde, gered uit het water.
U hebt het volk Israël droogvoets door het water laten gaan.
Wij bidden u om zegen.
Beziel met uw adem dit water, waarmee wij gaan dopen.
Zegen de ogen van dit kind dat het mag leren herkennen wat
goed en waardevol is.
Zegen de oren van dit kind, dat het een mens mag worden
die aan een half oor genoeg heeft.
Zegen de handjes van dit kind, dat ze kunnen geven en
ontvangen.
Zegen de voetjes van dit kind, dat ze mogen gaan in het
spoor van Jezus.
Wij bidden U voor dit kind om veiligheid en beschutting in
deze hardhandige wereld.
Houd van hem/haar af alles wat kwaad en onmenselijk is.
Wees voor dit kind, God, een bron van vergeving en van
moed om telkens opnieuw te beginnen.
Zo bidden wij U in de naam van Jezus. Amen.
8
1. GELOOFSBELIJDENIS
Kies geloofsbelijdenis 1 of 2
Ik geloof in God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde
en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer;
die ontvangen is van de heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria;
die geleden heeft onder Pontius Pilaatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven;
die nedergedaald is ter helle,
de derde dag verrezen uit de doden;
die opgestegen is ten hemel,
zit aan de rechterhand van God,
de almachtige Vader.
Vandaar zal Hij komen oordelen,
de levenden en de doden.
Ik geloof in de heilige Geest,
de heilige katholieke kerk,
de gemeenschap van de heiligen,
de vergeving van de zonden,
de verrijzenis van het lichaam
en het eeuwig leven.
Amen.
9
2. GELOOFSBELIJDENIS
Ik geloof in God, Schepper van Liefde
en in Jezus Christus, zijn Zoon,
die de Liefde heeft voorgeleefd.
Hij heeft geleden, is gekruisigd, gestorven begraven.
Hij is opgestaan uit de dood
op de derde dag.
Ik geloof in de Geest van de Liefde,
die mensen van elkaar laat houden
en die vergeving brengt
als mensen elkaar pijn doen.
Ik geloof dat de dood niet het einde is,
maar dat we zullen leven bij God,
Amen.
DE DOOP
De pastor giet water over het hoofd van het kind.
Water is onmisbaar voor mensen, dieren en planten.
Zonder water geen leven.
Water kan ook levensgevaarlijk zijn.
Zo heeft water twee kanten: het staat voor alles wat
wij nodig hebben in het leven en voor alles wat ons
leven bedreigt.
Water staat voor de twee kanten van het leven:
het leven is mooi en goed en het leven is kwetsbaar.
Daarom dopen wij met water.
10
De pastor zalft het voorhoofd van het kind.
Mensen gebruiken olie op hun huid als bescherming
tegen zon en uitdroging. Olie dringt diep in de huid door
en maakt soepel. In de bijbel worden profeten en koningen
tot hun taak gezalfd. Jezus wordt de ‘Christus’, dat wil
zeggende ‘gezalfde’ genoemd.
De pastor legt wat zout op de tong van het kind.
Zout ook als smaakmaker, in de hoop dat de dopeling de
smaak voor het goede leven zal krijgen.
Zout geldt ook als het symbool van geestkracht en humor.
De doopkaars wordt aangestoken aan de paaskaars,
eventueel via de trouwkaars van de ouders
of doopkaarsen van andere kinderen.
We ontsteken voor de dopeling de doopkaars aan de
paaskaars die in ons midden Jezus Christus, het licht van de
wereld symboliseert. We spreken de hoop uit, dat hij/zij gehoor
zal geven aan de oproep van Jezus in het evangelie om zelf een
lichtend voorbeeld te zijn voor anderen.
11
ONZE VADER (R.K. versie)
Onze Vader, die in de hemel zijt
uw naam wordt geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schuld
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven
en leid ons niet in bekoring
maar verlos ons van het kwade.
Amen.
(Oecumenische versie)
Onze Vader, die in de hemel zijt;
uw naam worde geheiligd,
uw koninkrijk kome,
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid in eeuwigheid.
Amen.
God dacht meteen:
daar heb je het gedonder,
ze vragen je om een wonder
en dan begaan ze er zelf een.
12
Leo Vroman
1. Gebed tot Maria (eventueel)
Maak dan wel een keuze voor gebed 1 of 2
Maria, ons kind hebben wij door de doop
opgenomen in onze geloofsgemeenschap,
Gods volk onderweg.
Wij gaan de weg die U al heeft afgelegd,
een weg die getekend wordt
door lijden en tegenslag,
maar óók door hoop en leven!
Weest U onze voorspraak
opdat wij als ouders goed volbrengen
wat wij vandaag met ons kind begonnen zijn.
Dan zal….., de goede weg gaan, naam invullen
dan zal hij/zij in donkere dagen
licht verspreiden,
in droefheid vreugde brengen
en zo groeien in liefde en menselijkheid
naar het voorbeeld van Jezus, uw zoon
alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.
2.
Wees gegroet, Maria vol van genade.
De Heer is met u.
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen
en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, moeder van God,
bidt voor ons, zonderaars,
nu en in het uur van onze dood. Amen.
Bij Maria kunnen kaarsen aangestoken worden.
13
ZEGEN
INSCHRIJVEN IN HET DOOPBOEK EN TEKEKEN VAN DE
DOOPOORKONDE DOOR DE OUDERS EN PEETOUDERS
DE PAASKAARS KAN DOOR EEN KIND GEDOOFD WORDEN
HET IS DE GEWOONTE DE KLOK TE LUIDEN TEN TEKEN
DAT ER EEN KIND IS GEDOOPT
EINDE
(Vergeet niet de doopkaars, het Arkje en de oorkonde mee naar
huis te nemen)
Kind
Een mens is niet zo maar een dingetje, iets bloots.
Diep in dat dingetje verbergt zich iets groots.
Er woont een wonder in, iets ongelooflijk machtigs
een kind is meer dan alleen iets engelachtigs.
Ik weet niet wat het is maar ik maak me sterk
zo’n mensenkind is niet alleen mensenwerk.
Toon Hermans
14
LEZINGEN
Uit het werk van Kahlil Gibran
En een vrouw, die een kindje aan haar boezem drukte zei:
’Spreek tot ons over kinderen’. En hij zeide:
Úw kinderen zijn uw kinderen niet. Ze zijn de zonen en
dochters van ’s levens hunkering naar zichzelf.
Zij komen door u, maar zijn niet van u en hoewel zij bij u zijn,
behoren ze u niet toe.
Gij moogt hun geven van uw liefde, maar niet van uw
gedachten, want ze hebben hun eigen gedachten.
Gij moogt hun lichamen huisvesten, maar niet hun zielen.
Want hun zielen toeven in het huis van morgen, dat gij niet
bezoeken kunt, zelfs niet in uw dromen.
Gij moogt proberen hun gelijk te worden, mar tracht hen niet
aan u gelijk te maken. Want het leven gaat niet terug, noch
blijft het dralen bij gisteren.
Gij zijt de bogen, waarmee uw kinderen als levende pijlen
worden weggeschoten. De Boogschutter ziet het doel op de
weg van het oneindige en Hij buigt u met zijn kracht, opdat
zijn pijlen snel en ver zullen vliegen. Laat het gebogen worden
door de hand van de Boogschutter een vreugde voor u zijn:
want zoals Hij de vliegende pijl liefheeft, zo mint hij de boog
die standvastig is.’
Uit het werk van Gerard Kornelis van het Reve
Wanneer ik er nu van uitga, dat het de vervulling van
’s mensen bestemming is, God lief te hebben, dan rest mij
nog slechts de vraag, welke soort van liefde jegens God ik mij
dan als ideaal zou moeten stellen. Het antwoord moet luiden:
de meest onbaatzuchtige en meest onvoorwaardelijke liefde.
Is dat de liefde van kinderen jegens hun vader? Die liefde is
verre van belangeloos: zij is gemengd met vrees voor straf en
15
voor verlies van geborgenheid. Is het dan de liefde tussen
liefdespartners?
Zeker kan zulk een liefde momenten van werkelijk
belangeloosheid bevatten, maar zij is toch ook gemengd met
elementen van voorwaardelijkheid, zoals vergroting van het
zelfgevoel, veroveringszucht en driftbevrediging.
Is het dan de liefde tussen broers, zusters, vrienden? Ook die
liefde blijft ten dele gericht op eigen behoud en eigen belang.
Welke liefde blijft dan over? Het is de liefde die ouders
koesteren jegens hun kind. Deze liefde vraagt, indien zij echt is,
niets en geeft alles.
Aldus moeten wij God liefhebben als ons Kind.
Tekst van een moeder
Je bent gedragen om verlost te worden, gekomen om te gaan.
De streng die je bond aan het lichaam van je moeder, moest
verbroken worden om je te laten leven. Dit mogen we nooit
vergeten. Je bent geen bezit, we hebben je niet. Je hebt ons
om je te leiden, te beschermen, te bewaren voor angst; om je
te zeggen dat we niet bang zijn als het onweert en met je te
zingen in de nacht.
We zijn toeschouwers aan de rand van je leven. We mogen je
gadeslaan terwijl je speelt en naar je lachen terwijl je verloren
bent in wat je ziet en doet.
We zien je langzaam worden wat je bent. We houden de weg
open naar het geluk en we trachten te verhinderen dat je
wordt wat je niet kunt zijn.
Je hebt veel te vragen. Als je naar God vraagt vertellen we je
van Jezus. Als je naar de dood vraagt vertellen we je
van ons leven.
Als je vraagt waar je vandaan komt, dan zullen we zeggen:
uit de wereld van de liefde!
Je mag ons eenmaal verlaten, je bent er om dat te doen. Al wat
wij voor je doen is voorlopig. Je moet ons niet worden: je moet
worden waarheen je wijst: Je eigen wonder!
16
De zeven vlammen (bij de zevenarmige kandelaar)
Zeven kaarsen,
zeven vlammen,
zevenmaal vuur.
De eerste vlam
is de vlam van de liefde
die het eerst
en de belangrijkste is,
want God is liefde
en liefde is God.
De tweede vlam
is de vlam van het leven,
het leven hier
het leven straks,
leven voor elkaar
het eeuwig leven.
De derde vlam
is de vlam van het licht,
het licht der wereld,
het war licht,
het licht in de nacht,
dat allen verlicht.
De vierde vlam
is de vlam van hoop,
de vlam van verwachting,
de vlam die de wanhoop verdrijft.
De vijfde vlam
is de vlam van het geloof,
die ziet en ziet
wat jij niet ziet,
die veder ziet dan de dood.
17
De zesde vlam
is de vlam van het woord,
dat samenbrengt en vertroost,
dat spreken en luisteren doet.
De zevende vlam
is de vlam van de Geest
van liefde en leven,
van licht,
van hoop en geloof,
die alles in allen wil zijn.
Bijbelse lezingen
Exodus 17, 3-7
Ezechiël 36, 24-28
Romeinen 6, 3-5
1 Korinthiërs 12, 12-13
Galaten 3, 26-28
Petrus 2. 4-5 en 9-10
Ook een eigen keuze uit bijvoorbeeld
een kinderbijbel kan gelezen worden.
18
Liederen
*Over water dat leven geeft
Dank U, U laat het water vloeien.
Dank U, U maakt de mens gezond.
Dank U, laat ons in liefde groeien,
plant ons in de grond.
Dank U, U laat U Vader noemen.
Dank U, U bent het die ons bindt.
Dank U, dat wij U mogen roemen,
als uw eigen kind.
Dank U, dat U aan ons wilt denken.
Dank U, U laat ons nooit alleen.
Dank U, blijf ons uw liefde schenken,
maak ons allen één.
Dank U, wij mogen naar U heten.
Dank U, wij horen echt bij U.
Dank U, U zult ons nooit vergeten,
blijf dichtbij als nu.
*Doopliedje
(Melodie: Suze Naanje, of Wonen overal..)
Mensenkind, waar kom jij vandaan.
Amper geboren, nog geen naam
totdat twee mensen, een man en een vrouw
zeggen: wat houden wij veel van jou:
….., is je naam.
19
Mensenkind, kijk de mensen nou.
Zij willen niet meer zonder jou,
worden je vrienden en geven een hand,
nemen je mee naar het mensenland:
….., is je naam.
Mensenkind, jij bent niet alleen,
ook al moet jij door het water heen.
Wij gaan met jou en wij gaan tegelijk
totdat we zijn in het koninkrijk:
….., is je naam
Iedereen is zo’n mensenkind.
Vragend totdat hij wordt bemind,
gaande en staande in weer en in wind
totdat een ander het antwoord vind:
Menslief is je naam.
*Als je geen liefde heb voor elkaar
Als je geen liefde hebt voor elkaar,
vallen de dromen in duigen
Dromen van vrede worden niet waar,
kwaad is niet om te buigen.
Refrein: Als je geen liefde hebt voor elkaar
leef je buiten Gods gloria.
Als je geen antwoord geeft op verdriet
zullen de tranen niet drogen.
Als je het leed in de wereld niet ziet,
worden Gods woorden verbogen.
Refrein:
20
Als je geen oog hebt voor het gemis,
als je geen brood weet te delen.
Denk dan aan Jezus, die brood en die vis,
uit liefde deelde met velen.
Refrein: Als je geen liefde hebt voor elkaar
leef je buiten Gods gloria.
Als je geen liefde hebt voor elkaar,
is er geen hoop meer op zegen.
Kinderen maak de liefde toch waar,
schrijf het op alle wegen.
Refrein:
*Kijk eens om je heen.
Kijk eens om je heen,
kijk eens om je heen.
Geef elkaar de hand,
je bent niet alleen.
Want wij moeten samen delen,
samen zingen, samen spelen.
Ook al zijn wij nog maar klein,
samen spelen is pas fijn.
Kijk eens om je heen,
kijk eens om je heen.
Wij zijn in de wereld niet alleen.
God kent iedereen bij name,
zeg maar ja en zeg maar amen.
Ook al zijn we nog maar klein,
God wil onze vader zijn.
21
*Wonen overal
Wonen overal nergens thuis,
aarde, mijn aarde, mijn moeders huis,
vallende sterren, de schim van de maan,
mensen die opstaan en leven gaan,
mensen veel geluk.
Wonen overal even thuis,
handel en wandel en huis na huis,
loven en bieden op waarheid en waan,
wagen en winnen en verder gaan,
mensen veel geluk.
Wonen overal bijna thuis,
aarde mijn hemel mijn vadershuis,
stijgende sterren de lach van de maan,
mensen die dromend een stem verstaan,
mensen veel geluk.
*Uit vuur en ijzer
Uit vuur en ijzer, zuur en zout,
zo wijd als licht, zo eeuwenoud,
uit alles wordt een mensen gebouwd
en steeds opnieuw geboren.
Om ijzer in vuur te zijn,
om zout en zoet en zuur te zijn,
om mens voor een mens te zijn
wordt alleman geboren.
22
Om water voor de zee te zijn
om anderman een woord te zijn,
om niemand weet hoe groot en klein,
(-gezocht, gekend, verloren-)
om avond en morgenland
om hier te zijn en overkant,
om hand in een and’re hand,
om niet te zijn verloren.
Om oud en wijd als licht te zijn
om lippen, water, dorst te zijn,
om alles en om niets te zijn,
gaat iemand tot een ander.
Naar verte die niemand weet,
door vuur dat mensen samensmeedt,
om leven in lief en leed
gaan mensen tot elkander.
23
Doop in de ramen van onze kerk
De kerk is genoemd naar Johannes de Doper.
Voorin, in de absis, zijn drie ramen: in het midden de kruisiging,
rechts de hemelvaart en links de doop. Als ’s morgens de zon erop
schijnt is het een prachtig gezicht.
We zien Johannes in mantel met rood (kleur van de liefde en van
martelaren) en groen (kleur van het leven) en een paarse aureool
(kleur van de ommekeer) en hij giet water over het hoofd van Jezus.
Jezus staat op water en heeft een witte mantel met een beetje paars
erin. Daarboven een duif en helemaal bovenin een man met een baard
en een driehoek achter zijn hoofd. Die driehoek duidt op de eenheid
van Vader, Zoon en Geest. De Vader is omgeven door gouden stralen
net als de duif. Via de duif gaat een gouden straal naar Jezus.
Jezus heeft ook links een rechts goud. Goud is een teken van
goddelijke liefde. Er onder staat in afgekort latijn:
Ét descendit Spiritus Sanctus corporali specie sicut colomba in
ipsum: et vox de caelo facta est. Tu es filius meus dilectus, in te
complacui mihi’.
Dat betekent:
Én de heilige Geest daalde in lichamelijke gedaante als een duif op
hem af en er kwam een stem uit de hemel: Jij bent mijn geliefde
Zoon in wie ik vreugde vind.’
**************
Het is bij ons de gewoonte om degene die gedoopt is
in ons parochieblad Info te vermelden.
Mocht u hier bezwaar tegen hebben, wilt u dit dan op het
doopgesprek laten weten.
Parochie
H. Joannes de Doper Hoofddorp
24
25
Download