Oproep van de leiders van de Oekraïense Joodse gemeenschap

advertisement
OproepvandeleidersvandeOekraïenseJoodsegemeenschap
aandeNederlandsebevolking
Oekraïne,inclusiefdeJoodsegemeenschapinhetland(eenvandegrootsteinEuropa),
beleefteenvandemeestdramatischemomentenindegeschiedenis.Voorheteerstin
honderdenjarenheefthetlandwaarvelevolkerensamenlevendekansomeennieuwe
natietevormen.Dezekansishetgevolgvandeoverwinningvandeburgermaatschappij,
eenoverwinningwaarbijOekraïenseJodeneenbelangrijkerolhebbengespeeld,een
overwinningophetautoritaireencorrupteregimevandeex-presidentJanoekovitsj.
OekraïneheefteenvandelaagsteniveausvanantisemitismeinEuropa.Erworden
momenteelvoorbereidingengetroffenvooreenpassendeherdenkingvanhetbloedbad
dat75jaargeledeninBabiJarwerdaangericht,endelessenvandeHolocaustwordenin
scholeninvelegroteenkleinestedeninOekraïnegedoceerd.HetJoodseopenbarelevenis
indejarensindsdeonafhankelijkheidhersteldenerzijntientallenJoodsescholen,
synagogenenliefdadigheidsorganisatiesopgericht.
SamenmetOekraïners,Russen,Armeniërs,Krim-TatarennamenJodentweejaargeleden
deelaandeEuromaidandemonstratiesinhetheleland,omzohunkeuzevoorEuropate
verdedigen.Dezekeuzeisgebaseerdopdeprincipesvandemocratie,tolerantie,gelijkheid
voordewetenhetrespecterenvandefundamentelerechtenvandemens.Velenhebben
voordezekeuzedehoogsteprijsbetaaldenhebbenditmeteigenlevenmoetenbekopen.
HeteerstedodelijkeslachtofferopdekasseienvanMaidanwasdeArmeenSergeiNigojan,
detweedewasAleksandrZjiznevski,eenWit-Rus.Onderdedodelijkeslachtofferswaren
ookJoden:IosifSjillinguitDrogobytsj,OleksandrSjtsjerbanjoekuitTsjernovtsyenEvgeni
KotljaruitCharkov.Jodennemenookvandaagdedagdeelaandeverdedigingenhet
bouwenvaneennieuwEuropeesOekraïne.
DeopofferingsgezindheidvanaldezemensenheeftOekraïnegeholpenomdewegte
kiezendiealleEuropesevolkerenhaddenbewandeld,dewegwaarmeeeenpolitiekenatie
ontstaat.JodenhebbeneeuwenlanginOekraïnegeleefd,enderelatiemetonzeburen
warennietaltijdgoed:wekunnenveelvertellenoverdiscriminatie,onderdrukkingen
vervolging.DeratificatievanhetAssociatieverdragtussenOekraïneendeEUtrekteen
symbolischestreeponderdatverleden.HetzalmiljoenenOekraïnersvanverschillende
etniciteitenengeloofsovertuigingendekrachtgeveneenrechtvaardigemaatschappijop
tebouwendoordezelfdewegtebewandelendieookNederlandheeftafgelegdnade
TachtigjarigeOorlogwaarbijhetonafhankelijkwerdvanSpanje.
HetgaannietomhetlidmaatschapindeEU,maarslechtsomeenassociatiedieOekraïne
mogelijkmaaktdedeEuropesewegvandeontwikkelingteblijvenvolgeneneindelijk
definitiefhetdictaatafteschuddenvanRusland,alserfgenameenrechtsopvolgervande
voormaligeSovjetunie.
Wijvragenuom6aprilnaarhetreferendumtegaanenvoordeAssociatievandeEUmet
Oekraïnetestemmen.Alstublieft,geeneenkansaanonzejongedemocratie,welketegen
eenhogeprijsisbereikt,eenkansopvrede,stabiliteitenwelvaartinonsgezamenlijke
Europeeshuis.
Ondertekenddoor:
AndreiAdamovskij
Co-PresidentvandeVerenigingvanJoodseOrganisatiesen
GemeenschappeninOekraïne
JosephZisels
Co-PresidentvandeVerenigingvanJoodseOrganisatiesen
GemeenschappeninOekraïne
AlexanderSoeslenski
PresidentvandeAl-OekraïenseJoodseRaad
ArtemKobzan
VoorzitteradinterimvandeZionistischeFederatievanOekraïne
EugenijZiskind
AlgemeendirecteurvanhetVerbandvanJoodseReligieuze
GemeenschappenvanOekraïne
RabbiReuvenStamov
HoofdvandeVerenigingvanReligieuzeGemeenschappenvoor
traditioneelJudaïsmevanOekraïne
RabbiAleksandrDuchovnyHoofdvandeVerenigingvanProgressieveJoodse
GemeenschappenvanOekraïne
AlexanderGaidar
DirecteurvandeVerenigingvanProgressieveJoodse
GemeenschappenvanOekraïne
ArkadijMonastyrskij
PresidentofhetJoodseForumvanOekraïne
BorisZabarko
PresidentvandeOekraïenseVerenigingvanJoodseVoormalige
GevangenenvanGetto’senNaziConcentratiekampen
LeonidFinberg
DirecteurvanhetCentrumvoordeStudievanOost-Europese
JoodseCultuurenGeschiedenis
AnatolijPodolskij DirecteurvanhetOekraïensCentrumvoorHolocaustStudies
PetrRashkovskij
PresidentvandeVerenigingvanJoodseGemeenschappenin
Oekraïensekleinegemeenten
MychailoTkatsj
DirecteurvandeVerenigdeJoodseGemeenschapvanOekraïne
RabbiMeirStambler
Oekraïne
PresidentvandeFederatievanJoodseGemeenschappenvan
VictoriaGodik
HoofdvanhetOekraïensVerbondvanJoodseStudenten
AlinaTeplitskaja
Oekraïne
DirecteurvandeFederatievanJoodseGemeenschappenvan
RabbiJaakovDovBleich
OpperrabbijnvanKyivenheelOekraïne
Download