Ziekenzalving - Pastorale zorg

advertisement
Ziekenzalving
Wie zal de steen voor ons wegrollen…
Muziek: rustige muziek laten spelen (pamfluit)
Verwelkoming:
Vandaag komen we samen, om te bidden, te bidden om sterkte,
troost en verzoening in deze moeilijke dagen.
God geeft vele tekenen van zijn aanwezigheid, van zijn
bezorgdheid. In vele dingen hebben mensen God ervaren. In
symbolen proberen wij dan van Hem te spreken.
Wat woorden niet kunnen zeggen doen we met tekens.
Welkom door priester:
Van harte welkom,
allen hier samen,
oude en minder oude mensen,
zieken en gezonden,
allen bewust van de broosheid van het leven,
allen verlangend naar steun en bemoediging.
Moge onze goede God hier in ons midden zijn:
In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.
Amen.
Verzoeningsmoment:
L.: Er is zoveel dat ons leven bezwaart. Het zijn als stenen die
onze weg in dit leven moeilijk maken. Stenen waar we onze tenen
aan stoten, struikelstenen, altijd dezelfde stenen die we op onze
weg ontmoeten, altijd onvruchtbaar, stenen die we voor ons hart
rollen, stenen die de weg naar de medemens onmogelijk maken,
stenen die we ongevraagd meekregen in onze rugzak, stenen die
onze handen kwetsen en onze rug breken. Wanneer wij erin
slagen onze lasten af te leggen, dan wordt de steen van last als
een stapsteen in het water. Een kans naar nieuwe ontmoeting met
een andere mens, met God.
Pr. God, U noemt ons bij onze namen en kent onze zwakheid en
fouten.
Schenk ons vergeving in uw barmhartigheid en blijf ons verder
dragen in vriendschap en liefde.
Dit vragen wij U door Jezus Christus onze Heer. Amen.
Evangelie: Mc. 16, 1-6a
Toen de sabbat voorbij was, kochten Maria Magdelena , Maria en
Salomo kruiden om Jezus te gaan zalven. In alle vroegte op de
eerste dag van de week gingen ze na zonsopgang naar het graf. Ze
zeiden tegen elkaar: 'Wie zal voor ons de steen wegrollen?' Toen
ze opkeken, zagen ze dat de steen weggerold was: hij was
overigens buitengewoon groot. Toen ze het graf binnengingen,
zagen ze rechts een jongeman zitten met een wit kleed om, en ze
schrokken hevig. Maar hij zei hun: 'Schrik niet. U zoekt Jezus van
Nazaret, die gekruisigd is. Hij is tot leven gewekt, hij is niet hier
.... '
De pater/priester geeft een korte duiding
Lied: c.d. deel 15 n° 7: Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht
Ziekenzalving:
Inleiding:
In zalvende nabijheid ervaren mensen ook een liefdevolle God.
Daarom wil Hij ons vandaag daarmee tekenen.
Handoplegging:
Pr.: Iemand de handen opleggen
is een gebaar van bescherming, nabijheid en zorg.
Het is ook een teken dat verwijst naar God die zegt:
“Ik neem je onder mijn hoede.”
(Priester, medewerkers en familie heffen de handen over de
bewoners)
Lector:
Een hand zal je steunen en dragen en leiden,
een hand op je schouder, een hand op je hart.
Een hand breekt jouw boeien en zal je bevrijden
uit al wat jou vasthoudt, uit al wat jou tart.
Een hand zal genezen, verbinden, verbinden en helen?
Een hand zal je strelen, geeft kracht om te gaan.
Een hand zal je voeren te gaan met zovelen
in Gods naam om met jou, om naast je te staan.
Een hand zul je geven dan, uit willen strekken
naar ieder die hoop op het leven nog heeft.
Jouw handen, in Gods naam, doen slapende wekken,
gezegende die door mensenhanden zich geeft.
Gebed van de priester:
Ik zegen je.
Daarom leg ik mijn arm om je heen.
Ik sta voor je om je een weg te banen en om je licht te geven op je
weg.
Ik sta naast je om je te vergezellen en ik sta achter je om je op te
vangen.
Omdat woorden niet toereikend zijn, zegen ik je in de stilte van
mijn hart.
Zalving:
Dankgebed over de Heilige Olie:
Pr.: Olie verzacht en heelt als balsem op een wonde.
Door de zalving met chrisma wordt de zieke
zowel lichamelijk als innerlijk geraakt.
Laten wij God prijzen voor zijn helende aanwezigheid.
De voorganger spreekt volgend zegenbede over de olie uit.
Gezegend zij God, de Vader,
die zijn Zoon gegeven heeft
voor het geluk van de wereld.
Gezegend zij God.
Gezegend zij Jezus, de Zoon,
die mens werd om ons te bevrijden
van wat ons beklemt.
Gezegend zij Jezus.
Gezegend zij de Heilige Geest, de Trooster,
die kracht geeft om
de beperkingen van ons lichaam te dragen.
Gezegend zij de Heilige Geest.
Eeuwige God,
laat hen die vertrouwend op U,
gezalfd worden met de heilige olie,
troost en verlichting vinden
voor hun pijn en lijden.
Amen.
De zalving zelf, de priester zalft de zieke of bejaarde op het
voorhoofd en op de handen. Samen met 2 leden van het pastoraal
werkgroep. Er wordt rustige muziek gespeeld.
Moge onze Heer Jezus Christus
door de heilige zalving
en door zijn liefdevolle barmhartigheid
u bijstaan met de genade van zijn heilige Geest.
Bejaarde antwoordt:
Amen
Pr: Moge Hij u van zonden bevrijden,
u heil brengen en verlichting geven.
Bejaarde antwoordt:
Amen
Na de zalving:
Pr.: Heer Jezus Christus,
uw leven stond in dienst van de kwetsbare mens.
Wie ontredderd is of ziek vindt bij U een veilige gaven.
In uw naam hebben wij hen gezalfd:
schenk hen vertrouwen in U,
die leven kan geven voor altijd.
Amen.
Pr.: dankbaar om deze zegen, keren wij ons allen tot onze Vader
en bidden samen een Onze Vader:
Onze Vader die in de hemel zijt,
geheiligd zij Uw Naam.
Uw Rijk kome,
Uw Wil geschiede op aarde als in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren.
En leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade.
Amen.
Gebed:
God, Gij die heel intiem met ons wilt zijn
en in ons bent gekomen,
wij danken u om uw aanwezigheid
Wij danken u voor de zalving met uw goede Geest.
Moge de zalving als een stempel op ons hart,
ons doordringen, zodat het vertrouwen en de rust in ons kan
groeien.
Zegen en zending:
De Heer Jezus Christus zij bij u om u te behoeden.
Hij zij in u om u kracht te geven.
Hij omringe u om u te bewaren.
Hij gaat u voor om u te leiden.
Hij steunt u in de rug om u te rechtvaardigen.
Hui is boven u om u te zegenen,
Hij die leeft met de Vader en de Heilige Geest in eeuwigheid.
Amen.
Download