Inventaris van het archief van de afdeling Cothen van de Rooms

advertisement
T00062
Inventaris van het archief van de
afdeling Cothen van de Rooms-Katholieke
Werklieden Vereeniging St. Joseph en
opvolgers, 1918-1988
M.A. van der Eerden-Vonk
1997
Inleiding
De organisatie
De afdeling Cothen van de Rooms-Katholieke Werklieden Vereeniging St. Joseph werd
opgericht op 17 november 1918. Het eerste bestuur bestond uit A. van Velsen (voorzitter), T. van Dam (secretaris), W. van Leur, H. van Rooyen en J. van Kleef. De
vereniging telde bij de start 111 leden en vergaderde aanvankelijk op zondag in het
café van C.J. Janssen. Geestelijk adviseur was de deken en later de kapelaan. Vanaf
1928 kwam de werliedenvereniging bijeen in het parochiehuis of verenigingsgebouw, de
voormalige Rooms-Katholieke kerk aan de Hinkerstraat. Na de sloop daarvan werd dit
het Dorpshuis aan de C.B. Kentiestraat.
Na de Tweede Wereldoorlog verandert de vakvereniging van naam en gaat eerst de
Katholieke Arbeiders Beweging heten en vanaf 1964 de Nederlandse Katholieke
Vakvereniging, afdeling Cothen. Na de fusie tussen NKV en NVV wordt dit in 1978 de
Federatie Nederlandse Vakverenigingen, afdeling Cothen en Langbroek.
Onder de vereniging vielen verschillende organisaties. Zo bestond vanaf de
beginperiode tot eind jaren zestig de Brandstoffencommissie, die zorgde voor het
gezamenlijk inkopen van brandstof, spek en klompen. Vanaf 1938 functioneerde een
Cothense afdeling van Herwonnen Levenskracht, voor zieke leden van de bond en
donateurs. Verder was er het (Onderlinge) Ziekenfonds St. Joseph, dat tot september
1964 bestond (zie inv.nr. 10 en 10A).
Bij het zestigjarig bestaan in 1978 kende de afdeling Cothen van de NKV de volgende
vakbonden: de Industriebond, Bouw- en Houtbond, Katholieke Bond van
Overheidspersoneel (KABO) en Voedingsbond.
Het archief
Het archief heeft een omvang van 0,8 m 1. Het is grotendeels in februari 1997 in
bruikleen gegeven door het bestuur aan het Streekarchivariaat Kromme-Rijngebied Utrechtse Heuvelrug en berust in de archiefbewaarplaats in Wijk bij Duurstede. Alleen
inv.nr. 10A is in april 1997 in bruikleen gegeven door de heer K. Vernooij uit Cothen.
Het archief is verre van volledig.
De afdeling Cothen en Langbroek van de FNV is na de gemeentelijke herindeling van
Cothen, Langbroek en Wijk bij Duurstede op 1 januari 1996 opgegaan in de FNV
afdeling Kromme Rijnstreek.
Literatuur: K. Vernooy, De Arbeidersbeweging 60 jaar op Cothen, in: NKV Cothen, 1918
- 28 oktober 1978 (brochure, uitgegeven in eigen beheer, zie inv.nr. 15).
2
Inventaris
1-4
Registers met notulen van de ledenvergaderingen, 1918-1978 en
jaarverslagen,
1954-1972.
4 delen
1. 1918 - 1921
2. 1928 - 1934
3. 1947 - 1955
4. 1949 - 1972; 1978
5-7
Registers met notulen van de bestuursvergaderingen,
1951-1988.
3 delen
5. 1951 - 1972
6. 1973 - 1983, maart 10
7. 1983, oktober 13-1988
8
Register met de namen van de leden van de vereniging en de door
hen betaalde contributie,
1950-1966.
1 deel
9
Brief van het bestuur aan de Gebouwencommmissie over de huur van
het verenigingsgebouw,
1952. Afschrift.
1 stuk
10
Statuten en huishoudelijk reglement van de Vereniging tot
instandhouding van het Ziekenfonds St. Joseph, onderafdeling
van de afdeling Cothen van de Utrechtse Diocesane Bond der
Katholieke Arbeidersbeweging, gevestigd te Cothen,
1953.
10A
11
3 stukken
Notulen van de bestuursvergaderingen en ledenvergaderingen van
het Onderlinge Ziekenfonds,
1954-1964.
1 deel
Brief van het bestuur aan het Rooms-Katholiek Kerkbestuur van de
parochie Petrus en Paulus in Cothen over het niet benoemen van
een arbeider in het kerkbestuur,
1956. Afschrift.
1 stuk
3
12
13
Stukken betreffende de jubilea van (leden van) de Nederlandse
Katholieke Bond van werknemers in de agrarische bedrijfstakken
'St. Deusdedit' en van de Bouwvakbond,
1964 en z.d.
Tabellarisch kasboek,
1966-1977.
3 stukken
1 deel
14-16 Stukken betreffende de viering van het 50-jarig, 60-jarig en
70-jarig bestaan,
1968, 1978 en 1988.
3 omslagen
N.B. Hierbij ook foto's
14. 1968
15. 1978
16. 1988
17
Aantekeningen van H. Stooker over de oprichting van de vereniging
en van G. van de Bildt over de Cothense afdeling van Herwonnen
Levenskracht,
1978.
2 stukken
18
Aantekening over de Brandstoffencommissie, z.d. en verslag van
de belastingservice aan de leden,
1987.
2 stukken
Foto van de onthulling van de vlag van de KBA, afdeling Cothen,
z.d.
1 stuk
Film van de 'NKV', [afdeling Cothen?],
2 mei 1981.
1 stuk
19
20.
N.B. Te bekijken !
21.
Vlag van de KBA, afdeling Cothen,
z.d.
1 stuk
4
Download