Retributiereglement – Stedelijk Kinderdagverblijf – gebruik luiers

advertisement
Retributiereglement – Stedelijk Kinderdagverblijf – gebruik luiers
Gemeenteraad 30 april 2013
__________________________________________________________________
Artikel 1 – Definitie
Met ingang van 1 juli 2013 wordt een retributie betreffende het gebruik van luiers in het
stedelijk kinderdagverblijf geheven
Artikel 2 - Belastingplichtige
De retributie op het gebruik van luiers is verschuldigd door de ouders of bij ontstentenis door
degene aan wie het hoederecht werd toegekend. Deze retributie wordt maandelijks
aangerekend samen met de financiële bijdrage van de ouders in de verblijfkosten van de
kinderen in het stedelijk kinderdagverblijf.
Artikel 3 - Tarieven
§1. De tarieven worden voor alle leeftijdscategorieën voor de ganse duur van het verblijf in
het stedelijk kinderdagverblijf en onafhankelijk van het aantal werkelijk gebruikte luiers,
forfaitair vastgesteld als volgt:
 1,25 EUR per kind voor een ganse aanwezigheidsdag
 0,75 EUR per kind voor een halve aanwezigheidsdag
 0,50 EUR per kind voor een derde aanwezigheidsdag.
§2. Deze tarieven telkens te indexeren vanaf 1 januari: Index oktober vorige jaar
Index oktober 2001 (basis 1996=100)
Artikel 4.- Vrijstellingen retributie
§ 1. De ouders waarvan het kind:
(a) herbruikbare luiers gebruikt;
(b) “allergisch” is aan de luiers gebruikt door het stedelijk kinderdagverblijf en die dit
melden aan het afdelingshoofd van het kinderdagverblijf en dit staven met een
doktersattest;
worden vrijgesteld van het betalen van de retributie.
§2. De ouders vermeld in artikel 4§1a moeten zelf dagelijks instaan voor voldoende voorraad
luiers met luierbroekjes én een luiertas of luieremmer alsook voor voldoende voorraad
wegwerpluiers voor gebruik bij diarree.
De ouders vermeld in artikel 4§1b moeten zelf dagelijks instaan voor een voldoende
voorraad wegwerpluiers.
Artikel 5. – Wijze van inning
§1. Bij gebrek aan betaling in der minne zal de retributie burgerrechtelijk ingevorderd worden
bij de territoriaal bevoegde rechtbank.
§2. Het college van burgemeester en schepenen kan de opvang in het stedelijk
kinderdagverblijf weigeren aan wanbetalers.
Download