Project vakdidactiek gedragswetenschappen

advertisement
Project vakdidactiek
gedragswetenschappen
Focusgroep dinsdag 17 mei 2016
Waarom?
• KULeuven + CVO VIVO
• Traject vakdidactiek in samenwerking
• Kwaliteitszorg vakdidactiek GW Leuven:
eigenheid v.h. vakgebied?
• In samenwerking met stakeholders:
• Leerkrachten, pedagogisch begeleiders, lectoren,
alumni
• Voordeel voor iedereen: sterkere vakdidactiek =>
sterkere stage => sterkere startende leerkracht
Verloop van het gesprek
• Kennismaking
• Terugkoppeling leerplananalyse + online bevraging:
• Focus: welke inhouden staan centraal in het vakgebied
gedragswetenschappen?
• Aftoetsing methodiek: Content Representation (CoRe)
• We werken rond enkele centrale kernideeën binnen gedragswetenschappen
• Wat betekent dit voor vakdidactiek GW?
Verloop van het gesprek
• Video-opname van het gesprek: toestemming?
• Verslag en opname enkel gebruikt voor analyse i.k.v. dit onderzoek
• Informatie is strikt vertrouwelijk
• Je bent vrij om te zeggen wat je denkt
• Maximum tot 12u, pauze voorzien
Kennismaking
Terugkoppeling leerplananalyse + bevraging
• Op basis van theoretisch model Loughran (CoRe): leerplannen
geanalyseerd
• Belangrijkste concepten geïdentificeerd – schema opgemaakt
• Vergeleken met resultaten bevraging – schema aangevuld
• Op basis daarvan: kernideeën geformuleerd
Centrale concepten en competenties GW
Kernideeën per concept
• Voorbeeld cognitieve psychologie:
• Persoon en omgeving beïnvloeden elkaar wederzijds.
• Gedrag is een gevolg van interactie en betekenisgeving.
•…
• Voorbeeld persoonlijkheidspsychologie:
• Elke persoon probeert zichzelf te worden via de zoektocht naar een eigen
identiteit.
• Zowel diversiteit als eigenheid zijn belangrijk in het kader van het sterven
naar gelijkwaardigheid, verdraagzaamheid en verbondenheid.
• Identiteit is een dynamisch gegeven.
•…
Online bevraging
Online bevraging
• Concepten die benadrukt worden (t.o.v. leerplananalyse):
•
•
•
•
•
Ontwikkelingspsychologie
Gedrag
Beperkingen (orthopedagogiek)
Structuur en organisatie van zorg
Identiteit en diversiteit
• Competenties als overkoepelend (cfr. Leerplan):
•
•
•
•
Onderzoeksvaardigheden
Communiceren
Kritische zin
Reflectievaardigheden
Content Representation: verkennend
Content Representation
Inhoud van het kernidee
Verantwoording van het kernidee
Meerkennis v.d. leerkracht over het kernidee
Evaluatie van het kernidee
Moeilijkheden bij het onderwijzen v.h. kernidee
Kenmerken v.h. denkproces v.d. leerlingen
Aanpak en opbouw bij het onderwijzen van het
kernidee
Bijkomende factoren
• Bevraging: algemeen beeld van
moeilijkheden/uitdagingen bij onderwijzen,
aanpak en opbouw en evalueren
• Moeilijkheden / uitdagingen:
• Competentie-ontwikkeling: bv. OV, kritisch
denken
• Vaardigheidsniveau leerkracht
• complexiteit
• Concepten: sociologie, diversiteit, theoretische
kaders
•
•
•
•
•
Vage concepten
Complexe leerstof
Gevoeligheid thema’s
Misconcepties / subjectieve theorieën (voorkennis)
Bereiken van hoger abstractieniveau
Content Representation
Content Representation
Inhoud kernidee
Verantwoording kernidee
Meerkennis leerkracht over het kernidee
Evaluatie van het kernidee
Moeilijkheden bij het onderwijzen v.h. kernidee
Kenmerken v.h. denkproces v.d. leerlingen
Aanpak en opbouw bij het onderwijzen van het
kernidee
Bijkomende factoren
• Aanpak en opbouw:
• Variëren en differentiëren
• Projectwerk
• Sterke vakinhoudelijke + vakdidactische
kennis: bv. Juiste voorbeelden kunnen
selecteren
• Inductief werken
• Probleemgestuurd werken
• Structureren
• Veilig klasklimaat
• Studie van globale leerplan
• LP: gastsprekers en excursies
Content Representation
Content Representation
Inhoud kernidee
Verantwoording kernidee
Meerkennis leerkracht over het kernidee
Evaluatie van het kernidee
Moeilijkheden bij het onderwijzen v.h. kernidee
Kenmerken v.h. denkproces v.d. leerlingen
Aanpak en opbouw bij het onderwijzen van het
kernidee
Bijkomende factoren
• Evaluatie:
•
•
•
•
Valkuil van overproceduralisering
Validiteit en representativiteit
Gedifferentieerd evalueren
Competentiegericht (niet (enkel)
kennisgericht)
•…
Content Representation
• Toegespitst op thema en kernidee
• In 2 groepen
• Eigen keuze van thema op basis van overzicht centrale concepten GW
• Kernideeën per thema: zie lijst
• Stappen:
1. Is de lijst representatief? Aanvullen mag!
2. In overleg CoRe opstellen voor 1 of 2 kernideeën binnen het gekozen topic
3. Feedback over mogelijkheden en beperkingen van CoRe als methodiek
binnen een lerarenopleiding verzamelen
4. Plenaire terugkoppeling
Content Representation en de SLO
• Hoe voor studenten/cursisten maximale kansen creëren om de
nodige kennis en vaardigheden voor het onderwijzen en evalueren
van dit kernidee te ontwikkelen?
• Mogelijkheden van CoRe als methodiek om vakdidactische kennis en
vaardigheden te ontwikkelen?
Leraren GW opleiden
• Algemeen: ideaal traject vakdidactiek?
• Verzamelen van ideeën
• Originaliteit versus uitvoerbaarheid
Afsluit
• Gouden raad?
• Niets vergeten?
En nu?
• Verslag wordt met iedereen
gedeeld
• Wie dat wil blijft op de hoogte
gehouden van het verdere
verloop van het project.
Download