algemene voorwaarden

advertisement
UITGEVERSVOORWAARDEN “X”
ADVERTEREN
INHOUDSOPGAVE
1.
ALGEMEEN .................................................................................................................................................................................. 1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
2.
TOEPASSELIJKHEID..................................................................................................................................................................... 1
DEFINITIES ................................................................................................................................................................................. 1
BEVESTIGING ............................................................................................................................................................................. 1
AANBIEDINGEN ........................................................................................................................................................................... 1
OVEREENKOMSTEN .................................................................................................................................................................... 2
MEDEWERKING/INFORMATIEPLICHT OPDRACHTGEVER ................................................................................................................... 2
GEHEIMHOUDING ........................................................................................................................................................................ 2
AANSPRAKELIJKHEID................................................................................................................................................................... 2
OVERDRACHT ............................................................................................................................................................................ 3
NIET-TOEREKENBARE TEKORTKOMING .................................................................................................................................... 3
NIETIGHEID ........................................................................................................................................................................... 3
TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENREGELING .................................................................................................................... 3
DIENSTEN EN PRODUCTEN ....................................................................................................................................................... 3
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3.
DIENSTEN EN PRODUCTEN .......................................................................................................................................................... 3
MEERWERK ............................................................................................................................................................................... 4
INTERNET .................................................................................................................................................................................. 4
NORMCODE ............................................................................................................................................................................... 4
W ERKZAAMHEDEN ...................................................................................................................................................................... 5
W IJZIGING PRESTATIE ................................................................................................................................................................ 5
DERDEN ....................................................................................................................................................................................... 5
3.1
4.
INSCHAKELEN DERDEN ............................................................................................................................................................... 5
LEVERING .................................................................................................................................................................................... 5
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5.
LEVERINGSTERMIJN .................................................................................................................................................................... 5
VOORBEHOUD ............................................................................................................................................................................ 6
AFLEVERING/RISICO ................................................................................................................................................................... 6
ACCEPTATIE............................................................................................................................................................................... 6
GARANTIE .................................................................................................................................................................................. 6
PRIJZEN/BETALINGEN................................................................................................................................................................ 7
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
6.
PRIJZEN EN BETALINGEN............................................................................................................................................................. 7
PRIJSWIJZIGINGEN...................................................................................................................................................................... 7
FIXED PRICE .............................................................................................................................................................................. 7
NACALCULATIE ........................................................................................................................................................................... 7
VOORSCHOT .............................................................................................................................................................................. 7
INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN .................................................................................................................................. 8
6.1
RECHTEN VAN ”X” EN OPDRACHTGEVER ....................................................................................................................................... 8
1.
ALGEMEEN
worden doorgeklikt naar een achterliggende
commerciële uiting op de site van opdrachtgever en/of
andere adverteerder.
1.1
Toepasselijkheid
1.1.1
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle
leveringen door “X” in de hoedanigheid van uitgever
van diensten en producten, de daaruit voortvloeiende
voorzieningen en de daarmee samenhangende
werkzaamheden ongeacht of deze krachtens
schriftelijke dan wel mondelinge overeenkomst
geschieden,
tenzij
schriftelijk
anders
is
overeengekomen.
1.1.2
Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van
Opdrachtgever
zijn
niet
van
toepassing.
Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere
voorwaarden van opdrachtgever dan wel van derden
ten behoeve van opdrachtgever worden dan ook
uitdrukkelijk van de hand gewezen door ”X”, tenzij
deze door ”X” uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
1.1.3
De Uitgeversvoorwaarden ”X” zijn gedeponeerd bij de
Kamer van Koophandel …………..onder nummer
……..
1.1.4
”X” is te allen tijde bevoegd wijzigingen dan wel
aanvullingen in de uitgeversvoorwaarden ”X” aan te
brengen. De gewijzigde uitgeversvoorwaarden ”X”
zullen verder van toepassing zijn, tenzij tegen
eventuele wijzigingen, binnen 30 (dertig) dagen na
dagtekening van de wijziging, schriftelijk bezwaar
wordt gemaakt.
1.1.5
Wijzigingen in, alsmede aanvullingen op de
uitgeversvoorwaarden ”X” en/of de tussen ”X” en
opdrachtgever gesloten overeenkomsten, zijn slechts
geldig indien zij schriftelijk door ”X” zijn vastgelegd.
1.1.6
Indien met opdrachtgever meerdere (rechts)personen
of ondernemingen worden aangeduid, zullen deze
hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle
verplichtingen uit de met ”X” gesloten overeenkomst.
1.1.7
De aanduidingen boven de artikelen van deze
voorwaarden hebben uitsluitend tot doel de
leesbaarheid te vergroten. De inhoud en strekking van
het onder een bepaalde aanduiding opgenomen artikel
beperkt zich derhalve niet tot die aanduiding.
1.2.4
Fixed Price:
Zoals nader omschreven in artikel 5.3
1.2.5
Fout:
Het niet overeenstemmen met de in de overeenkomst
overeengekomen kwaliteitseisen en kwantiteit (het
aantal/frequentie, de hoeveelheid) en voorzover deze
ontbreken aan de eisen die gesteld mogen worden
voor een normale gebruik en/of handelsdoeleinden.
1.2.6
Garantie:
Zoals nader omschreven in artikel 4.5.
1.2.7
Nacalculatie:
Zoals nader omschreven in artikel 5.4.
1.2.8
”X”:
”X” dan wel een aan ”X” verbonden onderneming of
partner die de rechtsbetrekking met opdrachtgever
aangaat en de uitgeversvoorwaarden ”X” van
toepassing heeft verklaard.
1.2.9
”X” diensten en producten:
Alle door ”X” en of middels ”X” ontwikkelde en
geleverde advertenties, banners, bouwen van
websites, exploiteren van websites voor derden,
overige zaken en/of de daaruit voortvloeiende
voorzieningen en de daarmee samenhangende
werkzaamheden.
1.2.10 Opdrachtgever:
Een ieder die verzoekt en opdracht geeft tot levering
van diensten en producten en/of plaatsing daarvan.
1.2.11 Opdrachtgever diensten en producten:
Alle door opdrachtgever en of middels opdrachtgever
ontwikkelde en aan ”X” geleverde advertenties,
banners,
overige
zaken
en/of
de
daaruit
voortvloeiende voorzieningen en de daarmee
samenhangende werkzaamheden.
1.2.12 Voorschot:
Zoals nader omschreven in artikel 5.5.
1.2.13 Werkdagen:
Normale Nederlandse werktijden (8.30-17.30) en
dagen (maandag t/m vrijdag) uitgezonderd nationale
feestdagen.
1.2
Definities
1.2.1
In de uitgeversvoorwaarden ”X” worden onder meer de
navolgende woorden en termen met een hoofdletter
geschreven. Alle van de navolgende woorden en
termen in het enkelvoud hebben dezelfde betekenis
als in het meervoud en vica versa.
1.2.14 Diensten en producten:
”X” diensten en producten en opdrachtgever diensten
en producten.
1.3
Bevestiging
1.2.2
Advertenties:
Aankondiging of mededeling middels internet, krant of
ander openbaar orgaan buiten de redactionele tekst.
1.3.1
1.2.3
Banners:
Reclame-uiting op een webpagina. Doorgaans omvat
dit een rechthoekig blok met een korte tekst of logo
boven of onderaan een pagina, waarop eventueel kan
Mondelinge toezeggingen, opdrachten dan wel andere
uitlatingen van welke aard dan ook van werknemers
van ”X” zijn uitsluitend rechtsgeldig en bindend indien
schriftelijk
bevestigd
door
bevoegde
vertegenwoordigers van ”X”.
1.4
Aanbiedingen
Uitgeversvoorwaarden ”X” adverteren
Pagina 1
1.6.2
Opdrachtgever zal ”X” alle medewerking verlenen en
steeds tijdig alle, voor een behoorlijke uitvoering van
de overeenkomst, nuttige en noodzakelijke gegevens
en/of inlichtingen verschaffen. Opdrachtgever zal
instaan voor de juistheid, volledigheid en consistentie
van deze informatie.
Overeenkomsten
1.6.3
Indien een offerte, contract dan wel een ander
gelijksoortig juridisch bindend document door ”X”
wordt
opgestuurd
aan
opdrachtgever
en
opdrachtgever laat na dit document ondertekend te
retourneren aan ”X”, aanvaardt opdrachtgever door
betaling van de vergoedingen aan ”X” de inhoud van
dit document en deze uitgeversvoorwaarden ”X”.
”X” is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid,
volledigheid en/of consistentie van de aan haar ter
beschikking gestelde informatie te onderzoeken en bij
constatering
van
eventuele
onjuistheden,
onvolledigheden of inconsistentie de overeengekomen
werkzaamheden op te schorten totdat opdrachtgever
de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.
1.6.4
Indien voor de uitvoering van de overeenkomst
noodzakelijke gegevens, inlichtingen en/of wensen
niet, niet tijdig en/of niet overeenkomstig de afspraken
ter beschikking van ”X” staan, of indien opdrachtgever
op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet,
heeft ”X” in ieder geval het recht op ontbinding van de
overeenkomst of opschorting van de uitvoering van de
overeenkomst en heeft zij het recht om de daardoor
ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven in
rekening te brengen.
1.6.5
Indien zich tussentijds wijzigingen dan wel nieuwe
feiten mochten voordoen in eerder ter beschikking
gestelde gegevens, inlichtingen en/of wensen, zal
”X” te allen tijde gerechtigd zijn in overleg met
opdrachtgever de overeenkomst aan deze nieuwe
omstandigheden aan te passen dan wel te ontbinden.
1.7
Geheimhouding
1.7.1
”X” en opdrachtgever verbinden zich over en weer tot
geheimhouding van alle gegevens en informatie over
elkaars organisatie, elkaars cliënten, de bestanden en
de producten, waarvan partijen kennis nemen bij
werkzaamheden ten behoeve van elkaar of ten
behoeve van cliënten van opdrachtgever. Gegevens
en informatie mogen slechts gebruikt worden ter
uitvoering van de tussen partijen gesloten
overeenkomst.
1.8
Aansprakelijkheid
1.8.1
De totale aansprakelijkheid van ”X” wegens
toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de
overeenkomst zal met inachtneming van artikel 1.8.2
en 1.8.3 beperkt blijven tot vergoeding van directe
schade en dan tot maximaal het bedrag van de voor
die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW).
1.8.2
Indien
de
overeenkomst
tevens
uit
een
duurovereenkomst bestaat, met een looptijd van meer
dan 1 (één) jaar en de aansprakelijkheid van ”X” vloeit
voort uit deze duurovereenkomst, wordt de bedongen
prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen
(exclusief
BTW)
daadwerkelijk
betaald
door
opdrachtgever aan ”X” op basis van de
duurovereenkomst voor 1 (één) jaar (zijnde het jaar
waarin de schade zich heeft voorgedaan).
1.4.1
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod
schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
1.4.2
Aanbiedingen
zijn
gebaseerd
op
de
door
opdrachtgever verstrekte gegevens, inlichtingen en/of
wensen overeenkomstig artikel 1.6.
1.5
1.5.1
1.5.2
Een overeenkomst tussen ”X” en opdrachtgever
waarvoor geen nader contract en/of duur is
overeengekomen heeft een duur voor onbepaalde tijd.
1.5.3
Opzegging van de overeenkomst als omschreven in
artikel 1.5.2, vindt plaats door middel van een
aangetekende brief die uiterlijk 30 (dertig) dagen voor
de (gewenste) datum van beëindig door de wederpartij
is ontvangen. De overeenkomst kan niet door
opdrachtgever worden beëindigd zolang er nog
opdrachten/werkzaamheden worden uitgevoerd en/of
nog uitgevoerd dienen te worden door ”X”.
1.5.4
1.5.5
1.5.6
Ieder der partijen is gerechtigd de overeenkomst door
middel van een aangetekend schrijven zonder
rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te
ontbinden indien de andere partij ook na schriftelijk
sommatie stellende een redelijke termijn in gebreke
blijft zijn verplichtingen na te komen.
”X” heeft overigens het recht met onmiddellijke ingang
en zonder rechterlijke tussenkomst middels een
buitengerechtelijke verklaring de overeenkomst en/of
de aanbiedingen te ontbinden dan wel te annuleren
indien opdrachtgever een natuurlijke persoon is bij
overlijden van opdrachtgever, indien opdrachtgever in
staat van faillissement wordt verklaard, opdrachtgever
surseance van betaling wordt verleend of indien
opdrachtgever’s onderneming wordt geliquideerd of
beëindigd, anders dan ten behoeve van reconstructie
of samenvoegen van ondernemingen. In deze
gevallen is elke vordering van ”X” op opdrachtgever
direct en volledig opeisbaar.
Na beëindiging, om welke reden dan ook, van de
overeenkomst kan opdrachtgever geen rechten meer
aan de overeenkomst ontlenen, onverlet latende het
voortbestaan van de verplichtingen van partijen die
naar hun aard bestemd zijn om voort te duren na
beëindiging van de overeenkomst, zoals o.a. doch niet
beperkt
tot
de
verplichtingen
omtrent
eigendomsrechten en geheimhouding.
1.6
Medewerking/Informatieplicht Opdrachtgever
1.6.1
Alle opdrachten worden door ”X” uitgevoerd op basis
van de door opdrachtgever aan ”X” kenbaar gemaakte
gegevens, inlichtingen en/of wensen.
Uitgeversvoorwaarden ”X”
Pagina 2
1.8.3
1.8.4
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a)
De redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van
de oorzaak en de omvang van de schade;
b)
De redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of
beperking van schade, voor zover opdrachtgever
aantoont dat deze kosten hebben geleid tot
beperking van schade.
Aansprakelijkheid van ”X” voor indirecte schade,
daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst,
gemiste besparingen, vernietiging of zoekraken van
bestanden en/of gegevens, vertragingsschade,
geleden verlies, schade veroorzaakt door het
gebrekkig
verschaffen
van
informatie
en/of
medewerking door opdrachtgever, schade door
bedrijfsstagnatie of vorderingen van derden op
opdrachtgever, is uitgesloten.
1.8.5
Buiten het in artikel 1.8.1 genoemde geval rust op ”X”
geen
enkele
aansprakelijkheid
voor
schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een
actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.
1.8.6
De aansprakelijkheid van ”X” ontstaat slechts indien
opdrachtgever ”X” onverwijld en deugdelijk schriftelijk
in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn
ter zuivering van de tekortkoming en ”X” ook na die
termijn toerekenbaar in de nakoming van haar
verplichtingen
tekort
blijft
schieten.
De
ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke
omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat
”X” in staat is adequaat te reageren.
1.8.7
Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op
schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever binnen
10 (tien) dagen na het ontstaan van de schade ”X”
daarvan schriftelijk per aangetekend schrijven op de
hoogte stelt en daarbij die maatregelen treft waardoor
de schade zoveel als mogelijk wordt beperkt.
1.8.8
Opdrachtgever vrijwaart ”X” tegen alle aanspraken van
derden. Dit omvat tevens aanspraken van derden in
verband met de inhoud van Diensten en producten.
1.9
Overdracht
1.9.1
De tussen ”X” en opdrachtgever gesloten
overeenkomst en de daaruit voortvloeiende rechten en
verplichtingen kunnen niet aan derden worden
overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van ”X”.
1.10
Niet-toerekenbare Tekortkoming
1.10.1 Geen der partijen is gehouden tot nakoming van enige
verplichting, indien zij daartoe verhinderd is ten
gevolge van een omstandigheid die niet aan haar
schuld te wijten is, noch krachtens de wet,
rechtshandeling of de in het verkeer geldende
opvattingen voor haar rekening komt. Onder
voornoemde omstandigheden vallen eveneens
omstandigheden die buiten de macht van ”X” liggen
en bedrijfsrisico’s van ”X” zoals, maar echter niet
beperkt tot tekortkomingen van toeleveranciers van
”X”, het niet tijdig beschikbaar zijn van noodzakelijke
gegevens, informatie en/of specificaties, wijzigingen in
dergelijke verstrekte gegevens, niet geheel kloppende
specificaties en/of functionele omschrijvingen, slechte
weersomstandigheden, brand, explosie, overstroming,
ziekte, gebrek aan personeel, stakingen, prikacties,
langzaam-aan-acties of andere arbeidsconflicten,
ongelukken,
daden
van
overheidswege,
de
onmogelijkheid om een vereiste vergunning of
toestemming te verkrijgen, materiaalschaarste,
diefstal, transportbelemmeringen, het niet beschikbaar
zijn van de uitgave/locatie waar(in) ”X” een dienst of
product moest plaatsen.
1.10.2 Indien de niet-toerekenbare tekortkoming van tijdelijke
aard is, kan ”X” de overeenkomst opschorten totdat de
desbetreffende situatie zich niet meer voordoet,
zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
1.10.3 ”X” behoudt het recht, indien zich een niettoerekenbare tekortkoming voordoet, om betaling te
vorderen van reeds verrichte prestaties voordat de
niet-toerekenbare tekortkoming bekend was.
1.10.4 Indien de niet-toerekenbare tekortkoming van één der
partijen gedurende meer dan 1(één) maand voortduurt
of nakoming onmogelijk is, hebben beide partijen
afzonderlijk het recht de overeenkomst te ontbinden,
zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn
betreffende de ontbinding.
1.11
Nietigheid
1.11.1 Indien één of meer bepalingen van de overeenkomst
nietig zijn, nietig zijn verklaard, vernietigbaar zijn dan
wel hun rechtsgeldigheid op andere wijze hebben
verloren, zullen de overige bepalingen van de
overeenkomst onverkort van kracht blijven.
1.11.2 Partijen zullen ten aanzien van bepalingen die nietig
zijn, nietig zijn verklaard, vernietigbaar zijn dan wel
hun rechtsgeldigheid op andere wijze hebben verloren
in overleg met elkaar treden teneinde een
vervangende regeling te treffen, in dier voege dat
partijen er naar zullen streven dat de strekking van de
overeenkomst in zijn geheel in stand blijft.
1.12
Toepasselijk Recht en Geschillenregeling
1.12.1 Op alle door ”X” met opdrachtgever gesloten
overeenkomsten is het Nederlands recht van
toepassing,
tenzij
partijen
schriftelijk
anders
overeengekomen zijn.
1.12.2 Geschillen tussen partijen, die niet in overleg kunnen
worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de
daartoe bevoegde Nederlandse rechter te ………..
2.
DIENSTEN EN PRODUCTEN
2.1
Diensten en producten
Uitgeversvoorwaarden ”X”
Pagina 3
2.1.1
2.1.2
2.1.3
Partijen zullen de te ontwikkelen ”X” diensten en
producten en de wijze waarop nader specificeren. ”X”
zal de ontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van
de door opdrachtgever te verstrekken gegevens en/of
inlichtingen overeenkomstig artikel 1.6.
2.3.3
Opdrachtgever is gehouden de benodigde data,
ontwerpen en materialen aan te leveren in het door ”X”
gewenste/bewerkbare formaat. De benodigde data,
ontwerpen en materialen dienen te voldoen aan de
door ”X” gestelde eisen van technische en algemene
aard.
”X” kan naar eigen inzicht opdrachtgever de
mogelijkheid bieden zelf aanpassingen, uitbreidingen
en/of wijzigingen door te voeren in de middels Internet
aangeboden diensten en producten. Indien deze
mogelijkheid aan opdrachtgever wordt geboden is
opdrachtgever verantwoordelijk en aansprakelijk voor
alle aanpassingen, uitbreidingen en/of wijzigingen en
de daaruit voortvloeiende gevolgen.
2.3.4
Voor zover door ”X” diensten en producten zijn
ontwikkeld naar data, ontwerpen, andere aanwijzingen
en/of
verzoeken/bijdragen
door
of
namens
opdrachtgever verstrekt, is opdrachtgever volledig
verantwoordelijk voor de inhoud en garandeert
opdrachtgever dat daardoor geen intellectuele
eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten dan
wel andere rechten van derden worden aangetast.
”X” heeft onder meer geen verplichtingen ten aanzien
van
de
beschikbaarheid,
bereikbaarheid,
betrouwbaarheid en/of andere performance-eisen ten
aanzien van telefoonlijnen, het Internet en/of ander
(data) netdiensten en producten en de daaruit
voortvloeiende voorzieningen voor wat betreft het
middels deze netdiensten en producten aangeboden
en/of geplaatste Diensten en producten.
2.4
Normcode
2.4.1
”X” stelt een aantal normen/eisen aan de diensten en
producten. Er dient op verantwoorde wijze omgegaan
te worden met de diensten en producten. Het is
verboden de diensten en producten op dergelijke wijze
te
gebruiken
waardoor
zich
beschadigingen/verstoringen kunnen voordoen in de
systemen waarop de diensten en producten zijn
geplaatst. Dergelijke verstoringen kunnen bestaan uit,
maar zijn niet gelimiteerd tot verspreiding van
computer virussen en worms.
2.4.2
Het is verboden om de diensten en producten voor
illegale praktijken te benutten. Zulks houdt onder
meer in dat het niet is toegestaan de diensten en
producten te gebruiken voor handelingen en/of
gedragingen die in strijd zijn met de wet, de goede
zeden, de openbare orde en/of de overeenkomst.
Hieronder vallen onder andere de volgende
handelingen en gedragingen:
2.1.4
Indien is overeengekomen dat opdrachtgever diensten
en producten aan ”X” levert voor verdere publicatie,
plaatsing en/of ontwikkeling door ”X”, heeft ”X” het
recht, onder meer, de tekst en vorm van alle
opdrachtgever diensten en producten die voor
plaatsing/ontwikkeling worden aangeboden naar
billijkheid te wijzigen.
2.1.5
”X” is gerechtigd zonder opgave van reden opdrachten
te weigeren dan wel te annuleren zonder aan enige
vorm van schadevergoeding gehouden te zijn.
2.2
Meerwerk
2.2.1
Indien ”X” van mening is, dat een door opdrachtgever
aangegeven wijziging een meerwerkopdracht is, zal
”X” daarvan melding doen aan opdrachtgever alvorens
tot uitvoering over te gaan. De melding zal op verzoek
van opdrachtgever worden gevolgd door een opgave
van de prijs en overige condities. Opdrachtgever zal
telkenmale zo spoedig mogelijk beslissen over het
voorgestelde meerwerk.
2.2.2
Opdrachtgever wordt geacht met de uitvoering van
meerwerk en de daaraan verbonden kosten te hebben
ingestemd wanneer opdrachtgever de uitvoering van
het meerwerk heeft laten plaatsvinden zonder eerst
schriftelijk aan te geven meerwerk niet te wensen.
2.3
Internet
2.3.1
Indien door ”X” diensten en producten worden
ontwikkeld en/of opdrachtgever diensten en producten
worden aangeleverd voor het gebruik op Internet
gelden onder meer de in artikel 2.3 uiteengezette
bepalingen.
2.3.2
bestaande browsers.
”X” streeft ernaar de te leveren ”X” diensten en
producten zodanig te ontwikkelen dat de ”X” diensten
en producten interpreteerbaar zijn voor de op het
moment van levering meest gangbare world wide webbrowsers. ”X” geeft echter geen garanties dat de
diensten en producten interpreteerbaar zijn door alle
a)
het handelen in strijd met de intellectuele
eigendomsrechten van derden;
b)
het verspreiden/aanzetten tot kinderpornografie;
c)
seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig
vallen van personen;
d)
verspreiding van
obsceen-, beledigend- en
kwellend materiaal dan wel ander materiaal van
dergelijke aard, dan wel voor derden beschikbaar
te stellen;
e)
dreigementen.
2.4.3
Opdrachtgever is verantwoordelijk om zorg te dragen
dat de diensten en producten inhoudelijk en op de
wijze zoals deze toegepast worden aan de geldende
wettelijke vereisten voldoen. Waar nodig dient
opdrachtgever ”X” daaromtrent te informeren en/of te
instrueren. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor
het behalen van de vereiste vergunningen.
2.4.4
Indien een derde ”X” erop wijst dat middels de
Uitgeversvoorwaarden ”X”
Pagina 4
diensten en producten inbreuk wordt gemaakt op
rechten van die derde waardoor onrechtmatig wordt
gehandeld, is ”X” gerechtigd, indien aannemelijk is dat
door de desbetreffende handelingen onrechtmatig
wordt gehandeld, het beschikbaar stellen van de
diensten en producten met onmiddellijke ingang te
staken dan wel de desbetreffende informatie met
onmiddellijke ingang te verwijderen. ”X” zal nimmer
aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook
die door opdrachtgever of derden wordt geleden als
gevolg van voornoemde handelingen door ”X”.
2.4.5
”X” behoudt zich het recht voor de toegang tot de
diensten en producten buiten gebruik te stellen
wanneer in strijd gehandeld wordt met hetgeen in de
overeenkomst bepaald en de daaruit voortvloeiende
verplichtingen terzake niet, niet behoorlijk of niet
volledig worden nagekomen, dit, totdat aan de
verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst
voldaan zijn.
2.4.6
De verplichtingen tot betaling van de overeengekomen
bedragen
blijven
gedurende
de
tijd
van
buitengebruikstelling onverkort van toepassing.
2.4.7
Indien de ernst van de handeling en/of gedraging in
strijd met het in de overeenkomst gestelde dit
rechtvaardigt heeft ”X” het recht om met onmiddellijke
ingang de overeenkomst te ontbinden, zonder dat ”X”
tot enige schadevergoeding ter zake is gehouden dan
wel tot restitutie van reeds betaalde gelden.
2.5
Werkzaamheden
2.5.1
Alle werkzaamheden zullen in de regel ononderbroken
en
op
werkdagen
en
onder
normale
arbeidsomstandigheden worden uitgevoerd.
2.5.2
Werkzaamheden verricht buiten werkdagen worden
aangemerkt als overwerk. Bij overwerk voor of na
werkdagen wordt het dan geldende tarief vermeerderd
met een toeslag van 50%. Bij overwerk tijdens
weekend- en feestdagen wordt het dan geldende tarief
vermeerderd met een toeslag van 100%.
2.5.3
Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is
overeengekomen is ”X” gehouden bij de uitvoering van
werkzaamheden tijdige en verantwoord gegeven
aanwijzingen van opdrachtgever op te volgen. ”X” is
niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud
of omvang van de overeengekomen werkzaamheden
wijzigen of aanvullen; indien echter dergelijke
aanwijzingen
worden
opgevolgd,
zullen
de
desbetreffende werkzaamheden worden aangemerkt
als meerwerk zoals nader uiteengezet in artikel 2.2.
2.6
Wijziging Prestatie
2.6.1
”X” mag afwijken van de door opdrachtgever gegeven
opdracht voor wat betreft kleur, formaat, kwaliteit,
kwantiteit, oplage en verspreidingsgebied, mits de
werking en capaciteit niet wezenlijk afwijken van het
oorspronkelijk bestelde.
2.6.2
Indien ”X” van deze mogelijkheid gebruik maakt en
een opdracht uitvoert die wezenlijk van hetgeen
overeengekomen afwijkt, is opdrachtgever bevoegd de
overeenkomst te beëindigen, zonder dat ”X” tot enige
schadevergoeding ter zake is gehouden dan wel
restitutie van reeds betaalde gelden. Opdrachtgever
heeft het recht op beëindiging gedurende 8 (acht)
dagen nadat opdrachtgever de afwijking heeft ontdekt
of redelijkerwijs had kunnen ontdekken.
3.
DERDEN
3.1
Inschakelen Derden
3.1.1
”X” is gerechtigd om, zonder uitdrukkelijke
toestemming van opdrachtgever, derden te betrekken
bij
het
vervullen
van
haar
verplichtingen
voortvloeiende uit de overeenkomst. ”X” blijft
verantwoordelijk voor de door ”X” betrokken derden bij
werkzaamheden uit gevoerd ten behoeve van
opdrachtgever,
tenzij
schriftelijk
anders
overeengekomen.
3.1.2
Indien op verzoek van opdrachtgever een derde bij de
uitvoering van de overeenkomst wordt betrokken, is
”X” nimmer in verzuim of kan ”X” nimmer aansprakelijk
worden gesteld als gevolg van niet of onvoldoende
presteren van die derde. Indien ”X” schade lijdt door
handelen of door nalaten van die derde, is
opdrachtgever verplicht om ”X” schadeloos te stellen.
Tevens is Opdrachtgever verplicht om ”X” te vrijwaren
tegen schadeclaims die verband houden met een
handelen of nalaten van die derde
4.
LEVERING
4.1
Leveringstermijn
4.1.1
Alle door ”X” eventueel genoemde en voor haar
geldende leveringstermijnen zijn naar beste weten
vastgesteld op grond van de gegevens die bij het
aangaan van de overeenkomst aan ”X” bekend zijn
gemaakt en zullen zoveel mogelijk in acht worden
genomen.
4.1.2
Leveringstermijnen worden derhalve niet beschouwd
als een fatale termijn waarbinnen geleverd dient te
worden, maar als termijn waarbinnen ”X” naar haar
beste
inspanningen
zal
streven
hetgeen
overeengekomen is te leveren. Indien de mogelijkheid
bestaat dat enige termijn overschreden gaat worden,
zullen ”X” en opdrachtgever zo spoedig mogelijk in
overleg treden over een nieuwe termijn.
4.1.3
De overschrijding van een eventueel geldende
leveringstermijn door ”X” behelst nimmer een verzuim
van ”X”. ”X” aanvaardt onder geen enkele
omstandigheid
aansprakelijkheid
indien
de
leveringstermijn overschreden mocht worden.
Uitgeversvoorwaarden ”X”
Pagina 5
4.2
Voorbehoud
4.2.1
”X” verbindt zich pas tot uitvoering van de tussen ”X”
en opdrachtgever gesloten overeenkomst, nadat een
getekend exemplaar van de door ”X” opgestelde
overeenkomst is ontvangen door ”X” en/of alle met
opdrachtgever overeengekomen vergoedingen tijdig
en volledig zijn betaald. Indien ”X” met de uitvoering
van de overeenkomst aanvangt voor ontvangst van
een getekend exemplaar van de overeenkomst en/of
alle
met
opdrachtgever
overeengekomen
vergoedingen tijdig en volledig zijn betaald, behoudt
”X” het recht voor om de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten totdat een getekend
exemplaar van de overeenkomst is ontvangen en/of
alle
met
opdrachtgever
overeengekomen
vergoedingen tijdig en volledig zijn betaald.
4.2.2
Rechten worden aan opdrachtgever verleend onder de
opschortende voorwaarde dat opdrachtgever de
overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig
betaalt. Indien verzuim van betaling plaatsvindt dient
opdrachtgever op eigen kosten de diensten en
producten binnen een week, na opdracht daartoe van
”X”, terug te leveren aan ”X”. Alle andere
rechtsmiddelen blijven van toepassing.
4.3
Aflevering/Risico
4.3.1
Aflevering van de diensten en producten geschiedt
door de terbeschikkingstelling aan opdrachtgever ter
plaatse van vestiging van ”X”. De kosten van transport
en eventuele verzekering zijn voor rekening van
opdrachtgever. De keuze van de wijze van transport
wordt door ”X” bepaald en verzekering van de te
vervoeren diensten en producten geschiedt niet door
”X”, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
4.3.2
De diensten en producten zijn voor risico van
opdrachtgever van de aflevering af, zelfs als het
eigendom of gebruiksrecht nog niet overgedragen is.
Derhalve
blijft
opdrachtgever
de
(koop)prijs
verschuldigd, ongeacht tenietgaan of achteruitgang
van de diensten en producten en/of overige zaken
door oorzaak die niet aan ”X” kan worden
toegerekend.
4.3.3
Hetzelfde geldt van het ogenblik af, waarop
opdrachtgever in verzuim is met het verrichten van
een handeling waarmee opdrachtgever aan de
aflevering moet meewerken.
4.4
Acceptatie
4.4.1
Opdrachtgever dient de diensten en producten bij
aflevering en/of terstond na plaatsing, of zo spoedig
als daarna mogelijk is, te controleren. Hierbij dient de
opdrachtgever na te gaan of de juiste diensten en
producten zijn geleverd/geplaatst en deze geen fouten
bevatten
4.4.2
daarvan niet binnen 8 (acht) dagen na levering en/of
plaatsing, schriftelijk kennis heeft gegeven. De
schriftelijke melding dient te omschrijven op welke
datum en op welk tijdstip is ontdekt dat de geleverde
en/of geplaatste diensten en producten niet aan de
overeenkomst beantwoorden, welk deel van de
geleverde en/of geplaatste diensten en producten niet
aan de overeenkomst beantwoordt en de reden
waarom de geleverde en/of de geplaatste diensten en
producten niet aan de overeenkomst beantwoorden.
4.4.3
De opdrachtgever stelt ”X” in de gelegenheid om de
gegrondheid van de klacht te onderzoeken.
4.4.4
Geleverde diensten en producten kunnen slechts na
schriftelijke
toestemming
aan
”X”
worden
geretourneerd.
4.4.5
De betalingsverplichting van de opdrachtgever wordt
niet opgeschort door het uiten van klachten. Evenmin
vervalt de verplichting tot afname van gedane
bestellingen.
4.5
Garantie
4.5.1
”X” verbindt zich de overeenkomst krachtens welke
werkzaamheden worden verricht of diensten en
producten tot stand worden gebracht, goed en
zorgvuldig uit te voeren en haar diensten naar beste
kunnen en wetenschap te verrichten. Tenzij uit de
aard van de werkzaamheden of de inhoud van de
overeenkomst anders blijkt, strekt de verplichting van
”X” niet verder dan het zich op vorenstaande wijze
inspannen voor het bereiken van een zo goed mogelijk
resultaat.
4.5.2
Indien de diensten en producten van “X” fouten
vertonen, zal ”X” er naar streven deze fouten te
herstellen. Naar eigen inzicht is ”X” gerechtigd op haar
kosten de ”X” diensten en producten te repareren,
wijzigen, te vervangen, aan te vullen of te herplaatsen.
4.5.3
Indien
de
diensten
en
producten
reeds
gebruikt/geplaatst zijn geldt het bepaalde in artikel
4.5.2 niet, tenzij er sprake is van een omstandigheid
zoals genoemd in artikel 4.5.4.
4.5.4
Indien een fout is opgetreden in reeds geplaatste
diensten en producten, zal ”X” naar eigen inzicht
overgaan tot een herplaatsing van de diensten en
producten of de overeengekomen prijs verminderen
met een bedrag dat in redelijkheid verband houdt met
de ernst van de fout en de ernst van het verlies van
waarde dat de diensten en producten daardoor voor
opdrachtgever hebben.
4.5.5
Er bestaat geen recht op garantie indien de diensten
en producten fouten en/of overige gebreken vertonen
of in waarde zijn achteruitgegaan door toedoen van
opdrachtgever.
4.5.6
Andere garanties, dan de garanties genoemd in artikel
4 worden niet gegeven.
Opdrachtgever kan geen beroep doen op het gegeven
dat geleverde diensten en producten en/of geplaatste
diensten en producten fouten bevatten, indien zij ”X”
Uitgeversvoorwaarden ”X”
Pagina 6
5.
PRIJZEN/BETALINGEN
te zijn geaccepteerd en behoeven niet als zodanig te
worden vermeld aan en/of goedgekeurd door
opdrachtgever.
5.1
Prijzen en Betalingen
5.1.1
Alle prijzen zijn exclusief BTW en exclusief eventuele
andere heffingen die door de overheid worden
opgelegd. De verschuldigde bedragen zullen inclusief
BTW en inclusief eventuele heffingen vanwege de
overheid in rekening worden gebracht.
5.1.2
5.1.3
5.1.4
”X” zal de door opdrachtgever verschuldigde bedragen
maandelijks
deugdelijk
gespecificeerd
aan
opdrachtgever in rekening brengen. Opdrachtgever zal
verschuldigde bedragen binnen 14 (veertien) dagen na
factuurdatum betalen zonder tot enige aftrek,
schuldvergelijking of verrekening gerechtigd te zijn
dan rechtens toegelaten. ”X” is gerechtigd over te
gaan
tot
het
berekenen
van
een
kredietbeperkingtoeslag van 2%, welke toeslag niet
verschuldigd zal zijn bij betaling binnen 8 (acht) dagen
na factuurdatum.
Wanneer opdrachtgever tekortschiet in de nakoming
van enige verplichting is opdrachtgever in gebreke
zonder dat daartoe enige nadere sommatie of
ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is aan ”X”
verschuldigd de kosten, zowel in als buiten rechte,
met betrekking tot de invordering van al datgene wat
opdrachtgever
aan
”X”
verschuldigd
is.
Buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van
het verschuldigde bedrag met een minimum van Euro
500,- (vijfhonderd). In ieder geval zal over het door
opdrachtgever verschuldigde bedrag vanaf de datum
waarop opdrachtgever in gebreke is maandelijks een
rente, met een percentage dat gelijk is aan de
wettelijke rente, in rekening worden gebracht. Een
deel van de maand wordt daarbij gelijk gesteld aan
een gehele maand.
”X” heeft het recht haar werkzaamheden en overige
verplichtingen op te schorten, totdat algehele betaling
heeft plaatsgevonden, onverminderd de gehoudenheid
van opdrachtgever om aan haar verplichtingen te
voldoen.
5.1.5
Indien ”X” niet in staat is te leveren als gevolg van een
verzuim aan de zijde van de opdrachtgever is ”X”
gerechtigd maandelijks een 1,5% rentevergoeding in
rekening te brengen over het verschuldigde bedrag.
5.1.6
Eventuele periodieke vergoedingen zijn als voorschot
verschuldigd op het moment van totstandkoming van
de overeenkomst tussen partijen en zal verder
voorafgaand aan elk nieuw jaar of andere periode dat
de overeenkomst tussen partijen voortduurt deugdelijk
gespecificeerd aan opdrachtgever in rekening worden
gebracht.
5.1.7
Het verschuldigde bedrag in artikel 5.1.1 kan verhoogd
worden met eventuele orderkosten, verzendkosten en
kosten van derden.
5.1.8
5.1.9
Bovenstaande
bepalingen
laten
overige
”X”
toekomende rechten op grond van tekortkoming in de
nakoming door opdrachtgever onverlet.
5.2
Prijswijzigingen
5.2.1
De tussen ”X” en opdrachtgever overeengekomen
prijzen zijn onder meer gebaseerd op de kosten van
salarissen, sociale lasten, materialen, vervoerskosten,
etc., alsmede de wisselkoers tussen de gehanteerde
valuta, zoals deze geldt op het moment van het sluiten
van de overeenkomst. ”X” is gerechtigd ingeval van
wijziging van een of meer kostenposten en wijziging
van de wisselkoers, de prijzen aan deze wijziging(en)
aan te passen.
5.2.2
”X” zal opdrachtgever de mogelijkheid bieden om
kennis te nemen van eventuele prijswijzigingen. Indien
Opdrachtgever niet instemt met een prijswijziging is
opdrachtgever slechts gerechtigd de overeenkomst te
ontbinden met ingang van de datum dat de
prijswijziging van kracht zal zijn, indien de totale
prijsverhoging gedurende 1 (één) jaar het door het
CBS gepubliceerde inflatiecijfer van het actuele jaar
(dan wel het voorafgaande jaar voor prijsverhogingen
aangekondigd voor het volgende jaar) met meer dan
5% overschrijdt.
5.3
Fixed Price
5.3.1
Bij een Fixed Price afspraak worden de
werkzaamheden
tegen
een
van
tevoren
overeengekomen bedrag verricht.
5.3.2
Tenzij ”X” een beroep kan doen op artikel 1.6.4
worden meeruren niet in rekening gebracht.
5.4
Nacalculatie
5.4.1
Indien afrekening op basis van nacalculatie zal
plaatsvinden betekent dit dat, alvorens ”X” aanvangt
met de overeengekomen werkzaamheden, een
globale inschatting kan worden gemaakt van de te
verwachten kosten. Na afloop van de te verrichten
werkzaamheden zullen alle daadwerkelijk gemaakte
kosten, die verband houden met de werkzaamheden,
in rekening worden gebracht. Opdrachtgever is zich er
derhalve van bewust dat de mogelijkheid bestaat dat
de eerder vastgestelde inschatting lager kan zijn dan
de daadwerkelijk gemaakte kosten. Indien vooraf geen
wijze van afrekening is afgesproken zullen
werkzaamheden worden verricht op basis van
nacalculatie.
5.5
Voorschot
5.5.1
”X” is gerechtigd een voorschot in rekening te
brengen. Indien volledige betaling van het voorschot
uitblijft is ”X” gerechtigd, onverminderd haar overige
rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst
Overschrijdingen van de aan de prijs ten grondslag
liggende tarieven tot 10% worden geacht stilzwijgend
Uitgeversvoorwaarden ”X”
Pagina 7
onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen
opdrachtgever aan ”X” uit welke hoofde ook
verschuldigd is, direct opeisbaar.
6.
INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
6.1
Rechten van ”X” en Opdrachtgever
6.1.1
Tenzij expliciet anders overeengekomen en voorzover
uit 6.1.7 anders voortvloeit, blijven voor elke opdracht
door ”X” uitgevoerd waar en wanneer dan ook, alle
daaruit voortvloeiende intellectuele eigendomsrechten,
industriële eigendomsrechten en andere rechten bij
”X” berusten. Indien er onduidelijkheid bestaat omtrent
aan welke partij de intellectuele eigendomsrechten
toekomen, berusten deze bij ”X”.
6.1.2
De intellectuele eigendomsrechten en/of overige
rechten van ”X” Diensten en producten blijven bij ”X”
berusten.
6.1.3
Opdrachtgever erkent dat alle huidige en toekomstige
intellectuele
eigendomsrechten,
industriële
eigendomsrechten, merken, ontwerpen, andere
gelijksoortige rechten en de daaruit voortkomende
resultaten en het recht tot deponering, registreren dan
wel op andere wijze vastleggen van de in artikel 6.1.1
en 6.1.2 genoemde rechten wereldwijd voor de gehele
termijn en eventuele verlengingen dan wel
vernieuwingen daartoe nu en voor altijd aan ”X” zullen
toekomen dan wel zullen worden overgedragen.
6.1.4
Het is opdrachtgever verboden om direct en/of indirect
de ”X” Diensten en producten te (doen) gebruiken,
plaatsen/openbaren en/of te verveelvoudigen zonder
schriftelijke toestemming van ”X”. ”X” is gerechtigd
voorwaarden aan deze toestemming te verbinden. Per
overtreding van dit verbod is Opdrachtgever een boete
van 50% van de waarde van het desbetreffende ”X”
dienst of product verschuldigd, zulks onverminderd het
recht van ”X” op volledige schadevergoeding en het
recht op vordering van een verbod op straffe van een
dwangsom
6.1.5
Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding
omtrent intellectuele eigendomsrechten, industriële
eigendomsrechten, andere rechten, merken en
handelsnamen uit ”X” diensten en producten te
verwijderen of te wijzigen, dan wel door een derde
dergelijke handelingen te laten verrichten.
6.1.6
De
intellectuele
eigendomsrechten,
industriële
eigendomsrechten en andere rechten van een ”X”
dienst of product, dan wel een gedeelte daarvan,
kunnen
slechts
middels
schriftelijke
akte
overgedragen worden aan opdrachtgever indien ”X”
deze rechten heeft.
6.1.7
De intellectuele eigendomsrechten en/of overige
rechten van opdrachtgevers diensten en producten
blijven bij opdrachtgever berusten.
6.1.8
Opdrachtgever garandeert ”X” dat door de nakoming
Uitgeversvoorwaarden ”X”
Pagina 8
van de overeenkomst en met name door de
verveelvoudiging of het openbaar maken van de
opdrachtgevers diensten en producten en/of de van
opdrachtgever
ontvangen zaken zoals kopij,
modellen, tekeningen, fotografische opnamen, litho’s,
films, informatiedragers, computerprogrammatuur,
databestanden, etc. geen inbreuk wordt gemaakt op
intellectuele eigendomsrechten dan wel andere
rechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart ”X” zowel
in als buiten rechte voor alle aanspraken die derden
krachtens vorenbedoelde regels of ongeschreven
recht, geldend kunnen maken. Indien en voor zover
”X” door een derde ter zake van vermeende inbreuk
op rechten wordt aangesproken, zijn alle kosten voor
juridische bijstand die ”X” ter afwering van de
vordering redelijkerwijs moet maken, voor rekening
van de opdrachtgever, zulks ongeacht de vraag of de
aanspraak van die derde terecht is.
Download