PowerPoint-presentatie

advertisement
Woonprojecten
Klooster & Jukschot
30.01.2011
1
Woonproject Klooster: situering
2
Voorgeschiedenis
Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS)
(definitief goedgekeurd 11.08.2005)
= gemeentelijk beleidsplan
bepaalt de ruimte voor:
natuur, landbouw, wonen, werken en recreatie
wonen:

woningprogrammatie bepaalt welke gebieden voor
wonen kunnen aangesneden worden op basis van
 evenwichtige verdeling per deelgemeente
 ligging ten opzichte van de kernen
 passen in gemeentelijk woonbeleid
 betaalbaar wonen
 doelgroepen
3
Gewenste structuur wonen
Klooster = één van de projecten
opdracht IGEAN:
stedenbouwkundig plan
aankoop gronden
verkavelingsvergunning
realisatie en verkoop
4
Stedenbouwkundig ontwerp
6,68 ha
te ontwikkelen
projectgebied
twee fasen
totaalvisie
projectgebied
5
Ontsluiting
2 toegangen:
Achterstraat
en Liersebaan
geen
doorgaand
verkeer
afwerken
woonstraten
Krokuslaan en
het Klooster
6
Inpassen in de omgeving
randbebouwing
groenbuffer
Liersebaan
7
Bestaande groenstructuur als basis
houtwallen,
bosje en
gracht als
basis voor
waterhuishouding
centrale
groene ruimte
8
Bebouwingstypologiën
diverse
types van
kavels en
woningen
met tuin
sociale mix
9
Ontsluiting intern
woonstraten
fietsas
parkeren
op eigen kavel
of terrein
10
Schetsontwerp
100 woningen
11
Decreet Grond- en Pandenbeleid
31 sociale
woningen
28 bescheiden
kavels
(< 500m²)
12
Fasering
1° fase



61 woningen
totaal
14 sociale
woningen
25
bescheiden
kavels
13
Voorschriften (1)
projectzone

sociale
huisvestingsmaatschappij
14
Voorschriften (2)
zongerichte
kavels en
bouwvolumes
15
Voorschriften (3)
klassieke
open en
halfopen
kavels
16
Verkavelingsplan
17
Woonproject Jukschot: situering
18
Verkavelingsplan
19
Verdere verloop: (1) stedenbouwkundig
2 verkavelingsvergunningen in aanvraag
gemeente organiseert openbaar onderzoek
 Jukschot van 27.01.2011 tem 28.02.2011
 Klooster van 04.01.2011 tem 07.02.2011
 iedereen kan bezwaren en opmerkingen indienen
in diezelfde periode worden adviezen Vlaamse instanties
ingewonnen
de gemeenteraad beslist over het wegenistracé (maart 2011)
20
Verdere verloop: (2) verkoop
Toelichting verkoopsprocedure:





Verkoop of erfpacht
Voorwaarden kandidaat-kopers
Toewijzingsprocedure
Bijzondere verkoopsvoorwaarden
Kandidaat ?
21
Verkoop: verkoop of erfpacht
Erfpacht




Aankoop uitstellen ifv beschikbare middelen
Vergoeding betalen gedurende max. 30 jaar
Na 30 jaar of vroeger op vraag van koper,
effectieve aankoop grond
Aankoopprijs min gedeelte betaalde vergoedingen
22
Verkoop: voorwaarden kandidaat kopers
Gericht op bepaald doelpubliek
voorwaarden waaraan kopers moeten voldoen



Min. 18 jaar
Nog geen grond of woning in eigendom
(of bereid deze te verkopen)
Gezamenlijk belastbaar inkomen kleiner of gelijk aan
 45.000 euro voor een alleenstaande
 62.000 euro indien samen aangekocht wordt
te verhogen met 2.990 euro per persoon ten laste
 62.000 euro voor alleenstaande met een persoon ten
laste, te verhogen vanaf tweede persoon ten laste
23
Verkoop: toewijzingsprocedure
Verloop van de procedure






Verzamelen gegevens van geïnteresseerden
Bezorgen van volledige en definitieve bundel
Kandidaat stellen & documentatie bezorgen
Opmaak lijst kandidaten & rangschikking
Op volgorde perceel kiezen,
belofte van aankoop ondertekenen
voorschot storten
Ondertekening akte bij notaris < 4 maanden
24
Verkoop: bijzondere voorwaarden
Koper is ook akkoord met voorwaarden, zoals





< 3 jaar starten met bouwwerken
Woning zelf bewonen (bv. niet verhuren)
Geen handel drijven
Regels bij verkoop van de woning
…
(zie definitieve bundel)
25
Verkoop: kandidaat ?
Gegevens bezorgen (of bijkomende vragen)


Bij voorkeur website www.igean.be
Eventueel via post / e-mail / telefonisch
26
Download