Den Haag, 6 december 2005

advertisement
Nr. 35898/ KvD
Den Haag, 6 december 2005
Aan de leden en plv. leden van de bijzondere commissie
voor de JBZ-Raad
Korte aantekeningen van de vergadering
van dinsdag 29 november 2005
1.
Bij de op 15 november 2005 respectievelijk 25 november 2005 ontvangen geannoteerde
respectievelijk aanvullende geannoteerde agenda met bijlagen van de JBZ-Raad van 1/2
december 2005 zijn de volgende ontwerpbesluiten aangemerkt als koninkrijk bindend:
2b
Voorontwerp begroting SISNET voor 2006
2d
Richtlijn minimumnormen toekenning vluchtelingenstatus
B11/GC1 Kaderbesluit betreffende de vereenvoudiging van de uitwisseling van informatie en
inlichtingen tussen de wetshandhavingsautoriteiten van de lidstaten van de EU, met
name ten aanzien van zware misdrijven, zoals terroristische daden (initiatief Zweden)
B12a
Kaderbesluit over de bewaring van gegevens die zijn verwerkt en opgeslagen in
verband met het aanbieden van openbare elektronische-communicatiediensten of
gegevens in openbare communicatienetwerken met het oog op het voorkomen,
onderzoeken, opsporen en vervolgen van strafbare feiten, daaronder begrepen
terrorisme (voorstel Frankrijk, Ierland, Zweden, en het Verenigd Koninkrijk)
B13
Kaderbesluit betreffende het Europees bewijsverkrijgingsbevel ter verkrijging van
voorwerpen, documenten en gegevens voor gebruik in strafprocedures
B14
Kaderbesluit over bepaalde procedurele rechten in strafprocedures binnen de gehele
EU
1
B15
GC5
Kaderbesluit ter bestrijding van georganiseerde criminaliteit
Besluit van de Raad inzake de toegang tot het Visa Informatiesysteem (VIS) door
autoriteiten ten behoeve van interne veiligheidsaangelegenheden
De commissie adviseert de Kamer in te stemmen met de ontwerpbesluiten geagendeerd onder
nummer 2b en 2d en instemming te onthouden aan B11/GC1, B12a, B13, B14, B15 en GC5 op
formele gronden en deels inhoudelijke gronden. De commissie zal nadere vragen stellen met
betrekking tot enkele voorgelegde ontwerpbesluiten, waaronder ook het niet verbindende
agendapunt B10.
2.
Het verslag van de JBZ-Raad van 12 oktober 2005 wordt voor kennisgeving aangenomen.
3.
Rondvraag.
De griffier van de commissie,
Kim van Dooren
2
Download