Verklaring van wetenschappelijke onafhankelijkheid

advertisement
opzet
van
h
derzoek
wor
niet
toegesp
nendeeventue
richtin
door
de
opd
ever
gewen
uitkomst.Bi
eur
formul
opdrachtgev
opdrachtne
ezamenlijk
gever.De wetenschapbeoefenaar heeft steeds de vrijheid de bevindingen binnen een nader aangeduide redelijke termijn te publiceren; daarbij is twee maanden redelijk te achten en zes maanden in het algem
m (te rekenen vanaf het moment van levering van de eindresultaten aan de opdrachtgever). Een uitzondering dient hier te worden gemaakt bij 'Intellectual Property' kwesties: dan kan een periode van maxima
eaccepteerd.In het contract wordt de wijze van publiceren overeengekomen. Publicatie in een wetenschappelijk tijdschrift vindt plaats in overleg met de opdrachtgever. De onderzoeker heeft echter het laatst
auteurs, vorm en plaats van de wetenschappelijke publicatie.Externe financiers van uitgevoerde opdrachten en/of andere sponsors worden met name genoemd in publicaties en bij andere vormen van openba
e belangen c.q. adviesrelaties van de onderzoeker(s) worden vermeld in publicaties en bij andere vormen van openbaarmaking.De tekst van het contract is beschikbaar voor vertrouwelijke inspectie door het Lande
happelijke Integriteit (lowi).De opzet van het onderzoek wordt niet toegespitst in de richting van een eventueel door de opdrachtgever gewenste uitkomst.Bij voorkeur formuleren opdrachtgever en opdrachtn
lijk (het doel van) de opdracht.Beloningen en andere blijken van waardering zijn nooit afhankelijk van de uitkomst of interpretatie van het onderzoek.Wetenschappelijke onderzoekresultaten worden gepublic
g of ongunstig zijn voor de opdrachtgever.De wetenschapbeoefenaar heeft steeds de vrijheid de bevindingen binnen een nader aangeduide redelijke termijn te publiceren; daarbij is twee maanden redelijk te
n in het algemeen het maximum (te rekenen vanaf het moment van levering van de eindresultaten aan de opdrachtgever). Een uitzondering dient hier te worden gemaakt bij 'Intellectual Property' kwesties: da
an maximaal 12 maanden worden geaccepteerd.In het contract wordt de wijze van publiceren overeengekomen. Publicatie in een wetenschappelijk tijdschrift vindt plaats in overleg met de opdrachtgever. De
ter het laatste woord over inhoud, auteurs, vorm en plaats van de wetenschappelijke publicatie.Externe financiers van uitgevoerde opdrachten en/of andere sponsors worden met name genoemd in publicatie
an openbaarmaking.Relevante belangen c.q. adviesrelaties van de onderzoeker(s) worden vermeld in publicaties en bij andere vormen van openbaarmaking.De tekst van het contract is beschikbaar voor vertrou
Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (lowi).De opzet van het onderzoek wordt niet toegespitst in de richting van een eventueel door de opdrachtgever gewenste uitkomst.Bij voorkeur formuleren opd
nemer gezamenlijk (het doel van) de opdracht.Beloningen en andere blijken van waardering zijn nooit afhankelijk van de uitkomst of interpretatie van het onderzoek.Wetenschappelijke onderzoekresultaten
eerd ongeacht of ze gunstig of ongunstig zijn voor de opdrachtgever.De wetenschapbeoefenaar heeft steeds de vrijheid de bevindingen binnen een nader aangeduide redelijke termijn te publiceren; daarbij is
e achten en zes maanden in het algemeen het maximum (te rekenen vanaf het moment van levering van de eindresultaten aan de opdrachtgever). Een uitzondering dient hier te worden gemaakt bij 'Intellectu
dan kan een periode van maximaal 12 maanden worden geaccepteerd.In het contract wordt de wijze van publiceren overeengekomen. Publicatie in een wetenschappelijk tijdschrift vindt plaats in overleg met
gever. De onderzoeker heeft echter het laatste woord over inhoud, auteurs, vorm en plaats van de wetenschappelijke publicatie.Externe financiers van uitgevoerde opdrachten en/of andere sponsors worden
d in publicaties en bij andere vormen van openbaarmaking.Relevante belangen c.q. adviesrelaties van de onderzoeker(s) worden vermeld in publicaties en bij andere vormen van openbaarmaking.De tekst van
aar voor vertrouwelijke inspectie door het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (lowi).De opzet van het onderzoek wordt niet toegespitst in de richting van een eventueel door de opdrachtgever gewenst
formuleren opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk (het doel van) de opdracht.Beloningen en andere blijken van waardering zijn nooit afhankelijk van de uitkomst of interpretatie van het onderzoek.W
ekresultaten worden gepubliceerd ongeacht of ze gunstig of ongunstig zijn voor de opdrachtgever.De wetenschapbeoefenaar heeft steeds de vrijheid de bevindingen binnen een nader aangeduide redelijke te
n; daarbij is twee maanden redelijk te achten en zes maanden in het algemeen het maximum (te rekenen vanaf het moment van levering van de eindresultaten aan de opdrachtgever). Een uitzondering dient
bij 'Intellectual Property' kwesties: dan kan een periode van maximaal 12 maanden worden geaccepteerd.In het contract wordt de wijze van publiceren overeengekomen. Publicatie in een wetenschappelijk tij
overleg met de opdrachtgever. De onderzoeker heeft echter het laatste woord over inhoud, auteurs, vorm en plaats van de wetenschappelijke publicatie.Externe financiers van uitgevoerde opdrachten en/of a
met name genoemd in publicaties en bij andere vormen van openbaarmaking.Relevante belangen c.q. adviesrelaties van de onderzoeker(s) worden vermeld in publicaties en bij andere vormen van openbaarm
ontract is beschikbaar voor vertrouwelijke inspectie door het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (lowi).De opzet van het onderzoek wordt niet toegespitst in de richting van een eventueel door de opdra
e uitkomst.Bij voorkeur formuleren opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk (het doel van) de opdracht.Beloningen en andere blijken van waardering zijn nooit afhankelijk van de uitkomst of interpretat
ek.Wetenschappelijke onderzoekresultaten worden gepubliceerd ongeacht of ze gunstig of ongunstig zijn voor de opdrachtgever.De wetenschapbeoefenaar heeft steeds de vrijheid de bevindingen binnen een
de redelijke termijn te publiceren; daarbij is twee maanden redelijk te achten en zes maanden in het algemeen het maximum (te rekenen vanaf het moment van levering van de eindresultaten aan de opdrach
ring dient hier te worden gemaakt bij 'Intellectual Property' kwesties: dan kan een periode van maximaal 12 maanden worden geaccepteerd.In het contract wordt de wijze van publiceren overeengekomen. Pub
happelijk tijdschrift vindt plaats in overleg met de opdrachtgever. De onderzoeker heeft echter het laatste woord over inhoud, auteurs, vorm en plaats van de wetenschappelijke publicatie.Externe financiers va
en en/of andere sponsors worden met name genoemd in publicaties en bij andere vormen van openbaarmaking.Relevante belangen c.q. adviesrelaties van de onderzoeker(s) worden vermeld in publicaties e
an openbaarmaking.De tekst van het contract is beschikbaar voor vertrouwelijke inspectie door het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (lowi).De opzet van het onderzoek wordt niet toegespitst in de ric
l door de opdrachtgever gewenste uitkomst.Bij voorkeur formuleren opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk (het doel van) de opdracht.Beloningen en andere blijken van waardering zijn nooit afhanke
of interpretatie van het onderzoek.Wetenschappelijke onderzoekresultaten worden gepubliceerd ongeacht of ze gunstig of ongunstig zijn voor de opdrachtgever.De wetenschapbeoefenaar heeft steeds de vr
gen binnen een nader aangeduide redelijke termijn te publiceren; daarbij is twee maanden redelijk te achten en zes maanden in het algemeen het maximum (te rekenen vanaf het moment van levering van de
pdrachtgever). Een uitzondering dient hier te worden gemaakt bij 'Intellectual Property' kwesties: dan kan een periode van maximaal 12 maanden worden geaccepteerd.In het contract wordt de wijze van publ
ekomen. Publicatie in een wetenschappelijk tijdschrift vindt plaats in overleg met de opdrachtgever. De onderzoeker heeft echter het laatste woord over inhoud, auteurs, vorm en plaats van de wetenschappe
nanciers van uitgevoerde opdrachten en/of andere sponsors worden met name genoemd in publicaties en bij andere vormen van openbaarmaking.Relevante belangen c.q. adviesrelaties van de onderzoeker
n publicaties en bij andere vormen van openbaarmaking.De tekst van het contract is beschikbaar voor vertrouwelijke inspectie door het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (lowi).De opzet van het onde
st in de richting van een eventueel door de opdrachtgever gewenste uitkomst.Bij voorkeur formuleren opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk (het doel van) de opdracht.Beloningen en andere blijken
t afhankelijk van de uitkomst of interpretatie van het onderzoek.Wetenschappelijke onderzoekresultaten worden gepubliceerd ongeacht of ze gunstig of ongunstig zijn voor de opdrachtgever.De wetenschapb
e vrijheid de bevindingen binnen een nader aangeduide redelijke termijn te publiceren; daarbij is twee maanden redelijk te achten en zes maanden in het algemeen het maximum (te rekenen vanaf het momen
ndresultaten aan de opdrachtgever). Een uitzondering dient hier te worden gemaakt bij 'Intellectual Property' kwesties: dan kan een periode van maximaal 12 maanden worden geaccepteerd.In het contract w
n overeengekomen. Publicatie in een wetenschappelijk tijdschrift vindt plaats in overleg met de opdrachtgever. De onderzoeker heeft echter het laatste woord over inhoud, auteurs, vorm en plaats van de wet
e.Externe financiers van uitgevoerde opdrachten en/of andere sponsors worden met name genoemd in publicaties en bij andere vormen van openbaarmaking.Relevante belangen c.q. adviesrelaties van de on
ermeld in publicaties en bij andere vormen van openbaarmaking.De tekst van het contract is beschikbaar voor vertrouwelijke inspectie door het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (lowi).De opzet van h
et toegespitst in de richting van een eventueel door de opdrachtgever gewenste uitkomst.Bij voorkeur formuleren opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk (het doel van) de opdracht.Beloningen en and
ng zijn nooit afhankelijk van de uitkomst of interpretatie van het onderzoek.Wetenschappelijke onderzoekresultaten worden gepubliceerd ongeacht of ze gunstig of ongunstig zijn voor de opdrachtgever.De w
eft steeds de vrijheid de bevindingen binnen een nader aangeduide redelijke termijn te publiceren; daarbij is twee maanden redelijk te achten en zes maanden in het algemeen het maximum (te rekenen vana
ing van de eindresultaten aan de opdrachtgever). Een uitzondering dient hier te worden gemaakt bij 'Intellectual Property' kwesties: dan kan een periode van maximaal 12 maanden worden geaccepteerd.In he
van publiceren overeengekomen. Publicatie in een wetenschappelijk tijdschrift vindt plaats in overleg met de opdrachtgever. De onderzoeker heeft echter het laatste woord over inhoud, auteurs, vorm en plaa
happelijke publicatie.Externe financiers van uitgevoerde opdrachten en/of andere sponsors worden met name genoemd in publicaties en bij andere vormen van openbaarmaking.Relevante belangen c.q. advie
eker(s) worden vermeld in publicaties en bij andere vormen van openbaarmaking.De tekst van het contract is beschikbaar voor vertrouwelijke inspectie door het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (lowi
rzoek wordt niet toegespitst in de richting van een eventueel door de opdrachtgever gewenste uitkomst.Bij voorkeur formuleren opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk (het doel van) de opdracht.Belo
ijken van waardering zijn nooit afhankelijk van de uitkomst of interpretatie van het onderzoek.Wetenschappelijke onderzoekresultaten worden gepubliceerd ongeacht of ze gunstig of ongunstig zijn voor de o
hapbeoefenaar heeft steeds de vrijheid de bevindingen binnen een nader aangeduide redelijke termijn te publiceren; daarbij is twee maanden redelijk te achten en zes maanden in het algemeen het maximum
moment van levering van de eindresultaten aan de opdrachtgever). Een uitzondering dient hier te worden gemaakt bij 'Intellectual Property' kwesties: dan kan een periode van maximaal 12 maanden worden
act wordt de wijze van publiceren overeengekomen. Publicatie in een wetenschappelijk tijdschrift vindt plaats in overleg met de opdrachtgever. De onderzoeker heeft echter het laatste woord over inhoud, aut
n de wetenschappelijke publicatie.Externe financiers van uitgevoerde opdrachten en/of andere sponsors worden met name genoemd in publicaties en bij andere vormen van openbaarmaking.Relevante belan
aties van de onderzoeker(s) worden vermeld in publicaties en bij andere vormen van openbaarmaking.De tekst van het contract is beschikbaar voor vertrouwelijke inspectie door het Landelijk Orgaan Wetenschapp
De opzet van het onderzoek wordt niet toegespitst in de richting van een eventueel door de opdrachtgever gewenste uitkomst.Bij voorkeur formuleren opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk (het doel
.Beloningen en andere blijken van waardering zijn nooit afhankelijk van de uitkomst of interpretatie van het onderzoek.Wetenschappelijke onderzoekresultaten worden gepubliceerd ongeacht of ze gunstig o
pdrachtgever.De wetenschapbeoefenaar heeft steeds de vrijheid de bevindingen binnen een nader aangeduide redelijke termijn te publiceren; daarbij is twee maanden redelijk te achten en zes maanden in he
m (te rekenen vanaf het moment van levering van de eindresultaten aan de opdrachtgever). Een uitzondering dient hier te worden gemaakt bij 'Intellectual Property' kwesties: dan kan een periode van maxima
eaccepteerd.In het contract wordt de wijze van publiceren overeengekomen. Publicatie in een wetenschappelijk tijdschrift vindt plaats in overleg met de opdrachtgever. De onderzoeker heeft echter het laatst
auteurs, vorm en plaats van de wetenschappelijke publicatie.Externe financiers van uitgevoerde opdrachten en/of andere sponsors worden met name genoemd in publicaties en bij andere vormen van openba
e belangen c.q. adviesrelaties van de onderzoeker(s) worden vermeld in publicaties en bij andere vormen van openbaarmaking.De tekst van het contract is beschikbaar voor vertrouwelijke inspectie door het Lande
happelijke Integriteit (lowi).De opzet van het onderzoek wordt niet toegespitst in de richting van een eventueel door de opdrachtgever gewenste uitkomst.Bij voorkeur formuleren opdrachtgever en opdrachtn
lijk (het doel van) de opdracht.Beloningen en andere blijken van waardering zijn nooit afhankelijk van de uitkomst of interpretatie van het onderzoek.Wetenschappelijke onderzoekresultaten worden gepublic
g of ongunstig zijn voor de opdrachtgever.De wetenschapbeoefenaar heeft steeds de vrijheid de bevindingen binnen een nader aangeduide redelijke termijn te publiceren; daarbij is twee maanden redelijk te
n in het algemeen het maximum (te rekenen vanaf het moment van levering van de eindresultaten aan de opdrachtgever). Een uitzondering dient hier te worden gemaakt bij 'Intellectual Property' kwesties: da
an maximaal 12 maanden worden geaccepteerd.In het contract wordt de wijze van publiceren overeengekomen. Publicatie in een wetenschappelijk tijdschrift vindt plaats in overleg met de opdrachtgever. De
ter het laatste woord over inhoud, auteurs, vorm en plaats van de wetenschappelijke publicatie.Externe financiers van uitgevoerde opdrachten en/of andere sponsors worden met name genoemd in publicatie
an openbaarmaking.Relevante belangen c.q. adviesrelaties van de onderzoeker(s) worden vermeld in publicaties en bij andere vormen van openbaarmaking.De tekst van het contract is beschikbaar voor vertrou
Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (lowi).De opzet van het onderzoek wordt niet toegespitst in de richting van een eventueel door de opdrachtgever gewenste uitkomst.Bij voorkeur formuleren opd
nemer gezamenlijk (het doel van) de opdracht.Beloningen en andere blijken van waardering zijn nooit afhankelijk van de uitkomst of interpretatie van het onderzoek.Wetenschappelijke onderzoekresultaten
eerd ongeacht of ze gunstig of ongunstig zijn voor de opdrachtgever.De wetenschapbeoefenaar heeft steeds de vrijheid de bevindingen binnen een nader aangeduide redelijke termijn te publiceren; daarbij is
e achten en zes maanden in het algemeen het maximum (te rekenen vanaf het moment van levering van de eindresultaten aan de opdrachtgever). Een uitzondering dient hier te worden gemaakt bij 'Intellectu
dan kan een periode van maximaal 12 maanden worden geaccepteerd.In het contract wordt de wijze van publiceren overeengekomen. Publicatie in een wetenschappelijk tijdschrift vindt plaats in overleg met
gever. De onderzoeker heeft echter het laatste woord over inhoud, auteurs, vorm en plaats van de wetenschappelijke publicatie.Externe financiers van uitgevoerde opdrachten en/of andere sponsors worden
d in publicaties en bij andere vormen van openbaarmaking.Relevante belangen c.q. adviesrelaties van de onderzoeker(s) worden vermeld in publicaties en bij andere vormen van openbaarmaking.De tekst van
aar voor vertrouwelijke inspectie door het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (lowi).De opzet van het onderzoek wordt niet toegespitst in de richting van een eventueel door de opdrachtgever gewenst
formuleren opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk (het doel van) de opdracht.Beloningen en andere blijken van waardering zijn nooit afhankelijk van de uitkomst of interpretatie van het onderzoek.W
ekresultaten worden gepubliceerd ongeacht of ze gunstig of ongunstig zijn voor de opdrachtgever.De wetenschapbeoefenaar heeft steeds de vrijheid de bevindingen binnen een nader aangeduide redelijke te
n; daarbij is twee maanden redelijk te achten en zes maanden in het algemeen het maximum (te rekenen vanaf het moment van levering van de eindresultaten aan de opdrachtgever). Een uitzondering dient
bij 'Intellectual Property' kwesties: dan kan een periode van maximaal 12 maanden worden geaccepteerd.In het contract wordt de wijze van publiceren overeengekomen. Publicatie in een wetenschappelijk tij
overleg met de opdrachtgever. De onderzoeker heeft echter het laatste woord over inhoud, auteurs, vorm en plaats van de wetenschappelijke publicatie.Externe financiers van uitgevoerde opdrachten en/of a
met name genoemd in publicaties en bij andere vormen van openbaarmaking.Relevante belangen c.q. adviesrelaties van de onderzoeker(s) worden vermeld in publicaties en bij andere vormen van openbaarm
ontract is beschikbaar voor vertrouwelijke inspectie door het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (lowi).De opzet van het onderzoek wordt niet toegespitst in de richting van een eventueel door de opdra
e uitkomst.Bij voorkeur formuleren opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk (het doel van) de opdracht.Beloningen en andere blijken van waardering zijn nooit afhankelijk van de uitkomst of interpretat
ek.Wetenschappelijke onderzoekresultaten worden gepubliceerd ongeacht of ze gunstig of ongunstig zijn voor de opdrachtgever.De wetenschapbeoefenaar heeft steeds de vrijheid de bevindingen binnen een
de redelijke termijn te publiceren; daarbij is twee maanden redelijk te achten en zes maanden in het algemeen het maximum (te rekenen vanaf het moment van levering van de eindresultaten aan de opdrach
ring dient hier te worden gemaakt bij 'Intellectual Property' kwesties: dan kan een periode van maximaal 12 maanden worden geaccepteerd.In het contract wordt de wijze van publiceren overeengekomen. Pub
happelijk tijdschrift vindt plaats in overleg met de opdrachtgever. De onderzoeker heeft echter het laatste woord over inhoud, auteurs, vorm en plaats van de wetenschappelijke publicatie.Externe financiers va
en en/of andere sponsors worden met name genoemd in publicaties en bij andere vormen van openbaarmaking.Relevante belangen c.q. adviesrelaties van de onderzoeker(s) worden vermeld in publicaties e
an openbaarmaking.De tekst van het contract is beschikbaar voor vertrouwelijke inspectie door het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (lowi).De opzet van het onderzoek wordt niet toegespitst in de ric
l door de opdrachtgever gewenste uitkomst.Bij voorkeur formuleren opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk (het doel van) de opdracht.Beloningen en andere blijken van waardering zijn nooit afhanke
Verklaring van wetenschappelijke
onafhankelijkheid
 De opzet van het onderzoek wordt niet toegespitst in de richting van een
eventueel door de opdrachtgever gewenste uitkomst.
 Bij voorkeur formuleren opdrachtgever en opdrachtnemer
gezamenlijk (het doel van) de opdracht.
 Beloningen en andere blijken van waardering zijn nooit
afhankelijk van de uitkomst of interpretatie van het onderzoek.
 Wetenschappelijke onderzoeksresultaten worden gepubliceerd ongeacht
of ze gunstig of ongunstig zijn voor de opdrachtgever.
 De wetenschapsbeoefenaar heeft steeds de vrijheid de bevindingen bin-
nen een nader aangeduide redelijke termijn te publiceren; daarbij is twee
maanden redelijk te achten en zes maanden in het algemeen het maximum (te rekenen vanaf het moment van levering van de eindresultaten
aan de opdrachtgever). Een uitzondering dient hier te worden gemaakt
bij 'Intellectual Property' kwesties: dan kan een periode van maximaal 12
maanden worden geaccepteerd.
 In het contract wordt de wijze van publiceren overeengekomen. Publica-
tie in een wetenschappelijk tijdschrift vindt plaats in overleg met de opdrachtgever. De onderzoeker heeft echter het laatste woord over inhoud,
auteurs, vorm en plaats van de wetenschappelijke publicatie.
 Externe financiers van uitgevoerde opdrachten en/of andere sponsors
worden met name genoemd in publicaties en bij andere vormen van
openbaarmaking.
 Relevante belangen c.q. adviesrelaties van de onderzoeker(s) worden
vermeld in publicaties en bij andere vormen van openbaarmaking.
 De tekst van het contract is beschikbaar voor vertrouwelijke inspectie door het
Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (lowi).
Download