Concordantietabel voor het eerste jaar van de 2de graad TSO R

advertisement
Concordantietabel voor het eerste jaar van de 2de graad TSO
Richting:
Bouw- en houtkunde, Elektriciteit-elektronica , Elektromechanica ,
Hotel
Eerste leerjaar
Aantal lesuren
Minstens drie leerlingenpractica naar keuze
3
1
Structuurmodel van de materie
7
2
Atoombouw en periodiek systeem
4
3
De chemische binding
6
4
De chemische reactie
5
concordantie met “ Op weg met chemie 1” 1 u
Eerste leerjaar van de tweede graad
Het structuurmodel van de materie
LEERPLANDOELSTELLINGEN
LEERINHOUDEN
1
Een onderscheid maken tussen voorwerp- en stofeigenschappen.
Materie
2
De begrippen 'homogene mengsels=en 'heterogene
mengsels' omschrijven en in duidelijke gevallen
herkennen.
Soorten mengsels
3
Verwoorden dat zuivere stoffen welbepaalde fysische
karakteristieken bezitten.
Zuivere stoffen
4
Verduidelijken dat zuivere stoffen bekomen worden
door toepassing van scheidingstechnieken op
mengsels.
Scheidingstechnieken
5
Samengestelde en enkelvoudige stoffen van elkaar
onderscheiden op grond van het al dan niet
afbreekbaar zijn tot andere stoffen (met andere
stofeigenschappen).
Enkelvoudige en
samengestelde
stoffen
6
Een deeltjesmodel hanteren om zich de bouw van de
materie voor te stellen.
Deeltjesmodel
7
Aan de hand van een deeltjesmodel enkelvoudige en
samengestelde stoffen van elkaar onderscheiden.
Op weg met
chemie
8 - 12
22 - 25
13 – 14
26 – 27
27 – 33
46 – 48
49
62 - 63
Atoombouw en periodiek systeem
LEERPLANDOELSTELLINGEN
LEERINHOUDEN
8
Een atoom beschrijven als samengesteld uit protonen,
neutronen en elektronen en hun 'plaats' binnen het
atoom omschrijven.
Samenstelling van het
atoom
Inleiding
tot
het
atoommodel van Bohr
9
Een element omschrijven als een atoomsoort bepaald
door het aantal protonen per atoom zoals weergegeven door het atoomnummer en voorgesteld door
een eigen chemisch symbool.
Element en chemisch
symbool
10
Het periodiek systeem der elementen beschrijven als
een ordening volgens bepaalde criteria.
Periodiek systeem der
elementen (PSE)
11
De periodiciteit weergeven voor de elementen van de
hoofdgroepen van het PSE.
- periodiciteit
12
De begrippen periode en groep in het PSE hanteren
- hanteren
Op weg met
chemie
55 – 59
96 - 103
59
114
114 - 116
115
De chemische binding
LEERPLANDOELSTELLINGEN
LEERINHOUDEN
13
De elektronenconfiguratie van de edelgasatomen in
verband brengen met hun stabiliteit.
Stabiliteit van
edelgasatomen
14
Aan de hand van eenvoudige voorbeelden het bestaan
van drie bindingstypes illustreren als het streven naar
de edelgasconfiguratie.
Bindingstypes:
- ionbinding
- covalente binding
(atoombinding)
- metaalbinding
Op weg met
chemie
116
133 - 141
De chemische reactie
Op weg met
chemie
LEERPLANDOELSTELLINGEN
LEERINHOUDEN
Verwoorden dat chemische reacties processen zijn
waarbij andere stoffen gevormd worden en die
gepaard gaan met energieomzettingen.
Begrip chemische
reactie
48
16
Een chemische reactie
herschikking van atomen.
Herschikking van
atomen
72
17
De wet van massabehoud verwoorden en
verduidelijken als een logisch gevolg van een
herschikking van atomen.
Wet van
massabehoud
18
De symbolische schrijfwijze van een eenvoudige
chemische reactie interpreteren als een herschikking
van atomen.
Reactievergelijking
19
Het onderscheid tussen exo- en endo-energetische
reacties aangeven.
Energie-effecten
20
Een reactiesnelheid omschrijven en factoren die de
reactiesnelheid beïnvloeden toelichten. (U)
Reactiesnelheid (U)
15
voorstellen
als
een
77 - 78
74 - 75
79 - 81
77 - 78
Op weg met
chemie 2u
P 96 - 98
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards